HGM661/2009
ID intern unic:  332625
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 661
din  10.11.2009
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce  se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 13.11.2009 în Monitorul Oficial Nr. 163-164     art Nr : 729
    MODIFICAT
   
HG340 din 26.05.17, MO201-213/23.06.17 art.522
    HG395 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.484
    HG1420 din 28.12.16, MO1/02.01.17 art.5
    HG1419 din 28.12.16, MO1/02.01.17 art.4
    HG1418 din 28.12.16, MO1/02.01.17 art.3
    HG1128 din 10.10.16, MO353-354/11.10.16 art.1210
    HG668 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.712
    HG667 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.711
    HG666 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.710
    HG665 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.709
    HG1026 din 02.11.10, MO221-222/09.11.10 art.1151
    HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635    Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                             Vladimir  FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                            Valeriu Lazar
    Ministrul finanţelor                                                             Veaceslav Negruţa

    Nr. 661. Chişinău, 10 noiembrie 2009

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.­­­­ 661
din 10 noiembrie 2009
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 972  din 11 septembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.112-113, art.1021), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 49, cuvintele „Agenţia de Stat pentru Rezervele Materiale şi Ajutoarele Umanitare” se  substituie prin cuvintele „Agenţia Rezerve Materiale”;
    la punctul 54, cuvintele „Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului” se substituie prin cuvintele „Ministerul Mediului”;
    la punctul 66, cuvintele „Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor” se substituie prin cuvintele „Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor”.
    [Pct.2 abrogat prin HG395 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.484]
    [Pct.3 abrogat prin HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635]
    [Pct.4 abrogat prin HG1026 din 02.11.10, MO221-222/09.11.10 art.1151]
    5.  În Hotărîrea Guvernului nr. 278  din  16 martie 2006 „Cu privire la mijloacele speciale în domeniul achiziţiilor publice ale Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.47-50, art.314), cu modificările ulterioare, cuvintele „Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare” se substituie prin cuvintele  „Agenţia Achiziţii Publice”, la cazul gramatical respectiv.
    6. La poziţia 6 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.563  din  22 mai 2006 „Cu privire la aprobarea proiectului-pilot de dotare cu dispozitive medicale a instituţiilor medico-sanitare publice din raioanele Călăraşi, Glodeni şi unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Ceadîr-Lunga)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.83-86, art.611), cu modificările ulterioare, cuvintele „Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare” se substituie prin cuvintele „Agenţia Achiziţii Publice”.
    7. La punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 1358 din  27 noiembrie 2006 „Cu privire la acţiunile de îmbunătăţire a managementului financiar public” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.186-188, art. 1455), cuvintele „Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare” se substituie prin cuvintele „Agenţia Achiziţii Publice”.
    8. Hotărîrea Guvernului nr. 4  din 2 ianuarie 2007 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită şi a Regulamentului Serviciului Vamal” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art. 15), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    punctul 1 se completează cu alineatul patru, cu următorul cuprins:
    „Lista întreprinderilor de stat monitorizate de Serviciul Vamal, conform anexei nr.31”;
    la punctul 2, cifra „211” se substituie prin cifra „203”, iar  cifra „179” –  prin cifra „171”;
    2) în anexa nr. 3:
    la punctul 2:
    titlul punctului  va avea următorul cuprins:
    „2. Statutul juridic al Serviciului Vamal”;
    la alineatul unu, cuvîntul „centrale” se substituie prin cuvintele „ , subordonat Ministerului Finanţelor,”, iar cuvîntul „promovează” se substituie prin cuvîntul „implementează”;
    la punctul 4, cuvîntul „promova” se substituie prin cuvîntul „implementa”;
    la punctul 7 alineatul şase, cuvîntul „Guvernului” se exclude;
    la punctul 8:
    la alineatul unu, cuvîntul „Guvern” se substituie prin cuvintele „ministrul finanţelor”;
    alineatul doi:
    la alineatul cinci, după cuvintele „aparatului central” se introduc cuvintele „şi ale organelor vamale teritoriale”;
    alineatul şase se exclude;
    la alineatul şapte, după cuvintele „al Serviciului Vamal” se introduc cuvintele „şi ale organelor vamale teritoriale”;
    alineatele opt şi treisprezece se exclud;
    punctul 10 se exclude;
    punctul 11 va avea următorul cuprins:
    „11. Structura
    Structura şi efectivul-limită în ansamblu pentru sistemul Serviciul Vamal se aprobă de Guvern.
