HGA827/2009
ID intern unic:  333154
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 827
din  16.12.2009
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea
şi funcţionarea Agenţiei Rezerve Materiale, structurii
şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia
Publicat : 22.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 189-190     art Nr : 919
    Abrogată prin HG946 din 03.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1046; în vigoare 19.10.18

    MODIFICAT
   
HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18
    HG676 din 10.09.12, MO190-192/14.09.12 art.731
    HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515   În scopul executării prevederilor art.II al Legii nr.21-XVIII din 18 septembrie 2009 pentru modificarea Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.149, art.412) şi Legii nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.11-12, art.114), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Rezerve Materiale, conform anexei nr.1, reorganizate prin divizarea Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare, cu transferul personalului şi preluarea bunurilor materiale şi mijloacelor financiare destinate realizării atribuţiilor în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare;
    Structura aparatului central al Agenţiei Rezerve Materiale, conform anexei nr.2;
    Lista instituţiilor şi organizaţiilor subordonate Agenţiei Rezerve Materiale,  conform anexei nr.3;
    Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.5;
    Lista hotărîrilor de Guvern ce se abrogă, conform anexei  nr.6.
    [Pct.1 modificat prin HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18]
    2. Se stabileşte efectivul-limită al aparatului central al Agenţiei Rezerve Materiale în număr de 33 unităţi  cu un fond anual de retribuire a muncii, conform legislaţiei în vigoare.

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                          Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                      Veaceslav Negruţa

    Nr. 827. Chişinău, 16 decembrie 2009.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.827
din  16 decembrie 2009
REGULAMENTUL
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Rezerve Materiale
I. Dispoziţii generale
    1. Domeniul de reglementare al Regulamentului
    Prezentul Regulament stabileşte:
    statutul juridic al Agenţiei Rezerve Materiale (în continuare – Agenţia) şi locul ei în structura autorităţii publice centrale;
    misiunea, sarcinile de bază, atribuţiile şi drepturile;
    administrarea activităţii.
    2. Statutul juridic al Agenţiei şi locul ei în structura autorităţii publice centrale
    Agenţia este o autoritate administrativă centrală care activează în subordinea Guvernului.
    Agenţia este persoană juridică cu sediul în mun.Chişinău, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale, valutare şi de alte atribute necesare.
    3. Cadrul legal de activitate al Agenţiei
    Agenţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, legislaţia în vigoare, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, alte acte normative, precum şi cu prevederile prezentului Regulament.
II. Misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile Agenţiei
    4. Misiunea
    Agenţia realizează politicile statului în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare (în continuare – rezervele materiale ale statului), create în scopul de a interveni operativ pentru apărarea ţării, protecţia populaţiei şi a economiei în situaţii excepţionale determinate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe şi în caz de război.
    Pentru promovarea politicilor statului în domeniul rezervelor materiale ale statului, în subordinea Agenţiei funcţionează instituţii, întreprinderi şi organizaţii.
    5. Funcţiile de bază
    Agenţia are următoarele funcţii:
    1) administrarea, coordonarea activităţilor şi exercitarea controlului în domeniul rezervelor materiale ale statului;
    2) crearea rezervelor materiale de stat, acumularea, livrarea (stocarea) şi păstrarea bunurilor materiale destinate pentru:
    a) aplicarea unor măsuri urgente de lichidare a consecinţelor calamităţilor naturale;
    b) protecţia populaţiei în caz de situaţii excepţionale determinate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale, fenomene sociale sau economice, în alte cazuri de forţă-majoră;
    c) intervenirea operativă pentru asigurarea funcţionării stabile a economiei naţionale în condiţii extreme;
    d) asigurarea Forţelor Armate în condiţii de asediu şi de război, în partea ce vizează rezervele materiale ale statului;
    e) acordarea de ajutor umanitar din rezervele materiale de stat;
    3) crearea rezervelor de mobilizare, acumulare, livrare (stocare) şi păstrare a lor la întreprinderi, organizaţii şi asociaţii, conform sarcinilor de mobilizare aprobate de Guvern, pentru a contribui la:
    a) organizarea fabricării producţiei necesare statului, Forţelor Armate şi populaţiei în situaţii excepţionale, pe timp de asediu şi de război;
    b) funcţionarea neîntreruptă a întreprinderilor industriale, de transport, instituţiilor de ocrotire a sănătăţii şi obiectelor de telecomunicaţii în situaţii excepţionale, pe timp de asediu şi de război; 
    c) protecţia populaţiei şi a trupelor armate, acordarea asistenţei medicale, în condiţiile aplicării mijloacelor de nimicire în masă şi în caz de situaţii excepţionale;
    d) protecţia animalelor şi a plantelor agricole în condiţiile aplicării mijloacelor de nimicire în masă şi în caz de situaţii excepţionale;
    e) desfăşurarea în situaţii excepţionale şi în timp de asediu şi de război a lucrărilor de restabilire a căilor ferate, autostrăzilor, liniilor şi instalaţiilor de telecomunicaţii şi sistemelor de alimentare cu energie electrică;
    f) acordarea de ajutor umanitar din rezervele de mobilizare;
    4) participarea, conform competenţei, la realizarea documentelor de politici prin eliberarea bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului:
    a) la lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, determinate de situaţii excepţionale, şi în alte cazuri de forţă-majoră;
    b) la acordarea asistenţei autorităţilor publice centrale şi locale pentru reabilitarea obiectivelor din diferite ramuri ale economiei naţionale;
    5) asigurarea asistenţei metodologice instituţiilor, întreprinderilor, organizaţiilor şi autorităţilor administraţiei publice locale privind modul şi condiţiile de livrare (stocare), păstrare şi eliberare a bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului.
