HGM765/2009
ID intern unic:  332858
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 765
din  25.11.2009
cu privire la modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 27.11.2009 în Monitorul Oficial Nr. 171-172     art Nr : 844
    MODIFICAT
    HG890 din 28.12.09, MO197-200/31.12.09 art.976

     Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în comun cu Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală, în termen de o lună, vor elabora şi vor prezenta Guvernului spre aprobare reglementările tehnice pentru garantarea siguranţei pieţei interne de carne şi produse din carne, inclusiv procedurile de evaluare a conformităţii, criteriile şi cerinţele tehnice faţă de operatorii naţionali din domeniul dat de activitate.
    2. Ministerul Economiei şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare vor acorda producătorilor autohtoni, la solicitare, suport metodologic în lansarea procedurilor legale pentru aplicarea instrumentelor de apărare comercială, conform practicilor şi angajamentelor internaţionale.
    3. Ministerul Economiei, Serviciul Vamal şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat din subordinea Ministerului Finanţelor, în termen de o lună, vor elabora şi vor înainta Guvernului spre aprobare reglementări suplimentare la mecanismul de monitorizare a tranzacţiilor comerciale de import aferente repartizării veniturilor la fiecare segment al lanţului valoric şi de interacţiune a structurilor guvernamentale de resort.
    [Pct.4 abrogat prin HG890 din 28.12.2009, MO197-200/31.12.09 art.976]
    5. Se abrogă punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 883 din 2 august 2006 „Cu privire la unele măsuri de protecţie a consumatorilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.131-133, art. 966).
    [Pct.6 abrogat prin HG890 din 28.12.2009, MO197-200/31.12.09 art.976]

    PRIM-MINISTRU                                                         Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, ministrul economiei                         Valeriu Lazar
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare                Valeriu Cosarciuc
    Ministrul finanţelor                                                         Veaceslav Negruţa

    Nr. 765. Chişinău, 25 noiembrie 2009.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr.765 din 25 noiembrie 2009
Modificările ce se operează în Hotărîrea
Guvernului nr.1363 din 29 noiembrie 2006
    Hotărîrea Guvernului nr.1363 din 29 noiembrie 2006 “Cu privire la modalitatea eliberării autorizaţiilor pentru importul unor produse” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.184-185, art.1454), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) punctul 2 din hotărîre se exclude;
    2) anexa nr. 1 la hotărîre va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.1363
din 29 noiembrie 2006
Regulamentul cu privire la eliberarea autorizaţiilor
pentru importul unor produse
    1. Regulamentul cu privire la eliberarea autorizaţiilor pentru importul unor produse (în continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile Legii reglementării de stat a activităţii comerciale externe nr.1031-XIV din 8 iunie 2000 şi stabileşte procedura de eliberare a autorizaţiilor pentru importul de carne şi produse din carne clasificate la poziţiile tarifare stabilite conform Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova, şi anume:
    0201         Carne de bovine, proaspătă sau refrigerată
    0202         Carne de bovine congelată
    0203         Carne de porcine proaspătă, refrigerată sau congelată
    0204         Carne de ovine sau caprine proaspătă, refrigerată sau congelată
    0205 00    Carne de cal (cabalină), măgar, catîr, asin, proaspătă, refrigerată
                       sau congelată
    0206         Organe comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, cai, măgari,
                     catîri, asini, proaspete, refrigerate sau congelate
    0207         Carne şi organe comestibile ale pasărilor de la poziţia tarifară 0105,
                      proaspete, refrigerate sau congelate
    0208         Altă carne şi organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate
    0209 00    Slănină fără carne slabă, grăsime de porc şi de pasăre, netopită, nici
                     altfel extrasă, proaspătă, refrigerată, congelată, sărată sau în saramură,
                      uscată sau afumată
    0210         Carne şi organe comestibile, sărate sau în saramură, uscate sau afumate;
                     făină şi pudră comestibilă de carne sau de organe
    1601 00    Cîrnaţi, cîrnăciori şi produse similare, din carne, organe sau sînge;
                     preparate alimentare pe bază de aceste produse.

