LPC90/2009
ID intern unic:  333083
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 90
din  04.12.2009
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 18.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 187-188     art Nr : 584
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – Articolele 29 şi 441 din Codul cu privire la locuinţe, aprobat prin Legea R.S.S.Moldoveneşti din 3 iunie 1983 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S.Moldoveneşti, 1983, nr.6, art.40), cu modificările ulterioare, se exclud.
    Art.II. – Articolul 35 din Legea nr.416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.17–19, art.56), cu modificările ulterioare, se exclude.
    Art.III. – Legea nr.806-XII din 12 decembrie 1991 cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1.  Articolul 23 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 23. Cazarea militarilor trupelor de carabinieri
    Militarii în termen ai trupelor de carabinieri sînt încartiruiţi în cazarme sau cămine pentru carabinieri.”
    2. La articolul 27, alineatul 2 se exclude.
    Art.IV. – Legea nr.909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.80–82, art.413), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 7:
    la alineatul 1, punctul 10) se exclude;
    la alineatul 3, cifra „10,” se exclude.
    2. Articolul 8:
    la alineatul 1, punctul 2) se exclude;
    la alineatul 2, textul „de punctele 2, 3 ale alineatului” se substituie prin textul „la punctul 3 al alineatului”;
    la alineatul 3:
    în partea introductivă, cifrele „1–3” se substituie prin cifrele „1, 3”;
    punctul 3) se exclude.
    Art.V. – Articolul 18 din Legea nr.1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.133–134, art.656), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 18. Acordarea creditelor pentru construcţia sau reparaţia locuinţei
    Cetăţenii Republicii Moldova, victime ale represiunilor politice, au dreptul la credit fără dobîndă pentru construcţia locuinţei noi (în cazul în care nu dispun de locuinţă în proprietate) ori pentru reparaţia locuinţei restituite sau avute în proprietate. Suma creditului se determină de autorităţile administraţiei publice locale în baza expertizei tehnice efectuate asupra imobilului.”
    Art.VI. – La articolul 26 din Legea nr.39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.59–61, art.201), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se exclude.
    Art.VII. – Articolul 41 din Legea nr.267-XIII din 9 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.15–16, art.144), cu modificările ulterioare, se exclude.
    Art.VIII. – La articolul 22 din Legea nr.317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.8, art.86), cu modificările ulterioare, alineatul (7) se exclude.
    Art.IX. – Articolul 30 din Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117–119, art.946), cu modificările ulterioare, se exclude.
    Art.X. – Articolul 32 din Legea nr.1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.183–185, art.654) se exclude.
    Art.XI. – Articolul 41 din Legea serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.106–108, art.765), cu modificările ulterioare, se exclude.
    Art.XII. – La articolul 27 alineatul (4) din Legea nr.761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.20, art.80), cu modificările ulterioare, cuvintele „cu spaţiu locativ” se substituie cu cuvintele „cu locuinţă de serviciu”.
    Art.XIII. – La articolul 28 alineatul (2) litera l) din Legea nr.345-XV din 25 iulie 2003 cu privire la apărarea naţională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.200–203, art.775), cu modificările ulterioare, cuvintele „de trai şi” se exclud.
    Art.XIV. – Articolul 21 din Legea nr.162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.129–131, art.618), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 21. Dreptul la spaţiu locativ din fondul de cazarmă
    Militarilor în termen şi celor în termen redus, precum şi rezerviştilor chemaţi la concentrare li se repartizează necondiţionat, din fondul de cazarmă, spaţiu locativ la locul de îndeplinire a serviciului militar. Spaţiul locativ trebuie să corespundă normelor stabilite de regulamentele militare.”
    Art.XV. – Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr.93-XVI din 5 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.78–81, art.358) se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 34 se exclude.
    2. La articolul 41, alineatul (2) se exclude.
    Art.XVI. – La articolul 12 din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90–93, art.401), cu modificările ulterioare, după litera c) se introduce litera c1) cu următorul cuprins:
    „c1) elaborarea, aprobarea şi realizarea, în limita alocaţiilor bugetare, a programelor pentru construcţia locuinţelor de serviciu pe terenuri disponibile, aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale sau a instituţiilor publice;”.
    Art.XVII. – La articolul 20 alineatul (5) din Legea nr.162-XVI din 13 iulie 2007 cu privire la Serviciul Grăniceri (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157–160, art.612), cuvintele „ , precum şi îmbunătăţirii condiţiilor de trai ale efectivului, conform legislaţiei în vigoare” se exclud.
    Art.XVIII. – Articolul 56 din Legea nr.170-XVI din 19 iulie 2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.171–174, art.667) se exclude.
    Art.XIX. – Legea nr.134-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.120–121, art.470) se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 37 se exclude.
    2. La articolul 40:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) În caz de deces al colaboratorului Serviciului în legătură cu exerciţiul funcţiei sau ca urmare a unei mutilări (rănire, traumă, contuzie) în legătură cu exerciţiul funcţiei, inclusiv după trecerea în rezervă (retragere), cheltuielile legate de transport şi de serviciile funerare se efectuează din contul Serviciului.”
    alineatul (2) se exclude.
    Art.XX. – La articolul 71 din Legea nr.294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.55–56, art.155), alineatul (2) se exclude.
    Art.XXI. – Guvernul, în termen de 6 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                              Mihai GHIMPU

    Nr.90-XVIII.  Chişinău, 4 decembrie 2009.