    6. Atribuţiile
    Pentru realizarea funcţiilor de bază ce-i revin, Agenţia exercită următoarele atribuţii:
    1) elaborează şi prezintă Guvernului spre aprobare Nomenclatorul bunurilor materiale din rezervele de stat şi Nomenclatorul bunurilor materiale din rezervele de mobilizare, stabileşte nivelurile maxime şi cele intangibile ale stocurilor, coordonate cu ministerele şi alte autorităţi administrative centrale;
    2) asigură îndeplinirea sarcinilor de acumulare, împrospătare şi înlocuire a bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului stocate la instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile create în acest scop şi subordonate Agenţiei, la întreprinderile şi organizaţiile subordonate altor organe centrale de specialitate ale administraţiei publice şi ale autorităţilor administraţiei publice locale,  precum şi în spaţiile altor agenţi economici, în bază de contract;
    3) organizează păstrarea şi deservirea rezervelor materiale ale statului la instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile create în acest scop şi subordonate Agenţiei, la întreprinderile şi organizaţiile subordonate altor organe centrale de specialitate ale administraţiei publice şi ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi în spaţiile unor agenţi economici, în bază de contract, indiferent de tipul lor de proprietate;
    4) încheie contracte şi acorduri adiţionale privind achiziţionarea şi livrarea bunurilor materiale în rezervele materiale ale statului;
    5) eliberează, în modul stabilit, bunurile materiale din rezervele materiale ale statului;
    6) determină şi aplică preţuri libere la bunurile materiale livrate (stocate) şi eliberate din rezervele materiale ale statului în modul stabilit;
    7) asigură restituirea (achitarea) datoriilor de către beneficiarii de bunuri materiale, eliberate din rezervele materiale ale statului;
    8) elaborează, în comun cu organele de resort, şi aprobă regulamente, instrucţiuni, dispoziţii privind modul şi condiţiile de livrare (stocare), păstrare şi eliberare a bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului;
    9) exercită controlul asupra executării prevederilor actelor normative care reglementează domeniul de activitate al Agenţiei şi aplică măsuri pentru prevenirea şi lichidarea oricăror încălcări ale acestora;
    10) efectuează coordonarea metodologică privind organizarea evidenţei statistice şi contabile unice a bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului, precum şi privind circulaţia lor; asigură, în modul stabilit, prezentarea dărilor de seamă statistice şi contabile de către instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile subordonate Agenţiei, întreprinderile şi organizaţiile subordonate altor organe centrale de specialitate ale administraţiei publice şi ale autorităţilor administraţiei publice locale şi de către depozitarii responsabili;
    11) prezintă Ministerului Finanţelor rapoartele financiare, în modul şi termenele stabilite;
    [Pct.6 subpct.11) modificat prin HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515]
    12) prezintă Guvernului, în modul stabilit, informaţii privind îndeplinirea sarcinilor de acumulare, disponibilul şi circulaţia bunurilor materiale din rezervele de stat şi rezervele de mobilizare;
    13) determină direcţiile prioritare şi programele lucrărilor de cercetări ştiinţifice, experimentale, de proiectare şi exploatare în domeniul păstrării pe termen lung a bunurilor materiale, asigură aplicarea lor;
    14) determină amplasarea teritorială, monitorizează executarea lucrărilor de construcţie, reconstrucţie, reparaţii capitale şi curente, reutilare şi dotare tehnică a instituţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor subordonate, destinate păstrării bunurilor materiale din sistemul rezervelor materiale ale statului, din contul mijloacelor bugetului de stat, din mijloacele speciale şi alte surse de finanţare;
    15) organizează paza bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului stocate la instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile subordonate;
    16) asigură, în bază de contract, recepţionarea, depozitarea şi păstrarea bunurilor ce fac obiectul Regulamentului cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile, sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.972 din 11 septembrie 2001, pentru care există posibilităţi şi condiţii necesare de depozitare şi păstrare.