    Structura organizatorică şi schema de încadrare pentru aparatul central al Serviciului Vamal se aprobă de către Ministerul Finanţelor, iar pentru organele vamale teritoriale – de către Serviciul Vamal.”;
    3) hotărîrea se completează cu anexa nr. 31, cu următorul cuprins:
„Anexa nr.31
la Hotărîrea Guvernului
nr.4 din 2 ianuarie 2007
LISTA
întreprinderilor de stat monitorizate de Serviciul Vamal
    Întreprinderea de Stat „Moldvama-grup”
    Întreprinderea de Stat „Vamtehinform”.
    [Pct.9 abrogat prin HG667 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.711]
    10. În Hotărîrea Guvernului nr.1394  din  12 decembrie 2007 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.198-202, art. 1450), cuvintele „Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare” se substituie prin cuvintele „Agenţia Achiziţii Publice”, la cazul gramatical respectiv.
    11. La punctul 5 litera c) din Regulamentul cu privire la întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice, aprobat prin  Hotărîrea Guvernului  nr. 9  din  17 ianuarie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.16-17, art. 77), cuvintele „Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare” se substituie prin cuvintele „Agenţia Achiziţii Publice”.
    [Pct.12 abrogat prin HG1418 din 28.12.16, MO1/02.01.17 art.3]
    [Pct.13 abrogat prin HG665 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.709]
    [Pct.14 abrogat prin HG1420 din 28.12.16, MO1/02.01.17 art.5]
    15. La poziţia 7 a tabelului nr.1 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.191 din  25 februarie 2008 „Pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.42-44, art. 257), cu modificările ulterioare, cuvintele „Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare” se substituie prin cuvintele „Agenţia Achiziţii Publice”.
    [Pct.16 abrogat prin HG666 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.710]
    17. În Hotărîrea Guvernului nr.329 din 19 martie 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea achiziţiilor publice de bunuri prin intermediul Bursei Universale de Mărfuri” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.66-68, art. 432), cuvintele „Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare” se substituie prin cuvintele „Agenţia Achiziţii Publice”, la cazul gramatical respectiv.
    18. Hotărîrea Guvernului nr.1265  din  14 noiembrie 2008 „Cu privire la reglementarea activităţii Ministerului Finanţelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova), 2008, nr.208-209, art. 1278), cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
    1) în hotărîre:
    la punctul 2, cifra „200” se substituie prin cifra „208”;
    punctul 3 va avea următorul cuprins:
    „3. Ministerul Finanţelor va avea trei viceminiştri şi un colegiu constituit din 13 membri.
    În caz de eliberare a membrilor Colegiului din funcţiile publice deţinute, atribuţiile acestora în cadrul Colegiului vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.”;
    2) în anexa nr.1:
    punctul 6:
    după subpunctul 2) se introduce subpunctul 21), cu următorul cuprins:
    „21) elaborează şi promovează politica vamală a statului;”
    subpunctul 40) va avea următorul cuprins:
    „40) asigură, prin intermediul Serviciului Vamal:
    a) perceperea drepturilor de import şi a drepturilor de export;
    b) controlul vamal al mărfurilor, mijloacelor de transport şi altor bunuri deplasate peste frontiera vamală a Republicii Moldova în vederea asigurării respectării reglementărilor vamale;
    c) combaterea fraudelor vamale;
    d) crearea condiţiilor pentru accelerarea traficului de mărfuri şi de călători peste frontiera vamală prin simplificarea procedurilor vamale şi coordonarea activităţii tuturor serviciilor de stat amplasate în zona de control la frontieră;
    e) gestionarea sistemului de certificare a originii;
    f) administrarea statisticii vamale;
    g) colaborarea cu organele vamale ale ţărilor străine;
    h) îndeplinirea prevederilor tratatelor internaţionale în domeniul vamal la care Republica Moldova este parte;”;
    subpunctul 69 se completează cu litera e), cu următorul cuprins:
    „e) procesul de examinare şi aprobare a regulilor de desfăşurare a jocurilor de noroc”;
    după subpunctul 76) se introduc subpunctele 761) şi 762), cu următorul cuprins:
    „761) elaborează şi promovează politica statului în domeniul achiziţiilor publice;
    762) monitorizează şi evaluează modul în care autorităţile contractante respectă procedurile de achiziţie publică;”;
    la punctul 7, după subpunctul 9 se introduc subpunctele 91) şi 92), cu următorul cuprins:
