LPM108/2009
ID intern unic:  333207
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 108
din  17.12.2009
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 29.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 193-196     art Nr : 609
    MODIFICAT
   
LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.16
    LP234 din 24.09.10, MO206-209/22.10.10 art.687    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – Legea nr.416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.17–19, art.56), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 23, punctul 6) va avea următorul cuprins:
    „6) la raţie alimentară şi echipament, în cazurile stabilite de Guvern.”
    2. Articolul 38 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 38. Dreptul colaboratorului poliţiei la transport
    Colaboratorii poliţiei au dreptul să se deplaseze gratuit în transport pe teritoriul Republicii Moldova şi să folosească în exerciţiul funcţiunii mijloace de transport personal potrivit reglementărilor stabilite de Guvern.”
    Art.II. – Legea nr.909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.80–82, art.413), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 7 alineatul 1:
    punctul 11) va avea următorul cuprins:
    „11) a beneficia, din contul bugetului de stat, de indemnizaţii pentru construcţia unei case individuale ori a unei locuinţe cooperatiste sau pentru compensarea cheltuielilor de construcţie a unei case individuale ori a unei locuinţe cooperatiste, efectuate după aflarea la C.A.E. Cernobîl, cu excepţia persoanelor care au fost asigurate cu spaţiu locativ sau care au beneficiat anterior de credite preferenţiale în acest scop. Beneficiari sînt persoanele care, la situaţia din 1 ianuarie 2010, deţin scrisori de garanţie pentru obţinerea creditelor preferenţiale, eliberate de autorităţile administraţiei publice locale, dar care nu au obţinut creditele nominalizate. Modul de acordare şi mărimea indemnizaţiilor se stabilesc de Guvern;”
    punctul 12) se exclude.
    2. Articolul 8:
    la alineatul 1, punctul 3) va avea următorul cuprins:
    „3) a beneficia, din contul bugetului de stat, de indemnizaţii în cuantum de 25 la sută din mărimea indemnizaţiei stabilită de Guvern pentru construcţia unei case individuale sau a unei locuinţe cooperatiste, cu excepţia persoanelor care au fost asigurate cu spaţiu locativ sau care au beneficiat anterior de credite preferenţiale în acest scop. Beneficiari sînt persoanele care, la situaţia din 1 ianuarie 2010, deţin scrisori de garanţie pentru obţinerea creditelor preferenţiale, eliberate de autorităţile administraţiei publice locale, dar care nu au obţinut creditele nominalizate. Modul de acordare a indemnizaţiilor se stabileşte de Guvern.”
    la alineatul 3, punctul 2) se exclude.
    Art.III. – Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.53–55, art.302), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3:
    la punctul 1) litera b), ultimul alineat se exclude;
    punctul 9):
    litera a) se completează în final cu textul ,, , inclusiv implicate în procesul de consolidare a terenurilor agricole”;
    litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) pentru autentificarea contractelor de înstrăinare a terenurilor (cu excepţia
celor agricole implicate în procesul de consolidare), a caselor de locuit, apartamentelor, garajelor şi a altor edificii şi construcţii:


 copiilor, soţului, părinţilor, fraţilor, surorilor, buneilor

0,1% din preţul contractului, dar nu mai puţin decît valoarea indicată în registrul bunurilor imobile1

altor persoane

0,5% din preţul contractului, dar nu mai puţin decît valoarea indicată în registrul bunurilor imobile1


    la litera i), cifra “0,5” se substituie cu cifra “0,2”, iar cifra “1” – cu cifra “0,5”;
    articolul se completează cu punctul 11) cu următorul cuprins:

„11) pentru transferul dreptului de proprietate privată asupra caselor de locuit, apartamentelor, garajelor şi a altor edificii şi construcţii, în temeiul contractelor neautentificate notarial

0,5 % din preţul contractului, dar nu mai puţin decît valoarea indicată în registrul bunurilor imobile2

