HGC822/2009
ID intern unic:  333113
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 822
din  14.12.2009
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în Hotărîrea Guvernului  nr. 201 din 11 martie 2009
Publicat : 18.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 187-188     art Nr : 908
    În temeiul alin. (3) art. 38 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230-232, art. 840), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” (se anexează).

    PRIM-MINSTRU                                                       Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul de stat                                                         Victor Bodiu
    Ministrul educaţiei                                                      Leonid Bujor
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                         Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                     Veaceslav Negruţa

    Nr. 822. Chişinău, 14 decembrie 2009.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.822
din 14 decembrie 2009
COMPLETĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 201
din 11 martie 2009
    Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 55-56, art. 249), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    punctul 1 se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „Modul de întocmire a angajamentului scris al funcţionarului public privind activitatea în serviciul public după absolvirea formelor de dezvoltare profesională, conform anexei nr.6.”;
    hotărîrea se completează cu anexa nr.6 cu următorul cuprins:
           „Anexa nr.6
la Hotărîrea Guvernului nr.201
 din 11 martie 2009
Modul de întocmire
a angajamentului scris al funcţionarului public privind activitatea
în serviciul public după absolvirea formelor de dezvoltare profesională
    1. Angajamentul scris al funcţionarului public privind activitatea în serviciul public după absolvirea formelor de dezvoltare profesională (în continuare – angajament) reprezintă actul juridic unilateral prin care funcţionarul public îşi asumă obligaţia de a activa în serviciul public după absolvirea cursurilor sau programelor de dezvoltare profesională, inclusiv studiilor de masterat, în ţară sau în străinătate.
    2. Angajamentul este semnat de către funcţionarul public înaintea emiterii actului administrativ de delegare la instruire, în caz contrar actul administrativ nu se emite.
    3. Angajamentul se întocmeşte în cazul în care durata formei sau durata cumulativă a formelor de dezvoltare profesională la care este delegat funcţionarul depăşeşte 90 de zile într-un an calendaristic.
    În cazul în care formele de dezvoltare profesională sînt divizate în mai multe părţi, angajamentul se întocmeşte înaintea delegării la ultima formă de dezvoltare profesională prin care se depăşeşte durata specificată în alineatul întîi.
    4. Angajamentul nu se întocmeşte în cazul în care funcţionarul public participă la forme de dezvoltare profesională din cont propriu.
    5. Angajamentul conţine următoarea informaţie:
    1) numele, prenumele funcţionarului public, funcţia deţinută, subdiviziunea şi autoritatea publică în care activează, precum şi date din buletinul de identitate;
    2) perioada pentru care îşi asumă obligaţia de a activa în serviciul public după absolvirea formelor de dezvoltare profesională, calculată în conformitate cu prevederile pct.6 al prezentei anexe;
    3) obligaţia de a restitui integral autorităţii publice cheltuielile suportate pentru dezvoltarea sa profesională, inclusiv salariul încasat pe perioada aflării la instruire, calculate în condiţiile legii;
    4) semnătura funcţionarului public, data, luna şi anul semnării angajamentului.
    6. După  absolvirea formelor de dezvoltare profesională funcţionarul public are obligaţia să activeze în serviciul public:
    1) de la 2 la 3 ani – în cazul în care formele de dezvoltare profesională au o durată de la 90 pînă la 120 de zile;
    2) de la 3 la 4 ani – în cazul în care formele de dezvoltare profesională au o durată de la 121 pînă la 150 de zile;
    3) de la 4 la 5 ani – în cazul în care formele de dezvoltare profesională au o durată mai mare de 150 de zile.
    7. Odată cu semnarea unui nou angajament în perioada de valabilitate a angajamentului semnat anterior, ultimul se abrogă de drept.
    8. Funcţionarul public va restitui integral autorităţii publice cheltuielile suportate pentru dezvoltarea sa profesională, inclusiv salariul încasat pe perioada aflării la instruire, calculate în condiţiile legii, în următoarele cazuri:
    1) nu a absolvit din vina sa formele de dezvoltare profesională;
    2) nu a activat în serviciul public, după absolvirea formelor de dezvoltare profesională, întreaga perioadă specificată în angajament.
    9. Funcţionarul public nu va restitui autorităţii publice cheltuielile pentru dezvoltarea profesională în următoarele cazuri:
    1) nu deţine funcţia publică din motive neimputabile acestuia;
    2) nu a absolvit formele de dezvoltare profesională din motive întemeiate şi justificate prin documente corespunzătoare.
    10. Cheltuielile suportate pentru dezvoltarea sa profesională, inclusiv salariul încasat pe perioada aflării la instruire se restituie autorităţii publice de către funcţionarul public, în termen de 30 de zile calendaristice de la data survenirii condiţiilor specificate la pct.8.
    11. Angajamentul semnat de către funcţionarul public se păstrează, împreună cu actul administrativ de delegare la instruire, în dosarul personal al acestuia.
    12. În cazul promovării sau transferului funcţionarului public într-o altă autoritate publică, odată cu dosarul personal se transmite şi angajamentul.