HGA790/2009
ID intern unic:  332953
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 790
din  01.12.2009
pentru aprobarea Programului de stabilizare şi relansare
economică a Republicii Moldova pe anii 2009-2011
Publicat : 04.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 174-176     art Nr : 874
    Abrogată prin HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă, conform anexei, Programul de stabilizare şi relansare economică a Republicii Moldova pe anii 2009-2011.
    2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale:
    vor asigura, în limitele competenţelor şi în termenele stabilite, implementarea prevederilor Programului de stabilizare şi relansare economică a Republicii Moldova pe anii 2009-2011;
    vor elabora şi vor include în planurile proprii de activitate acţiuni concrete pentru implementarea prevederilor Programului, care vor fi actualizate anual;
    vor prezenta Cancelariei de Stat lunar, pînă în data de 10 a lunii ce urmează după trimestrul gestionar, informaţia privind implementarea Programului.
    Ministerul Finanţelor va acorda asistenţa metodologică necesară ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale în estimarea costului acţiunilor actualizate ale Programului.
    3. Cancelaria de Stat:
    va elabora un plan de mediatizare şi o strategie de comunicare şi va asigura implementarea acestora, atît în interiorul ţării, cît şi în exterior, în scopul informării societăţii privind obiectivele şi acţiunile Programului sus-numit;
    va coordona şi va monitoriza realizarea acţiunilor incluse în Program şi, în baza informaţiei prezentate de ministere şi alte autorităţi administrative centrale, va elabora rapoarte trimestriale de monitorizare.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina domnului Valeriu Lazar, viceprim-ministru, ministrul economiei, care va informa cu regularitate Comitetul interministerial pentru planificare strategică despre rezultatele implementării Programului.
    5. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.588 din 12 octombrie 2009 „Privind crearea Consiliului de coordonare a activităţii de elaborare a Planului de stabilizare şi recuperare economică a Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.156, art.653).

    PRIM-MINISTRU                                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                  Valeriu Lazar
    Ministrul finanţelor                                                   Veaceslav Negruţa
    Ministrul muncii,
    protecţiei sociale şi familiei                                      Valentina Buliga

    Nr. 790. Chişinău, 1 decembrie 2009.

 Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.790
din 1 decembrie 2009

PROGRAMUL DE STABILIZARE ŞI RELANSARE ECONOMICĂ
A REPUBLICII MOLDOVA PE ANII 2009-2011
INTRODUCERE
    Economia Republicii Moldova se află într-o criză profundă. Profunzimea acesteia este demonstrată de stagnarea practic a tuturor sectoarelor economiei, contractarea cererii agregate de consum pe fundalul reducerii remitenţelor şi, ca rezultat, a comerţului exterior, precum şi majorarea semnificativă a deficitului bugetar. Problemele economice amplifică şi mai mult tensiunile din societate, generate de subminarea încrederii populaţiei în sustenabilitatea financiară a bugetului şi în acţiunile Guvernului.
    Originea crizei derivă din exterior – pentru o ţară vulnerabilă la şocurile externe, cum este Republica Moldova, contractarea economiilor principalelor ţări partenere a constituit factorul decisiv care a declanşat, începînd cu finele anului 2008, ranversarea trendului de creştere a economiei. Totodată, tergiversarea implementării măsurilor de management anticriză au amplificat recesiunea, oferind un pronostic pesimist pe termen scurt şi mediu.
    Contextul în care acest Program demarează este unul foarte dificil şi tensionat pentru Republica Moldova, deoarece dificultăţile economiei se transpun pe bugetul public naţional care, la rîndul său, nu mai poate servi drept instrument efectiv şi eficient pentru susţinerea categoriilor vulnerabile. Or, vulnerabilitatea populaţiei este direct proporţională cu stagnarea economiei şi aprofundarea crizei.
    Guvernul actual este conştient de profunzimea recesiunii economice, precum şi de vulnerabilitatea unor categorii ale populaţiei faţă de efectele nefaste ale crizei. Cu toate că recesiunea mondială cedează eforturilor întreprinse de guvernele lumii, începînd cu a doua jumătate a anului 2009 fiind observate şi primele semne de redresare economică mondială, impactul benefic al acestor tendinţe mondiale pozitive asupra economiei Republicii Moldova se va manifesta mai tîrziu. În acest context, Guvernul trebuie să realizeze măsuri urgente de stabilizare şi relansare a economiei ţării, pentru a nu permite aprofundarea în continuare a crizei economice.
    Din cauza modelului inerţial de gestionare a economiei în general şi bugetului în particular, promovat de conducerea anterioară a ţării, Guvernul actual nu are suficiente pîrghii şi spaţiu pentru manevră. Cu toate acestea, identificarea posibilităţilor şi celor mai eficace mecanisme pentru intervenţie este în prezent o prioritate. Guvernul, imediat după învestire, a iniţiat o serie de măsuri reformatoare care au menirea de a debirocratiza şi demonopoliza mediul de afaceri, de a spori eficienţa cheltuielilor publice şi de a îmbunătăţi eficacitatea administraţiei publice. Acest Program oferă un set de acţiuni care reprezintă o continuare a eforturilor deja întreprinse de Guvern, ce urmează să fie realizate începînd cu ultimul trimestru al anului 2009 şi pînă la finele anului 2011.
    Instrumentele pe care Guvernul îşi propune să le aplice pentru stabilizarea şi relansarea economiei variază de la măsuri de stimulare a consumului şi economiei pînă la măsuri de facilitare a accesului antreprenorilor la mijloace financiare; de la măsuri universal acceptate pînă la măsuri mai puţin populare, cu caracter reformator, dar care sînt cruciale în condiţiile actuale. Selectarea acestor instrumente s-a efectuat de o manieră participativă, cu suportul partenerilor de dezvoltare ai ţării, reprezentanţilor mediului de afaceri, cercurilor academice şi societăţii civile. Pentru a evita incapacitatea de plată, Guvernul trebuie să asigure ca mijloacele bugetare limitate să fie direcţionate transparent şi adecvat – spre categoriile vulnerabile şi pentru soluţionarea problemelor stringente. În acest context, Guvernul va asigura ca, odată cu fortificarea ritmurilor de relansare a economiei, susţinerea bugetară a categoriilor vulnerabile să se extindă semnificativ. Or, indiferent de măsurile aplicate, cert este faptul că Guvernul va începe implementarea Programului prin acţiuni de fortificare a administraţiei publice şi de edificare a unor structuri statale eficiente, durabile şi credibile.
    Guvernul va depune eforturi pentru a găsi un compromis social acceptabil între sacrificii şi beneficii, pentru ca povara reformelor imperative să nu dăuneze celor care mizează pe susţinere sau sînt anemiaţi, iar cei care vor pierde în prezent, să fie pe deplin răsplătiţi odată cu revenirea economiei pe o pistă ascendentă. De aceea, în procesul de implementare a Programului de stabilizare şi relansare economică, Guvernul mizează în primul rînd pe propriile eforturi, dar şi pe înţelegerea şi încrederea întregii societăţi, precum şi pe susţinerea partenerilor de dezvoltare ai ţării, fără suportul cărora reformele ambiţioase propuse nu vor avea sorţi de izbîndă. În contextul dialogului cu societatea şi în scopul asigurării înţelegerii depline a mesajului pe care îl lansează acest Program, Guvernul va elabora o strategie de comunicare, explicînd în detaliu necesitatea şi efectele acţiunilor propuse.
    Receptivitatea întregii societăţi este crucială pentru menţinerea vectorului de integrare europeană pe care l-a stabilit Guvernul ca prioritate în programul său de guvernare. Programul de stabilizare şi relansare economică nu vine să substituie Programul de guvernare, Strategia Naţională de Dezvoltare (SND), Agenda de politici pentru integrarea europeană sau alte documente de politici publice, ci le completează cu acţiuni concrete şi specifice, menite să atingă obiectivele stabilite în cadrul strategic existent şi în contextul actual al crizei.
ANALIZA SITUAŢIEI
    Tabloul actual al crizei este sumbru. Cu toate că primele semne ale stagnării economiei, trezind nenumărate discuţii controversate, s-au manifestat  în septembrie-octombrie 2008, evoluţia economiei în anul curent confirmă aprofundarea şi ramificarea efectelor crizei. Astfel, în primul semestru  al anului 2009 Produsul Intern Brut (PIB) s-a diminuat cu 7,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, iar prognoza pentru finele anului curent a fost revăzută de la -5% pînă la -9%. Contractarea cererii agregate de consum, pe fundalul reducerii în primele şapte luni ale anului 2009 a volumului remitenţelor cu mai mult de o treime, a stat la bazele stagnării economiei, care a fost edificată pe un model de creştere nedurabil, bazat pe consum şi importuri, şi mai puţin pe investiţii şi exporturi.