    2. Prezentul Regulament este executoriu pentru toate persoanele juridice, cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, care desfăşoară activitate de import sau sînt implicate în procesul de prelucrare a materiei prime necesare, conform poziţiilor tarifare respective din Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova, nominalizate în pct.1 din prezentul Regulament.
    3. Cantităţile de carne şi produse din carne necesare pentru consum şi procesare sînt stabilite lunar şi anual pentru fiecare poziţie tarifară, conform punctului 1 din prezentul Regulament, de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare prin intermediul Consiliului pe produs, cu participarea asociaţiilor importatorilor şi producătorilor autohtoni, reieşind din volumul de producţie al întreprinderilor autohtone şi consumul pieţei interne.
    Plasarea în regimurile vamale de import sau de perfecţionare activă cu restituire (drawback) poate fi efectuată numai la prezentarea autorizaţiei de import, eliberate în condiţiile prezentului Regulament. Autorizaţia se prezintă pentru fiecare livrare de mărfuri.
    4. Agenţilor economici prelucrători care introduc în ţară carne şi produse din carne (carcase, semicarcase etc.) în scopul plasării în regim de perfecţionare activă, li se eliberează autorizaţii de import.
    5. Administrarea şi gestionarea sistemului de reglementare a importului de carne şi produse din carne în Republica Moldova se realizează în baza autorizaţiei de import, eliberate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
    6. În vederea eliberării autorizaţiei de import pentru carne şi produse din carne, agenţii economici vor prezenta următoarele documente:
    a) cererea importatorului pentru autorizaţie de import, completată prin mijloace automatizate de imprimare, conform anexei A la prezentul Regulament;
    b) declaraţia dactilografiată a importatorului, conform anexei C la prezentul Regulament;
    c) copia contractului de vînzare-cumpărare sau a altui contract, în baza căruia se livrează mărfurile (autentificată cu ştampila în original a solicitantului autorizaţiei);
    d) copia certificatului de calitate al producătorului (autentificată cu ştampila în original a solicitantului autorizaţiei);
    e) copia certificatului de înregistrare a agentului economic (autentificată cu ştampila în original a solicitantului autorizaţiei).
    7. Răspunderea pentru veridicitatea datelor şi a informaţiilor înscrise în documentele menţionate revine exclusiv agenţilor economici. Cererile pentru eliberarea autorizaţiilor de import completate greşit, incomplete sau cu ştersături nu vor fi luate în considerare la distribuirea cantităţilor şi vor fi restituite agenţilor economici.
    8. Documentele prevăzute în punctul 6 din prezentul Regulament vor fi expediate prin poştă, în plic închis, pe adresa Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare cu menţiunea: „Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de import al cărnii şi produselor din carne”.
    9. Eliberarea autorizaţiilor de import se efectuează de fiecare dată în baza cererilor noi depuse, la prezentarea actelor menţionate în punctul 6 din prezentul Regulament, în cazul în care sînt schimbate clauzele contractuale.
    10. Cantităţile admise pentru import vor fi administrate utilizînd consecutiv următoarele metode de eliberare a autorizaţiilor de import pentru fiecare agent economic sau o combinaţie a acestor metode:
    a) metoda bazată pe ordinea înregistrării cererilor la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, conform punctului 8 din prezentul Regulament, respectiv conform principiului „primul venit – primul servit”, şi în limita cantităţilor disponibile la data eliberării autorizaţiilor de import;
    b) metoda „examinării simultane” prin examinarea tuturor cererilor de eliberare a autorizaţiilor de import înregistrate la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare într-o zi, denumită în continuare perioadă de referinţă şi definită în punctul 13 din prezentul Regulament. Alocarea cantităţilor pentru fiecare agent economic se va face proporţional cu cantităţile prezentate conform punctului 3 din prezentul Regulament, fără a depăşi cantitatea maximă alocabilă unui agent economic.
    11. Criteriul cantitativ de eliberare a autorizaţiilor de import pentru fiecare agent economic se aplică în cazul metodei „primul venit – primul servit”. În cazul în care totalul cererilor primite la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare depăşeşte cantitatea totală disponibilă, cererile vor fi acceptate calculînd un coeficient, conform următoarelor etape:
    a) etapa I – totalul cantitativ existent la data eliberării autorizaţiilor de import se împarte la numărul agenţilor economici care au depus cerere pentru obţinerea autorizaţiei de import în cadrul perioadei de referinţă, fără a depăşi cantitatea maximă ce poate fi alocată unui agent economic;
    b) etapa a II-a – în cazul în care prin cererile pentru obţinerea autorizaţiei de import se solicită cantităţi mai mici decît cantitatea maximă ce poate fi alocată şi decît nivelul volumului rezultat conform etapei I, acestea se aprobă în întregime;
    c) etapa a III-a – totalul cantităţilor aprobate agenţilor economici conform etapei a II-a se deduce din totalul cantităţii alocate conform punctului 3 din prezentul Regulament. Cantitatea totală obţinută se împarte la suma cantităţilor solicitate rămase după aplicarea etapei a II-a. Coeficientul rezultat se aplică la nivelul cantităţilor maxim eliberate pentru a calcula nivelul cantităţilor ce se acceptă pentru agenţii economici aflaţi în această categorie;
    d) etapa a IV-a – la calcularea coeficientului nu se iau în considerare cantităţile solicitate de agenţii economici peste nivelul cantităţilor maxim alocabile şi cele neacceptate, conform punctului 3 din prezentul Regulament.
    12. Prevederile punctului 11 se aplică şi în cazul examinării cererilor depuse prin metoda „examinării simultane”.
    13. Perioada de referinţă luată în considerare pentru alocarea cantităţilor de import este o zi. Prima perioadă de referinţă va fi prima zi lucrătoare în care s-au înregistrat cererile de eliberare a autorizaţiilor de import la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în timpul orelor de serviciu. Următoarele perioade de referinţă se vor stabili conform aceluiaşi principiu.
    14. Cantitatea maximă alocată agenţilor economici conform fiecărei cereri depuse pentru eliberarea autorizaţiei de import nu poate depăşi nivelul de 25 tone.
    15. Autorizaţiile de import se eliberează pentru fiecare tranzacţie comercială (lot de marfă). În cazul în care agenţii economici au în derulare contracte de import cu mai mulţi parteneri externi din diferite ţări sau efectuează importuri de mărfuri din aceeaşi partidă şi de la acelaşi partener străin,  în baza scrisorii argumentate a agentului economic în care se indică numărul tranzacţiilor, se pot elibera simultan mai multe autorizaţii de import, cu condiţia ca totalul cantităţilor solicitate să nu depăşească 100 tone.
    16. Agenţii economici care fac dovada utilizării autorizaţiei de import prin prezentarea copiei declaraţiei vamale de import pot beneficia de noi autorizaţii, în limitele cantităţilor disponibile.
    17. Autorizaţiile de import se eliberează gratis, în termen de pînă la 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii cu documentele aferente, conform punctului 5 din prezentul Regulament, şi sînt valabile pentru o perioadă de 30 de zile din momentul eliberării. La cererea justificată a agenţilor economici, termenul de valabilitate al autorizaţiei poate fi prelungit o singură dată, cu cel mult 30 de zile şi se va face doar în perioada de valabilitate a autorizaţiei de import.
    18. Ridicarea autorizaţiilor de import de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare se va efectua numai de persoanele împuternicite, în modul stabilit de agenţii economici.
    19. La cererea argumentată a agenţilor economici, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare poate să aprobe o singură dată modificarea ce nu schimbă esenţial scopul cererii depuse sau, după caz, înlocuirea autorizaţiei de import în cadrul termenului de valabilitate al acesteia. Autorizaţiile de import eliberate sînt netransmisibile, acestea fiind utilizate doar de către responsabilii financiari.
    20. În cazul în care, din motive obiective, autorizaţia de import nu poate fi utilizată în perioada de valabilitate, ea trebuie restituită la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare în termen de nu mai puţin de 10 zile pînă la data expirării valabilităţii, prin solicitare scrisă, cu anexarea autorizaţiei în original.
    Nerestituirea la timp de către agenţii economici a autorizaţiilor de import neutilizate conduce automat la retragerea dreptului de a beneficia pe viitor de acestea.
    21. Serviciul Vamal nu va autoriza importul cărnii şi al produselor din carne, conform punctului 1 din prezentul Regulament, în lipsa autorizaţiei de import eliberate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. După efectuarea fiecărei tranzacţii de import definitiv al cărnii şi produselor din carne, originalul autorizaţiei de import valorificate rămîne la organele vamale.
    22. Serviciul Vamal va ţine evidenţa importului de carne şi al produselor din carne şi va prezenta Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, pînă la data de 5 a fiecărei luni, datele operative despre importurile respective.