 
    articolul se completează cu următoarele note:
    „1 În lipsa valorii indicate în registrul bunurilor imobile, taxa de stat se determină potrivit prevederilor:
    a) pct. 2.2.1 alin.(2) din Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea Specializată în Cadastru şi de filialele acesteia, aprobată prin Legea nr.393-XVI din 8 decembrie 2006;
    b) art.4 alin.(9) din Legea nr.1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI al Codului fiscal.
    2 În lipsa valorii indicate în registrul bunurilor imobile, taxa de stat se determină potrivit prevederilor pct.2.2.1 alin.(2) din Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea Specializată în Cadastru şi de filialele acesteia, aprobată prin Legea nr.393-XVI din 8 decembrie 2006.”
    2. Articolul 6:
    la alineatul 1, cuvintele „ , în timbre fiscale” se exclud;
    articolul se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „Taxa de stat pentru transferul dreptului de proprietate privată asupra bunurilor imobile determinate în temeiul contractelor neautentificate notarial se varsă la bugetul de stat de către solicitantul înregistrării dreptului de proprietate.”
    Art.IV. – Legea nr.1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.133–134, art.656), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 14, cuvintele „lunar în rate şi” se exclud.
    2. La articolul 21 alineatul 1:
    în partea introductivă, după cuvîntul „pensionarii” se introduc cuvintele „(de vîrsta-standard de pensionare)”;
    subalineatul 3 va avea următorul cuprins:
    „la reabilitare sanatorială în condiţiile stabilite de Guvern;”.
    Art.V. – Legea nr.267-XIII din 9 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.15–16, art.144), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 36 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 36. Protecţia juridică şi socială
    Protecţia juridică şi socială a colaboratorilor din serviciul de salvatori şi pompieri se efectuează în conformitate cu prezenta lege.”
    2. Articolul 44 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 44. Dreptul colaboratorilor din serviciul de salvatori şi pompieri la transport
    Colaboratorii din serviciul de salvatori şi pompieri au dreptul să folosească în exerciţiul funcţiunii mijloace de transport personal potrivit reglementărilor stabilite de Guvern.”
    Art.VI. – La articolul 26 din Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117–119, art.946), cu modificările ulterioare, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Judecătorul are dreptul la demisie în cazul depunerii cererii de demisie.”
    Art.VII. – Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62–63, art.692), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, sintagma „Ministerul Educaţiei şi Tineretului” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Educaţiei”.
    2. La articolul 13, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) În învăţămîntul general, procesul de instruire se realizează în grupe sau clase, după cum urmează:
    a) în învăţămîntul preşcolar:
    grupa de copii în vîrstă de pînă la 3 ani se constituie din 10–15 copii;
    grupa de copii în vîrstă de 3–6 (7) ani se constituie din 15–20 de copii;
    b) în învăţămîntul primar şi gimnazial, clasa se constituie din 20–25 de elevi;
    c) în învăţămîntul liceal, clasa se constituie din 25–30 de elevi, iar în localităţile rurale – din 20–25 de elevi;
    d) în învăţămîntul extraşcolar, grupa se constituie din 15–20 de elevi;
    e) în învăţămîntul secundar-profesional, grupa se constituie din 25–30 de elevi.”
    3. La articolul 45 litera c), cuvîntul „asigură” se înlocuieşte cu cuvintele „pot asigura”.
    4. Articolul 61:
    alineatul (3) se exclude;
    alineatul (4) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) venituri din plata pentru chirie în căminele instituţiilor de învăţămînt.”
    alineatul (9) se exclude;
    alineatul (10) va avea următorul cuprins:
    „(10) Instituţia de învăţămînt de stat gestionează în modul stabilit mijloacele financiare alocate şi disponibile, are bilanţ independent şi conturi trezoreriale în Trezoreria de Stat.”
    alineatul (11) se exclude.
    Art.VIII. – Articolul 39 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56–57, art.624), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1), sintagma „Trezoreria statului” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Finanţelor”;
    la alineatul (3), sintagma „contul unic al Trezoreriei statului” se înlocuieşte cu sintagma „contul unic Trezorerial (CUT)”.
    Art.IX. – Legea fondului rutier nr.720-XIII din 2 februarie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.14–15, art.147), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2:
    la alineatul (1) litera c), cuvintele „mijloacele de la” se înlocuiesc cu cuvintele „taxele pentru”;
    la alineatul (4), sintagma „Trezoreriei Centrale” se înlocuieşte cu sintagma „Trezoreriei de Stat”.
    2. La articolul 7:
    în denumirea articolului, la alineatele (2) şi (3), cuvintele „Mijloacele obţinute la” se înlocuiesc cu cuvintele „Taxele pentru”;
articolul se completează cu alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:
    „(4) Suma taxei pentru eliberarea autorizaţiilor multilaterale pentru transporturi rutiere internaţionale CEMT cu termenul de valabilitate un an, eliberate după trimestrul I, se calculează după formula:
    St = C × X,
    unde:
    St – suma taxei care trebuie vărsată la buget;
    C – costul lunar al autorizaţiei multilaterale pentru transporturi rutiere internaţionale CEMT;
    X – numărul lunilor valabile.
    Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor multilaterale pentru transporturi rutiere internaţionale CEMT cu termenul de valabilitate un an, eliberate după trimestrul I, se achită pînă la eliberarea acestor autorizaţii.
    (5) Agenţilor economici care nu au respectat termenul prevăzut la alin.(3) şi (4) li se retrag autorizaţiile multilaterale pentru transporturi rutiere internaţionale CEMT fără restituirea sumelor achitate în calitate de taxă pentru eliberarea acestor autorizaţii.”
    3. În denumirea anexei nr.3, cuvintele „Mijloacele obţinute la” se înlocuiesc cu cuvintele „Taxele pentru”.
    [Art.X abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.16]
    Art.XI. – Regulamentul cu privire la constituirea şi utilizarea fondului rutier, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.893-XIII din 26 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.57, art.557), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul regulamentului, textele „un cont al Trezoreriei Ministerului Finanţelor” şi „contul Trezoreriei Ministerului Finanţelor” se înlocuiesc cu sintagma „Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor”, iar sintagma „Trezoreria Ministerului Finanţelor” şi cuvîntul „Trezoreria” se înlocuiesc cu cuvintele „Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor”.
    2. La punctul (1) litera g), cuvintele „mijloacele de la” se înlocuiesc cu cuvintele „taxele pentru”.
    3. În denumirea capitolului VIII, cuvintele „Mijloacele de la” se înlocuiesc cu cuvintele „Taxele pentru”.
    4. La punctul 33, cuvintele „Mijloacele de la” se înlocuiesc cu cuvintele „Taxele pentru”, iar textul „la conturile Trezoreriei Ministerului Finanţelor” se înlocuieşte cu textul „la Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor”.
    Art.XII. – Legea nr.1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.183–185, art.654), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 28, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Colaboratorii sistemului penitenciar beneficiază gratuit de drepturi de hrană şi de echipament în cazurile stabilite de Guvern.”
    2. Articolul 30:
    în denumirea articolului, cuvintele „şi sanatorială” se exclud;
    alineatele (2), (3) şi (4) se exclud.
    Art.XIII. – Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 5:
    la punctul 29), textul „ce ţin de producerea, păstrarea, achiziţia, comercializarea mărfurilor şi/sau prestarea serviciilor, efectuarea lucrărilor” se exclude;
    la punctul 31), sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se înlocuieşte cu sintagma „entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat”;
    la punctul 37), după cuvîntul „procurarea” se introduce cuvîntul „ , crearea”;
    articolul se completează cu punctul 38) cu următorul cuprins:
    „38) Campanie promoţională – modalitate de promovare a vînzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunţate public şi desfăşurate pe o perioadă de timp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, cîştiguri.”
    2. La articolul 8 alineatul (2) litera c), după textul „(în continuare – maşini de casă şi de control)” se introduce textul „ , precum şi să asigure păstrarea benzilor de control emise de acestea,”.
    3. Articolul 12:
    punctul 3) va avea următorul cuprins:
    „3) Dividend – venit obţinut din repartizarea profitului net între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social, cu excepţia venitului obţinut în cazurile lichidării complete a agentului economic conform art.57 alin.(2).”
    la punctul 14), cuvintele „acţiunile de publicitate” se înlocuiesc cu cuvintele „campaniile promoţionale”.
    4. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Subiecţi ai impunerii sînt:
    a) persoanele juridice şi fizice rezidente ale Republicii Moldova, cu excepţia societăţilor specificate la art.5 pct.9), care desfăşoară activitate de întreprinzător, precum şi persoanele care practică activitate profesională, care, pe parcursul perioadei fiscale, obţin venit din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova;
    b) persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi pe parcursul perioadei fiscale obţin venituri impozabile din orice surse aflate în Republica Moldova;
    c) persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi obţin venit din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova;
    d) persoanele fizice rezidente cetăţeni străini şi apatrizi care desfăşoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova şi obţin venit din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea lor în Republica Moldova, cu excepţia venitului din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova;
    e) persoanele fizice nerezidente care nu desfăşoară activitate de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova şi pe parcursul perioadei fiscale obţin venituri conform capitolului 11 din prezentul titlu.”
    5. Articolul 18:
    litera e) se completează în final cu textul „ , cu excepţia veniturilor specificate la art.20 lit.o1)”;
    litera f) se exclude.
    6. La articolul 19, litera d) va avea următorul cuprins:
    ,,d) suma dobînzii, determinată ca rezultat al diferenţei pozitive dintre rata de bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg) stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune (rata dobînzii aplicată la operaţiunile de politică monetară pe termen scurt – pentru împrumuturile acordate pe un termen de pînă la 5 ani; rata dobînzii la creditele pe termen lung – pentru împrumuturile acordate pe un termen mai mare de 5 ani) şi rata dobînzii calculată pentru împrumuturile acordate de către angajator salariatului, în funcţie de termenul lor de acordare;”.
    7. Articolul 20:
    litera d1):
    liniuţa a patra se completează în final cu textul „şi instituţiei de învăţămînt superior cu statut de mare unitate specială”;
    litera se completează în final cu o liniuţă nouă cu următorul cuprins:
    „ – compensaţia bănească, echivalentă normelor de asigurare pentru raţia alimentară şi echipament, în mărimea stabilită de Guvern.”
    după litera o) se introduce litera o1) cu următorul cuprins:
    „o1) veniturile obţinute de persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova de la înstrăinarea terenurilor cu destinaţie agricolă;”
    la litera p1), cuvintele „acţiunile de publicitate” se înlocuiesc cu cuvintele „campaniile promoţionale”;
    litera z5) se completează în final cu textul „şi ai instituţiei de învăţămînt superior cu statut de mare unitate specială”.
    8. La articolul 21 alineatul (3), punctele 2) şi 3) vor avea următorul cuprins:
    ,,2) Orice datorie atît a contribuabilului, cît şi faţă de contribuabil, a cărei sumă este exprimată în valută străină, se recalculează la cursul oficial al leului moldovenesc valabil pentru ultima zi a anului fiscal.
    3) Orice venit sau pierdere de pe urma recalculării datoriei conform pct.2) se consideră venit obţinut sau pierdere suportată în ultima zi a anului fiscal.”
    9. Articolul 24:
    la alineatul (1), propoziţia a doua se exclude;
    alineatul (16) va avea următorul cuprins:
    „(16) Societăţilor de audit şi auditorilor întreprinzători individuali li se permite deducerea cheltuielilor pentru asigurarea riscului de audit în mărime de 15% din venitul vînzărilor în anul de gestiune, aferent auditului rapoartelor financiare anuale şi rapoartelor financiare anuale consolidate, conform modului stabilit de Guvern.”
    10. La articolul 25, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Deducerea cheltuielilor aferente dobînzilor suportate, de către persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător, în folosul persoanelor fizice şi juridice (cu excepţia instituţiilor financiare şi a organizaţiilor de microfinanţare) se acceptă în limita ratei de bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg) stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, aplicată la operaţiunile de politică monetară pe termen scurt.”
    11. La articolul 26 alineatul (5), cuvintele „donaţiei sau pierderii forţate” se înlocuiesc cu cuvintele „altor ieşiri”.
    12. Articolul 27:
    la alineatul (1), textul „achitate sau care urmează a fi achitată de către subiecţii impozabili înregistraţi” se înlocuieşte cu textul „care se trece în cont”;
    la alineatul (2), textul „de către locator din înstrăinarea mijloacelor fixe ce au constituit obiectul unui contract de leasing operaţional” se înlocuieşte cu textul „din înstrăinarea autoturismului care a fost inclus în categoria de proprietate cu valoarea stabilită la art.26 alin.(9) lit.b)”, iar propoziţiile a treia şi a patra se înlocuiesc cu următoarele propoziţii: „În cazul înstrăinării autoturismului inclus în categoria de proprietate cu valoarea stabilită la art.26 alin.(9) lit.b), baza valorică a categoriei respective de proprietate se reduce cu valoarea rămasă a autoturismului înstrăinat, determinată pornind de la valoarea cu care acesta a fost inclus în categoria respectivă. Venitul sau pierderea calculată ca diferenţă între suma mijloacelor obţinute de la înstrăinarea autoturismului şi baza valorică a acestuia se recunoaşte drept venit sau pierdere a perioadei fiscale în care a avut loc înstrăinarea. Baza valorică a autoturismului reprezintă valoarea acestuia micşorată cu suma uzurii calculate.”
    13. La articolul 33 alineatul (1), cifra „7200” se înlocuieşte cu cifra „8100”.
    14. La articolul 34 alineatul (1), cifra „7200” se înlocuieşte cu cifra „8100”.
    15. Articolul 35:
    la alineatul (1), cifrele „1680” şi „7200” se înlocuiesc cu cifrele „1800” şi, respectiv, „8100”;
    la alineatul (2) litera d), cifra „7200” se înlocuieşte cu cifra „8100”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Tutorele şi curatorul minorilor în vîrstă de la 14 la 18 ani au dreptul la o scutire suplimentară în mărimea specificată la alin.(1), în funcţie de caz, pentru fiecare persoană aflată sub tutelă şi/sau curatelă, care întruneşte cerinţele specificate la alin.(2) lit.d).”
    16. La articolul 36 alineatul (4) litera b), textul „ , adică suma dobînzii sau chiria (arenda), sau royalty, sau creşterea de capital ca urmare a vînzării proprietăţii (obţinute din activităţi, altele decît activitatea de întreprinzător)” se exclude.
    17. La articolul 44, alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) În scopuri fiscale se pot folosi metode de evidenţă financiară bazate pe prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate şi Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară care nu contravin prevederilor prezentului titlu.”
    18. La articolul 52 alineatul (1) litera c), cuvîntul ,,patronilor,” se exclude.
    19. În titlul şi în textul articolului 533, după cuvîntul „sindicale” se introduc cuvintele „şi patronale”.
    20. La articolul 66 alineatul (1), cuvintele „al acesteia” se exclud.
    21. La articolul 69 alineatul (3), textul „în limitele prevăzute de Guvern” se înlocuieşte cu textul „în limita de 15% din venitul cîştigat de lucrătorul respectiv în anul fiscal”.
    22. La articolul 71, litera t1) va avea următorul cuprins:
    „t1) cîştigurile de la jocuri de noroc şi de la campanii promoţionale;”.
    23. La articolul 83 alineatul (2) litera b) prima liniuţă, cifra „7200” se înlocuieşte cu cifra „8100”.
    24. Articolul 88:
    la alineatul (1), după cuvîntul „angajat” se introduc cuvintele „şi de deduceri”;
    la alineatul (5), textul „persoană fizică care prestează servicii şi se consideră antreprenor independent” se înlocuieşte cu textul „persoană fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi prestează servicii”.
    25. Articolul 901:
    la alineatul (1), cuvintele „acţiunile de publicitate” se înlocuiesc cu cuvintele „campaniile promoţionale”;