    La contractarea economiei a contribuit involuţia sectorului industrial, al cărui volum de producţie în perioada ianuarie – septembrie a anului curent, faţă de perioada respectivă a anului trecut, s-a redus cu 24,3%, în special din cauza diminuării volumului industriei extractive cu 32,4% şi industriei prelucrătoare cu 26,3%. În acelaşi timp, deşi sectorul agricol a fost mai puţin afectat decît cel industrial, producţia agricolă s-a redus cu 11,8% în lunile ianuarie – septembrie ale anului curent. Recoltarea culturilor în întreprinderile agricole se caracterizează prin micşorarea considerabilă a roadei medii a cerealelor – cu circa 38%, iar producţia agricolă rămîne în continuare caracterizată prin competitivitate scăzută. O descreştere semnificativă a fost înregistrată în construcţii – sector care s-a contractat cu 33,7% în primul semestru al anului curent, dar totuşi cea mai semnificativă descreştere a fost înregistrată în domeniul transporturilor, volumul total de mărfuri transportate diminuîndu-se în ianuarie – septembrie 2009 cu 59,2%. Acesta este sectorul care, în termeni comparativi, a fost afectat cel mai profund de criză.
    Majorarea de 1,7 ori a sumei restanţelor pentru retribuirea muncii s-a produs pe fundalul reducerii transferurilor de peste hotare ale persoanelor fizice în ianuarie – iulie cu 33 % faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Diminuarea veniturilor populaţiei (încasate atît din interior, cît şi din exterior) s-a manifestat prin restrîngerea consumului în primul semestru al anului 2009 cu 10,4%. Contractarea cererii agregate de consum a condus la diminuarea în perioada ianuarie – august a importurilor (cu 38,3%), care se bucurau de o creştere surprinzătoare în ultimii ani, precum şi  a exporturilor (cu 24,2%). De asemenea, criza economică ce a cuprins regiunea a condus la diminuarea volumului investiţiilor străine directe. Astfel, în primul semestru al anului 2009 investiţiile străine directe atrase în economia naţională (în valoare netă) au înregistrat doar 34,6 mil. dolari SUA, micşorîndu-se comparativ cu perioada similară a anului 2008 de circa 8,9 ori.
    Tendinţele negative de evoluţie a economiei s-au reflectat în primele nouă luni ale anului 2009 şi asupra indicelui preţului de consum. Astfel, de la începutul anului, temperarea ritmurilor de creştere în principalele sectoare ale economiei a condus la micşorarea preţurilor medii de consum cu 2,9%, în timp ce în luna septembrie s-a produs o majorare cu 0,6% faţă de luna august. Deflaţia, deşi contribuie pe termen scurt la creşterea puterii de cumpărare a populaţiei, poate avea pe termen lung un efect negativ asupra economiei ţării în general şi antreprenorilor în particular.
    Criza s-a reflectat şi asupra veniturilor bugetare, care s-au diminuat în perioada ianuarie – august cu 6,9 %, generînd un deficit bugetar fără precedent, de peste 2,5 mlrd. lei. Acest nivel al deficitului bugetar este de 8,6 % ori mai înalt decît cel din perioada similară a anului 2008. Reducerea veniturilor bugetului public naţional a fost cauzată de micşorarea încasărilor din TVA la mărfurile importate şi a impozitelor asupra comerţului internaţional şi operaţiunilor externe. În acelaşi timp, majorarea cheltuielilor bugetului public naţional a fost determinată de onorarea de către fostul Guvern a obligaţiilor în sfera socială, care nu au fost corelate cu volumul resurselor disponibile. Menţinerea cheltuielilor sociale la un nivel înalt, pe fundalul reducerii substanţiale a veniturilor bugetare, a condus la creşterea cu 33,6% a datoriei de stat interne comparativ cu sfîrşitul lunii august 2008. Limitarea pîrghiilor interne de gestionare a crizei este demonstrată şi prin diminuarea cu 26,6%, în ianuarie – august, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, a activelor oficiale de rezervă.
    Aprofundarea crizei a fost însoţită de creşterea reticenţei din partea sectorului bancar în acordarea creditelor pentru sectorul privat. Astfel, în perioada ianuarie – august a anului 2009 volumul creditelor acordate economiei s-a diminuat faţă de perioada similară a anului trecut cu 3,7%, iar volumul creditelor neperformante a atins 12,8% din totalul creditelor comparativ cu 5,9% la finele anului 2008. Reducerea de către Banca Naţională a ratei de bază de la 12,5% pînă la 5% şi a rezervelor obligatorii ale băncilor comerciale de la 17,5% pînă la 8% nu a condus deocamdată la scăderea aşteptată a ratelor dobînzii la credite. Dacă rata dobînzii la credite în monedă naţională s-a micşorat cu circa 5,2 puncte procentuale faţă de august 2008, atunci rata dobînzii la credite în valută s-a majorat cu 0,31 puncte procentuale. Volumul total al depozitelor a înregistrat o descreştere mult mai substanţială decît cel al creditelor – de 8,9% comparativ cu august 2008 şi cu 8,6% faţă de începutul anului curent. Nivelul redus de depuneri băneşti indică asupra restabilirii prea lente a încrederii populaţiei în sectorul bancar. Diminuarea depozitelor în monedă naţională a constituit factorul principal de reducere a masei monetare (M3) cu 7,6% în perioada ianuarie – august faţă de perioada similară a anului trecut.
    Criza economică ce a cuprins rapid întreaga economie a ţării nu a putut să nu producă repercusiuni nefaste asupra populaţiei. Astfel, în perioada ianuarie – august numărul şomerilor oficial înregistraţi s-a majorat de 1,7 ori, fiind plasaţi în cîmpul muncii cu 25,7% mai puţini şomeri decît în anul precedent. Creşterea numărului de şomeri denotă problemele cu care se confruntă nu doar Republica Moldova, ci şi alte ţări unde activează emigranţi moldoveni, o parte din aceştia revenind  deja în ţară. Aceasta generează atît presiunii crescute asupra bugetului de stat (un număr mai mare de şomeri necesită un volum mai mare de indemnizaţii de şomaj), cît şi asupra economiei reale, incapabile de a asimila şomerii, inclusiv pe cei reveniţi de la muncă de peste hotarele ţării.
    În anul 2008, pentru prima dată în ultimii trei ani, a crescut nivelul sărăciei în Republica Moldova. Astfel, comparativ cu anul 2007, rata sărăciei absolute a crescut cu 0,6 puncte procentuale, iar rata sărăciei extreme s-a majorat cu 0,4 puncte procentuale. Această tendinţă ar putea continua, deoarece efectul politicilor asupra consumului şi al sărăciei nu este imediat.
VIZIUNEA GUVERNULUI
    Restabilirea încrederii populaţiei în acţiunile Guvernului şi în oportunităţile de trai şi muncă în Republica Moldova, readucerea economiei pe o traiectorie de creştere, precum şi fortificarea premiselor pentru dezvoltarea unei economii durabile sînt priorătăţile Guvernului în contextul prezentului Program.
    Acţiunile implementate în cadrul acestui Program vor avea menirea de a reanima economia, astfel încît deja în anul 2010 aceasta să revină pe o pistă ascendentă. Relansarea economiei va fi însoţită de înviorarea procesului investiţional, inclusiv a investiţiilor străine directe, sporirea volumului producţiei industriale, agricole şi al serviciilor, revigorarea comerţului exterior, diminuarea deficitului bugetar şi reducerea şomajului.
    Programul reprezintă fundamentul pentru acţiuni pe termen mediu şi lung, care vor pune bazele unei economii competitive, bazate pe cunoaştere, tehnologii performante, lipsite de orice bariere pentru creştere şi prosperare, şi vor sprijini formarea unei societăţi moderne, cu valori contemporane şi standarde de viaţă avansate. Guvernul va tinde ca Republica Moldova să devină un stat de drept în care sînt respectate libertăţile şi drepturile cetăţeanului, precum şi drepturile la proprietate şi trai decent.
PRIORITĂŢILE PROGRAMULUI
    Programul de stabilizare şi relansare economică este axat pe trei priorităţi, şi anume:
    1) stabilizarea şi optimizarea finanţelor publice;
    2) relansarea activităţii economice;
    3) asigurarea unei protecţii sociale eficiente şi juste.
