LPC93/2009
ID intern unic:  333096
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 93
din  04.12.2009
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 18.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 187-188     art Nr : 586
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – La articolul 4 alineatul (1) punctul 10) din Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.53–55, art.302), cu modificările ulterioare, textul „direcţiile teritoriale control administrativ ale Ministerului Administraţiei Publice Locale” se substituie prin textul „oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat”.
    Art.II. – În cuprinsul Legii nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.34, art.231), cu modificările ulterioare, textul „direcţia teritorială control administrativ a Ministerului Administraţiei Publice Locale” se substituie prin textul „oficiul teritorial al Cancelariei de Stat”.
    Art.III. – Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 3 octombrie 2006), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5 litera b), textul „Ministerul Administraţiei Publice Locale, direcţia teritorială control administrativ a Ministerului Administraţiei Publice Locale” se substituie prin textul „Cancelaria de Stat, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat”.
    2. La articolul 17 alineatul (2), textul „Direcţia teritorială control administrativ a Ministerului Administraţiei Publice Locale” se substituie prin textul „Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat”.
    Art.IV. – La articolul 8 alineatul (3) din Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.65–67, art.460), cu modificările ulterioare, textul „direcţiei teritoriale control administrativ a Ministerului Administraţiei Publice Locale” se substituie prin textul „oficiului teritorial al Cancelariei de Stat”.
    Art.V. – La punctul 12 din anexa la Legea nr.436-XV din 6 noiembrie 2003 privind Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului (municipiului) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.244–247, art.972), cu modificările ulterioare, textul „direcţiei teritoriale control administrativ respective a Ministerului Administraţiei Publice Locale” se substituie prin textul „oficiului teritorial respectiv al Cancelariei de Stat”.
    Art.VI. – La  punctele 4, 6 şi 8 din anexa nr.1 şi la punctele 3 şi 6 din anexa nr.2 la Legea nr.256-XV din 9 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului legitimaţiei de ales local şi a Regulamentului insignei de ales local (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.132–137, art.706), cu modificările ulterioare, sintagma „Aparatului Guvernului” se substituie prin sintagma „Cancelariei  de  Stat”.
    Art.VII. – La anexa nr.5 compartimentul „Direcţiile teritoriale control administrativ ale Ministerului Administraţiei Publice Locale” din Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35–38, art.148), cu modificările ulterioare, textul „Direcţiile teritoriale control administrativ ale Ministerului Administraţiei Publice Locale” se substituie prin textul „Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat”, cuvintele „Şef direcţie” şi „în direcţia teritorială” se substituie, respectiv, prin cuvintele „Şef oficiu” şi „în oficiul teritorial”, iar cuvîntul „direcţii” se substituie prin cuvîntul „oficii”.
    Art.VIII. – Legea nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.29–31, art.91) se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, sintagma „Ministerul Administraţiei Publice Locale” se substituie prin sintagma „Cancelaria de Stat”.
    2. La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Coordonarea generală, pe plan teritorial, a activităţii serviciilor publice desconcentrate va fi asigurată de către Cancelaria de Stat prin intermediul oficiilor sale teritoriale, conduse de reprezentanţii Guvernului în teritoriu.”
    3. La articolul 8 alineatul (2) şi la articolul 16 alineatul (3), cuvintele „alte autorităţi” se substituie prin cuvîntul „autorităţile”.
    4. La articolul 14 alineatul (1), cuvîntul „responsabil” se substituie prin cuvîntul „responsabilă”.
     Art.IX. – Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32–35, art.116), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, textul „direcţia teritorială control administrativ” se substituie prin textul „oficiul teritorial al Cancelariei de Stat”.
    2. La articolul 63, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) De organizarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale este responsabilă Cancelaria de Stat, acesta fiind exercitat nemijlocit de Cancelaria de Stat sau de oficiile sale teritoriale, conduse de reprezentanţii Guvernului în teritoriu.
     (2) Regulamentul, structura şi efectivul-limită ale oficiului teritorial al Cancelariei de Stat se aprobă prin hotărîre de Guvern.”
    3. La articolul 72 alineatul (1), sintagma „Ministerul Administraţiei Publice Locale” se substituie prin sintagma „Cancelaria de Stat”.
    4. La articolul 89 alineatul (1), sintagma „Ministerului Administraţiei Publice Locale,” se exclude.
    Art.X. – Anexa nr.2 compartimentul II din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230–232, art.840), cu modificările ulterioare, se completează în final cu poziţia „Şef al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                       Mihai GHIMPU

    Nr.93-XVIII. Chişinău, 4 decembrie 2009.