HGM693/2009
ID intern unic:  332829
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 693
din  17.11.2009
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 27.11.2009 în Monitorul Oficial Nr. 171-172     art Nr : 816
    MODIFICAT
   
HG314 din 22.05.17, MO162-170/26.05.17 art.396
    HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302
    HG118 din 11.02.13, MO31-35/15.02.13 art.163
    HG736 din 03.10.12, MO212-215/12.10.12 art.779; în vigoare 12.10.12
    HG62 din 04.02.10, MO23-24/12.02.10 art.101    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                               Vladimir  FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                  Alexandru Tănase
    Ministrul tehnologiilor
    informaţionale şi comunicaţiilor                           Alexandru Oleinic

    Nr. 693. Chişinău, 17 noiembrie 2009.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 693
din 17 noiembrie 2009
Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La punctul 8 din Regulamentul-model al întreprinderii municipale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.387 din 6 iunie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art. 16), cu modificările ulterioare, sintagma „Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma  „Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” ”.
    2. La punctul 45 din Regulamentul cu privire la asanarea, reorganizarea şi lichidarea întreprinderilor insolvabile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.761 din 13 octombrie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.13, art.112), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Camerei Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma „Î.S. „Camerei Înregistrării de Stat” ”.
    [Pct.3 abrogat prin HG118 din 11.02.13, MO31-35/15.02.13 art.163]
    4. În tot textul Regulamentului cu privire la reorganizarea în societăţi pe acţiuni a întreprinderilor supuse privatizării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1056 din 12 noiembrie 1997 „Despre măsurile de realizare a Legii cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.2-4, art.2), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma „Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” ”,  la cazul respectiv.
   [Pct. 5 abrogat prin HG62 din 04.02.10, MO23-24/12.02.10 art.101]
    6. În tot textul Regulamentului cu privire la activitatea în domeniul confecţionării ştampilelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.288), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma „Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” ”, la cazul respectiv.
    7. La punctul 4 din anexa nr.1 şi punctul 5 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.365 din 6 aprilie 1998 „Cu privire la aprobarea Statutului-model al cooperativei de construcţie a garajelor şi a Statutului-model al asociaţiei proprietarilor de garaje” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.56-59, art. 380), cu modificările ulterioare, sintagma „Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma „Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” ”.
    8. La punctul 40 litera n) şi punctul 46 litera g) din Regulamentul cu privire la Registrul de stat al transporturilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1047 din 8 noiembrie 1999 „Cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare „Automobilul” în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării autovehiculelor şi remorcilor acestora” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.126-127, art.1113), cu modificările ulterioare, sintagma „Camerei înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma „Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” ”
    [Pct.9 abrogat prin HG736 din 03.10.12, MO212-215/12.10.12 art.779; în vigoare 12.10.12]
    10. Hotărîrea Guvernului nr. 333  din  18 martie 2002 „Pentru aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al populaţiei” şi Regulamentului cu privire la Registrul de stat al populaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 43-45, art. 409), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în tot textul hotărîrii, sintagma  „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma  „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”, la cazul respectiv;
    2) anexa nr. 1:
    în tot textul anexei, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma  „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”, la cazul respectiv;
    la punctul 8 litera B:
    alineatul doi  va avea următorul cuprins:
    „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor – cu privire la documentarea cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor străini, refugiaţilor, beneficiarilor de protecţie umanitară şi apatrizilor cu domiciliul stabil sau temporar în Republica Moldova, înregistrarea (iniţială, la domiciliu) şi schimbarea cetăţeniei;”;
alineatul patru va avea următorul cuprins:
    „Ministerul Justiţiei – cu privire la înregistrarea actelor de stare civilă (naştere, deces, căsătorie, divorţ, schimbare a numelui şi/sau prenumelui), cu privire la modificarea (urmare a adopţiei, stabilirii/contestării paternităţii), reconstituirea, transcrierea şi anularea actelor de stare civilă;”;
    la punctul 12, după sintagma  „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor” se completează cu sintagma  „Ministerul Justiţiei”;
    la punctul 14:
    sintagma „Direcţia generală de documentare a populaţiei, Direcţia principală stare civilă” se exclude;
    sintagma „Întreprinderea de Stat „REGISTRU” se substituie cu sintagma „Întreprinderea de stat „CRIS „REGISTRU”;
    la punctul 15:
    sintagma „Întreprinderea de Stat „REGISTRU” se substituie cu sintagma „Întreprinderea de stat „CRIS „REGISTRU”;
    punctul 32:
    litera a) se exclud poziţiile:
    „- înregistrarea naşterii;
    - înregistrarea căsătoriei;
    - înregistrarea divorţului;
    - schimbarea numelui şi/sau prenumelui;
    - determinarea paternităţii;
    - înfiere;
    - înregistrarea decesului;