    Cele trei priorităţi pe care Guvernul le-a stabilit pentru contracararea efectelor devastatoare ale crizei economice şi prevenirea declanşării unei crize financiare şi sociale de proporţii şi mai mari sînt interdependente.     Totodată, profunzimea crizei determină necesitatea implementării unor acţiuni „conflictuale” – de extindere a bazei fiscale pentru acumularea veniturilor bugetare şi de reducere a cheltuielilor pentru anumite sectoare neprioritare şi categorii de populaţie mai puţin vulnerabile, în paralel cu măsuri de diminuare a poverii fiscale, stimulare economică şi susţinere a persoanelor afectate.
    Compromisul între aceste necesităţi stringente, dar într-o oarecare măsură şi concurente, nu poate fi asigurat dacă nu se realizează o serie de premise indispensabile. Astfel, obiectivele stabilite în cadrul acestor priorităţi vor putea fi atinse doar în cazul în care vor fi asigurate următoarele precondiţii:
    a) stabilizarea situaţiei politice în ţară;
    b) suportul donatorilor în finanţarea proiectelor şi acţiunilor de importanţă majoră, pentru care nu există resurse financiare interne;
    c) parteneriatul dintre Guvern şi societate pentru realizarea obiectivelor propuse.
    Cu toate că cele trei precondiţii sînt la fel de importante, fără parteneriatul cu societatea şansele realizării acestui Program ambiţios, dar imperativ, vor fi practic nule.
1. STABILIZAREA ŞI OPTIMIZAREA FINANŢELOR PUBLICE
    Stagnarea economiei şi diminuarea volumului comerţului exterior au condus la erodarea bazei fiscale şi, respectiv, la reducerea considerabilă a veniturilor fiscale. Diminuarea veniturilor publice în anul 2009, pe fundalul menţinerii unui nivel ridicat al cheltuielilor sociale, a condus inevitabil la sporirea deficitului bugetar. La acest moment, resursele bugetare nu mai pot acoperi necesităţile curente de întreţinere şi sociale, nemaivorbind de programele de investiţii şi reformele structurale care implică cheltuieli. În situaţia creată, dacă nu vor fi întreprinse acţiuni de stabilizare a finanţelor publice, deficitul bugetar ar putea atinge un nivel de peste 15 % din PIB. Pentru a evita incapacitatea de plată a Guvernului, pe fundalul sporirii vulnerabilităţii economiei ţării şi a populaţiei în general, Guvernul va optimiza cheltuielile bugetare, lărgind în paralel baza fiscală şi identificînd surse externe pentru acoperirea temporară a unor programe economice şi sociale importante, precum şi a deficitului bugetar. Astfel, în contextul stabilizării finanţelor publice sînt stabilite următoarele obiective şi acţiuni pe termen scurt şi mediu.
    Obiectivul 1. Identificarea posibilelor surse pentru majorarea veniturilor publice şi diminuarea deficitului bugetar.
    Acţiuni imediate (2009):
    1) negocierea cu Fondul Monetar Internaţional a unui nou Program de politici economice şi financiare;
    2) lansarea negocierilor cu Comisia Europeană, Banca Mondială şi alţi parteneri externi de dezvoltare a ţării, pentru a obţine susţinere bugetară, inclusiv intensificarea eforturilor în vederea debursării tranşelor pentru proiectele şi programele în curs de implementare;
    3) perfecţionarea sistemului de administrare vamală şi fiscală (prevenirea subevaluării în vamă, transferării profitului etc.); 
    4) relansarea privatizării patrimoniului de stat din domeniile liberalizate, în baza licitaţiilor deschise, anunţate şi transparente;
    5) modificarea legislaţiei în vigoare în vederea:
    a) majorării de 2 ori, începînd cu anul 2010, a cotei maxime a taxei pentru amenajarea teritoriului;
    b) majorării cu 50%, începînd cu anul 2010, a cotei maxime a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială;
    c) majorării, începînd cu anul 2010, a accizelor pentru autoturisme de lux, ţigări de foi şi trabucuri, ţigarete cu filtru, bere, băuturi alcoolice tari şi băuturi slab alcoolice, benzină şi derivate ale acesteia, parfumuri, apă de toaletă şi articole de bijuterie;
    d) introducerii, începînd cu anul 2010, a accizului la articole de cristal şi a accizului la articole de giuvaiergerie, neconfirmate documentar;
    e) majorării cu 30%, începînd cu anul 2010, a cotelor taxelor rutiere la autoturismele înmatriculate în Republica Moldova care consumă diesel;
    f) majorării cotelor taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova proporţional impactului asupra infrastructurii rutiere;
    g) majorarea cotei impozitului pe venit din cîştigurile obţinute la jocurile de noroc pînă la 18% (art.901 alin.33 al Codului fiscal);
    h) majorării de 2 ori, începînd cu anul 2010, a taxei pentru eliberarea licenţei în domeniul jocurilor de noroc.
    Acţiuni pe termen mediu (2010-2011):
    1) definirea noţiunii de „venit reinvestit” pentru îmbunătăţirea mecanismului de aplicare a facilităţilor oferite la achitarea impozitului pe venit al persoanelor juridice;
    2) stabilirea unor principii clare în redistribuirea veniturilor de la bugetul de stat spre bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv prin promovarea unei noi legi privind finanţele publice locale;
    3) urgentarea procesului de implementare a noului sistem de impozitare a bunurilor imobile:
    a) bunuri imobile cu destinaţie comercială şi industrială, garaje, loturi ale întovărăşirilor pomicole şi construcţii amplasate pe ele – 2010;
    b) bunuri imobile cu destinaţie agricolă (terenuri cu construcţii amplasate pe ele) – 2011;
    4) finalizarea procesului de evaluare a caselor individuale în localităţile rurale din componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi – 2011;
    5) menţinerea în perioada 2009-2011 a cotei zero la impozitul pe venitul reinvestit, cu reintroducerea acestuia din anul 2012, aplicînd o singură cotă joasă de 10% pe o bază largă şi uniformă.
    Obiectivul 2. Reducerea cheltuielilor neprioritare şi redirecţionarea cheltuielilor publice pentru obţinerea unei eficienţe sporite şi pentru diminuarea deficitului bugetar.
    Acţiuni imediate (2009):
    1) optimizarea cheltuielilor administrative ale autorităţilor publice centrale şi locale, inclusiv prin reducerea cu cel puţin 50% a cheltuielilor capitale, pentru procurarea bunurilor şi serviciilor şi a celor direcţionate pentru subvenţionări, păstrînd un nivel adecvat al cheltuielilor sociale;
    2) introducerea noului sistem de clasificare şi gradare a funcţiilor publice, care va sta la baza unui nou sistem de salarizare a funcţionarilor publici;
    3) elaborarea unui nou Regulament cu privire la salarizarea conducătorilor întreprinderilor de stat, întreprinderilor cu capital majoritar de stat şi ai celor monopoliste, indicate de Guvern.
    Acţiuni pe termen mediu (2010-2011):
    Managementul finanţelor publice:
    1) revizuirea metodologiei de elaborare şi executare a bugetului;
    2) elaborarea noului Sistem informaţional de management financiar.
    Administraţia publică:
    1) restructurarea ministerelor, agenţiilor şi altor instituţii subordonate Guvernului în vederea lichidării autorităţilor publice cu un grad redus de eficienţă, optimizării activităţilor funcţionale şi reducerii cheltuielilor administrative;
    2) îngheţarea angajărilor în sectorul public şi reducerea treptată a funcţiilor permanent vacante în cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice;
    3) optimizarea structurii autorităţilor publice supreme ale statului (aparatele Preşedinţiei, Parlamentului, Procuraturii Generale, Curţii de Conturi etc.);
    4) reorganizarea instituţiilor subordonate organelor centrale de specialitate şi optimizarea numărului funcţionarilor publici din instituţiile subordonate ministerelor;
    5) reorganizarea Serviciului Pază de Stat al Ministerului Afacerilor Interne în întreprindere de stat şi demonopolizarea serviciilor de pază a obiectelor de importanţă majoră prin perfecţionarea cadrului legal;
    6) implementarea Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
    7) elaborarea şi implementarea noului sistem de salarizare a funcţionarilor publici;
    8) perfecţionarea mecanismului de acordare a indemnizaţiei de eliberare în cazul lichidării autorităţii publice, reducerii efectivului de personal sau modificării statului de personal pentru funcţionarii publici care nu pot fi transferaţi în interesul serviciului;
    9) amînarea majorărilor salariale prevăzute începînd cu 1 octombrie 2009 şi în anul 2010 pentru funcţionarii publici, militari şi colaboratorii organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice;
    10) revizuirea cadrului legal existent în vederea externalizării unor atribuţii de prestare a serviciilor de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, prin oferirea posibilităţii de acordare a acestora de către sectorul privat (outsourcing);
    11) consolidarea capacităţilor de efectuare a achiziţiilor publice transparent şi corect.
