HGM845/2009
ID intern unic:  333159
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 845
din  18.12.2009
cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat
Publicat : 22.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 189-190     art Nr : 923
    MODIFICAT
   
HG667 din 23.08.17, MO316-321/25.08.17 art.768
    HG920 din 27.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1004
    HG333 din 23.03.16, MO69-77/25.03.16 art.375
    HG780 din 19.10.12, MO221/23.10.12 art.844
    HG7 din 04.01.12, MO1-6/06.01.12 art.23
    HG149 din 14.03.11, MO40-42/18.03.11 art.180
    EMO191 din MO191-192/25.12.09, pag.35     Pentru executarea Legii nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.29-31, art.91) şi Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.116), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, conform anexei nr.1;
    Structura şi statele de personal ale oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, conform anexei nr.2;
    Lista oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat şi unităţile administrativ-teritoriale deservite, conform anexei nr.3;
    Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Colegiului consultativ, constituit în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea, conform anexei nr.31.
    [Pct.1 modificat prin HG920 din 27.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1004]
    2. Se stabileşte efectivul-limită al oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat în număr de 100 de unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.
    [Pct.2 modificat prin HG7 din 04.01.12, MO1-6/06.01.12 art.23]
  
  3. Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr.4.

    PRIM-MINISTRU                                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul de stat                                                       Victor Bodiu
    Ministrul finanţelor                                                   Veaceslav Negruţa

    Nr. 845. Chişinău, 18 decembrie 2009.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 845
din 18 decembrie  2009

REGULAMENTUL
cu privire la organizarea şi funcţionarea oficiilor
teritoriale
ale Cancelariei de Stat
I. Dispoziţii generale
    1. Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat (în continuare – Oficiu) se organizează şi funcţionează ca subdiviziune teritorială a Cancelariei de Stat, menit să îndeplinească prerogativele acordate prin Legea nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Cancelariei de Stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.657 din 6 noiembrie 2009, prezentul Regulament şi alte acte legislative şi normative privind implementarea politicilor de descentralizare administrativă şi controlul asupra legalităţii actelor adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea pe teritoriul în care acestea îşi desfăşoară activitatea.
    [Pct.1 modificat prin HG333 din 23.03.16, MO69-77/25.03.16 art.375]
    2. Oficiul contribuie la realizarea în teritoriul în care îşi desfăşoară activitatea a strategiei şi obiectivelor cuprinse în Programul de activitate a Guvernului.
    3. Oficiul activează fără statut de persoană juridică.
    4. Oficiul are sediul în oraşul (municipiul) în care îşi desfăşoară activitatea. Sediul Oficiului este stabilit prin hotărîre de Guvern.
   
5. Conducerea generală a Oficiului este asigurată de şeful Oficiului, care este reprezentantul Guvernului în teritoriu.
    Şeful Oficiului este numit în şi eliberat din funcţie prin hotărîre de Guvern. 
    [Pct.5 modificat prin HG667 din 23.08.17, MO316-321/25.08.17 art.768]
    [Pct.5 modificat prin HG149 din 14.03.11, MO40-42/18.03.11 art.180]
 
   6. Angajaţii Oficiului cu excepţia şefilor adjuncţi, sînt încadraţi în şi eliberaţi din funcţie prin ordinul secretarului general al Guvernului.
    [Pct.6 modificat prin HG333 din 23.03.16, MO69-77/25.03.16 art.375]
    [Pct.6 modificat prin HG149 din 14.03.11, MO40-42/18.03.11 art.180]
   
7. Oficiul utilizează în activitatea sa blanchete aprobate de Cancelaria de Stat, are ştampilă care se aplică pe documentele oficiale şi se păstrează la şeful Oficiului.
    [Pct.7modificat prin HG333 din 23.03.16, MO69-77/25.03.16 art.375]
II. Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile Oficiului
    8. În teritoriul în care îşi desfăşoară activitatea, Oficiul este abilitat cu următoarele atribuţii:
    a) coordonarea serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi administrative centrale;
    [Pct.8 lit.a) modificată prin HG333 din 23.03.16, MO69-77/25.03.16 art.375]
    b) monitorizarea modului de conlucrare dintre autorităţile administraţiei publice locale şi serviciile publice desconcentrate în soluţionarea problemelor în teritoriu;
    c) participarea la  coordonarea implementării politicilor de descentralizare administrativă şi monitorizarea procesului de descentralizare administrativă, în comun cu serviciile publice desconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi administrative centrale şi cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale;
    d) colectarea datelor statistice necesare fundamentării şi estimării impactului politicilor de descentralizare administrativă;
    e) participarea la elaborarea, analiza şi actualizarea, în comun cu serviciile publice desconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi administrative centrale şi cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, a standardelor minime de cost şi de calitate a serviciilor publice şi de utilitate publică din teritoriu;
    f) participarea la monitorizarea aplicării de către autorităţile administraţiei publice locale a standardelor minime de calitate la prestarea serviciilor publice şi de utilitate publică;
    g) controlul obligatoriu, sub aspectul legalităţii:
 