    „91) să stabilească relaţii şi să colaboreze cu instituţii similare din alte ţări şi organizaţii internaţionale pe domeniile de activitate;
    92) să organizeze întruniri, simpozioane sau conferinţe pe domeniile de activitate”;
    la punctul 8 alineatul doi, cuvîntul „doi” se substituie prin cuvîntul „trei”;
    punctul 9:
    la litera f), cuvintele „şi ai trezoreriilor teritoriale ale Ministerului” se substituie prin cuvintele „ , Trezoreriei de Stat, trezoreriilor teritoriale ale Ministerului, personalul de deservire a clădirilor”;
    la litera g) alineatul doi, cuvintele „şi viceadministratorii” se exclud;
    litera h) se exclude;
    litera i) va avea următorul cuprins:
    „i) numeşte în şi eliberează din funcţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, şeful şi şefii adjuncţi ai Inspectoratului Fiscal Principal de Stat,  directorul general şi vicedirectorii generali ai Serviciului control financiar şi revizie, directorul general şi vicedirectorul general al Serviciului Vamal, şeful şi şeful adjunct al Vistieriei de Stat, directorul general şi vicedirectorul general al Agenţiei Achiziţii Publice;”;
    litera j) se exclude;
    la litera k), cuvintele „şi ale trezoreriilor teritoriale ale Ministerului” se substituie prin cuvintele „ , Trezoreriei de Stat, trezoreriilor teritoriale ale Ministerului, Direcţiei clădirilor şi deservirii gospodăriei”;
    la punctul 10, după cuvintele „aparatului central” se introduc cuvintele„ , Trezoreriei de Stat, trezoreriilor teritoriale ale Ministerului şi Direcţiei clădirilor şi deservirii gospodăriei”, iar după cuvintele „ordinul ministrului” – cuvintele „şi prin fişele de post ale acestora”;
    3) anexa nr.2 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr.1265 din 14 noiembrie 2008
Structura Ministerului Finanţelor
    I. Aparatul central
    Conducerea
    Cabinetul ministrului (cu statut de direcţie)
    Serviciul de presă
    Direcţia audit intern
    Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
    Direcţia generală sinteză bugetară
    Direcţia finanţele în învăţămînt, cultură şi ştiinţă
    Direcţia finanţele în ocrotirea sănătăţii şi protecţie socială
    Direcţia finanţele justiţiei, ordinii publice, apărării şi securităţii statului
    Direcţia finanţele autorităţilor publice
    Direcţia finanţele economiei naţionale, cheltuieli capitale şi achiziţii publice
    Direcţia analiză, monitorizarea cheltuielilor de personal şi a angajaţilor în sectorul bugetar
    Direcţia generală datorii publice
    Direcţia generală politică şi legislaţie fiscală şi vamală 
    Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ
    Direcţia monitoring şi analiză financiară
    Direcţia  integrare europeană, relaţii internaţionale şi protocol
    Direcţia de armonizare a sistemului de control financiar public intern
    Direcţia juridică
    Direcţia resurse umane
    Direcţia documentare şi arhivare
    Direcţia finanţe şi evidenţă contabilă
    Direcţia gestiune şi servicii interne
    II. Trezoreria de Stat (cu statut de direcţie generală)”
    4) la anexa nr.4, după poziţia Vistieria de Stat” se introduc poziţiile „Serviciul Vamal” şi „Agenţia Achiziţii Publice”;
    5) anexa nr.7 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.7
la Hotărîrea Guvernului
nr.1265 din 14 noiembrie 2008
COMPONENŢA
Colegiului Ministerului Finanţelor
    ministru al finanţelor, preşedinte al Colegiului
    viceministru al finanţelor
    viceministru al finanţelor
    viceministru al finanţelor
    director al Direcţiei generale sinteză bugetară
    director al Trezoreriei de Stat
    director al Direcţiei generale datorii publice
    director al Direcţiei generale politică şi legislaţie fiscală şi vamală
    şef al Direcţiei juridice
    şef al Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
    şef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
    director general al Serviciului Vamal
    reprezentant al societăţii civile”.
    [Pct.19 abrogat prin HG1419 din 28.12.16, MO1/02.01.17 art.4]
   
[Pct.20 abrogat prin HG668 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.712]
    [Pct.21 abrogat prin HG340 din 26.05.17, MO201-213/23.06.17 art.522]
    22. În Hotărîrea  Guvernului nr. 355  din  8 mai 2009 “Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.92-93, art.407),  cuvintele „Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare” se substituie prin cuvintele „Agenţia Achiziţii Publice”, la cazul gramatical respectiv.
     [Pct.23 abrogat prin HG1128 din 10.10.16, MO353-354/11.10.16 art.1210]