    la alineatul (31), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social începînd cu perioada fiscală 2010;”
    la alineatul (33), cifra „10” se înlocuieşte cu cifra „18”.
    26. Articolul 902 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 902. Regimul fiscal pentru unele tipuri de cheltuieli
    (1) La depăşirea limitei pentru cheltuielile aferente donaţiilor în scopuri filantropice sau de sponsorizare stabilite la art.36, contribuabilul care aplică cota zero la impozitul pe venit calculează şi achită un impozit în mărime de 15% din suma depăşirii.
    (2) Contribuabilii care aplică cota zero la impozitul pe venit şi efectuează transferuri cu titlu gratuit în folosul persoanelor specificate la art.52 alin.(1) lit.e) calculează şi achită un impozit în mărime de 15% din transferurile efectuate.
    (3) Contribuabilii care aplică cota zero la impozitul pe venit şi efectuează donaţii în folosul persoanelor fizice ce nu sînt deductibile în scopuri fiscale şi nu sînt calificate ca venit impozabil pentru persoane fizice, în conformitate cu art.18, calculează şi achită un impozit în mărime de 15% din valoarea donaţiei.”
    27. La articolul 91, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Persoanele menţionate la art.90 alin.(1) reţin din veniturile nerezidentului, specificate la art.71, un impozit din suma plăţilor în folosul nerezidentului (fără dreptul trecerii în cont a acestora pentru nerezident) în mărime de 15% din:
    – plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului în formă monetară şi nemonetară, a căror sumă nu este deductibilă în scopuri fiscale;
    – alte venituri.”
    28. Articolul 92:
    la alineatul (3), textul „art.89 alin.(2) şi” se exclude;
    articolul se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:
    „(9) Oficiile cadastrale, deţinătorii registrelor de valori mobiliare, Î.S. „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat «Registru»” prezintă Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, conform acordurilor încheiate, informaţia privind determinarea obligaţiilor fiscale ce ţin de înstrăinarea activelor de către persoane fizice.”
    29. Articolul 93:
    punctul 3) se completează în final cu textul„ ; transmitere a mărfurilor de către comitent comisionarului, de către comisionar cumpărătorului, de către furnizor comisionarului şi de către comisionar comitentului în cadrul realizării contractului de comision”;
    punctul 4) se completează în final cu textul„ ; activitate de prestare a serviciilor de către administratorul fiduciar cumpărătorului şi de către administratorul fiduciar fondatorului administrării fiduciare în cadrul realizării contractului de administrare fiduciară. Se consideră livrare efectuată de către fondatorul administrării fiduciare administratorului fiduciar serviciile prestate de către administratorul fiduciar cumpărătorului în cadrul realizării contractului de administrare fiduciară”.
    30. Articolul 95:
    la litera c), textul „ , cu excepţia serviciilor importate aferente produselor compensatoare rezultate din regimul de perfecţionare pasivă” se exclude;
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    ,,(2) Nu constituie obiecte impozabile:
    a) livrarea mărfurilor, serviciilor efectuată în interiorul zonei economice libere;
    b) venitul sub formă de dobîndă obţinut de către locator în baza unui contract de leasing;
    c) livrarea de mărfuri şi servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în mărime de 0,1% din venitul din vînzări obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare;
    d) transmiterea proprietăţii în cadrul reorganizării agentului economic.”
    31. Articolul 96 litera b):
    la liniuţa a doua, după cuvintele „la medicamentele” se introduce textul „de la poziţiile tarifare 3001–3004”;
    la liniuţa a patra, cifra „5” se înlocuieşte cu cifra „6”;
    după liniuţa a treia se introduc două liniuţe noi cu următorul cuprins:
    „– 8% – la zahărul din sfeclă de zahăr importat şi/sau livrat pe teritoriul ţării;
    – 8% – la producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, produsă şi livrată pe teritoriul ţării;”.
    32. La articolul 97 alineatul (4), propoziţia a doua va avea următorul cuprins: „Prevederile prezentului articol nu se aplică:
    – în cazul în care se efectuează livrări de mărfuri, servicii pentru care preţurile sînt stabilite (reglementate) de stat;
    – în cazul vînzării la licitaţie a bunurilor debitorilor, în contul stingerii restanţelor acestora.”
    33. La articolul 98 litera c), textul „pentru plata efectuată înainte de termen” se exclude.
    34. Articolul 101:
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Subiecţii impozabili care importă servicii achită T.V.A. la data prestării serviciului, indicată în documentul care confirmă prestarea serviciului.”
    la alineatul (5), textul „cu excepţia obligaţiilor fiscale administrate de organele vamale,” se exclude.
    35. Articolul 1011:
    în titlul articolului, textul „ , cu excepţia investiţiilor cu destinaţie locativă şi a investiţiilor în mijloace de transport” se exclude;
    alineatul (1) se completează în final cu următoarea propoziţie: „În scopul aplicării prezentei norme, excepţia nu se extinde asupra investiţiilor (cheltuielilor) capitale efectuate în mijloacele de transport de la poziţiile tarifare 870190110–870190390.”
    la alineatul (2) propoziţia a doua, după cuvîntul ,,achitată” se introduce textul ,,prin intermediul contului bancar”;
    la alineatul (3), după cuvîntul „achitate” se introduce textul „prin intermediul contului bancar”;
    la alineatul (4), textul „cu excepţia obligaţiilor fiscale administrate de organele vamale,” se exclude;
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Prevederile prezentului articol nu se aplică investiţiilor (cheltuielilor) capitale efectuate de către investitor din contul mijloacelor obţinute de la bugetul public naţional.”
    36. Articolul 103:
    alineatul (1):
    la punctul 2), cifrele „20071010” şi „20071091” se înlocuiesc cu cifrele „200710100” şi, respectiv, „200710910”;
    punctul 6) se completează în final cu textul „ ; serviciile de înregistrare de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali şi de furnizare a informaţiei din registrele de stat respective”;
    la punctul 10), după textul ,,articolele şi aparatele ortopedice şi de protezare” se introduce textul ,,(poziţia tarifară 9021)”, iar textul „biletele turistice şi de excursie, fără costul serviciilor de intermediere legate de procurarea acestora” se înlocuieşte cu textul „pachetele de servicii turistice”;
    la punctul 15), după cuvintele „întreţinerea mormintelor;” se introduce textul „amenajarea şi întreţinerea cimitirelor; transportarea cadavrelor;”, iar în final punctul se completează cu textul „organizarea funeraliilor şi ceremoniilor de incinerare; confecţionarea şi/sau livrarea sicrielor, coroanelor”;
    punctul 17) va avea următorul cuprins:
    ,,17) serviciile de transportare a pasagerilor pe teritoriul ţării, precum şi serviciile de comercializare a biletelor pentru transportul de pasageri pe teritoriul ţării;”
    punctul 25) se exclude;
    alineatele (9) şi (11) se exclud.
    37. Articolul 104:
    la litera a), textul „aerian, auto, feroviar şi fluvial” se exclude, iar după cuvintele „a aeronavelor” se introduce textul „ , inclusiv de livrare a combustibilului şi a mărfurilor la bordul aeronavei”;
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) energia electrică, energia termică şi apa caldă destinate populaţiei, indiferent de subiectul în a cărui gestiune se află bunurile imobiliare cu destinaţie locativă ale populaţiei;”
    litera c1) va avea următorul cuprins:
    „c1) importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate:
    – proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte;
    – proiectelor de asistenţă investiţională, finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget.
    Lista tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, lista proiectelor de asistenţă tehnică, lista împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, precum şi modul de aplicare a cotei zero de T.V.A. la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor respective se stabilesc de Guvern.”
    la litera g), propoziţia a doua va avea următorul cuprins: „Tipul serviciilor care cad sub incidenţa prezentului punct, precum şi modul de administrare a acestor servicii se stabilesc de Guvern, iar lista agenţilor economici se aprobă de Ministerul Economiei.”
    38. Articolul 106 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 106. Livrările efectuate în cadrul realizării
                             contractului de mandat
    (1) Livrarea de mărfuri, servicii efectuată de către mandatar în numele mandantului constituie livrare efectuată de mandant.
    (2) Executarea de către mandatar a însărcinării mandantului privind procurarea mărfurilor, serviciilor constituie livrare efectuată de către furnizor mandantului.”
    39. Articolul 107 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 107. Livrările efectuate în cadrul realizării
                             contractului  de comision şi contractului
                             de administrare fiduciară
    (1) Transmiterea mărfurilor de către comitent comisionarului şi invers, precum şi transmiterea mărfurilor de către comisionar cumpărătorului şi de către furnizor comisionarului în cadrul realizării contractului de comision constituie livrări de mărfuri.
    (2) Valoarea mărfurilor livrate de către comitent comisionarului reprezintă valoarea mărfurilor livrate de către comisionar cumpărătorului în cadrul realizării contractului de comision.
    (3) La executarea însărcinării comitentului de a procura marfa, valoarea livrării de mărfuri efectuată de comisionar comitentului reprezintă valoarea livrării de mărfuri efectuată de către furnizor comisionarului.
    (4) Executarea de către comisionar a însărcinării comitentului în cadrul realizării contractului de comision constituie livrare de servicii.
    (5) Dacă în cadrul executării de către comisionar a însărcinării comitentului acesta importă mărfuri, comisionarul achită T.V.A. la import în conformitate cu art.101 alin.(7) şi beneficiază de dreptul la trecerea în cont a T.V.A. în condiţiile stabilite la art.102 alin.(6) lit.b).
    (6) În cazul în care administratorul fiduciar acţionează în nume propriu, dar pe contul fiduciantului, în legătură cu o prestare de servicii, se consideră că el însuşi a procurat şi a prestat serviciile în cauză.
    (7) Valoarea serviciului procurat de către administratorul fiduciar de la fondatorul administrării constituie valoarea serviciului prestat de către administratorul fiduciar beneficiarului.
    (8) Prestarea serviciului de administrare fiduciară de către administratorul fiduciar fondatorului administrării constituie livrare de servicii.
    (9) În cazul în care fondatorul administrării este un nerezident, administratorul fiduciar este obligat să achite T.V.A. la import de servicii în modul stabilit la art.101 alin.(4) şi dispune de dreptul la trecerea în cont a T.V.A. în condiţiile stabilite la art.102 alin.(6) lit.c). Livrarea ulterioară a serviciului de către administratorul fiduciar beneficiarului se impozitează cu T.V.A.”
    40. La articolul 108, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) În cazul livrării de bunuri imobiliare, data livrării se consideră data trecerii bunurilor imobiliare în proprietatea cumpărătorului la data înscrierii lor în registrul bunurilor imobiliare.”
    41. Articolul 109:
    la alineatul (1), textul ,,conturile respective ale Trezoreriei Centrale a Ministerului Finanţelor” se înlocuieşte cu sintagma ,,Contul Unic Trezorerial”, iar textul „efectuării plăţii pentru serviciul importat” se înlocuieşte cu textul „prestării serviciului, indicată în documentul care confirmă prestarea serviciului”;
    alineatul (3) se exclude.
    42. Articolul 111:
    alineatul (1):
    la litera c) liniuţa a doua, după cuvîntul „artei” se introduce cuvîntul „ , ştiinţei”, iar după cuvintele „culturii fizice” se introduce cuvîntul „ , divertismentului”;
    litera e):
    prima liniuţă se completează în final cu textul „ , precum şi a altor drepturi similare”;
    la liniuţa a treia, cuvintele „altele asemenea” se înlocuiesc cu cuvintele „de marketing”;
    la litera f), textul „străine pe teritoriul vamal” se înlocuieşte cu textul „pe teritoriul vamal şi în afara teritoriului vamal”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Locul livrării serviciilor se consideră sediul, iar în cazul în care un asemenea loc lipseşte – domiciliul sau reşedinţa persoanei care prestează:
    - servicii de telefonie IP;
    - alte servicii care nu au fost enumerate la alin.(1).”
    43. La articolul 112 alineatul (4), după cuvîntul „Subiectul” se introduce textul „care desfăşoară activitate de întreprinzător şi”.
    44. În titlul articolului 1121, textul „ , cu excepţia investiţiilor cu destinaţie locativă şi a investiţiilor în mijloace de transport” se exclude;
    45. Articolul 113 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) În cazul suspendării activităţii subiectului impozabil în conformitate cu legislaţia în vigoare, înregistrarea în calitate de contribuabil al T.V.A. nu se anulează, iar perioada de suspendare a activităţii nu se ia în calcul la aprecierea plafonului stabilit la alin.(2) lit.a). În cazul efectuării livrărilor în perioada de suspendare a activităţii, obligaţiile şi drepturile contribuabilului T.V.A. se restabilesc din prima zi a lunii în care au fost efectuate aceste livrări.”
    46. Articolul 117:
    la alineatul (3) litera a), textul „se face bilanţul” se înlocuieşte cu textul „în registrul maşinii de casă şi control se înscriu datele raportului de închidere zilnică a maşinii de casă şi control”;
    la alineatul (5), textul „La livrarea de mărfuri, servicii către populaţie cu plată în numerar” se înlocuieşte cu textul „La livrarea energiei electrice, energiei termice, apei, gazului şi serviciilor către populaţie cu plată în numerar”.
    47. Articolul 1171:
    la alineatul (3), cuvîntul „factură” se înlocuieşte cu cuvintele „factură fiscală”, iar cuvintele „facturilor de expediţie” se înlocuiesc cu cuvîntul „facturilor”;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În cazul în care valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri se formează în momentul primirii lor de către cumpărător ca rezultat al determinării calităţii, masei şi calităţilor lor de consum, la expedierea mărfurilor se va elibera factura. După stabilirea valorii impozabile pe livrarea în cauză, în baza documentelor confirmative despre recepţionarea mărfurilor, furnizorul prezintă cumpărătorului factura fiscală, în care se vor reflecta numerele şi seriile facturilor şi informaţia despre livrările efectuate. La efectuarea multiplă a unor astfel de livrări în decursul unei luni, furnizorul, în baza facturilor, eliberează nu mai puţin de două ori pe lună factura fiscală pe valoarea livrărilor efectuate.”
    48. La articolul 125 alineatul (5), textul „cu excepţia obligaţiilor fiscale administrate de organele vamale,” se exclude.
    49. Anexa la titlul IV:
    la poziţia tarifară 220300 coloana 4, cifra „1,48” se înlocuieşte cu cifra „1,85”;
    la poziţia tarifară 220410 coloana 4, cifra „2,74” se înlocuieşte cu cifra „2,82”;
    la poziţia tarifară 220421 coloana 4, cifrele „1,37” şi „1,64” se înlocuiesc cu cifrele „1,41” şi, respectiv „1,69”;
    la poziţia tarifară ex.220421101 coloana 4, cifra „2,74” se înlocuieşte cu cifra „2,82”;
    la poziţia tarifară 220429 coloana 4, cifrele „0,27” şi „0,33” se înlocuiesc cu cifrele „0,28” şi, respectiv, „0,34”;
    la poziţia tarifară 220430 coloana 4, cifra „0,27” se înlocuieşte cu cifra „0,28”;
    la poziţia tarifară 2205 coloana 4, cifra „1,64” se înlocuieşte cu cifra „1,69”;
    la poziţia tarifară 220600 coloana 4, cifra „0,16” se înlocuieşte cu cifra „0,17”;
    la poziţia tarifară 2208 coloana 4, cifrele „0,13”, „0,11” şi „0,44” se înlocuiesc cu cifrele „0,14”, „0,12” şi, respectiv, „0,45”;
    la poziţia tarifară 240210000, coloanele 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:
„valoarea în lei
25%”
    la poziţia tarifară 240220 coloana 4, textul „6,60 lei + 3%” se înlocuieşte cu textul „6,60 lei + 12%”, iar cifra „4,80” se înlocuieşte cu cifra „7,00”;
    la poziţia tarifară 240290000 coloana 4, cifra „8,00” se înlocuieşte cu cifra „10,80”;
    la poziţiile tarifare 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271011110–271019290, 290110000, 290124100, 290129000, 290211000, 290219, ex.290220, 290230000, 290244000, 290290900, 290511000–290513000, 290514, 290516, ex.290519000, 2909, 381400900, 381700500 şi 381700800 coloana 4, cifra „1800” se înlocuieşte cu cifra „2700”;
    la poziţiile tarifare 271019310–271019490 coloana 4, cifra „750” se înlocuieşte cu cifra „1125”;
    la poziţia tarifară ex.290220 coloana 1, cifra „290220” se înlocuieşte cu cifra „290220000”;
    la poziţia tarifară 330300 coloana 4, cifra „10” se înlocuieşte cu cifra „30”;
    după poziţia tarifară ex.4303 se introduc poziţiile tarifare 701322, 701333, 701341, 7013 91, ex.701890900 şi ex.702000800 cu următorul cuprins:
„701322

