HGC611/2009
ID intern unic:  332532
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 611
din  30.10.2009
pentru aprobarea completărilor ce se operează în
Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006
Publicat : 03.11.2009 în Monitorul Oficial Nr. 159     art Nr : 678
    În scopul executării prevederilor alin. (3) art. 7(9) al Legii nr.1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 183-185, art. 654), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la acestea, precum şi a regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                     Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                        Alexandru Tănase
    Ministrul finanţelor                                                     Veaceslav Negruţa
    Nr. 611. Chişinău, 30 octombrie 2009.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 611
din 30 octombrie 2009
COMPLETĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.241 din 6 martie 2006
     Hotărîrea Guvernului nr.241 din 6 martie 2006 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la acestea, precum şi a regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.43-46, art.284), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    anexa nr.1 compartimentul II subpunctul 2) „Departamentul Instituţii Penitenciare” se completează cu poziţiile 18 şi 19 cu următorul cuprins:
 
„18.
001
 

Veniturile de la activitatea cantinelor din cadrul sistemului penitenciar

 

Tariful se stabileşte pe bază de contract

19.
001
 

Veniturile de la prestarea serviciilor de multiplicare:

 
 
 
 
 
 
- format A4
1 pagină
0,40
 
 
 
- format A3
1 pagină
0,60
 
 
 
- scanare
1 pagină
2,00”;

    anexa nr. 5 se completează după cum urmează:
    punctul 4 se completează cu alineatele unsprezece şi doisprezece cu următorul cuprins:
    „veniturile obţinute din activitatea cantinelor din cadrul sistemului penitenciar;
    veniturile obţinute de la prestarea serviciilor de multiplicare.”;
    punctul 10 se completează cu alineatul optsprezece cu următorul cuprins:
    „acoperirea cheltuielilor legate de activitatea cantinelor din cadrul sistemului penitenciar, inclusiv procurarea produselor alimentare necesare pentru prepararea hranei.”.