    anexa A

    anexa B

Anexa C
la Regulamentul cu privire la eliberarea
autorizaţiilor pentru importul unor produse

CODUL DE ÎNREGISTRARE A ÎNTREPRINDERII ___________
DECLARAŢIA IMPORTATORULUI
    1. Declar pe propria răspundere că în activitatea întreprinderii pentru care solicit autorizaţia  de import este inclus şi importul de produse alimentare.
    2. Îmi asum răspunderea ca, în termen de nu mai puţin de 10 zile pînă la data utilizării  autorizaţiei de import (vămuirii mărfii), să prezint Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare copia declaraţiilor vamale de import, atestînd utilizarea acesteia.
    3. În cazul în care nu am utilizat autorizaţia de import în termenul de valabilitate înscris, mă angajez ca, în termen de 10 zile de la expirarea termenului de valabilitate al acesteia, să o returnez Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, pentru a evita blocarea cantităţilor alocate.
    __________________________________________________
              (denumirea firmei, ştampila, numele, prenumele  şi semnătura  importatorului)


Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.765
din 25 noiembrie 2009

LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.1363 din 29 noiembrie 2006 “Cu privire la modalitatea eliberării autorizaţiilor pentru importul unor produse” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.184-185, art.1454);
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 628 din 5 iunie 2007 „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1363 din 29 noiembrie 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 78-81, art. 657).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 1055  din  26 septembrie 2007 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 157-160, art.1100).
    4. Punctul 63 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 462 din 24 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 66-68, art. 437).
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 616 din 19 mai 2008 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.1363 din 29 noiembrie 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 90, art. 604).
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 1340 din 28 noiembrie 2008 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1363 din 29 noiembrie 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 213-214, art. 1334).
    7. Hotărîrea Guvernului nr. 196 din 10 martie 2009 „Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.1363 din 29 noiembrie 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 53-54, art. 236).
    8. Hotărîrea Guvernului nr. 354 din 8 mai 2009 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1363 din 29 noiembrie 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 89-90, art. 405).
    9. Hotărîrea Guvernului nr. 542 din 4 septembrie 2009 „Cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1363 din 29 noiembrie 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 138-139, art. 605).