Pahare pentru băut, altele decît cele din vitroceramică, din cristal cu plumb

valoarea în lei
55%
 
701333

Alte pahare pentru băut, altele decît cele din vitroceramică, din cristal cu plumb

valoarea în lei
55%
 
701341

Obiecte pentru servicii de masă (altele decît paharele pentru băut) sau pentru bucătărie, altele decît cele din vitroceramică, din cristal cu plumb

valoarea în lei

55%
 
701391
Alte obiecte din cristal cu plumb
valoarea în lei
55%
ex.701890900
Alte obiecte din cristal cu plumb
valoarea în lei
55%
ex.702000800
Alte articole din cristal cu plumb, altele

valoarea în lei
55%”
 
    la poziţia tarifară 7113 coloana 4, cifra „10” se înlocuieşte cu cifra „30”;
    la poziţia tarifară 852110 coloana 4, cifra „11” se înlocuieşte cu cifra „11,80”;
    la poziţia tarifară 852190000 coloana 4, cifra „11” se înlocuieşte cu cifra „11,80”;
    poziţia tarifară 852580 va avea următorul cuprins:
„ex.852580

Camere de televiziune, aparate fotografice numerice şi alte camere video de înregistrare

bucata
34 euro
ex.852580190
Camere web
valoarea în lei
10%”
    la poziţia tarifară 870321 coloana 4, cifra „0,33” se înlocuieşte cu cifra „0,34”;
    la poziţia tarifară 870322 coloana 4, cifra „0,44” se înlocuieşte cu cifra „0,45”;
    poziţia tarifară 870323 va avea următorul cuprins:
„870323

-- Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3, dar de maximum 2000 cm3

cm3
 
0,68 euro

-- Cu capacitatea cilindrică de peste 2000 cm3, dar de maximum 3000 cm3

cm3
 
1,13 euro”
    la poziţia tarifară 870324 coloana 4, cifra „1,75” se înlocuieşte cu cifra „3,50”;
    la poziţia tarifară 870331 coloana 4, cifra „0,44” se înlocuieşte cu cifra „0,45”;
    poziţiile tarifare 870332 şi 870333 vor avea următorul cuprins:
„870332

-- Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3, dar de maximum 3000 cm3

cm3
 
1,13 euro
870333
-- Cu capacitatea cilindrică de peste 3000 cm3
cm3
3,50 euro”
    după poziţia tarifară 870333 se introduc poziţiile tarifare ex.940510500, ex.940520500, ex.940550000 şi ex.940591 cu următorul cuprins:
„ex.940510500

Lustre şi alte aparate de iluminat electric de suspendat sau de fixat pe tavan sau pe perete, cu excepţia celor utilizate pentru iluminatul public în spaţii deschise sau de-a lungul drumurilor, din cristal cu plumb

valoarea în lei
 
55%
 
ex.940520500

Lămpi de masă (veioze), lămpi de birou şi lampadare de interior, electrice din cristal cu plumb

valoarea în lei
 
55%
 
ex.940550000
Articole neelectrice de iluminat din cristal cu plumb
valoarea în lei
55%
 
ex.940591
Părţi din cristal cu plumb

valoarea în lei
55%”
 