    Educaţie:
    1) accelerarea procesului de optimizare a reţelei şcolare şi eliberarea resurselor pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin:
    a) reorganizarea a circa 130 de instituţii de învăţămînt general prin schimbarea statutului actual;
    b) crearea a circa 50 de şcoli de circumscripţie şi arondarea la acestea a circa 60 de şcoli;
    c) dezvoltarea infrastructurii de acces la instituţiile de circumscripţie (construirea sau repararea drumurilor, asigurarea funcţionalităţii acestora pe timp nefavorabil);
    d)  procurarea a circa 80 de unităţi de transport pentru transportarea elevilor la şcoală (subacţiunile c) şi d) sînt fără acoperire financiară);
    2) optimizarea numărului mediu de unităţi de personal nondidactic în raport cu numărul de norme didactice în vederea asigurării eficienţei şi calităţii sistemului educaţional (nu mai mult de 25% în mediul urban şi 35% în mediul rural);
    3) reeşalonarea majorării salariilor angajaţilor din învăţămînt, cu implementarea graduală a acestei majorări în perioada 2009-2011;
    4) modificarea metodologiei de stabilire a taxei de cazare în căminele instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate, superior şi postuniversitar, reieşind din cheltuielile efective, ajustate la preţurile şi tarifele curente;
    5) egalarea condiţiilor de plată a burselor prin excluderea coeficienţilor aplicaţi la plata burselor studenţilor şi absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate;
    6) micşorarea cu 20% a plafonului de bursieri în instituţiile de învăţămînt superior (ciclul II) (de la 70% la 50%);
    7) implementarea deplină a strategiei de reformă a sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului;
    8) eşalonarea pentru anii 2009-2011 a implementării noului mod de salarizare a cadrelor didactice prevăzut în Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar;
    9) ajustarea cadrului legislativ privind completarea claselor de elevi; sporirea numărului de elevi în clasă şi micşorarea numărului de clase;
    10) optimizarea reţelei instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate;
    11) optimizarea reţelei instituţiilor de învăţămînt superior prin:
    a) perfecţionarea şi aplicarea normativelor ce stabilesc autonomia universitară şi conformarea lor la normele europene (majorarea numărului de locuri pe bază de contract);
    b) dezvoltarea cadrului legislativ şi normativ pentru asigurarea autonomiei financiare a instituţiilor de învăţămînt superior;
    c) elaborarea criteriilor ce ar permite stabilirea capacităţii de înmatriculare în instituţiile de învăţămînt superior în mod individual;
    12) revizuirea curriculumului pentru învăţămîntul primar, gimnazial, liceal prin:
    a) examinarea oportunităţii de integrare a unor discipline şcolare pe arii/ domenii curriculare;
    b) revizuirea Planului-cadru în vederea reducerii numărului de ore;
    13) reorganizarea Academiei de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, inclusiv prin transferul acesteia în subordinea Guvernului şi prin modificarea modalităţii de finanţare.
    Sănătate:
    1) consolidarea şi restructurarea spitalelor în baza Planului naţional general al sectorului spitalicesc şi instituirea Registrului spitalelor;
    2) fortificarea capacităţii de achiziţionare a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină;
    3) implementarea mecanismelor de finanţare suplimentară a serviciilor medicale ce se acordă la nivel secundar şi terţiar prin coplăţi aplicate diferenţiat în funcţie de gradul de vulnerabilitate a persoanei.
    Agricultură:
    1) eficientizarea acordării subvenţiilor în agricultură prin direcţionarea acestora spre domenii cu un potenţial de producţie cu valoare adăugată înaltă şi pentru a spori productivitatea agriculturii şi competitivitatea produselor agricole; 
    2) crearea Agenţiei de Plăţi în subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare;
    3) reducerea cu cel puţin 6%, în anii 2010 şi 2011, a alocărilor totale de la bugetul de stat (cheltuieli de bază, fonduri şi mijloace speciale) pentru agricultură;
    4) reducerea totală, în anii 2010 şi 2011, a alocărilor de la bugetul de stat (cheltuieli de bază, fonduri şi mijloace speciale) destinate sădirii plantaţiilor viticole;
    5) renunţarea, în 2010-2011, la alocarea mijloacelor de la bugetul de stat pentru plantarea pădurilor noi, fiind asigurată menţinerea în totalitate a plantaţiilor sădite (sporirea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră va fi finanţată din asistenţa oferită de partenerii de dezvoltare);
    Securitatea publică:
    1) excluderea dreptului militarilor prin contract la:
    a) compensaţie bănească în schimbul raţiei alimentare;
    b) compensaţie bănească în schimbul echipamentului;
    c) indemnizaţie bănească pentru fortificarea sănătăţii;
    d) bilete de tratament balneosanatorial gratuit;
    2) excluderea înlesnirilor din contul statului la tratament în instituţiile medico-sanitare şi la tratament balneosanatorial acordat soţiilor (soţilor) şi copiilor colaboratorilor structurilor cu statut militar şi special;
    3) diminuarea cuantumului indemnizaţiei lunare acordate conform totalurilor activităţii unităţii în care activează militarii, efectivul de trupă şi corpul de comandă angajaţi prin contract;
    4) unificarea modului de calculare a indemnizaţiei de concediere a colaboratorilor cu statut militar şi special, precum şi a judecătorilor şi procurorilor;
    5) optimizarea cheltuielilor în structurile de forţă prin reducerea unităţilor permanent vacante;
    6) transferarea unităţilor responsabile de calcularea pensiilor militarilor la Casa Naţională de Asigurări Sociale.
     Ştiinţă:
    1) reducerea în perioada 2010-2011 cu 25%, faţă de anul 2009, a cheltuielilor în sfera ştiinţei şi inovării, promovarea cercetărilor ştiinţifice aplicative şi pregătirea cadrelor ştiinţifice în organizaţiile din sfera de cercetare-inovare, inclusiv universităţi;
    2) îmbunătăţirea corelării dintre politicile publice implementate de Guvern şi produsele de cercetare şi inovare furnizate de cercurile ştiinţifice;
    3) lărgirea accesului la resursele financiare din buget prevăzute pentru acoperirea proiectelor de cercetare şi inovare prin perfecţionarea sistemului de acreditare a instituţiilor eligibile;
    4) lichidarea, începînd cu 1 ianuarie 2010, a unităţilor vacante în cadrul instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi organizaţiilor auxiliare ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
    Infrastructura drumurilor:
    1) asigurarea fluxului adecvat şi constant al mijloacelor financiare în fondul rutier prin perfecţionarea sistemului de finanţare a lucrărilor rutiere;
    2) reducerea prin fuzionare a companiilor de întreţinere a drumurilor (de la 39 pînă la 12);
    3) perfecţionarea mecanismului de acordare a autorizaţiilor pentru transportul internaţional.
2. RELANSAREA ACTIVITĂŢII ECONOMICE
    Reducerea cererii agregate de consum, pe fundalul creşterii poverii administrative asupra antreprenorilor, a condus la diminuarea volumului producţiei industriale, al serviciilor, în special de transport, al exporturilor, precum şi a demoralizat actualii şi potenţialii antreprenori. Reticenţa sectorului bancar în acordarea creditelor pentru sectorul privat, precum şi ratele în continuare înalte ale dobînzii la credite reprezintă un alt impediment pentru iniţierea şi desfăşurarea afacerilor. Creşterea economică din ultimii ani, bazată preponderent pe consum şi importuri, nu este acceptabilă ca model de dezvoltare economică a ţării, dar nici nu mai poate fi în continuare asigurată, în special din motivul reducerii dramatice a remitenţelor în anul curent. Criza economică a demonstrat încă o dată că modelul actual de creştere economică din Republica Moldova nu este durabil. Or, sarcina Guvernului în prezent este nu doar de a salvgarda acele sectoare şi întreprinderi care au fost afectate în lanţ de efectele devastatoare ale crizei, prin crearea unor condiţii propice funcţionării şi extinderii, dar şi de a pune bazele unui nou model de creştere economică, bazat pe investiţii, productivitate şi competitivitate sporită. În acest context au fost stabilite următoarele obiective şi acţiuni.