   deciziilor consiliilor locale de nivelul întîi şi ale celor de nivelul al doilea, inclusiv al actelor normative emise de Adunarea Populară a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;
    actelor normative emise de către pretor, primar, preşedintele raionului, Guvernatorul şi Comitetul executiv al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;
    actelor privind organizarea tuturor licitaţiilor şi actelor de atribuire a terenurilor;
    actelor de angajare şi celor de eliberare a personalului din administraţia publică locală;
    dispoziţiilor ce ţin de cheltuieli sau angajamente financiare de cel puţin 30000 lei – în unitatea administrativ-teritorială de nivelul întîi, şi de cel puţin 300000 lei – în unitatea de nivelul al doilea;
    actelor emise în exercitarea unei atribuţii delegate de stat către autorităţile administraţiei publice locale;
    oricărui act administrativ (decizie, dispoziţie), al autorităţii administraţiei publice locale, solicitat de către consiliul local, secretar, primar, preşedintele raionului, persoanele fizice sau juridice, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare;
    h) monitorizarea, în procesul exercitării controlului de oportunitate, a executării de către autorităţile administraţiei publice locale a atribuţiilor delegate şi executate de acestea în numele statului;
    h1) participarea şi acordarea asistenţei membrilor Guvernului, conducătorilor autorităţilor administrative centrale şi adjuncţilor acestora, precum şi conducătorilor altor autorităţi publice din subordinea directă a Guvernului în cadrul audienţelor şi întîlnirilor cu cetăţenii în teritoriu. În acest sens, membrii Guvernului, conducătorii autorităţilor administrative centrale şi adjuncţii acestora, precum şi conducătorii altor autorităţi publice din subordinea directă a Guvernului urmează să informeze reprezentanţii Guvernului în teritoriu despre vizita preconizată;
    [Pct.8 lit.h1) introdusă prin HG333 din 23.03.16, MO69-77/25.03.16 art.375]
    i) exercitarea altor atribuţii prevăzute de cadrul legislativ şi normativ în vigoare. 
    9.  În scopul exercitării atribuţiilor ce-i revin, Oficiul este abilitat:
    1) în ceea ce priveşte coordonarea generală a activităţii serviciilor publice desconcentrate şi implementarea politicilor de descentralizare administrativă:
    a) să elaboreze, în comun cu serviciile publice desconcentrate, în baza planurilor de activitate ale acestora, planuri consolidate semestriale şi anuale privind activitatea serviciilor publice desconcentrate din raza unităţii administrativ-teritoriale, în scopul armonizării activităţii acestora, precum şi privind implementarea strategiilor, programelor şi planurilor de activitate ale Guvernului la nivelul teritoriilor administrate;
    b) să convoace conducătorii serviciilor publice desconcentrate şi să examineze, în comun cu aceștia, modul de realizare a obiectivelor din planurile consolidate semestriale şi anuale privind activitatea serviciilor publice desconcentrate şi mecanismul de executare a sarcinilor şi acţiunilor care se efectuează în comun;
    c) să solicite, în condiţiile legii, informaţii referitor la realizarea planurilor semestriale şi anuale privind activitatea serviciilor publice desconcentrate şi alte activităţi desfăşurate de acestea; 
    d) să monitorizeze realizarea planurilor consolidate semestriale şi anuale privind activitatea serviciilor publice desconcentrate, respectarea legislaţiei în vigoare la îndeplinirea funcţiilor şi atribuţiilor de către serviciile publice desconcentrate, să sesizeze Cancelaria de Stat şi autorităţile administraţiei publice centrale de resort despre încălcările depistate în activitatea acestora;