    notele la anexă se completează cu punctul 8 cu următorul cuprins:
    „8. Prin cristal cu plumb se înţelege sticla avînd un conţinut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.”
    50. La articolul 133 alineatul (2) litera g), textul „ , timbre (mărci) de acciz” se exclude.
    51. La articolul 156 alineatul (1), textul ,, , cu excepţia Primăriei municipiului Chişinău şi Primăriei municipiului Bălţi,” se exclude.
    52. La articolul 161 alineatul (4), sintagma „Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se înlocuieşte cu sintagma „entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat”.
    53. La articolul 163 alineatul (4), sintagma „Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se înlocuieşte cu sintagma „entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat”.
    54. La articolul 164 alineatul (2), propoziţia a doua va avea următorul cuprins: „Codurile fiscale care reprezintă numărul de identificare de stat sînt trecute în Registrul fiscal de stat din Registrul de stat al persoanelor juridice, Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali şi din Registrul de stat al organizaţiilor necomerciale.”
    55. La articolul 166 alineatul (1), sintagma „Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se înlocuieşte cu sintagma „Entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat”.
    56. La articolul 168 alineatul (5), sintagma „Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se înlocuieşte cu sintagma „entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat”.
    57. La articolul 171 alineatul (1), după cuvintele „cardurilor bancare” se introduce textul „ , prin folosirea altor instrumente de plată”.
    58. La articolul 1741 alineatul (3), sintagma „Camerei Înregistrării de Stat” se înlocuieşte cu sintagma „entităţii abilitate cu dreptul de înregistrare de stat”.
    59. Articolul 175:
    la alineatul (4), cuvintele „organului fiscal” se înlocuiesc cu textul „ , după caz, organului fiscal sau Serviciului Vamal”;
    alineatul (5) se completează în final cu cuvintele „ , iar Serviciul Vamal remite extrasul cel tîrziu a doua zi unităţilor sale”.
    60. Articolul 176:
    la alineatul (3), textul „aplicată la refinanţarea băncilor comerciale prin operaţiuni repo de cumpărare a valorilor mobiliare de stat pe termen de 2 luni” se înlocuieşte cu textul „aplicată la operaţiunile de politică monetară pe termen scurt”;
    la alineatul (4), textul „trezorerial va fi întocmită” se înlocuieşte cu textul „de plată va fi întocmit”.
    61. La articolul 188 alineatul (2), cuvintele „ , după caz,” se exclud.
    62. La articolul 203 alineatul (7), sintagma „Agenţia de Privatizare de pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului” se înlocuieşte cu sintagma „Agenţia Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei”.
    63. La articolul 216 alineatul (8), cifra „7” se înlocuieşte cu textul „pînă la 15”.
    64. Articolul 228:
    la alineatul (3), textul „aplicată la refinanţarea băncilor comerciale prin operaţiuni repo de cumpărare a valorilor mobiliare de stat pe termen de 2 luni” se înlocuieşte cu textul „aplicată la operaţiunile de politică monetară pe termen scurt”;
    articolul se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:
    „(9) Contribuabilii pentru care, potrivit alin.(5) lit.b), nu se aplică (nu se calculează) majorări de întîrziere (penalităţi) nu vor calcula penalităţi instituţiilor publice finanţate de la buget pentru neefectuarea în termen a plăţilor pentru mărfuri şi servicii în limitele bugetelor aprobate.”
    65. Articolul 229:
    la alineatul (2), textul „art.253 alin.(1), (2), (3) şi (6), la art.255 alin.(2)” se înlocuieşte cu textul „art.253 alin.(1), la art.255”;
    la alineatul (3), după cuvîntul „conducerea” se introduce textul „Inspectoratului Fiscal Principal de Stat sau a”.
    66. La articolul 240 litera c), după cuvîntul „(penalităţii)” se introduc cuvintele „şi/sau amenzii”.
    67. Articolul 254:
    la alineatul (2), cuvintele „în modul stabilit” se exclud;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Comiterea repetată în anul fiscal a încălcărilor specificate la alin.(1), (2), (21) şi (3) se sancţionează cu o amendă de 18000 de lei. Încălcările se stabilesc pentru fiecare subdiviziune în parte.”
    68. La articolul 256, alineatul (7) se completează în final cu textul „ , exceptînd cazurile de livrări impozabile destinate numai exportului”.
    69. Articolul 257:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Întocmirea incompletă şi/sau neconformă a documentelor de evidenţă şi/sau a dărilor de seamă fiscale, cu excepţia celor specificate la art.92 alin.(3), (4), (7), (8) şi (9), se sancţionează cu o amendă în mărime de 200 de lei pentru fiecare caz, dar nu mai mult de 5000 de lei.”
    la alineatul (5), după textul „documentelor de evidenţă” se introduce textul „şi/sau a benzilor de control”;
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Se sancţionează cu amendă în mărime de 10% din valoarea tranzacţiei cu mărfurile de importanţă socială, a căror listă este aprobată de Guvern, dar nu mai puţin de 500 de lei, în cazul neindicării în factură şi/sau în factura fiscală sau în cazul indicării eronate a:
    – preţului de livrare pentru o unitate inclusiv T.V.A., fixat de producătorul mărfurilor – la mărfurile produse pe teritoriul ţării; sau
    – preţului de achiziţie inclusiv T.V.A. – la mărfurile importate pentru care este stabilită cota-standard a T.V.A.; sau
    – preţului de achiziţie exclusiv T.V.A. – la mărfurile importate pentru care este stabilită cota redusă a T.V.A.
    În cazul aplicării amenzii în conformitate cu prezentul alineat, amenda prevăzută la art.257 alin.(1) nu se aplică.”
    70. Articolul 260:
    la alineatul (2), textul „conform art.92” se înlocuieşte cu textul „conform art.92 alin.(3), (4), (7) şi (8)”, iar textul „sau să reducă” se exclude;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) La prezentarea dării de seamă corectate, contribuabilului nu i se aplică amendă în cazul în care nu este prejudiciat bugetul.”
    la alineatul (5), cifra „25” se înlocuieşte cu cifra „15”.
    71. La articolul 261 alineatul (5), textele „şi/sau majorărilor de întîrziere”, în ambele cazuri, şi „alin.(1) şi la” se exclud.
    72. La articolul 262 alineatul (1), textul „subiectul impunerii cu acciz” se înlocuieşte cu cuvîntul „contribuabilul”, iar textul „de 7000 de” se înlocuieşte cu textul „în mărimea valorii de piaţă a mărfii transportate aflate în stoc, dar nu mai puţin de 7000”.
    73. La articolul 270, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) La examinarea contestaţiei este invitat contribuabilul pentru a da explicaţii, avînd dreptul să depună documente confirmative. Contribuabilul este citat în conformitate cu art.226 alin.(1), (2) şi alin.(3) lit.a)–e). Cazul poate fi examinat în absenţa contribuabilului dacă acesta a fost citat în modul stabilit şi, din motive neîntemeiate, nu s-a prezentat sau dacă a solicitat examinarea contestaţiei în absenţa sa.”
    74. La articolul 277 alineatul (1) litera b), textul ,, , de administrare operativă” se înlocuieşte cu textul „şi/sau de folosinţă”.
    75. La articolul 278 alineatul (1), cifra „80” se înlocuieşte cu cifra „50”, iar cifra „5” se înlocuieşte cu cifra „3”.
    76. Articolul 280 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 280. Cotele impozitului
    Cotele impozitului pe bunurile imobiliare:
    a) pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) din municipii şi oraşe, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora, cu excepţia satelor (comunelor); pentru garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele:
    – cota maximă – 0,25% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;
    – cota minimă – 0,02% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.
    Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale;
    b) pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptînd garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele – 0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.”
    77. La articolul 281 alineatul (1), propoziţia a doua se exclude.
    78. Articolul 283:
    la alineatul (2), textul „individuale) şi terenurile aferente acestor bunuri din oraşe şi municipii” se înlocuieşte cu textul „individuale, terenuri aferente acestor bunuri) din municipii şi oraşe”;
    la alineatul (3), cuvîntul „apare” se înlocuieşte cu cuvintele „se naşte sau se stinge”, după cuvintele „persoana are” se introduc cuvintele „sau nu are”, iar propoziţia a doua se exclude.
    79. La articolul 284 alineatul (1), în partea introductivă, textele „de nivelul întîi şi al doilea” şi „în limita defalcărilor de la acest impozit în bugetele respective, conform normelor procentuale aprobate de autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea” se exclud.
    80. La articolul 285 alineatul (2), textul „cel tîrziu pînă la data de 1 iunie a anului calendaristic” se înlocuieşte cu textul „în termen de 10 zile după încheierea trimestrului gestionar”.
    81. La articolul 286, textul ,, , iar în municipiile Chişinău şi Bălţi, de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale,” se exclude.
    82. În denumirea anexei la titlul VI, textul „ , individuale), a terenurilor aferente acestor bunuri” se înlocuieşte cu textul „individuale, a terenurilor aferente acestor bunuri)”.
    83. În denumirea capitolului 2 al titlului VII, după cuvintele „Subiecţii impunerii” se introduc cuvintele „ , obiectele impunerii”.
    84. Articolul 290:
    la litera c), după cuvintele „servicii de plasare” se introduc cuvintele „şi/sau difuzare”; după cuvîntul „video” se introduce textul „TV, internet, radio, presei periodice, prin tipărituri”; textul „în mijloacele de transport” se înlocuieşte cu textul „prin mijloacele de transport”;
    la litera d), cuvintele „pe producţia fabricată” se înlocuiesc cu cuvintele „pe produsele fabricate”;
    litera l) va avea următorul cuprins:
    „l) taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale – persoanele juridice şi persoanele fizice posesoare de autobuze, microbuze, camioane, tractoare cu remorci care intră în şi/sau ies din Republica Moldova.”
    85. Articolul 291 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 291. Obiectele impunerii şi baza impozabilă
    (1) Obiectul impunerii îl constituie:
    a) la taxa pentru amenajarea teritoriului – salariaţii şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi;
    b) la taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale – bunurile declarate la licitaţie sau biletele de loterie emise;
    c) la taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei), cu excepţia celei amplasate integral în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor – serviciile de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, TV, internet, radio, presei periodice, prin tipărituri, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace, precum şi afişele, pancartele, panourile şi alte mijloace tehnice prin intermediul cărora se amplasează publicitatea exterioară;
    d) la taxa de aplicare a simbolicii locale – produsele fabricate cărora li se aplică simbolica locală;
    e) la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, cu excepţia celor care se află total în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor – unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială;
    f) la taxa de piaţă – serviciile de piaţă prestate de administratorul pieţei la acordarea de locuri pentru comerţ;
    g) la taxa pentru cazare – serviciile prestate de structurile cu funcţii de cazare;
    h) la taxa balneară – biletele de odihnă şi tratament;
    i) la taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) – unitatea de transport, în funcţie de numărul de locuri;
    j) la taxa pentru parcare – parcarea;
    k) la taxa de la posesorii de cîini – cîinii aflaţi în posesiune pe parcursul unui an;
    l) la taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale – autobuzele, microbuzele, camioanele, tractoarele cu remorci care intră în şi/sau ies din Republica Moldova.
    (2) Baza impozabilă a obiectelor impunerii este cea stabilită în anexa la prezentul titlu.”
    86. La articolul 295, litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) taxei pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale – vehiculele care transportă ajutor umanitar;”.
    87. Anexa la titlul VII:
    la litera a) coloana 3, cifra „40” se înlocuieşte cu cifra „80”, iar după cuvîntul „salariat” se introduce textul „şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi”;
    la litera c) coloana 2, textul „a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, în mijloacele de transport” se înlocuieşte cu textul „şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, TV, internet, radio, presei periodice, prin tipărituri, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport”, iar textul „Suprafaţa de publicitate exterioară” se înlocuieşte cu textul „Suprafaţa publicitară”;
    la litera d) coloana 2, textul „producţiei fabricate căreia i” se înlocuieşte cu textul „produselor fabricate cărora li”;
    la litera e) coloana 3, după cuvintele „mun.Bălţi” se introduc cuvintele „ , mun.Comrat”, iar cifra „12000” se înlocuieşte cu cifra „18000”, cifra „50000” – cu cifra „75000”, cifra „7200” – cu cifra „10800”, cifra „30000” – cu cifra „45000”, cifra „3600” – cu cifra „5400”, cifra „15000” – cu cifra „22500”;
    la litera i) coloana 2, textul ,,Unitatea de transport, în funcţie de numărul de locuri” se înlocuieşte cu textul ,,Numărul de locuri în unitatea de transport”;
    la litera j) coloana 2, cuvintele ,,Suprafaţa de parcare” se înlocuiesc cu cuvintele ,,Suprafaţa parcării”;
    la litera l):
    coloana 1 va avea următorul cuprins:
    „l) Taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale – autobuzele, microbuzele, camioanele, tractoarele cu remorci care intră în şi/sau ies din Republica Moldova”;
    coloana 3 va avea următorul cuprins:
    „– 40 lei pentru un autobuz, microbuz, camion, tractor cu remorcă”.
    88. La articolul 299, punctul 2) se completează în final cu textul „ , precum şi cele sedimentate pe terenurile obiectivelor acvatice”.
    89. În textul titlului IX, sintagma „Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor” se înlocuieşte cu sintagma „organul abilitat al administraţiei publice centrale”.
    90. Articolul 340:
    alineatul (2) se completează în final cu textul „ , cu excepţia cazului stabilit la art.341 alin.(9)”;
    la alineatul (3) punctul c), textul „reviziei tehnice/testării tehnice” se înlocuieşte cu textul „testării tehnice obligatorii”;
    la alineatul (4), textul „revizia tehnică/testarea tehnică” se înlocuieşte cu textul „testarea tehnică obligatorie”.
    91. Articolul 341:
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Taxa se achită pentru autovehiculele care se află în posesia subiectului impunerii la data apariţiei obligaţiei de achitare a taxei. Taxa nu se achită pentru:
    – autovehiculele rebutate, precum şi pentru cele neexploatate provizoriu, scoase din circulaţie sau cele radiate din evidenţa organelor abilitate cu ţinerea evidenţei autovehiculelor;
    – autovehiculele nefolosite de către persoanele fizice cetăţeni.
    Dacă pentru aceste autovehicule taxa a fost achitată pînă la data radierii din evidenţă/scoaterii din circulaţie, taxa achitată nu se restituie.”
    alineatul (9) va avea următorul cuprins:
    „(9) Pentru autovehiculele care, conform legislaţiei, sînt supuse testării tehnice obligatorii de două ori pe an, subiecţii impunerii achită taxa, în rate egale, la data cînd autovehiculele sînt supuse testării tehnice obligatorii.”
    la alineatul (10), textul „revizia tehnică/testarea tehnică” se înlocuieşte, în cele patru cazuri, cu textul „testarea tehnică obligatorie”, la cazul respectiv.
    92. Articolul 342:
    la alineatul (3), textul „Organele care efectuează revizia tehnică şi întreprinderile care efectuează testarea tehnică” se înlocuieşte cu textul „Organele şi întreprinderile care efectuează testarea tehnică obligatorie”, iar textul „reviziei tehnice/testării tehnice şi să transmită Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se înlocuieşte cu textul „testării tehnice obligatorii şi să transmită Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”;
    la alineatul (4), sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”.
    93. La articolul 347, alineatul (5) se exclude.
    94. Articolul 352:
    la alineatul (5), textul „colaboratorul abilitat al Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor” se înlocuieşte cu textul „colaboratorul organului abilitat să elibereze autorizaţie specială pentru circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor ale căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise”;
    la alineatul (10), textul „Organele specificate la alin.(1)” se înlocuieşte cu textul „Organul specificat la alin.(1) lit.a)”, iar cuvintele „darea de seamă” se înlocuiesc cu cuvîntul „informaţia”.
    95. Articolul 361:
    la alineatul (6), litera b) se exclude;
    la alineatul (7), textul „subiectului impunerii o dare de seamă privind fiecare obiect şi subiect al impunerii, privind sumele calculate şi achitate ale taxei” se înlocuieşte cu textul „lor o informaţie privind fiecare obiect şi subiect al impunerii”. 
    96. Articolul 366:
    la alineatul (4), litera b) se exclude;
    la alineatul (5), textul „subiectului impunerii, o dare de seamă privind fiecare obiect şi subiect al impunerii, privind sumele calculate şi achitate ale taxei” se înlocuieşte cu textul „lor o informaţie privind fiecare obiect şi subiect al impunerii”. 
    97. Anexa nr.1 la titlul IX va avea următorul cuprins:

    anexa nr.1

    98. În anexa nr.6 la titlul IX, la poziţia 4 litera d) coloana 4, cifrele „900” şi „1800” se înlocuiesc cu cifrele „1800” şi, respectiv, „3600”.
    Art.XIV. – Articolul 24 din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (7), cifra „2010” se înlocuieşte cu cifra „2015”;
    la alineatul (8), cifra „2010” se înlocuieşte cu cifra „2015”;
    la alineatul (20), textul „pe parcursul a 5 perioade fiscale consecutive,” se exclude, iar după alineatul al doilea se introduce următorul alineat:
    „Prevederile acestui alineat se extind asupra agenţilor economici care au beneficiat de facilitatea fiscală analogică pînă la 31 decembrie 2009, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) agenţii economici cărora li s-a acordat scutire de impozit pe venit în conformitate cu prevederile prezentului articol, în redacţia anterioară, şi pentru care termenul de beneficiere nu a expirat la 31 decembrie 2009 pot să beneficieze şi în continuare de facilitatea fiscală respectivă conform condiţiilor stabilite la momentul acordării dreptului la această facilitate fiscală;
    b) agenţii economici cărora li s-a acordat scutire de impozit pe venit în conformitate cu prevederile prezentului articol, în redacţia anterioară, şi pentru care termenul de beneficiere a expirat la 31 decembrie 2009 pot să beneficieze de prevederile acestui articol pînă la 31 decembrie 2011.”
    la alineatul (21) partea introductivă, textul „pe parcursul a 5 perioade fiscale consecutive” se exclude;
    după alineatul (21) se introduce alineatul (211) cu următorul cuprins:
    „(211) Prevederile alin.(20) şi (21) se aplică pînă în perioada fiscală 2011 inclusiv.”
după alineatul (231) se introduc alineatele (232) şi (233) cu următorul cuprins:
    „(232) Pînă la intrarea în vigoare a noii legi privind fondurile nestatale de pensii, prevederile art.69 alin.(2) şi (3) din Codul fiscal nu se aplică.
    (233) Pe perioada aplicării cotei zero la impozitul pe venit, prevederile art.49, 491, 492 din Codul fiscal şi prevederile alin.(14)–(18) şi (22) din prezentul articol nu se aplică.”
    [Art.XV abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.16]
    Art.XVI. – Legea nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.147–149, art.1161), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4, alineatele (11) şi (12) vor avea următorul cuprins:
    „(11) Mijloacele băneşti rezultate din vînzarea terenurilor proprietate publică a statului se varsă la bugetul de stat.
    (12) Mijloacele băneşti rezultate din vînzarea terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se varsă la bugetul municipiului, oraşului, satului (comunei). Mijloacele în cauză urmează să fie utilizate la cheltuieli capitale şi la realizarea măsurilor de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor.”
    2. La articolul 12, alineatele (1) şi (2) se exclud.
    3. Articolul 14:
    în titlul articolului, cuvintele „şi utilizarea” se exclud;
    la alineatul (1), textul „şi se utilizează exclusiv pentru realizarea programului complex de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor, aprobat de Guvern” se exclude.
    4. Anexa:
    la punctul I, cifra „434,30” se înlocuieşte cu cifra „621,05”;
    la punctul II, cifra „868,59” se înlocuieşte cu cifra „1242,08”;
    la punctul III, cifra „13897,44” se înlocuieşte cu cifra „19873,34”;
    la punctul IV, cifra „13897,44” se înlocuieşte cu cifra „19873,34”.
    Art.XVII. – La punctul 2 din nota la anexa nr.3 din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, cuvîntul „Trezoreria” se înlocuieşte cu textul „Trezoreria de Stat a”.
    Art.XVIII. – La articolul 4 din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, alineatul (14) se exclude.
    Art.XIX. – La articolul 5 din Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.38–39, art.280), cu modificările ulterioare, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) În cazul persoanelor neasigurate, cheltuielile pentru asistenţa medicală urgentă prespitalicească, pentru asistenţa medicală primară, precum şi pentru asistenţa medicală specializată de ambulator şi spitalicească în cazul maladiilor social-condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice, se acoperă din contul mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, conform listei stabilite de Ministerul Sănătăţii.”
    Art.XX. – Legea nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.72–73, art.485), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (7) litera d), cuvintele „sau să” se înlocuiesc cu textul „ , iar în caz de necesitate să”.
    2. Articolul 4:
    la alineatul (3), textul „copii de pe certificat, diplomă, alte acte” se înlocuieşte cu textul „copia de pe diplomă sau de pe alt act privind studiile”;
    la alineatul (4), după textul „eliberare a patentei” se introduce textul „sau de prelungire a termenului ei de valabilitate”;
    la alineatul (6), după cuvîntul „taxei” se introduc cuvintele „pentru patentă”.
    3. Articolul 15:
    în titlul articolului, după cuvîntul „valabilitate” se introduce textul „ , anularea sau suspendarea acesteia”;
    la alineatul (1), textul „patentei şi prelungirea termenului ei de valabilitate” se înlocuieşte cu textul „patentei, prelungirea termenului ei de valabilitate, anularea sau suspendarea acesteia”.
    Art.XXI. – La articolul 6 alineatul (6) din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117–126/BIS), cu modificările ulterioare, textul ,,Legea salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002 şi cu condiţiile de salarizare aprobate prin hotărîre a Parlamentului” se înlocuieşte cu textul ,,Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar”.
    Art.XXII. – La articolul 14 alineatul (14) din Legea nr.753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.156, art.764), cu modificările ulterioare, textul „Legea serviciului public” se înlocuieşte cu textul „Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.
    Art.XXIII. – La articolul 4 alineatul (1) din Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.65–67, art.460), cu modificările ulterioare, litera a) se exclude.
    Art.XXIV. – La articolul 4 din Legea nr.1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, după alineatul (4) se introduc alineatele (41) şi (42) cu următorul cuprins:
    „(41) Agenţii economici în adresa cărora persoanele fizice şi juridice livrează articole giuvaiere din metale preţioase şi pietre preţioase supuse accizelor, inclusiv articole importate, fără documente justificative (copia declaraţiei vamale, documentul de plată, alte documente stabilite de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, ce confirmă achitarea accizelor) pentru comercializarea ulterioară:
    a) calculează accizele în modul prevăzut la art.123 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal;
    b) achită accizele, conform cotelor prevăzute în anexa la titlul IV din Codul fiscal, în ziua următoare celei în care au fost comercializate mărfurile supuse accizelor sau, în cazul în care lipseşte marcajul de stat, pînă la prezentarea mărfurilor pentru marcarea de stat;
    c) duc o evidenţă separată a mărfurilor supuse accizelor primite pentru comercializare de la persoane fizice şi juridice fără confirmarea documentară a achitării de către acestea a accizelor;
    d) prezintă declaraţia privind achitarea accizelor în termenele stabilite pentru subiecţii impunerii la art.127 alin.(3) din Codul fiscal.
    (42) Comercializarea băuturilor alcoolice tari la preţuri mai mici decît preţurile minime de comercializare a acestora, stabilite în Legea nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, se sancţionează cu amendă în mărime de 10000 de lei pentru fiecare caz.”
    Art.XXV. – Legea nr.1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 4:
    la alineatul (2), cifra „2010” se înlocuieşte cu cifra „2011”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Prevederile alin.(2) nu se extind asupra:
    a) bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) din municipii şi oraşe, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora, cu excepţia satelor (comunelor) – începînd cu 1 ianuarie 2007;
    b) garajelor şi terenurilor pe care acestea sînt amplasate, loturilor întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele; bunurilor imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă – începînd cu 1 ianuarie 2010.
    Începînd cu datele prevăzute la prezentul alineat, impozitarea bunurilor respective se efectuează în conformitate cu prevederile Codului fiscal.”
    la alineatul (7) litera b), propoziţia a doua se exclude;
    la alineatul (9) litera b), propoziţia a doua se exclude.
    2. Anexa nr.1:
    punctul 2:
    la litera a), textul „cooperativele de construcţie a garajelor,”, precum şi liniuţele a doua, a treia şi a patra se exclud;
    la litera b), textul „industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor, întreprinderilor agricole şi terenurile cu o altă destinaţie specială” se înlocuieşte cu textul „întreprinderilor agricole”;
    punctele 3 şi 4 se exclud;
    la punctul 5, textul „Terenurile din extravilan pe care sînt amplasate construcţii şi instalaţii, carierele” se înlocuieşte cu cuvîntul „Carierele”.
    3. Anexa nr.2:
    punctul 1 va avea următorul cuprins:
    „1. Pentru clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă ale agenţilor economici, impozitul pe bunurile imobiliare se stabileşte în mărime de 0,1% din valoarea de bilanţ a clădirilor şi construcţiilor cu destinaţie agricolă.”
    la punctul 2, textul „ , construcţii şi instalaţii pe sectoarele pentru vile, garaje”, textul „ai cooperativelor de construcţie a garajelor şi ai întovărăşirilor pomicole”, precum şi liniuţele a doua şi a treia se exclud.
    Art.XXVI. – Articolul 5 alineatul (2) din Legea nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.130–132, art.917), cu modificările ulterioare, se completează cu litera i) cu următorul cuprins:
    „i) comercializarea cu ridicata şi cu amănuntul pe piaţa internă a băuturilor alcoolice tari la preţuri mai mici decît preţul minim de comercializare a băuturilor alcoolice tari, care constituie pentru comerţul cu ridicata – 36 lei/litru, iar pentru comerţul cu amănuntul – 50 lei/litru. La comercializarea băuturilor alcoolice tari în ambalaje cu capacitate mai mare sau mai mică de 1 litru, preţul minim este determinat în funcţie de preţul minim stabilit pentru 1 litru, recalculat la volumul necesar.”
    Art.XXVII. – Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 8 se introduce articolul 81 cu următorul cuprins:
    „Articolul 81. Finanţarea Serviciului Vamal
    Finanţarea activităţii vamale se efectuează de la bugetul de stat.”
    2. La articolul 73 alineatul (2), după textul „valoarea lui reziduală,” se introduce textul „dar nu mai puţin de 50% din valoarea de intrare a bunului dat în leasing,”.
    3. La articolul 121 alineatul (3), textul „şi se utilizează la finanţarea activităţilor vamale, cu excepţia soldurilor neutilizate la finele anului bugetar” se exclude.
    4. La articolul 125 alineatele (1) şi (4), textul „Trezoreriei Centrale a” se exclude.
    Art.XXVIII. – Articolul 4 din Legea nr.408-XV din 26 iulie 2001 pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    alineatul (14) se completează în final cu următorul alineat:
    „Prin derogare de la prevederile prezentului alineat, agenţii economici al căror volum de vînzări din comerţul cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau din prestarea de servicii a depăşit 2 milioane de lei pe parcursul anului precedent nu sînt obligaţi, în termen de pînă la 1 iulie a anului imediat următor, să instaleze terminale POS, inclusiv în subdiviziunile în care, în aceeaşi perioadă, volumul de vînzări a depăşit 500000 de lei, în cazul în care:
    – achitările plăţilor au fost efectuate exclusiv prin virament bancar, cu excepţia celor efectuate de băncile comerciale;
    – activităţile menţionate se desfăşoară în sate (comune), cu excepţia celor aflate în componenţa municipiilor şi oraşelor.”
    articolul se completează cu alineatele (16)–(21) cu următorul cuprins:
    „(16) Dezacordurile şi contestaţiile aflate în examinare şi nesoluţionate pînă la 1 ianuarie 2010 vor fi examinate de la această dată potrivit procedurii stabilite la art.216 alin.(8) şi la art.270 alin.(2) din Codul fiscal.
