HGM820/2009
ID intern unic:  333111
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 820
din  14.12.2009
cu privire la Comisia naţională extraordinară de sănătate publică
Publicat : 18.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 187-188     art Nr : 906
    MODIFICAT
   
HG1004 din 17.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1061; în vigoare 19.10.18
    HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214
   
HG641 din 17.09.15, MO262-266/25.09.15 art.733
    HG229 din 04.05.15, MO110-114/08.05.15 art.258
    HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938


    NOTĂ:
    În tot textul anexelor nr.1 și nr.2, cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la cazul gramatical corespunzător prin  HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214    În temeiul art.55 alin. (1) şi art.72 alin.(2) din Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183) şi în scopul asigurării unui grad adecvat de pregătire pentru urgenţele de sănătate publică, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    componenţa nominală a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică, conform anexei nr.1;
    Regulamentul Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică, conform anexei nr.2;
    2. Comisia naţională extraordinară de sănătate publică este abilitată cu dreptul de adoptare a hotărîrilor privind declararea/anularea stării de urgenţă în sănătatea publică, la nivel republican, coordonare a activităţii autorităţilor administraţiei publice centrale, persoanelor fizice şi juridice în scopul prevenirii, diminuării, răspunsului şi lichidării consecinţelor urgenţelor de sănătate publică.
    3. Hotărîrile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sînt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.
    4. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să aprobe, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, componenţa nominală şi regulamentele comisiilor teritoriale extraordinare de sănătate publică şi să asigure funcţionarea lor.
    5. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcţiile deţinute, atribuţiile lor în cadrul Comisiei vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără a fi emisă o nouă hotărîre de Guvern.
    6. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.3.

    PRIM-MINISTRU                                                               Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                                 Ion Negrei
    Ministru sănătăţii                                                                  Vladimir Hotineanu

    Nr. 820. Chişinău, 14 decembrie 2009.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.820/2009

COMPONENȚA NOMINALĂ
a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică

FILIP Pavel - 

Prim-ministru, președinte al Comisiei

RADU Silvia - 

ministru al sănătății, muncii și protecției sociale, vicepreședinte al Comisiei

FURTUNĂ Nicolae - 

director adjunct al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, secretar al Comisiei

LESNIC Cristina - 

viceprim-ministru pentru reintegrare

ARMAȘU Octavian -  ministru al finanțelor
CIUBUC Nicolae - 

ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și mediului

BABUC Monica - 

ministru al educației, culturii și cercetării

JIZDAN Alexandru - 

ministru al afacerilor interne

GABURICI Chiril - 

ministru al economiei și infrastructurii

SERBULENCO Aliona - 

secretar de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale(în domeniul sănătății publice)

LUCA Vasile - 

secretar de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (în domeniul politicilor/produselor de originevegetală)

IURCU Vitalie - 

secretar de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii(în domeniul economic)

CUTASEVICI Angela - 

secretar de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării(în domeniul educației)