    e) să întocmească rapoarte cu privire la realizarea planurilor consolidate semestriale şi anuale privind activitatea serviciilor publice desconcentrate şi alte activităţi ale acestora, rezultatele monitorizării activităţii lor, să semnaleze divergenţele apărute între acestea şi autorităţile administraţiei publice locale, să intervină cu propuneri de mediere şi de îmbunătăţire continuă a performanţelor serviciilor publice desconcentrate; 
    f) să colaboreze cu subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne, care vor informa şeful Oficiului despre acţiunile de amploare ce urmează a fi întreprinse, în vederea exercitării atribuţiilor de menţinere a ordinii publice şi de prevenire a infracţiunilor;
    g) să monitorizeze executarea de către autorităţile administraţiei publice locale a atribuţiilor delegate şi executate de către acestea în numele statului;
    h) să solicite de la persoanele fizice şi juridice informaţiile necesare pentru executarea atribuţiilor sale;
    [Pct.9 subpct.1) în redacția HG333 din 23.03.16, MO69-77/25.03.16 art.375]
    2) în ceea ce priveşte controlul legalităţii actelor emise de autorităţile administraţiei publice locale:
    a) să notifice, în cazul în care consideră că un act emis de autoritatea administraţiei publice locale este ilegal, invocînd motive legal întemeiate, autorităţii locale această ilegalitate şi solicitînd modificarea sau abrogarea lui totală sau parţială;
    b) să sesizeze, dacă autoritatea emitentă a actului considerat ilegal nu l-a modificat sau nu l-a abrogat în termen de 30 de zile sau nu a reexaminat actul contestat, instanţa de contencios administrativ – în termen de 30 de zile de la data primirii notificării refuzului de a modifica sau retrage acest act, iar în cazul în care autoritatea locală emitentă nu a luat nici o atitudine – în termen de 60 de zile de la data notificării cererii de modificare sau abrogare a actului în cauză;
    c) să sesizeze direct, dacă consideră că actul poate avea consecinţe grave sau pentru prevenirea unei pagube iminente, instanţa de contencios administrativ după primirea actului pe care îl consideră ilegal, notificînd acest fapt de îndată autorităţii locale emitente;
    d) să solicite, odată cu sesizarea instanţei de contencios administrativ, suspendarea actului contestat sau dispunerea altor măsuri provizorii;
    e) să solicite autorităţii administraţiei publice locale furnizarea, în termen de 10 zile, a copiilor de pe toate documentele şi alte informaţii necesare, să audieze factorii de decizie, persoanele fizice, reprezentanţii persoanelor juridice, solicitîndu-le explicaţii asupra circumstanţelor ce prezintă interes pentru obiectivitatea şi plenitudinea controlului administrativ;
    f) să sesizeze imediat organele de drept competente, în cazul în care rezultatele controlului asupra legalităţii actelor emise de autorităţile administraţiei publice locale denotă existenţa unei încălcări a legislaţiei care atrage răspunderea penală, comunicînd acest lucru Cancelariei de Stat;
    g) să verifice, pînă la data de 10 a fiecărei luni, lista actelor adoptate în luna precedentă de primar, primarul general preşedintele raionului şi autorităţile executive ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia şi să iniţieze, în termen de 30 de zile de la data primirii listei menţionate, controlul legalităţii oricărui act care nu face obiectul unui control obligatoriu. Responsabil de transmiterea listei respective este secretarul consiliului local sau, după caz, al consiliului municipal/raional, sau persoana desemnată de autorităţile executive corespunzătoare.
   