    7. Drepturile
    Agenţia este învestită cu  următoarele drepturi:
    1) să monitorizeze executarea măsurilor menite să asigure crearea rezervelor materiale ale statului şi pregătirea sistemului rezervelor materiale ale statului în situaţii excepţionale, determinate de forţă-majoră;
    2) să efectueze controlul necesar asupra îndeplinirii de către instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile subordonate Agenţiei, alte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice  şi autorităţile administraţiei publice locale a sarcinilor privind crearea rezervelor de mobilizare, respectarea condiţiilor de păstrare şi evidenţă stabilite;
    3) să controleze respectarea regimului şi modului de elaborare şi utilizare, multiplicare, păstrare, transmitere şi evidenţă a documentaţiei speciale în procesul executării lucrărilor în domeniul rezervelor materiale ale statului;
    4) să înainteze, în modul stabilit, propuneri de modificare şi completare a actelor legislative în vigoare şi a actelor normative ale autorităţilor publice în problemele ce vizează rezervele materiale ale statului;
    5) să înainteze autorităţilor publice, instituţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor subordonate Agenţiei, întreprinderilor şi organizaţiilor subordonate altor organe centrale de specialitate propuneri executorii privind lichidarea deficienţelor în procesul de creare, păstrare şi evidenţă a rezervelor materiale ale statului şi să solicite informaţia despre executarea lor;
    6) să înainteze propuneri de înfiinţare a instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor în subordinea sa, să aprobe statutele lor, să le reorganizeze sau să le lichideze, în modul stabilit de legislaţie;
    7) să gestioneze patrimoniul statului ce i-a fost încredinţat, să exercite controlul asupra utilizării eficiente a acestuia, să coordoneze încheierea contractelor de dare în arendă de către instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile subordonate;
    8) să gestioneze acţiunile statului  de la societăţi şi întreprinderi, încredinţate de Guvern, şi să asigure monitorizarea  utilizării eficiente a acestora;
    9) să încheie contracte cu întreprinderile subordonate privind acordarea serviciilor de păstrare a rezervelor materiale ale statului;
    10) să dirijeze activităţi cu caracter comercial de vînzare-cumpărare pe piaţa internă şi de import-export, pentru acumularea şi împrospătarea bunurilor materiale, precum şi pentru eliberarea acestora din rezervele materiale ale statului, în legătură cu excluderea lor din Nomenclatorul aprobat, cu diminuarea nivelurilor stocurilor sau ca urmare a actualizării periodice a structurii sortimentului, efectuate de instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile subordonate, precum şi de alţi depozitari responsabili;
    11) să acumuleze, în condiţiile existenţei unor mijloace financiare disponibile, stocuri ale unor bunuri materiale neprevăzute în Nomenclatorul aprobat, cu includerea lor ulterioară în Nomenclator;
    12) să monitorizeze activitatea instituţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor subordonate în vederea perceperii unui adaos comercial pentru bunurile materiale eliberate din rezervele materiale ale statului, în limitele prevăzute de actele normative în vigoare;
    13) să valorifice, cu acordul Guvernului, unele bunuri materiale la preţuri reduse în situaţiile în care eliberarea lor, cu titlu de împrospătare, împrospătare cu decalaj în timp, deblocare, nu poate fi efectuată din cauza conjuncturii de piaţă;
    14) să dispună prezentarea informaţiei privind situaţia şi gradul completării rezervelor materiale ale statului;
    15) să elaboreze, în cazurile stabilite de legislaţie, acte normative vizînd problemele rezervelor materiale ale statului, executorii pentru ministerele, instituţiile, organizaţiile, întreprinderile cărora le sînt adresate;
    16) să aplice, în modul stabilit, sancţiuni pecuniare întreprinderilor, organizaţiilor, depozitarilor responsabili pentru încălcarea Legii nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare, regulilor, normelor şi instrucţiunilor ce reglementează executarea lucrărilor din domeniul rezervelor materiale ale statului;
    17) să înainteze materiale juridice în instanţele judecătoreşti, organele de drept şi alte organe de resort pentru tragerea la răspundere a persoanelor vinovate de încălcarea prevederilor actelor normative şi de executarea necalitativă a lucrărilor;
    18) să aibă, prin funcţionarii săi abilitaţi, acces liber la întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile subordonate, să fie în drept să solicite şi să primească informaţii necesare pentru a-şi exercita funcţiile legale;
    19) să stabilească relaţii şi să colaboreze cu structuri similare din alte ţări.