DUCA Gheorghe - 

preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei


- 

director al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică

GABERI Gheorghe - 

director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

VRABIE Vitalie - 

director general al Serviciului Vamal

BOTNARI Vasile - 

director al Serviciului de Informații și Securitate

HARABAGIU Mihail - 

șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

PARFENTIEV Dmitrii - 

director general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

GHERMAN Marian - 

șef al Biroului politici de reintegrare, Cancelaria de Stat

VLAH Irina - 

guvernator al unității teritoriale autonome Găgăuzia

BUDZA Oleg

- 

președinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova

    [Anexa nr.1 în redacţia HG1004 din 17.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1061; în vigoare 19.10.18]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG641 din 17.09.15, MO262-266/25.09.15 art.733]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG229 din 04.05.15, MO110-114/08.05.15 art.258]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.820
din 14 decembrie 2009
REGULAMENTUL
Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică (în continuare – Regulament) determină sarcinile principale, modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică (în continuare – Comisia).
    2. Comisia este un organ coordonator, creat în scopul asigurării unui grad adecvat de pregătire pentru urgenţele de sănătate publică şi managementul acestora.
    3. Preşedinte al Comisiei este Prim-ministrul Republicii Moldova, iar vicepreşedinte este ministrul sănătății, muncii și protecției sociale.
    [Pct.3 modificat prin HG1004 din 17.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1061; în vigoare 19.10.18]
    [Pct.3 modificat prin HG229 din 04.05.15, MO110-114/08.05.15 art.258]
    4. Comisia coordonează activitatea comisiilor teritoriale extraordinare de sănătate publică, cărora le acordă, la solicitare, asistenţă informaţională, organizatorică şi practică în realizarea măsurilor de prevenire, diminuare, răspuns şi lichidare a consecinţelor urgenţelor de sănătate publică.
    5. În activitatea sa Comisia se conduce de prevederile legislaţiei în vigoare şi de prezentul Regulament.
II. Sarcinile şi atribuţiile Comisiei
    6. Sarcinile de bază ale Comisiei sînt prevenirea şi managementul urgenţelor de sănătate publică prin:
    a) abordarea integrată a tuturor pericolelor pentru sănătatea publică şi a activităţilor de prevenire şi management ale urgenţelor de sănătate publică;
    b) mobilizarea multisectorială în vederea asigurării gradului adecvat de pregătire pentru urgenţele de sănătate publică la nivel naţional şi teritorial;
    c) conjugarea eforturilor administraţiei publice centrale şi locale, întreprinderea măsurilor şi orientarea acestora spre prevenirea şi lichidarea consecinţelor urgenţelor de sănătate publică;
    d) analiza datelor recepţionate privind situaţia creată şi adoptarea deciziilor cu privire la aplicarea unor măsuri urgente, precum şi a unor măsuri ulterioare de protecţie a populaţiei şi teritoriului, localizarea şi lichidarea consecinţelor urgenţelor de sănătate publică. Organele administraţiei publice centrale informează Comisia despre situaţia creată prin intermediul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
    e) audierea rapoartelor factorilor de decizie privind realizarea măsurilor de prevenire, diminuare, răspuns şi lichidare a consecinţelor urgenţelor de sănătate publică;
    f) asigurarea informării populaţiei prin intermediul mass-mediei despre cauzele şi proporţiile urgenţelor de sănătate publică, măsurile întreprinse de Guvern pentru prevenirea şi lichidarea consecinţelor acestora, protecţia populaţiei şi teritoriului, familiarizarea populaţiei cu regulile de comportament în situaţii de urgenţe de sănătate publică.
    7. În vederea realizării sarcinilor sale, Comisia exercită următoarele atribuţii:
    a) coordonează activităţile de prevenire şi management ale urgenţelor de sănătate publică;
    b) examinează, la indicaţia Guvernului, gradul de pregătire pentru urgenţele de sănătate publică, conform legislaţiei în vigoare şi propunerilor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
    c) participă la elaborarea planurilor naţionale de măsuri pentru asigurarea unui grad adecvat de pregătire pentru urgenţele de sănătate publică şi înaintarea acestora Guvernului pentru aprobare;
    d) declară/anulează, prin emiterea unei hotărîri în conformitate cu prevederile art. 58 şi art. 59 din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, la propunerea directorului Agenției Naționale de Sănătate Publică, starea de urgenţă în sănătatea publică;
    e) evaluează necesităţile şi organizează măsurile de prevenire, diminuare, răspuns şi lichidare a consecinţelor urgenţelor de sănătate publică;
    f) exercită controlul realizării măsurilor de prevenire, diminuare, răspuns şi lichidare a consecinţelor urgenţelor de sănătate publică şi a legislaţiei sanitare;
    g) stabileşte mecanismele de informare şi instruire a populaţiei privind pericolele, căile de prevenire şi regulile de comportament în cazul urgenţelor de sănătate publică;
    h) monitorizează şi evaluează periodic realizarea hotărîrilor Comisiei şi măsurilor întreprinse în acest sens.
    [Pct.7 lit.d) modificată prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
III. Drepturile Comisiei
    8. În perioada stării de urgenţă în sănătatea publică Comisia are dreptul:
    a) să asigure crearea condiţiilor speciale de activitate, de viaţă şi deplasare pentru persoanele fizice şi juridice;
    b) să utilizeze toate resursele şi mijloacele disponibile pentru organizarea măsurilor de răspuns;
    c) să solicite ajutorul autorităţilor centrale sau al autorităţilor locale.
    9. Pe lîngă drepturile menţionate mai sus, Comisia exercită următoarele drepturi:
    a) adoptă şi emite hotărîri, în limitele competenţei sale;
    b) emite hotărîri privind aplicarea măsurilor de prevenire, diminuare, răspuns şi lichidare a consecinţelor urgenţelor de sănătate publică;
    c) solicită autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, persoanelor fizice şi juridice informaţii despre situaţia la zi referitoare la realizarea măsurilor de sănătate publică pentru examinarea în şedinţele Comisiei şi luarea măsurilor de rigoare;
    d) recomandă autorităţilor administraţiei publice locale şi comisiilor teritoriale extraordinare de sănătate publică examinarea problemelor-cheie ce ţin de asigurarea unui grad adecvat de pregătire pentru urgenţele de sănătate publică, măsurile de prevenire, diminuare şi lichidare a consecinţelor acestora;
    e) prezintă Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului şi Guvernului informaţii despre urgenţele în sănătatea publică şi căile de prevenire, diminuare şi lichidare a consecinţelor acestora;
    f) prezintă Guvernului propuneri privind alocarea mijloacelor financiare şi materiale pentru lichidarea consecinţelor urgenţelor de sănătate publică.
IV. Organizarea activităţii Comisiei
    10. Şedinţele de lucru ale Comisiei se convoacă ori de cîte ori este necesar, dar cel puţin o dată în semestru. Necesitatea convocării şedinţelor Comisiei este determinată de situaţia sanitaro-epidemiologică curentă din ţară, regiunile limitrofe şi din lume.
    11. Preşedintele Comisiei asigură convocarea şedinţelor şi organizează controlul asupra realizării hotărîrilor adoptate. În absenţa preşedintelui Comisiei, atribuţiile acestuia sînt exercitate de vicepreşedinte.
    12. În cazuri speciale şedinţele Comisiei se organizează şi se desfăşoară cu deplasare în teritoriu.
    13. La şedinţele Comisiei, prin decizia preşedintelui acesteia, pot fi invitate şi alte persoane, reieşind din specificul situaţiei create sau problemelor abordate (experţi, specialişti în diferite domenii).
    14. Chestiunile examinate la şedinţele Comisiei şi deciziile adoptate se consemnează în procese-verbale, semnate de preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul ei şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    15. În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia adoptă hotărîri cu votul deschis al membrilor prezenţi la şedinţă. Şedinţele sînt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor Comisiei.
    16. Hotărîrile Comisiei au caracter recomandabil pentru autorităţile administraţiei publice locale.
    17. Membrii Comisiei îşi exercită funcţiile, de regulă, în orele de program şi nu sînt în drept să-şi delege atribuţiile de participare la şedinţe.

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.820
din 14 decembrie 2009
Lista hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 919 din 30 august 2005 „Cu privire la Comisia extraordinară antiepidemică republicană” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 119-122, art. 995).
    2. Punctul 21 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 462 din 24 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 66-68, art. 437).