10. Angajaţii Oficiului pot participa la şedinţele consiliilor locale, fără drept de vot şi implicare în lucrările acestora, doar la solicitarea preşedintelui şedinţei, în scop de consultare sub aspectul legalităţii procedurii de desfăşurare şi a proiectului de decizie luat în dezbateri la ordinea de zi.
    11. În cadrul exercitării controlului asupra legalităţii actelor emise de autorităţile administraţiei publice locale, angajaţii Oficiului nu pot da ordine directe funcţionarilor autorităţilor administraţiei publice locale. Orice solicitare de documente trebuie să fie adresată autorităţii vizate. Transmiterea documentelor, deciziilor şi dispoziţiilor se va efectua de secretar, în modul şi în termenele stabilite de Legea privind administraţia publică locală şi de prezentul Regulament.
    12. În activitatea sa Oficiul este obligat:
    a) să exercite coordonarea generală a activităţii serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi administrative centrale;
    [Pct.12 lit.a) modificată prin HG333 din 23.03.16, MO69-77/25.03.16 art.375]
    b) să întocmească raporturi cu privire la activitatea desfăşurată de serviciile publice desconcentrate în raza teritorială de activitate, să semnalizeze divergenţele apărute între acestea şi autorităţile administraţiei publice locale şi să propună acţiuni concrete de mediere a acestora;
    c) să exercite controlul asupra legalităţii actelor autorităţilor administraţiei publice locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
    d) să respecte proporţionalitatea între amploarea intervenţiei şi importanţa intereselor pe care le protejează;
    e) să nu admită limitarea dreptului autorităţii administraţiei publice locale de a administra în mod autonom, în condiţiile legii, afacerile ce ţin de propria competenţă;
    f) să asigure, în timp util, informarea autorităţilor administraţiei publice locale despre acţiunile de amploare preconizate, planificate de către Guvern şi serviciile publice desconcentrate.
    [Pct.12 lit.f) introdusă prin HG333 din 23.03.16, MO69-77/25.03.16 art.375]
III. Atribuţiile şefului Oficiului
   13. Şeful Oficiului, în calitatea sa de reprezentant al Guvernului în teritoriu, îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) asigură realizarea intereselor naţionale pe plan local, care se manifestă prin respectarea actelor legislative, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor Guvernului şi a altor acte normative;
    b) asigură coordonarea generală a activităţii serviciilor publice desconcentrate, constituite în unităţile administrativ-teritoriale;
    c) în comun cu serviciile publice desconcentrate din raza de activitate a Oficiului, instituie colegii consultative şi asigură conducerea generală a acestora, în vederea coordonării generale a activităţii serviciilor publice desconcentrate. Colegiile consultative se convoacă de către şeful Oficiului (şeful adjunct), în caz de necesitate, dar nu mai rar decît o dată pe lună. Atribuţiile colegiilor consultative vizează coordonarea generală a activităţii serviciilor publice desconcentrate, precum şi implementarea strategiilor, programelor şi planurilor de activitate ale Guvernului la nivelul teritoriilor administrate. Colegiile consultative funcţionează în baza unui regulament, aprobat de Guvern;
    d) sesizează autorităţile administraţiei publice centrale de resort şi Cancelaria de Stat despre încălcările depistate în activitatea serviciilor publice desconcentrate, formulînd propunerile de rigoare;
    e) în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, organizează şi asigură participarea angajaţilor Oficiului la şedinţele consiliilor locale;
    f) organizează controlul asupra legalităţii actelor adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea, conform Legii privind administraţia publică locală şi prezentului Regulament;
    g) instituie, în caz de necesitate sau la indicaţia conducerii Cancelariei de Stat, în comun cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale şi/sau ai serviciilor publice desconcentrate, comisii competente în scopul examinării obiective a circumstanţelor ce au servit drept temei pentru adoptarea deciziilor considerate ilegale. Hotărîrile comisiilor instituite, după caz, pot fi recomandate autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea, în scopul prevenirii încălcărilor şi derogărilor de la legislaţia în vigoare, contribuind la stabilirea şi la dezvoltarea unor relaţii de conlucrare eficientă între autorităţile administraţiei publice locale şi subiecţii controlului administrativ. În acest sens, comisiile pot formula propuneri de modificare şi completare a cadrului legal;
    h) înaintează propuneri de modificare şi completare a cadrului legal ce reglementează sfera de activitate a autorităţilor administraţiei publice locale, pe care le prezintă Cancelariei de Stat;
    i) sesizează comisia de disciplină a autorităţii administraţiei publice locale privind abaterea disciplinară a secretarului consiliului local sau, după caz, sesizează autorităţile de resort în vederea iniţierii procedurii de sancţionare contravenţională a acestuia, în cazul în care secretarul consiliului local nu-şi onorează obligaţiile ce ţin de modul şi termenele de transmitere către Oficiu a actelor adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi a altor documente şi informaţii prevăzute de legislaţia în vigoare;
    j) propune ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciilor publice desconcentrate, organizate la nivelul teritoriilor administrate, cu informarea Cancelariei de Stat;
    k) iniţiază procedura de constatare în judecată a circumstanţelor care justifică dizolvarea consiliului local de nivelul întîi şi nivelul al doilea, în conformitate cu prevederile art.25 şi 48 ale Legii privind administraţia publică locală;
    l) propune secretarului general al Guvernului, în condiţiile legii, numirea, promovarea sau transferul în funcţie al angajaţilor Oficiului, elaborează fişele de post ale angajaţilor respectivi şi înaintează propuneri de stimulare şi sancţionare a acestora;
    m) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de Cancelaria de Stat.
    [Pct.13 în redacția HG333 din 23.03.16, MO69-77/25.03.16 art.375]
   