    - documentarea persoanelor fizice cu certificate de înregistrare a actelor de stare civilă;
    - rectificarea, completarea, reconstituirea, reînregistrarea sau anularea actelor de stare civilă”;
    poziţia „înregistrarea persoanelor fizice” va avea următorul cuprins:
    „înregistrarea anumitor categorii de populaţie fără eliberarea actelor de tip nou”;
    litera c) va avea următorul cuprins :
    „c) Ministerul Justiţiei – cu privire la:
    - actele de stare civilă înregistrate (naştere, deces, căsătorie, divorţ, schimbarea numelui şi/sau prenumelui);
    - actele de stare civilă modificate (urmare a adopţiei, stabilirii/contestării paternităţii ş.a.) şi reconstituite;
    - actele de stare civilă transcrise;
    - actele de stare civilă anulate;
    - documentele de stare civilă eliberate;”;
    la punctului 38, sintagma „Direcţiei principale stare civilă şi” se substituie cu sintagma  „Serviciului Stare Civilă,”;
    3) anexa nr. 2:
    în tot textul anexei, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”, la cazul respectiv;
    punctul 9:
    alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor – cu privire la documentarea cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor străini, refugiaţilor, beneficiarilor de protecţie umanitară şi apatrizilor cu domiciliul stabil sau temporar în Republica Moldova, înregistrarea (iniţială, la domiciliu) şi schimbarea cetăţeniei;”;
    alineatul patru va avea următorul cuprins:
    „Ministerul Justiţiei – cu privire la înregistrarea de stat a actelor de stare civilă (naştere, deces, căsătorie, divorţ, schimbare a numelui şi/sau prenumelui), modificarea (urmare a adopţiei, stabilirii/contestării paternităţii ş.a.), reconstituirea, transcrierea şi anularea actelor de stare civilă, starea civilă a persoanei;”.
    11. La punctul 24 din Regulamentul cu privire la concursurile de selectare a rezidenţilor zonelor economice libere, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.686 din 30 mai 2002 ”Despre aprobarea şi abrogarea unor acte normative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.71-73, art. 773), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma „Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” ”.
    12. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr.809 din 19 iunie 2002 „Privind aprobarea documentelor-tip ale cooperativelor agricole de întreprinzător de prestări servicii şi ale uniunilor acestora” şi al anexelor la aceasta (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.91-94, art. 907), cu modificările ulterioare, sintagma „Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma  „Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” ”, la cazul respectiv.
    [Pct.13 abrogat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]
    14. La punctul 9 din Regulamentul cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Moldovei de către persoanele fizice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1185 din 30 septembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.211-214, art. 1234), cu modificările ulterioare, sintagma „Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma „Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” ”.
    15. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.210 din 18 februarie 2005 „Cu privire la măsurile de realizare a Legii privatizării întreprinderilor din localităţile din stînga Nistrului şi din municipiul Bender” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.30-33,art. 247), cu modificările ulterioare, sintagma „Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma  „Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” ”.
    16. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 757 din 4 iulie 2006 „Cu privire la aprobarea modelului unic al formularelor certificatelor de stare civilă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 102-105, art. 782),  sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma  „Serviciul Stare Civilă”.
    17. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 18 mai 2007 „Cu privire la aprobarea modelelor unice ale formularelor tipizate ale actelor de stare civilă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 74-77, art. 594), sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma  „Serviciul Stare Civilă”.
     [Pct.18 abrogat prin HG314 din 22.05.17, MO162-170/26.05.17 art.396]
    19. La punctul 32 litera a) din Regulamentul cu privire la Registrul patrimoniului public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 675 din 6 iunie 2008 ”Cu privire la Registrul patrimoniului public” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 106, art. 690), sintagma „Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma  „Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” ”.
    20. Hotărîrea Guvernului nr. 738 din  20 iunie 2008 „Pentru aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă, precum şi a Regulamentului cu privire la  modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 112-114, art. 739) se modifică după cum urmează:
    la punctul 2 al hotărîrii, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma  „Ministerul Justiţiei”;
    la anexa nr. 4 punctul 14, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma „Ministerul Justiţiei”.
    21. Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului  nr.258 din 3 aprilie 2009 „Cu privire la simplificarea procedurii de înregistrare a copiilor nou-născuţi şi asigurarea lor cu buletine de identitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 68, art. 307) va avea următorul cuprins:
    „1. Ministerul Justiţiei va asigura, în incinta instituţiilor medico-sanitare publice ce includ maternităţi, înregistrarea actelor de stare civilă şi eliberarea certificatelor respective.
    Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor va asigura, în incinta instituţiilor medico-sanitare publice ce includ maternităţi, primirea cererilor şi eliberarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova pentru copiii nou-născuţi.”.