    Obiectivul 1. Reducerea poverii administrative şi fiscale pentru desfăşurarea afacerilor.
    Acţiuni imediate (2009):
    Reducerea poverii administrative:
    1) implementarea ghişeului unic la Camera Înregistrării de Stat prin interconectarea Biroului Naţional de Statistică, Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat la Registrul de stat al unităţilor de drept în scopul eliminării procedurilor de înregistrare la aceste instituţii;
    2) elaborarea unui proiect de lege consolidat referitor la simplificarea şi optimizarea procedurilor, termenelor şi costurilor pentru iniţierea, desfăşurarea şi recepţia  lucrărilor de proiectare şi construcţii şi controlul calităţii în construcţii;
    3) reducerea numărului genurilor de activitate supuse licenţierii şi simplificarea procedurilor de licenţiere;
    4) perfecţionarea şi simplificarea mecanismului de eliberare a autorizaţiei sanitare şi sanitar-veterinare prin delimitarea clară a atribuţiilor funcţionale ale instituţiilor guvernamentale de resort şi micşorarea costurilor aferente avizării;
    5) publicarea trimestrială pe pagina web oficială a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat a listei agenţilor economici care vor fi supuşi unei inspecţii planificate de autorităţile fiscale;
    6) perfecţionarea şi consolidarea sistemului de funcţionare a instituţiei de brokeri vamali prin reducerea costurilor operaţionale şi de deservire a garanţiilor aferente;
    7) demonopolizarea importului de carne şi produse din carne prin modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1363 din 29 noiembrie 2006 „Cu privire la modalitatea eliberării autorizaţiilor pentru importul unor produse”;
    8) anularea sistemului de marcare de stat la comercializarea apelor minerale şi băuturilor alcoolice;
    9) excluderea obligativităţii certificării băuturilor alcoolice exportate la laboratorul unic – Î.S. „Centrul Naţional pentru Controlul Calităţii Produselor Alcoolice”;
    10) modificarea legislaţiei în vigoare în vederea facilitării regimului de import al mijloacelor de producţie (preparate chimice şi biologice pentru agricultură, fertilizanţi, produse pentru tratamentul solului şi bunuri importate în scopul promovării comerţului) începînd cu anul 2010, inclusiv prin armonizarea cu prevederile comunitare a procedurilor de plasare pe piaţă a produselor respective;
    11) eliminarea barierelor la export, simplificarea procedurii de certificare, precum şi reducerea numărului şi costului certificatelor şi altor acte necesare la efectuarea exportului de mărfuri, inclusiv eliminarea certificării la export a fiecărei partide de vinuri în parte;
    12) reducerea cheltuielilor agenţilor economici aferente procedurilor de certificare a conformităţii obligatorii prin revizuirea listei produselor (serviciilor) şi a materiei prime supuse certificării;
    13) demonopolizarea activităţilor de comercializare a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată, către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova, care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, precum şi de export al acestora;
    14) simplificarea impozitării cu TVA la cota zero a mărfurilor introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova în regim vamal de perfecţionare activă;
    15) modificarea Legii nr. 803-XIV din 11 februarie 2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase prin armonizarea cu practicile UE şi simplificarea procedurii de verificare a utilajului industrial;
    16) elaborarea Regulamentului privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor (unilaterale) pentru transporturi rutiere internaţionale; excluderea barierelor administrative în repartizarea autorizaţiilor respective.
    Reducerea poverii fiscale:
    1) reducerea cuantumului taxelor pentru procedurile vamale, stabilite în anexa nr.2 la Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, în partea ce ţine de activitatea zonelor economice libere, a antepozitelor vamale şi alte regimuri vamale suspensive;
    2) restituirea datoriilor la rambursarea TVA pentru deblocarea activităţii economice;
    3) amînarea termenului de impozitare a veniturilor din dobînzile bancare şi valorile mobiliare corporative ale persoanelor fizice şi juridice de la 1 ianuarie 2010 pînă la 1 ianuarie 2015;
    4) modificarea titlului IX al Codului fiscal în vederea achitării taxelor rutiere în două tranşe pentru toţi agenţii transportatori din ţară, astfel obţinîndu-se diminuarea presiunii fiscale asupra transportatorilor la începutul anului, cînd veniturile sînt mai mici.
    Acţiuni pe termen mediu (2010-2011):
    Reducerea poverii administrative:
    1) efectuarea, în cadrul reformei administraţiei publice centrale, a unei analize ample a serviciilor publice prestate contra plată de către instituţiile publice şi reformarea acestora, inclusiv prin aplicarea unei noi metodologii de stabilire echitabilă şi transparentă a tarifelor (ghilotina III);
    2) simplificarea procedurilor stabilite în legislaţie referitor la lichidarea afacerii (modificarea Codului civil, Legii despre notariat etc.);
    3) revizuirea procedurii de certificare a producţiei în cazul în care producţia este deja certificată conform standardelor altor ţări, cu care Republica Moldova are acorduri internaţionale de recunoaştere mutuală a certificatelor;
    4) simplificarea sistemului de certificare a mărfurilor importate şi plasate pe piaţa internă prin reducerea numărului de autorizaţii şi certificate;
    5)  delimitarea atribuţiilor serviciului sanitar şi sanitar-veterinar privind autorizarea produselor, serviciilor şi plăţilor aferente, precum şi privind inofensivitatea produselor;
    6) simplificarea procedurilor de vămuire prin:
    a) aprobarea tarifului vamal integrat (TARIM), cu specificarea necesarului de documente (certificate, licenţe, autorizaţii etc.) spre a fi prezentate organului vamal la momentul vămuirii;
    b) introducerea procedurii simplificate de vămuire la domiciliu pentru agenţii economici cu un grad sporit de credibilitate;
    7) finalizarea lucrărilor de implementare a sistemului informaţional „Frontiera”, care va asigura schimbul de informaţii în regim on-line între autorităţile ce participă la sistemul „ghişeului unic” şi au atribuţii de control al mărfurilor şi mijloacelor de transport la frontieră;
    8)  elaborarea unui mecanism optim şi simplificat privind cedarea-cesionarea drepturilor de import achitate în avans, din contul brokerilor vamali în contul agenţilor economici participanţi la activitatea economică externă;
    9) reducerea categoriilor de mijloace de transport pentru care este obligatorie declararea prin acţiune (înregistrarea acestora în evidenţa informaţională a organului vamal);
    10) elaborarea unor proceduri detaliate de trecere a controlului vamal, cu indicarea unor limite de timp maxime pentru fiecare procedură, minimalizînd contactele între lucrătorul vamal şi agentul economic şi reducînd ponderea factorului uman şi a arbitrarului;
    11) perfecţionarea sistemului de achitare a plăţilor ecologice pentru emisiile de poluanţi în aerul atmosferic de la autovehicule;
    12) revizuirea domeniilor şi obiectivelor privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, în baza unei analize a impactului regulatoriu al Legii nr.10-XVI din 3 februarie 2009;
    13) reformarea integrală a principiilor patrimoniale ale sistemului cooperaţiei de consum, cu interesarea directă a membrilor cooperatori pentru atragerea investiţilor, inclusiv a celor străine directe, în dezvoltarea infrastructurii comerciale şi de producţie în mediul rural;
    14) sporirea accesului operatorilor alternativi la infrastructura de suport (căi ferate, transport aerian, infrastructură a calităţii, comunicaţii) prin eliminarea barierelor existente şi restructurarea, la necesitate, a întreprinderilor cu poziţii dominante (monopoliste) în domeniu, în urma analizei constrîngerilor pentru mediul de afaceri;
    15) liberalizarea şi dezvoltarea concurenţei pe piaţa serviciilor de transport feroviar;
    16) asigurarea accesului liber şi protecţia concurenţei pe piaţa serviciilor aeriene;
    17) descentralizarea şi simplificarea procedurii de excludere a terenurilor din circuitul agricol, inclusiv prin eliminarea restricţiilor stipulate în Hotărîrea Guvernului nr.1451 din 24 decembrie 2007 la construcţia obiectelor de producere pe terenurile agricole din extravilanul localităţilor.