[Pct.13 modificat prin HG149 din 14.03.11, MO40-42/18.03.11 art.180]
    14. În activitatea Oficiului, şeful acestuia este responsabil de:
    a) crearea şi asigurarea condiţiilor normale de funcţionare, perfecţionare şi instruire profesională continuă a angajaţilor;
    b) asigurarea unei conlucrări eficiente cu autorităţile administraţiei publice locale şi serviciile publice desconcentrate şi descentralizate în teritoriul în care îşi desfăşoară activitatea;
    c) acordarea ajutorului metodologic şi consultativ juridic autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea;
    d) organizarea şi desfăşurarea seminarelor, lecţiilor, conferinţelor, atît în cadrul Oficiului, cît şi în localităţile din teritoriul în care îşi desfăşoară activitatea;
    e) monitorizarea şi generalizarea activităţii Oficiului, inclusiv pe domenii aparte, în vederea înaintării propunerilor de perfecţionare a cadrului legal existent;
    f) asigurarea evidenţei şi păstrării corespunzătoare a documentelor de serviciu şi a actelor autorităţilor administraţiei publice locale, transmise, conform legii, în vederea exercitării controlului de legalitate;
    g) asigurarea recepţionării şi examinării, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a petiţiilor parvenite de la cetăţeni, persoane juridice şi organizaţii obşteşti din teritoriul în care îşi desfăşoară activitatea;
    h) prezentarea, semestrial sau ori de cîte ori este necesar, Cancelariei de Stat a rapoartelor privind activitatea Oficiului în domeniul coordonării serviciilor publice desconcentrate şi controlului administrativ;
    i) asigurarea pazei şi integrităţii patrimoniului gestionat de Oficiu.
    15. În activitatea sa şeful Oficiului este asistat de şefii adjuncţi ai Oficiului, numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie prin hotărîre de Guvern. În lipsa şefului Oficiului, precum şi în situaţii de conflict de interese atribuţiile şi obligaţiile ce-i revin, conform legislaţiei în vigoare, le exercită unul dintre şefii adjuncţi ai Oficiului, desemnat prin ordinul secretarului general al Guvernului.
    [Pct.15 modificat prin HG667 din 23.08.17, MO316-321/25.08.17 art.768]
    [Pct.15 în redacția HG333 din 23.03.16, MO69-77/25.03.16 art.375]
    [Pct.15 modificat prin HG149 din 14.03.11, MO40-42/18.03.11 art.180]
    16. Şeful adjunct al Oficiului asistă şeful Oficiului teritorial în procesul de coordonare generală a activităţii serviciilor publice desconcentrate în teritoriul din raza de deservire a Oficiului şi îndeplineşte, în acest scop, următoarele atribuţii:
    a)  în lipsa şefului oficiului teritorial, conduce colegiul consultativ din teritoriul administrat;
    b) întreprinde măsuri în vederea organizării şedinţelor colegiilor consultative, stabilirii ordinii de zi şi a listei invitaţilor, pe care le înaintează şefului Oficiului;
    c) monitorizează activitatea desfăşurată de serviciile publice desconcentrate, urmărind modul de îndeplinire a hotărîrilor luate în cadrul colegiilor consultative, şi formulează propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora, pe care le înaintează şefului Oficiului;
    d) urmăreşte modul de conlucrare dintre serviciile publice desconcentrate şi autorităţile administraţiei publice locale în soluţionarea problemelor comunităţilor locale;
    e) examinează, împreună cu conducătorii serviciilor publice desconcentrate şi cu autorităţile administraţiei publice locale, nivelul de executare a lucrărilor şi acţiunilor ce se derulează în comun;
    f) acordă consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale privind proiectele acordurilor de colaborare, asociere, înfrăţire iniţiate de acestea;
    g) soluţionează petiţiile referitoare la activitatea serviciilor publice desconcentrate;
    h) exercită şi alte atribuţii prevăzute de prezentul Regulament şi stabilite în fişa postului.
    [Pct.16 în redacția HG333 din 23.03.16, MO69-77/25.03.16 art.375]
IV. Dispoziţii finale
    17. Structura şi efectivul-limită ale Oficiului sînt aprobate prin hotărîre de Guvern.
    18. Persoanele angajate în oficiu au statut de funcţionar public, cu excepţia personalului tehnic auxiliar.
    [Pct.18 modificat prin HG667 din 23.08.17, MO316-321/25.08.17 art.768]
    [Pct.18 modificat prin HG333 din 23.03.16, MO69-77/25.03.16 art.375]
    19. Oficiul este dotat cu transport, birouri echipate cu mobilier, reţea de telecomunicaţii şi tehnică computerizată.
    20. Cancelaria de Stat conduce, coordonează şi controlează activitatea desfăşurată de Oficiu, precum şi asigură condiţii de perfecţionare profesională a angajaţilor.
    21. Cancelaria de Stat asigură, prin subdiviziunile sale specializate, activităţile financiar-contabile şi logistice ale Oficiului şi acordă asistenţa necesară pentru buna lor funcţionare.
    22. Litigiile apărute în legătură cu activitatea Oficiului se soluţionează în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 845
din 18 decembrie 2009
Structura şi statele de personal
ale oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat
    Şef al oficiului teritorial             - 1
    Şef adjunct al oficiului teritorial - 2-5 (în funcţie de numărul unităţilor
                                                            administrativ-teritoriale din competenţa teritorială)
    Specialist principal                  - 3-11 (în funcţie de numărul unităţilor administrativ-
                                                             teritoriale din competenţa teritorială)
    Inspector superior                   - 1
    Şofer                                      - 1 