III. Organizarea activităţii Agenţiei
    8. Conducerea
    Agenţia este condusă de directorul general, numit în funcţie şi eliberat din funcţie de Guvern. Directorul general are un vicedirector general, numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu al căruia se face, în condiţiile legii, de către Guvern.
    [Pct.8 al.1) modificat prin HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515]
    Directorul general al Agenţiei:
    1) asigură şi poartă răspundere personală pentru realizarea funcţiilor de bază şi atribuţiilor Agenţiei ce derivă din prezentul Regulament;
    2) conduce activitatea Agenţiei şi a subdiviziunilor ei;
    3) delimitează funcţiile de bază şi atribuţiile şi stabileşte responsabilităţile vicedirectorului general, conducătorilor subdiviziunilor interioare ale aparatului central al Agenţiei şi ale  conducătorilor instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor subordonate;
    4) reprezintă, fără mandat, interesele Agenţiei în toate organele administraţiei de stat şi economice atît în ţară, cît şi peste hotarele ei. În anumite cazuri, directorul general al Agenţiei poate delega exercitarea atribuţiilor ce-i revin vicedirectorului;
    5) aprobă sau, după caz, modifică statele de personal ale aparatului central al Agenţiei, în limitele fondului de retribuire a muncii şi efectivului-limită stabilit;
    6) emite ordine şi dispoziţii în problemele ce ţin de competenţa Agenţiei, inclusiv privind numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea, în condiţiile legii, a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, precum şi angajarea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă cu personalul contractual al Agenţiei. Ordinele şi dispoziţiile sînt executorii pentru toate subdiviziunile, instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile subordonate Agenţiei, dacă legislaţia nu prevede altfel;
    [Pct.8 subpct.6) modificat prin HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515]
    7) aprobă regulamentele subdiviziunilor interioare şi statutele întreprinderilor şi organizaţiilor subordonate din sistemul rezervelor materiale ale statului;
    8) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu, în condiţiile legii, a funcţionarilor publici; angajează şi concediază celălalt personal al aparatului central al Agenţiei, conducătorii instituţiilor şi organizaţiilor subordonate Agenţiei, administratorii întreprinderilor în administrarea acesteia şi încheie contracte respective cu aceştia;
    9) aprobă Regulamentul intern de stimulare materială şi sancţionare a angajaţilor Agenţiei;
    10) anulează ordinele şi dispoziţiile emise şi semnate de vicedirectorul general ce contravin legislaţiei în vigoare şi intereselor Agenţiei;
    11) propune spre aprobare Guvernului componenţa nominală a Colegiului;
    12) aprobă, în comun cu ministerele şi organizaţiile obşteşti, regulamente, ordine, norme, instrucţiuni şi alte acte normative în sistemul rezervelor materiale ale statului;
    13) poartă răspundere personală pentru utilizarea raţională a mijloacelor financiare ale Agenţiei şi integritatea valorilor materiale ale acesteia;
    14) respectă principiile de conducere unipersonală, exercită şi alte împuterniciri atribuite prin legislaţie.
    În lipsa directorului general, funcţiile acestuia sînt exercitate de vicedirectorul general.
9. Organul colegial
    Organul colegial al Agenţiei este Colegiul, format din cinci membri.
    Componenţa Colegiului se aprobă de Guvern. Regulamentul activităţii acestuia se aprobă de către directorul general al Agenţiei.
    Colegiul examinează la şedinţele sale problemele primordiale ale activităţii Agenţiei.