    Reducerea poverii fiscale:
    1) simplificarea procedurii de raportare fiscală prin:
    a) implementarea e-declaraţiilor;
    b) automatizarea completării rapoartelor fiscale;
    c) prelucrarea rapoartelor în baza codului de bare;
    2) abrogarea prevederilor normative care permit aplicarea sancţiunilor agenţilor economici chiar şi în lipsa daunei cauzate bugetului de stat şi fondurilor bugetare, precum şi modificarea dispoziţiilor art.188 al Codului fiscal, acordîndu-le agenţilor economici posibilitatea de a corecta greşelile din rapoartele financiare în orice moment pînă la efectuarea controlului;
    3) revizuirea politicii tarifare prin reducerea taxelor vamale la importul de materii prime, materiale auxiliare şi echipamente tehnologice şi maximizarea acestora la produsele finite direct competitive cu cele autohtone;
    4) eliminarea discriminărilor aplicate la achitarea taxei ecologice pentru recipientele din plastic sau tetra-pack la importul produselor preambalate;
    5) ajustarea anuală a tarifelor de bază pentru serviciile de locaţiune acordate de întreprinderile de stat şi cu capital majoritar de stat, reieşind din preţurile existente pe piaţă.
    Obiectivul 2. Facilitarea accesului antreprenorilor la mijloace financiare pentru iniţierea şi dezvoltarea sau relansarea afacerilor.
    Acţiuni imediate (2009):
    1) evaluarea continuă de către Banca Naţională a Moldovei a sistemului bancar pentru identificarea băncilor problematice, în vederea stabilirii măsurilor de remediere, identificînd şi aplicînd soluţiile adecvate pentru asigurarea stabilităţii sistemului bancar;
    2) dinamizarea procesului de acordare a creditelor în cadrul Componentei II a Programului naţional de abilitare economică a tinerilor (PNAET) – finanţarea proiectelor private ale beneficiarilor tineri cu porţiune de grant;
    3) intensificarea eforturilor în vederea implementării proiectelor de asistenţă externă şi valorificarea liniilor de creditare pentru stimularea competitivităţii, în special a exportatorilor.
    Acţiuni pe termen mediu (2010-2011):
    1) sprijinirea de către Banca Naţională a Moldovei, fără prejudicierea obiectivului fundamental, a politicii economice generale a statului, inclusiv prin asigurarea  unui grad adecvat al monetizării şi bancarizării economiei, prin crearea condiţiilor monetare favorabile pentru stimularea creşterii economice;
    2) aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte legislative cu referinţă la activitatea de creditare şi, în special, la recuperarea gajului;
    3) acoperirea parţială a ratei dobînzii la creditele contractate de agenţii economici, în funcţie de priorităţile economiei naţionale şi criteriile de performanţă ale beneficiarilor;
    4) capitalizarea Fondului special pentru garantarea creditelor prin majorarea pînă la 100 mil. lei a alocaţiilor în fond şi eliminarea impedimentelor administrative în oferirea garanţiilor, în paralel cu majorarea pragului garanţiilor pentru întreprinderile active de la 300 mii lei pînă la 700 mii lei şi pentru startup-uri – de la 100 mii lei pînă la 300 mii lei în 2009;
    5) suplimentarea cu mijloace financiare a Componentei II PNAET – finanţarea proiectelor private ale beneficiarilor tineri cu o porţiune de grant, luînd în calcul obiectivul finanţării anuale de circa 400 de proiecte private;
    6) atragerea resurselor financiare pentru procurarea de către subiecţii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii a echipamentelor destinate dezvoltării micilor industrii din sectorul rural (conform mecanismului utilizat de Unitatea de implementare a grantului acordat de Guvernul Japoniei);
    7) lansarea Programului PARE (1+1) – investirea remitenţelor în scopul dezvoltării mediului rural şi creării de noi întreprinderi;
    8) crearea unei reţele de business incubatoare şi fortificarea celor existente, pentru a  asigura o parte din infrastructura de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii, viabilitatea acestora, sporirea activităţilor inovaţionale, introducerea tehnologiilor noi şi a know-how-ului şi, respectiv, majorarea veniturilor bugetare;
    9) atragerea asistenţei externe în acordarea susţinerii financiare indirecte (asistenţă informaţională şi consultativă, pregătirea cadrelor) întreprinderilor din regiuni, în special celor din localităţile rurale;
    10) utilizarea infrastructurii inovaţionale în vederea creării întreprinderilor mici şi mijlocii, atragerii investiţiilor şi modernizării economiei prin intermediul inovării şi transferului tehnologic.
    Obiectivul 3. Stimularea investiţiilor publice şi private.
    Acţiuni imediate (2009):
    1) atragerea în economia naţională a investiţiilor strategice prin asigurarea negocierilor directe între Guvern şi investitorii străini strategici, precum şi suportul acordat realizării proiectelor investiţionale ale acestora;
    2) pregătirea şedinţei Consiliului consultativ al donatorilor în scopul majorării finanţării proiectelor care vor contribui la stimularea economiei;
    3) asigurarea funcţionalităţii operaţionale a Unităţii pentru  parteneriatul public-privat în cadrul Agenţiei Proprietăţii Publice; prezentarea propunerilor în vederea ajustării cadrului normativ la prevederile Legii nr.179-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat, în coordonare cu partenerii de dezvoltare.
    Acţiuni pe termen mediu (2010-2011):
    Corupţia şi justiţia:
    1) elaborarea şi aprobarea unui program eficient de prevenire şi combatere a corupţiei în organele publice şi în organele judecătoreşti;
    2) repartizarea aleatorie a cauzelor în instanţele judecătoreşti;
    3) înăsprirea pedepsei judecătorilor în cazul încălcării legislaţiei.
    Îmbunătăţirea climatului investiţional:
    1) reexaminarea cadrului normativ şi legislativ în scopul eliminării barierelor administrative excesive care stau în calea investiţiilor;
    2) analiza activităţii întreprinderilor-monopoluri naturale pentru reducerea costurilor de producere şi a cheltuielilor neproductive, precum şi formarea preţurilor optime la mărfurile produse şi serviciile prestate de întreprinderile respective;
    3) controlul asupra situaţiei privind concurenţa pe cele mai importante pieţe de mărfuri şi elaborarea măsurilor de asigurare a libertăţii activităţii de întreprinzător;
    4) organizarea consultărilor extensive cu sectorul privat şi donatorii externi în vederea identificării şi implementării măsurilor urgente de stimulare a consumului producţiei autohtone (altele decît subvenţionare) şi atragerii investiţiilor străine directe în sectorul de producere al republicii;
    5) continuarea dezvoltării conceptului de parcuri industriale prin instituirea unor unităţi noi, precum şi examinarea posibilităţii extinderii facilităţilor pentru rezidenţii acestor parcuri;
    6) atragerea asistenţei externe pentru dezvoltarea infrastructurii calităţii în Republica Moldova, inclusiv pentru crearea şi dotarea tehnică a laboratoarelor de încercări în scopul evaluării conformităţii produselor;
    7) crearea Fondului de dezvoltare şi capitalizarea acestuia, inclusiv în baza mijloacelor obţinute în urma privatizării patrimoniului public şi resurselor externe pentru susţinerea implementării proiectelor de infrastructură socială şi de inovare;
    8) crearea agenţiilor de dezvoltare regională şi asigurarea funcţionalităţii tuturor instituţiilor în regiunile de dezvoltare Nord, Centru şi Sud, care vor avea menirea, printre altele, de a stimula şi atrage investiţii în regiunile de dezvoltare, inclusiv prin crearea capacităţilor pentru valorificarea oportunităţilor oferite Republicii Moldova prin participarea la programele de cooperare transfrontalieră;
    9) susţinerea producătorilor autohtoni prin crearea unui centru comercial sau a unei expoziţii permanente la Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”, or.Chişinău, cu vînzare a produselor autohtone.
    Administrarea şi deetatizarea patrimoniului public:
    1) reexaminarea listei bunurilor proprietate de stat supuse privatizării pentru determinarea modalităţilor concrete şi a termenelor optime de deetatizare;
    2) elaborarea, în baza analizei permanente a activităţii întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, a programelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiţionale, de restructurare etc.;
    3) întocmirea şi actualizarea trimestrială a bazei de date cu privire la întreprinderile de stat şi societăţile comerciale cu participarea statului, la bunurile imobiliare proprietate a statului şi la construcţiile nefinalizate;
    4) accelerarea procesului de deetatizare a activelor de stat printr-un proces competitiv şi transparent; întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie în vederea pregătirii şi reluării procesului de privatizare a 214 agenţi economici din Lista bunurilor proprietate de stat supuse privatizării;
    5) continuarea procesului de vînzare a terenurilor aferente şi a patrimoniului neutilizat în activitatea de profil a instituţiilor publice centrale şi locale.