    [Anexa nr.2 modificată prin HG780 din 19.10.12, MO221/23.10.12 art.844]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG7 din 04.01.12, MO1-6/06.01.12 art.23]
    [Anexa nr.2 modificată prin EMO191-192 din 25.12.09, pag.35]


Anexa nr.3
a Hotărîrea Guvernului nr. 845
din 18 decembrie 2009
LISTA
ficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat şi unităţile
dministrativ-teritoriale deservite
Nr.
d/o
Oficiul Sediul Unităţile administrativ-teritoriale deservite
1.
Oficiul teritorial Cahul
or. Cahul
Cahul, Cantemir, Taraclia
2.
Oficiul teritorial Edineţ
or. Edineţ
Edineţ, Briceni, Donduşeni, Ocniţa
3.
Oficiul teritorial Soroca
or. Soroca
Drochia, Soroca, Floreşti
4.
Oficiul teritorial Hînceşti
or. Hînceşti
Hînceşti, Leova, Cimişlia, Basarabeasca
5.
Oficiul teritorial Orhei
or. Orhei
Orhei, Rezina, Şoldăneşti, Teleneşti
6.
Oficiul teritorial Ungheni
or. Ungheni
Ungheni, Nisporeni, Călăraşi
7.
Oficiul teritorial Chişinău
mun. Chişinău
Chişinău, Criuleni, Dubăsari, Ialoveni, Străşeni
8.
Oficiul teritorial Bălţi
mun. Bălţi
Bălţi, Făleşti, Glodeni, Rîşcani, Sîngerei
9.
Oficiul teritorial Căuşeni
or. Căuşeni
Anenii Noi, Căuşeni, Ştefan Vodă
10.
Oficiul teritorial Comrat
or. Comrat
Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri)