    Deciziile Colegiului se adoptă cu simpla majoritate de voturi ale membrilor acestuia şi se realizează prin ordinele directorului general.
    10. Finanţarea
    Cheltuielile necesare pentru acumularea, completarea, întreţinerea, dezvoltarea bazei tehnico-materiale în domeniile rezervelor materiale ale statului, instituţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor bugetare, subordonate acesteia, sînt suportate din contul mijloacelor de bază şi mijloacelor speciale ale bugetului de stat, conform legislaţiei în vigoare.
    11. Corespondenţa
    Corespondenţa Agenţiei este semnată de directorul general, care este în drept să delege prin ordin această atribuţie vicedirectorului general.
    Semnăturile pe actele oficiale ale Agenţiei sînt aplicate de către directorul general sau vicedirectorul general în următoarele forme:
    semnătură scrisă;
    semnătură digitală, potrivit legislaţiei şi ordinii interioare stabilite.
IV. Dispoziţii speciale
    12. Colaborarea în cadrul comisiilor şi grupurilor de lucru
    În cadrul Agenţiei pot fi create comisii şi grupuri de lucru, care sînt convocate pentru abordarea şi examinarea unor chestiuni specifice. La lucrările comisiilor şi grupurilor de lucru pot fi antrenaţi specialişti din diverse domenii.
    Comisiile activează în baza Regulamentului acestora, aprobat prin ordinul directorului general al Agenţiei.
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.827
din 16 decembrie 2009
STRUCTURA
aparatului central al Agenţiei Rezerve Materiale
    Conducerea
    Cabinetul directorului general (cu statut de serviciu)
    Direcţia rezerve materiale ale statului şi e-Transformare
    Direcţia economico-financiară
    Direcţia juridică
    Serviciul analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
    Serviciul audit intern
    Serviciul resurse umane
    Serviciul informare şi comunicare cu mass-media
    Direcţia administrare
    [Anexa nr.2 în redacţia HG676 din 10.09.12, MO190-192/14.09.12 art.731]

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.827
din 16 decembrie 2009
LISTA
instituţiilor şi organizaţiilor subordonate Agenţiei
Rezerve Materiale
    Combinatul „Liman”
    Baza republicană tehnico-materială din or. Orhei
    Baza Specială de Aprovizionare Medicală, inclusiv:
    Baza Specială Medicală nr.1, s.Curchi, r-nul Orhei
    Baza Specială Medicală nr.4, or. Anenii Noi, r-nul Anenii Noi
    Baza Specială Medicală nr.5, mun. Bălţi
    Baza Specială Medicală nr.9, or. Comrat

    [Anexa nr.4 abrogată prin HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18]

Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului nr.827
din 16 decembrie 2009
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. În anexa nr.15 la Hotărîrea Guvernului nr. 972 din 11 septembrie 2001 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 112-113, art.1021), cu modificările şi completările ulterioare, punctul 17 se completează în final cu cuvintele „(cu excepţia autovehiculelor)”.
    2. În anexa nr. 221 la  Hotărîrea Guvernului  nr. 351 din 23 martie 2005 „Cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 129-131, art.1072), cu modificările şi completările ulteriore, sintagma „Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare” se substituie prin sintagma „Agenţia Rezerve Materiale”, la cazul respectiv.
    3. În tot cuprinsul Hotărîrii Guvernului nr. 128 din 10 februarie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la rezervele cerealiere de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.41-44, art.177), sintagmele „Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare” şi „Ministerul Economiei şi Comerţului” se substituie prin sintagmele „Agenţia Rezerve Materiale” şi „Ministerul Economiei”, la cazul respectiv.

Anexa nr.6
la Hotărîrea Guvernului nr.827
din 16 decembrie 2009
Hotărîrile de Guvern ce se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.556 din 9 iunie 2005 „Cu privire la structura şi efectivul-limită ale Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.83-85, art.609).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.912 din 26 august 2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului şi componenţei nominale a Colegiului Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.117-118, art.980).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 616  din  30 mai 2006 „Cu privire la  aprobarea  modificărilor ce  se operează în Hotărîrea Guvernului nr.912 din 26 august 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.87-90, art.664 ).
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 1369  din  7 decembrie 2007 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 912 din 26 august 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.194-197, art.1420 ).
    5. Punctul 19 al modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 462 din 24 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.66-68 art.437).
    6. Hotărîrea Guvernului nr.602 din 16 mai 2008 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 556 din 9 iunie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 90, art.592).