    Energetică:
    1) atragerea investiţiilor în sectorul energetic prin elaborarea unor programe investiţionale, în vederea modernizării capacităţilor de generare a energiei electrice (S.A. „CET-1”, S.A. „CET-2”, S.A. „CET-Nord”), inclusiv prin aplicarea principiului de parteneriat public-privat;
    2) efectuarea auditului energetic în scopul elaborării programului de renovare şi reabilitare termică a clădirilor (blocurilor), inclusiv din sfera socioculturală, care ar avea drept obiective:
    a) îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi confort termic;
    b) reducerea pierderilor de căldură şi a consumurilor energetice;
    c) reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apa caldă de consum;
    d) reducerea poluării cu emisii generate de producerea, transportul şi consumul de energie;
    3) completarea şi modificarea bazei legislativ-normative în vigoare pentru:
    a) îmbunătăţirea eficienţei energetice şi extinderea utilizării surselor regenerabile de energie;
    b) reorganizarea Agenţiei Naţionale de Conservare a Energiei în Agenţia  pentru Eficienţă Energetică;
    4) atragerea asistenţei externe pentru susţinerea Fondului pentru eficienţa energetică, care urmează a fi creat în conformitate cu prevederile Legii energiei regenerabile;
    5) modificarea legislaţiei în vigoare pentru asigurarea depolitizării procesului de stabilire a tarifelor la livrarea agentului termic prin transferarea acestei competenţe către Agenţia Naţională pentru Reglementări în Energetică; transferarea către Parlament a atribuţiilor de aprobare a bugetului şi desemnare a Consiliului de administrare al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.
    Infrastructură:
    1) mobilizarea fondurilor externe pentru reabilitarea şi întreţinerea drumurilor şi infrastructurii aferente, a reţelelor inginereşti de apă şi canalizare, a reţelelor de gaze;
    2) contractarea de lucrări pentru reabilitarea drumurilor în concordanţă deplină cu regulile aplicabile pentru achiziţii;
    3) implementarea unui sistem de control al sarcinii pe osie pentru a nu permite camioanelor supraîncărcate să distrugă în continuare drumurile;
    4) eliminarea barierelor existente în implementarea proiectelor finanţate de:
    a) Fondul de Dezvoltare Economică Arabă din Kuweit (6,5 mil. dolari SUA) pentru lucrări de alimentare cu apă şi canalizare în 6 localităţi;
    b) Banca Mondială (12 mil.dolari SUA) pentru construcţia apeductelor în localităţile ţării;
    5) susţinerea (inclusiv prin suport administrativ) implementării programului investiţional al S.A. „Moldova-Gaz” în procesul gazificării interne a localităţilor, precum şi implicarea acesteia în procesul gazificării interrurale;
    6) elaborarea studiilor de fezabilitate privind crearea stocurilor de rezervă de gaze naturale şi realizarea interconexiunilor alternative cu ţările vecine;
    7) îmbunătăţirea infrastructurii aferente drumurilor  internaţionale, naţionale şi locale (construcţia staţiilor de deservire tehnică a transportului, hotelurilor, campingurilor, restaurantelor etc. pe terenurile cu destinaţie agricolă) în scopul atragerii investiţiilor şi acumulării la buget a mijloacelor financiare parvenite de la excluderea terenurilor din circuitul agricol.
    Agricultură:
    1) crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea afacerilor şi stimularea investiţiilor de-a lungul lanţului agroalimentar;
    2) eliminarea barierelor netarifare care limitează exportul produselor agricole;
    3) elaborarea strategiei securităţii alimentare;
    4) oferirea dreptului de achiziţionare a terenurilor cu destinaţie agricolă întreprinderilor rezidente cu capital străin;
    5) stimularea dezvoltării infrastructurii de piaţă prin crearea centrelor (terminalelor) de produse agroalimentare la nivel naţional şi a pieţelor agroalimentare la nivel local.
    Construcţii:
    1) dezvoltarea sistemului de creditare ipotecară pentru procurarea locuinţelor prin atragerea liniilor externe de creditare;
    2) implementarea mecanismelor de oferire a creditelor pe termen lung sectorului de construcţii în scopul finalizării blocurilor de locuit, inclusiv cu suportul partenerilor de dezvoltare ai ţării.
    Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale:
    1) implementarea aplicaţiilor de guvernare electronică („e-guvernare”)  prin intermediul licitaţiilor deschise pe bază de concurs, în vederea sporirii participării firmelor TI locale;
    2) actualizarea Strategiei de edificare a societăţii electronice „Moldova electronică” în baza celor mai bune practici internaţionale;
    3) demonopolizarea procesului de tranzacţionare şi achiziţii digitale prin punerea în aplicare a Legii privind documentul electronic şi semnătura digitală;
    4) susţinerea infrastructurii de comunicaţii electronice prin implementarea concepţiei de dezvoltare a accesului la Internet în bandă largă;
    5) liberalizarea accesului la infrastructura de comunicaţii electronice, asigurarea în condiţii echitabile a dreptului de interconectare şi acces la bucla locală, prin demonopolizarea pieţei comunicaţiilor, inclusiv prin restructurarea „Moldtelecom” S.A.;
    6) asigurarea independenţei funcţionale şi financiare a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei;
    7) simplificarea cadrului legal de administrare a TVA la tranzacţiile de produse de program, inclusiv prin stabilirea clară în Codul fiscal a statutului produselor soft.
3. ASIGURAREA UNEI PROTECŢII SOCIALE
EFICIENTE ŞI JUSTE
    Criza economică a afectat nu doar economia ţării, ci şi categoriile de populaţie care au fost în situaţie de risc anterior crizei sau au devenit vulnerabile odată cu instaurarea recesiunii. Contractarea economiei ţării a condus la creşterea şomajului, inclusiv din contul emigranţilor reveniţi în ţară, crearea unui număr limitat de locuri noi de muncă, reducerea salariilor sau a orelor de muncă de către angajatori, pe fundalul restrîngerii pîrghiilor care ar putea fi utilizate de Guvern pentru susţinerea persoanelor afectate. Reducerea volumului de remitenţe care anterior asigurau un trai decent populaţiei şi permiteau evitarea sărăciei a constituit factorul decisiv în sporirea vulnerabilităţii populaţiei. Guvernul va depune eforturi pentru a găsi un echilibru între primele două priorităţi ale planului şi această prioritate, pentru a stabili un model de dezvoltare economică care contribuie nu doar la acumularea veniturilor publice şi private, ci şi la direcţionarea cheltuielilor publice, în volum adecvat, spre categoriile cu adevărat nevoiaşe, pentru a evita excluziunea socială şi a diminua riscul sărăciei. În acest context, obiectivele şi acţiunile în cadrul acestei priorităţi sînt următoarele:
    Obiectivul 1. Susţinerea categoriilor vulnerabile prin direcţionarea mai eficientă a protecţiei sociale şi prevenirea excluziunii sociale.
    Acţiuni imediate (2009):
    1) asigurarea venitului lunar minim garantat familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului social în baza evaluării venitului global mediu lunar al familiei şi crearea premiselor pentru substituirea compensaţiilor nominative cu ajutorul social;
    2) efectuarea controlului strict privind respectarea stabilirii adaosului comercial de către operatorii economici la comercializarea mărfurilor de importanţă socială (adaosul comercial urmează a fi nu mai mare decît cel stabilit de legislaţie);
    3) continuarea implementării măsurilor de anihilare a aranjamentelor monopoliste în economie, care menţin preţurile la nivele socialmente inacceptabil de înalte;
    4) excluderea posibilităţii recalculării multiple a pensiei şi reexaminării pensiei în funcţie de majorarea plăţilor lunare;
    5) realizarea proiectelor din credite externe pentru obiectele de menire socială: spitale raionale, centre de sănătate, grădiniţe de copii, şcoli, licee etc. şi intensificarea negocierilor cu donatorii pentru finanţarea proiectelor de susţinere a categoriilor vulnerabile, inclusiv de reabilitare a infrastructurii sociale;
    6) majorarea, începînd cu anul 2010, a scutirii personale şi a scutirii pentru persoanele întreţinute la calcularea impozitului pe venitul persoanelor fizice.