Anexa nr.31
la Hotărîrea Guvernului
nr.845 din 18 decembrie 2009

REGULAMENT
cu privire la organizarea şi funcţionarea Colegiului consultativ,
constituit în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Colegiului consultativ, constituit în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea (în continuare – Colegiu), reglementează componenţa, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile Colegiului, precum şi modul de organizare a activităţii acestuia.
    2. Colegiul este un organ consultativ instituit de către şeful oficiului teritorial al Cancelariei de Stat (reprezentantul Guvernului în teritoriu), în realizarea atribuţiilor de coordonare generală a activităţii serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale din teritoriul administrat.
II. Componenţa Colegiului
    3. Colegiul are următoarea componenţă:
    a) şeful oficiului teritorial al Cancelariei de Stat (reprezentantul Guvernului în teritoriu), în calitate de preşedinte;
    b) şeful adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat, responsabil de coordonarea generală a activităţii serviciilor publice desconcentrate din unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea în care se constituie Colegiul;
    c) conducătorii serviciilor publice desconcentrate organizate în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea în care se constituie Colegiul.
    4. Componenţa nominală a Colegiului se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea şefului oficiului teritorial al Cancelariei de Stat.
    5. Orice schimbare intervenită la nivelul conducătorilor serviciilor publice desconcentrate organizate în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea în care s-a constituit Colegiul conduce la modificarea corespunzătoare a componenţei Colegiului, fără emiterea unui nou ordin.
III. Atribuţiile Colegiului
    6. Atribuţiile Colegiului urmăresc armonizarea activităţii serviciilor publice desconcentrate organizate în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea şi implementarea programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiuni ale Guvernului în unitatea administrativ-teritorială respectivă sau în localităţile acesteia.
    7. În cadrul şedinţelor de lucru, membrii Colegiului raportează şi analizează gradul de implementare a programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiuni în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea şi în localităţile acesteia, nevoile şi dificultăţile cu care se confruntă serviciile publice desconcentrate, propunînd măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii lor.
    8. Colegiul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) analizează activitatea serviciilor publice desconcentrate şi propune măsuri în vederea îmbunătăţirii acesteia;
    b) stabileşte domeniile şi sectoarele în care este necesară sau se poate realiza cu eficienţă acţiunea coordonată a mai multe servicii publice desconcentrate;
    c) stabileşte măsurile necesare implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiuni adoptate la nivel naţional;
    d) coordonează măsurile comune ale serviciilor publice desconcentrate în vederea soluţionării unor situaţii deosebite.
IV. Funcţionarea Colegiului
    9. Colegiul este prezidat de şeful oficiului teritorial al Cancelariei de Stat (reprezentantul Guvernului în teritoriu).
    În lipsa şefului oficiului teritorial al Cancelariei de Stat, şedinţele Colegiului vor fi prezidate de către şeful adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat, responsabil de coordonarea generală a activităţii serviciilor publice desconcentrate din unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea în care  s-a constituit Colegiul.
    10. Colegiul se convoacă de către şeful oficiului teritorial al Cancelariei de Stat (reprezentantul Guvernului în teritoriu) în şedinţe ordinare o dată în lună şi în şedinţe extraordinare ori de cîte ori este necesar.
    11. Colegiul îşi desfăşoară activitatea în plen, în prezenţa majorităţii membrilor acestuia.
    În afara membrilor de drept ai Colegiului, la lucrări pot fi invitate alte persoane a căror prezenţă este considerată necesară.
    Persoanele care participă la şedinţele Colegiului în calitate de invitaţi nu au drept de vot.
    12. Membrii Colegiului, precum şi alţi invitaţi la şedinţele acestuia sînt convocaţi individual de către şeful oficiului teritorial al Cancelariei de Stat (reprezentantul Guvernului în teritoriu), în formă scrisă, cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării şedinţei.
    Documentul de convocare trebuie să cuprindă data, ora, locul unde se desfăşoară şedinţa, ordinea de zi şi lista participanţilor.
    În mod excepţional, la propunerea membrilor Colegiului, pe ordinea de zi  pot fi incluse probleme apărute ulterior convocării Colegiului, cu acordul membrilor acestuia.
    13. Membrii Colegiului sînt obligaţi să participe personal la şedinţe.
    Membrul Colegiului, în caz de absenţă temeinic motivată, trebuie să împuternicească o persoană din cadrul instituţiei care să îl reprezinte la lucrările Colegiului, comunicînd şefului oficiului teritorial al Cancelariei de Stat, în formă scrisă, numele înlocuitorului său şi funcţia deţinută de acesta.
