LPC83/2009
ID intern unic:  332987
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 83
din  03.12.2009
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 05.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 177-179     art Nr : 552
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35–38, art.148), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 29, alineatul (11) se abrogă.
    2. Articolul 34:
    la alineatul (1), cuvintele „la capitolele VI–VIII” se înlocuiesc cu cuvintele „în prezenta lege”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Cuantumul plăţilor cu caracter stimulator din contul mijloacelor speciale, plătite lunar unui angajat, salarizat în modul stabilit la capitolele VI–VIII, nu va depăşi cuantumul salariului funcţiei al acestuia, ţinîndu-se cont de sporul pentru vechime în muncă.”
    3. Articolul 35 alineatul (2):
    la subalineatul doi, cuvintele „şi în anii 2008–2009 – pentru funcţionarii publici din autorităţile administraţiei publice centrale, în mărimile şi” se înlocuiesc cu cuvintele „ , iar pentru funcţionarii publici din autorităţile administraţiei publice centrale – în anul 2008 utilizînd 0,25 din fondul lunar de salarizare şi plus încă 0,25 din fondul lunar de salarizare în anul 2012”;
    la subalineatul trei, cifra „2009” se înlocuieşte cu cifra „2012”;
    la subalineatul patru, cifra „2010” se înlocuieşte cu cifra „2012”;
    la subalineatul şase, cifra „2009” se înlocuieşte cu cifra „2011”.
    4. Articolul 36:
    la alineatul (2) litera a), cuvintele „în anii 2008–2009,” se exclud;
    la alineatul (4), cifra „2010” se înlocuieşte cu cifra „2011”.
    5. La articolul 37, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Determinarea mijloacelor bugetare destinate salarizării, pornind de la mărimea medie a grilelor de salarii ale funcţiei stabilite, se va efectua pentru cadrele didactice şi corpul profesoral – începînd cu anul 2009, iar pentru celelalte categorii de angajaţi – treptat, în decurs de trei ani, începînd cu anul 2011.”
    6. În anexa nr.1 compartimentul II poziţia 2, cuvintele „ , personalul didactic şi de conducere al instituţiilor de învăţămînt ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei” se exclud.
    7. Punctul 2 din notele la anexa nr.11 va avea următorul cuprins:
    „2. Începînd cu anul 2012, salariile lunare prevăzute în prezenta anexă se reexaminează şi se majorează anual, de la 1 septembrie, pe măsura creşterii procentuale a salariului mediu prognozat pe economia naţională pentru anul gestionar faţă de salariul mediu al cadrelor didactice şi al corpului profesoral din învăţămînt real atins în trimestrul IV al anului precedent.”
    Art.II. – Articolul III din Legea nr.276-XVI din 18 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.237–240, art.878) se modifică după cum urmează:
    la alineatul (3), cuvintele „de la 1 octombrie 2009” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 1 ianuarie 2012”, iar cifra „2010” se înlocuieşte cu cifra „2013”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Salariile lunare ale cadrelor didactice din învăţămîntul preuniversitar şi ale corpului profesoral din învăţămîntul superior şi postuniversitar se stabilesc, de la 1 septembrie 2009, în mărimile specificate în anexa nr.11 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, recalculate cu coeficientul k=0,8, de la 1 ianuarie 2011 – recalculate cu coeficientul k=0,9, iar în mărimile nominale, prevăzute în anexa menţionată, se vor plăti începînd cu 1 septembrie 2011.”
    Art.III. – La articolul 69 din Legea nr.294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.55–56, art.155), alineatele (2) şi (3) se abrogă.
    Art.IV. – Guvernul, în termen de 2  luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                              Mihai GHIMPU

    Nr.83-XVIII. Chişinău, 3 decembrie 2009.