    Acţiuni pe termen mediu (2010-2011):
    Asistenţa socială:
    1) substituirea treptată a sistemului de compensaţii nominative cu sistemul de ajutor social acordat familiilor defavorizate în baza evaluării veniturilor, prin îngheţarea cuantumurilor compensaţiilor nominative şi încetarea stabilirii dreptului la compensaţii nominative începînd cu 1 ianuarie 2010;
    2) majorarea nivelului venitului lunar minim garantat stabilit în legea bugetului de stat;
    3) majorarea în anul 2010 a indemnizaţiei unice la naşterea primului copil şi pentru fiecare copil următor persoanelor neasigurate cu 300 lei;
    4) majorarea în anul 2010 a indemnizaţiilor lunare pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 1,5 ani persoanelor neasigurate cu 100 lei;
    5) majorarea anuală a mărimii ajutorului de deces cu 100 lei;
    6) preluarea cheltuielilor pentru tratamentul sanatorial al veteranilor din sistemul public de asigurări sociale de către bugetul de stat;
    7) aprobarea Strategiei privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi;
    8) crearea sistemului integrat de servicii sociale;
    9) crearea Sistemului informaţional automatizat „Asistenţa socială”;
    10) implementarea Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane şi a Planului de acţiuni pe anii 2009-2011;
    11) crearea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al cazurilor de violenţă în familie”.
    Asigurarea socială:
    1) extinderea obligativităţii achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru toate persoanele care activează pe teritoriul Republicii Moldova;
    2) suspendarea plăţii părţii de pensie achitate din contul bugetului de stat pentru categoriile privilegiate de pensionari care continuă să desfăşoare activitatea de muncă în funcţiile ce au dat dreptul la pensie în condiţii avantajoase;
    3) adaptarea mecanismului de indexare a prestaţiilor de asigurări sociale la condiţiile economice existente;
    4) unificarea vîrstei de pensionare şi a modului de calculare a pensiei pentru toate categoriile de pensionari;
    5) sporirea responsabilităţii angajaţilor şi angajatorilor pentru minimalizarea cheltuielilor la plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă  cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă prin modificarea sursei de finanţare şi a cuantumului indemnizaţiei;
    6) compensarea, în anul 2010, din contul bugetului de stat a 6% din valoarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajatorii din sectorul agrar şi optimizarea ulterioară a mecanismului de compensare;
    7) examinarea oportunităţii elaborării unui model de pensii format din două componente – pensia de baza şi pensia asigurată;
    8) majorarea indemnizaţiei unice la naşterea primului copil şi pentru fiecare copil următor persoanelor asigurate cu 300 lei;
    9) majorarea în anul 2010 cu 5 puncte procentuale a bazei de calcul în vederea stabilirii indemnizaţiei pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani şi cu 50 de lei a cuantumului minim al indemnizaţiei respective acordate persoanelor asigurate, cu optimizarea ulterioară a mecanismului de indexare a acestora;
    10) achitarea, începînd cu 1 ianuarie 2010, a pensiilor şi indemnizaţiilor viagere procurorilor şi judecătorilor în proporţie de 50% din bugetul de stat şi 50% din bugetul asigurărilor sociale de stat;
    11) majorarea anuală a mărimii ajutorului de deces cu 100 lei.
    Sănătate:
    1) sporirea gradului de cuprindere a populaţiei cu asigurări obligatorii de asistenţă medicală;
    2) extinderea obligativităţii achitării contribuţiilor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală pentru toate persoanele care activează pe teritoriul Republicii Moldova;
    3) revizuirea relaţiilor bugetului de stat cu fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală în scopul asigurării protecţiei financiare şi a accesului întregii populaţii, în special a păturilor social vulnerabile şi a persoanelor afectate de maladii social-condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice, la un pachet de servicii esenţiale de sănătate, concomitent cu optimizarea conţinutului Programului unic;
    4) eficientizarea instituţiilor de asistenţă medicală primară şi asigurarea disponibilităţii echipamentului medical de bază în toate centrele;
    5) încurajarea implicării sectorului privat în finanţarea suplimentară şi prestarea serviciilor medicale, prin dezvoltarea parteneriatelor public-private;
    6) extinderea spectrului de medicamente compensate pentru copii în vîrstă de pînă la 14 ani;
    7) implementarea mecanismului de reducere a preţurilor cu amănuntul pentru 5-10 medicamente esenţiale, utilizate în tratamentul celor mai răspîndite boli la copii şi persoanele în etate;
    8) atragerea resurselor financiare suplimentare din partea comunităţii donatorilor pentru finanţarea deficitului programelor esenţiale în domeniul sănătăţii publice, în special: imunizări, tuberculoza, HIV/SIDA, sănătatea mintală, combaterea cancerului şi alte programe cu impact major asupra sănătăţii publice.
    Obiectivul 2. Susţinerea încadrării în cîmpul muncii a şomerilor, inclusiv a emigranţilor reveniţi în ţară.
    Acţiuni imediate (2009):
    1) diversificarea modalităţilor de informare şi consiliere a populaţiei despre cererea şi oferta forţei de muncă, inclusiv a emigranţilor reîntorşi în ţară în urma pierderii locurilor de muncă în străinătate;
    2) diversificarea cursurilor de reprofilare pentru şomeri şi pentru emigranţii reveniţi în ţară;
    3) atragerea şomerilor la lucrări publice temporare (lucrări de reparaţii ale reţelelor inginereşti afectate de avarii, incendii, dezastre naturale etc.) organizate şi supravegheate de autorităţile locale.
    Acţiuni pe termen mediu (2010-2011):
    1) lărgirea categoriilor de beneficiari ai indemnizaţiilor de şomaj prin cuprinderea angajaţilor din sectorul agricol şi a emigranţilor;
    2) modificarea mecanismului de acordare a ajutorului de şomaj  prin interesarea şomerilor în căutarea unui loc de muncă şi integrarea în  cîmpul muncii, în scopul  utilizării eficiente a mijloacelor  disponibile, inclusiv prin diminuarea mărimii ajutorului de şomaj cu 15 % după 3 luni de beneficiere şi cu încă 15% pentru următoarele 3 luni;
    3) extinderea numărului de persoane înscrise la cursurile de formare profesională;
    4) extinderea ocupării temporare a şomerilor prin măsuri de stimulare a antrenării la lucrări publice în interesul comunităţii;
    5) extinderea numărului beneficiarilor de alocaţie de integrare sau reintegrare profesională;
    6) susţinerea tineretului prin continuarea implementării Programului naţional de susţinere socială a familiilor tinere „Locuinţe pentru Tineri”, acesta urmînd fi extins şi pentru cetăţenii care se reîntorc în ţară;
    7) dezvoltarea şi menţinerea Sistemului informaţional al pieţei muncii, inclusiv la componenta migraţia forţei de muncă.
MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROGRAMULUI
    Procesul de implementare a Programului va fi însoţit de monitorizarea permanentă a realizării acţiunilor propuse şi a rezultatelor obţinute pentru ca, în caz de necesitate, să fie operate modificările de rigoare în politicile publice promovate de Guvern în contextul acestui Program. Trimestrial, în baza informaţiilor autorităţilor publice responsabile, Cancelaria de Stat va elabora rapoarte de monitorizare în care va fi analizat progresul în implementarea Programului, indicate dificultăţile întîmpinate şi propuse modalităţi de depăşire a problemelor apărute.
    Semestrial, Cancelaria de Stat, în comun cu autorităţile administraţiei publice centrale responsabile, va elabora rapoarte semianuale de monitorizare. Rezultatele implementării Programului, descrise în aceste rapoarte, vor fi prezentate semestrial în cadrul şedinţelor Comitetului interministerial pentru planificarea strategică. Monitorizarea implementării acţiunilor Programului va fi efectuată de către autorităţile publice responsabile, în baza unor indicatori de monitorizare, atît cantitativi, cît şi calitativi, stabiliţi pentru fiecare acţiune propusă.
    Evaluarea Programului se va realiza o singură dată, la finalizarea implementării acestuia. Raportul de evaluare, elaborat de Cancelaria de Stat în baza contribuţiilor autorităţilor publice responsabile, va conţine atît analiza performanţei în realizarea acţiunilor, cît şi a efectului acţiunilor din Program asupra economiei, bugetului, populaţiei în general şi categoriilor vulnerabile în special. Atît în procesul de monitorizare, cît şi pe durata evaluării, Ministerul Finanţelor va oferi suportul consultativ Cancelariei de Stat şi celorlalte autorităţi ale administraţiei publice în estimarea impactului Programului asupra bugetului, anumitor sectoare ale economiei şi asupra categoriilor vulnerabile.