    14. Activitatea Colegiului este organizată de secretariatul Colegiului, care este asigurat de către oficiul teritorial al Cancelariei de Stat şi care îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) redactează proiectul ordinii de zi;
    b) convoacă în şedinţă membrii Colegiului;
    c) primeşte rapoarte, informaţii, analize şi sinteze, alte materiale necesare desfăşurării şedinţelor;
    d) sistematizează informaţia şi întocmeşte mapa pentru fiecare şedinţă, multiplică materialele respective;
    e) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Colegiului;
    f) pe baza celor decise în cadrul şedinţei, redactează hotărîrile Colegiului;
    g) după semnare, aduce la cunoştinţa persoanelor/instituţiilor/autorităţilor interesate hotărîrile Colegiului;
    h) monitorizează îndeplinirea hotărîrilor Colegiului;
    i) remite Cancelariei de Stat hotărîrile Colegiului, în termen 10 zile după semnarea lor, cu titlu de informare;
    j) asigură arhivarea documentelor, întocmind dosare care vor conţine procesul-verbal al şedinţei şi materialele corespunzătoare care au fost dezbătute.
    15. Documentele ce fac obiectul ordinii de zi (referate, rapoarte, informaţii etc.) se elaborează într-o manieră sintetică, astfel încît să reflecte concret şi concis problemele care vor fi dezbătute.
    În procesul elaborării documentaţiilor respective, serviciile publice desconcentrate vor conlucra cu secretariatul Colegiului.
    Lucrările elaborate şi propuse a fi luate în discuţie în cadrul şedinţei Colegiului se vor depune la secretariatul colegiului.
    Materialele vor fi însoţite de propuneri ce urmează a fi cuprinse în proiectul de hotărîre a Colegiului referitoare la domeniul analizat.
    În timpul şedinţelor pot fi formulate propuneri și obiecţii, care sînt acceptate sau respinse prin votul majorităţii membrilor prezenţi.
    16. Procesul-verbal al şedinţei Colegiului cuprinde dezbaterile care au avut loc, propunerile şi obiecţiile expuse în cadrul şedinţelor şi rezultatele votului pe marginea acestora şi este semnat de către şeful Oficiului sau, după caz, de către şeful adjunct care a condus şedinţa.
    17. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Colegiul adoptă hotărîri cu caracter de recomandare.
    Hotărîrile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi.
    Hotărîrile Colegiului se semnează de către şeful oficiului teritorial sau, după caz, de către şeful adjunct care a condus şedinţa.
    După semnare, hotărîrile Colegiului se aduc la cunoştinţa persoanelor/ instituţiilor/autorităţilor interesate.
    Hotărîrile de interes public general se aduc la cunoştinţă prin orice mijloace de informare în masă.
V. Drepturile şi obligaţiile membrilor Colegiului
    18. Membrii Colegiului au următoarele drepturi:
    a) să participe la dezbateri şi la alte activităţi ale Colegiului;
    b) să formuleze propuneri, amendamente, obiecţii;
    c) să participe la vot pentru adoptarea hotărîrilor;
    d) să solicite consemnarea în procesul-verbal al şedinţei a punctului de vedere exprimat.
    19. Membrii Colegiului au următoarele obligaţii:
    a) să transmită secretariatului Colegiului materiale ce urmează a fi prezentate în ședință cu cel puţin 5 zile înainte de data acesteia, atît în format electronic, cît şi pe suport de hîrtie;
    b) să întreprindă acţiuni în contextul hotărîrilor adoptate de Colegiu;
    c) să formuleze propuneri pentru temele de dezbatere din cadrul şedinţelor Colegiului, în fiecare an, în luna decembrie, în vederea întocmirii Planului de activităţi pentru anul următor;
    d) să conlucreze pentru buna desfăşurare a şedinţelor şi să respecte drepturile participanţilor;
    e) să comunice imediat secretariatului Colegiului orice schimbare care intervine la nivelul structurii de conducere, date de contact ale instituţiei/autorităţii pe care o reprezintă;
    f) să respecte prevederile prezentului Regulament.
    20. În cazul în care membrii Colegiului absentează în mod repetat nemotivat de la şedinţe, nu îndeplinesc sarcinile stabilite în hotărîrile Colegiului, şeful oficiului teritorial (reprezentantul Guvernului în teritoriu) sesizează conducerea ministerului/altei autorităţi administrative centrale pentru dispunerea măsurilor disciplinare corespunzătoare.
    [Anexa nr.31 introdusă prin HG920 din 27.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1004]

Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr. 845
din 18 decembrie  2009

LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.1060 din 14 septembrie 2006 „Cu privire la direcţiile teritoriale control administrativ ale Ministerului Administraţiei Publice Locale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.150-152, art.1145).
    2. Punctele 4 şi 5 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.10  din 17 ianuarie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.13, art. 74).
    3. Punctul 2 din anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.1259  din 12 noiembrie 2008 „Cu privire la asigurarea cu locuinţă gratuită a tinerilor specialişti cu studii superioare şi postuniversitare de rezidenţiat, repartizaţi şi angajaţi în cîmpul muncii în instituţiile publice (bugetare) din sate (comune)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 206-207, art.1271).
    4. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului  nr.24  din  21 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009. nr.16-18, art.539).