    (17) La cererea contribuabililor, în cazul prezentării documentelor confirmative, organele fiscale recalculează majorarea de întîrziere (penalitatea) pentru perioada de la data emiterii deciziei pentru plata subvenţiei la livrarea pe teritoriul ţării a producţiei agricole de fabricaţie proprie şi pînă la data achitării obligaţiilor fiscale, în limita sumelor redirecţionate, în ziua operaţională imediat următoare, în contul achitării acestor obligaţii.
    (18) În cazul în care se admite tergiversarea achitărilor mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli, la cererea contribuabililor şi în urma prezentării documentelor confirmative, organele fiscale sînt în drept să aplice acţiuni de executare silită doar în valoarea necesară şi suficientă pentru stingerea diferenţei dintre suma obligaţiei fiscale restante şi suma subvenţiei beneficiate la livrarea pe teritoriul ţării a producţiei agricole de fabricaţie proprie neachitată în termen.
    (19) La cererea contribuabililor, în cazul prezentării documentelor confirmative, organele fiscale recalculează majorarea de întîrziere (penalitatea) pentru perioada de la data prezentării cererii privind efectuarea transferului mijloacelor băneşti la contul bancar şi pînă la data achitării obligaţiilor fiscale, în limita sumelor redirecţionate, în ziua operaţională imediat următoare, în contul achitării acestor obligaţii. Recalcularea majorării de întîrziere (penalităţii) nu atrage după sine achitarea dobînzii reglementate de art.176 din Codul fiscal.
    (20) Faţă de instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare şi asociaţiile de economii şi împrumut nu se aplică amenzi pentru neîntocmirea documentelor primare cu regim special în scopuri fiscale, la prestarea serviciilor financiare, în perioada de la 1 ianuarie 2008 pînă la 31 decembrie 2009.
    (21) Faţă de contribuabilii care aplică cota zero la impozitul pe venit nu se aplică amenzi pentru micşorarea (diminuarea) venitului impozabil declarat, ca urmare a lipsei documentelor primare cu regim special în scopuri fiscale, pentru justificarea serviciilor financiare prestate de instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut, în perioada de la 1 ianuarie 2008 pînă la 31 decembrie 2009.”
    Art.XXIX. – La compartimentul 1 coloana a doua din anexa la Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.26–28, art.95), cu modificările ulterioare, cifrele „7200”, „40000”, „14” (în cele trei cazuri), „180000” se înlocuiesc, respectiv, cu cifrele „14400”, „80000”, „28” (în cele trei cazuri) şi „360000”.
    Art.XXX. – Legea nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.91–94, art.668), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 9 alineatul (1) litera e), cuvintele „spre aprobare” se înlocuiesc cu cuvintele „spre coordonare”.
    2. La articolul 40, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) „Colaboratorii Centrului beneficiază gratuit de raţie alimentară şi echipament în cazurile stabilite de Guvern.”
    Art.XXXI. – Legea nr.1421-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.174–176, art.1331), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, sintagma „Ministerul Culturii şi Turismului” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Culturii”.
    2. La articolul 16, alineatul (3) se exclude.
    3. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 17. Principiile de subvenţionare a teatrelor,
                           a circurilor şi a organizaţiilor concertistice
                           de stat
    (1) Teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice de stat beneficiază de subvenţii din buget pentru acoperirea în mărime de 60% a cheltuielilor aferente activităţii lor pe parcursul anului financiar.
    (2) Teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice naţionale beneficiază de subvenţii din buget pentru acoperirea cheltuielilor aferente activităţii lor pe parcursul anului financiar şi pentru realizarea proiectelor de creaţie de importanţă naţională în mărime de pînă la 80% faţă de cheltuielile totale.
    (3) Normativele cheltuielilor, în baza cărora se stabileşte volumul subvenţiilor din buget, se aprobă de Guvern, la propunerea Ministerului Culturii.”
    4. La articolul 19, litera g) se exclude.
    5. La articolul 20, litera c) se exclude.
    6. La articolul 21, litera d) se exclude.
    Art.XXXII. – Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.18–19, art.57), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 9, cuvintele „de bază” se exclud.
    2. Articolul 15:
    la alineatele (1) şi (2), textul „unităţile Trezoreriei de Stat” se înlocuieşte cu textul „trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor”;
    la alineatul (3), sintagma „Trezoreria Centrală” se înlocuieşte cu sintagma „Trezoreria de Stat”.
    3. La articolul 21, textul „ , nu mai tîrziu de data de 10 a lunii corespunzătoare” se exclude.
    Art.XXXIII. – La articolul 159 alineatul (4) şi la articolul 208 alineatul (2) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104–110, art.447), cu modificările ulterioare, sintagma „Vistieriei de Stat” se înlocuieşte cu sintagma „Inspectoratului Fiscal Principal de Stat”.
    Art.XXXIV. – Legea nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.84–86, art.392), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 14:
    la alineatul (1) litera g), sintagma „Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
     „(5) Cheltuielile ce ţin de realizarea prevederilor alin.(1) lit.g) pentru veteranii de război sînt suportate de la bugetul de stat, în condiţiile stabilite de Guvern.”
    2. Articolul 15:
    la alineatul (1) litera g), sintagma „Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Cheltuielile ce ţin de realizarea prevederilor alin.(1) lit.g) pentru invalizii de război sînt suportate de la bugetul de stat, în condiţiile stabilite de Guvern.”
    3. Articolul 16:
    la alineatul (1) litera c), textul „sanatorial gratuit o dată la trei ani în centrele de reabilitare ale Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului şi în alte instituţii de acest tip” se înlocuieşte cu textul „sanatorial, cu excepţia persoanelor angajate şi a celor care desfăşoară activitate de antreprenoriat de diferite forme, o dată la trei ani în centrele de reabilitare ale Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi în alte instituţii de acest tip, în condiţiile stabilite de Guvern”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Cheltuielile ce ţin de realizarea prevederilor alin.(1) lit.c) pentru veteranii muncii sînt suportate de la bugetul de stat, în condiţiile stabilite de Guvern.”
    4. Articolul 18:
    la alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) asigurarea o dată la trei ani cu bilete de tratament sanatorial în centrele de reabilitare ale Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi în alte instituţii de acest tip, în condiţiile stabilite de Guvern;”
alineatul (3) se completează în final cu textul „ , în condiţiile stabilite de Guvern”.
    Art.XXXV. – La articolul 89 alineatul (3) din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.111–115, art.451), cu modificările ulterioare, sintagma „Trezoreriei Centrale” se înlocuieşte cu sintagma „Trezoreriei de Stat”.
    Art.XXXVI. – Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.248–253, art.996), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 5:
    la alineatul (1) punctul 1) litera d), textul „în partea ce revine bugetelor locale” se exclude;
    la alineatul (4) punctul 1) litera i), textul „în partea ce revine bugetului municipal respectiv” se exclude.
    2. La articolul 8 alineatul (4), punctul 3) va avea următorul cuprins:
    „3) întreţinerea instituţiilor de învăţămînt liceal care deservesc populaţia din una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întîi, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale respective, de întreţinerea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, şcolilor-internat, gimnaziilor-internat cu regim special, de activitatea metodică în domeniul învăţămîntului, precum şi de alte activităţi şi instituţii;”.
    3. Articolul 14:
    la alineatul (2), după cuvintele „din subordine” se introduce textul „ , precum şi întreprinderilor municipale,”;
    alineatul (3) se exclude.
    4. La articolul 20 alineatul (2) litera e), cuvîntul „explicativă” se înlocuieşte cu cuvîntul „informativă”.
    5. La articolul 21 alineatul (2) litera d) şi alineatul (5) litera k), cuvîntul „explicativă” se înlocuieşte cu cuvîntul „informativă”.
    6. Articolul 28:
    la alineatul (2), textul „ , formată din Trezoreria Centrală” se exclude;
    la alineatul (3), sintagma „– Trezoreria Centrală” se exclude.
    7. La articolul 29 alineatul (4), după cuvintele „de gestiune” se introduc cuvintele „se examinează şi”.
    8. La articolul 36 alineatul (2), textul „Departamentul control financiar şi revizie de pe lîngă Ministerul Finanţelor” se înlocuieşte cu textul „Serviciul Control Financiar şi Revizie din subordinea Ministerului Finanţelor”.
    Art.XXXVII. – Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.125–129, art.663), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 74, litera o) se exclude.
    2. Articolul 125:
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Statul asigură finanţarea sferei ştiinţei şi inovării în cuantum de pînă la 1 la sută din produsul intern brut, cu specificarea anuală a acestuia în Acordul de parteneriat dintre Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei.”
    alineatele (7)–(9) se exclud;
    alineatul (10) va avea următorul cuprins:
    „(10) Mijloacele financiare obţinute de Academia de Ştiinţe sînt folosite în conformitate cu actele normative în vigoare, la decizia Consiliului Suprem.”
    Art.XXXVIII. – La articolul 9 litera c) din Legea Serviciului de Stat de Curieri Speciali nr.402-XV din 2 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.1–4, art.4), cu modificările ulterioare, cuvintele „spre aprobare” se înlocuiesc cu cuvintele „spre coordonare”.
    Art.XXXIX. – Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.34–35, art.112), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 12 litera i), textul „în cazul restituirii de către băncile comerciale a ordinelor incaso din motivul lipsei mijloacelor băneşti” se exclude.
    2. La articolul 40, alineatul (2) se completează în final cu textul „sau al Serviciului Control Financiar şi Revizie”.
    Art.XL. – Legea nr.162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.129–131, art.618), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 15:
    alineatele (5) şi (6) se exclud;
    la alineatul (7), textul „ , precum şi la tratament balneosanatorial cu înlesniri din contul statului” se exclude;
    la alineatul (8), textul „alin.(1)–(7)” se înlocuieşte cu textul „alin.(1)–(4) şi (7)”.
    2. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 16. Dreptul la asigurare alimentară şi cu
                           echipament
    Militarii, în funcţie de specificul serviciului militar, se asigură, din contul structurii militare, cu raţie alimentară şi echipament în cazurile stabilite de Guvern.”
    3. Articolul 17:
    la alineatul (1):
    litera d) se exclude;
    la litera e), textul „la locul de trai ales” se înlocuieşte cu textul „pe teritoriul Republicii Moldova”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Militarii prin contract au dreptul să folosească în exerciţiul funcţiunii mijloace de transport personal potrivit reglementărilor stabilite de Guvern.”
    4. La articolul 18 alineatul (4), textul „compensaţia bănească în schimbul raţiei alimentare şi echipamentului,” se exclude.
    Art.XLI.– Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35–38, art.148), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 9 alineatul (3), textul „şi de control în domeniul muncii” se înlocuieşte cu textul „ , cu funcţii de control în domeniul muncii şi în domeniul pieţei financiare nebancare”.
    2. La articolul 39, alineatul (2) se exclude.
    3. La anexa nr.3, după compartimentul „Comisia Electorală Centrală” se introduce un compartiment nou cu următorul cuprins:

Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Preşedinte
7100
Vicepreşedinte
6500
Membru
6000”

    4. La anexa nr.5, după compartimentul „Aparatul permanent al Comisiei Electorale Centrale” se introduce un compartiment nou cu următorul cuprins:

Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Funcţia
Grila de salarii, lei

Director departament, consilier al preşedintelui

2250–3000
Şef direcţie
2000–2750

Şef reprezentanţă, şef secţie, şef serviciu, contabil-şef

1850–2600

Consultant principal, inspector principal de specialitate

1400–2100

Consultant superior, inspector superior de specialitate

1300–1950
Consultant, inspector de specialitate
1200–1800”

    Art.XLII. – Legea nr.33-XVI din 24 februarie 2006 privind depozitarea cerealelor şi regimul certificatelor de depozit pentru cereale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.75–78, art.310), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 38:
    la alineatul (3), textul „cu finanţare de la bugetul de stat, din mijloace speciale şi din alte surse” se exclude;
    alineatul (4) se exclude.
    2. La articolul 39 alineatul (1), litera a) se exclude.
    3. La articolul 41, alineatul (2) se exclude.
    Art.XLIII. – La articolul VI alineatul (2) din Legea nr.247-XVI din 21 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.174–177, art.796), textul „1 ianuarie 2010” se înlocuieşte cu textul „1 ianuarie 2012”.
    Art.XLIV. – La articolul 12 litera f) din Legea nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32–35, art.114), textul „al Trezoreriei de Stat” se înlocuieşte cu textul „al bugetului de stat”.
    Art.XLV. – Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32–35, art.116), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, noţiunea „audit intern” va avea următorul cuprins:
    „audit intern – activitate independentă şi obiectivă, efectuată în baza evaluării riscurilor, care oferă autorităţii administraţiei publice locale servicii de consultanţă şi de asigurare rezonabilă privind eficacitatea sistemului de management financiar şi de control, organizat pentru atingerea obiectivelor autorităţii menţionate.”
    2. Capitolul XIII va avea următorul cuprins:
„Capitolul XIII
CONTROLUL FINANCIAR PUBLIC INTERN
    Articolul 86. Controlul financiar public intern
    În scopul utilizării fondurilor publice conform principiilor de transparenţă şi răspundere, economicitate, eficienţă şi eficacitate, legalitate şi echitate, etică şi integritate, în sectorul public se implementează controlul financiar public intern, care include:
    a) managementul financiar şi controlul;
    b) auditul intern;
    c) coordonarea şi armonizarea centralizată.
    Articolul 87. Managementul financiar şi controlul
    (1) Conducătorul instituţiei organizează sistemul de management financiar şi de control în scopul obţinerii unei asigurări rezonabile că obiectivele instituţiei vor fi atinse prin:
    a) eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor;
    b) conformitatea cu legislaţia şi regulamentele aplicabile;
    c) siguranţa şi optimizarea activelor şi pasivelor;
    d) siguranţa şi integritatea informaţiei.
    (2) Obiect al managementului financiar şi al controlului sînt toate activităţile şi procesele instituţiei, inclusiv etapele de elaborare şi executare a bugetelor, elaborare a programelor, evidenţă contabilă, raportare şi monitorizare.
    (3) Sistemul de management financiar şi de control se organizează ţinîndu-se cont de complexitatea şi domeniul activităţii instituţiei şi în conformitate cu cadrul normativ şi metodologic elaborat şi aprobat de Ministerul Finanţelor.
    (4) Modul de organizare a managementului financiar şi a controlului în autoritatea administraţiei publice locale este supus auditului intern şi auditului extern.
    Articolul 88. Auditul intern
    (1) Autoritatea administraţiei publice locale este în drept să organizeze auditul intern instituind o unitate de audit intern în structura sa organizaţională, conform prevederilor alin.(2)–(4), (7) şi (8).
    (2) Unitatea de audit intern se instituie în subordinea directă a conducătorului autorităţii administraţiei publice locale.
    (3) Unitatea de audit intern se creează în limita statelor de personal existente în cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
    (4) Autoritatea administraţiei publice locale informează oficial Ministerul Finanţelor despre crearea unităţii de audit intern.
    (5) Activitatea de audit intern se desfăşoară conform actelor normative elaborate şi aprobate de Ministerul Finanţelor.
    (6) Unitatea de audit intern a autorităţii administraţiei publice locale este în drept să efectueze auditul intern şi în instituţiile subordonate.
    (7) Unitatea de audit intern raportează direct conducătorului autorităţii administraţiei publice locale.
    (8) Unitatea de audit intern prezintă Ministerului Finanţelor:
    a) pînă la data de 1 martie a fiecărui an, raportul anual de activitate a unităţii de audit intern pentru anul precedent;
    b) carta de audit intern;
    c) copia de pe planul strategic al activităţii de audit intern;
    d) copia de pe planul anual al activităţii de audit intern.
    Articolul 89.   Coordonarea şi armonizarea centralizată 
                            a controlului financiar public intern
    (1) Ministerul Finanţelor este responsabil de elaborarea şi monitorizarea politicii în domeniul controlului financiar public intern.
    (2) Coordonarea tuturor activităţilor din domeniul controlului financiar public intern este realizată de către Ministerul Finanţelor.”
    3. La articolul 90, textul „ , precum şi a capitolului XIII, care se va aplica cu începere de la 1 ianuarie 2008” se exclude.
    Art.XLVI. – Legea nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.21–24, art.68) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1 subalineatul şase, articolul 6 alineatul (2), articolul 7 alineatul (4), articolul 8 alineatul (3) şi alineatul (4) litera d), articolul 9 alineatele (1) şi (3), articolul 10 alineatul (1) şi articolul 11 alineatele (3) şi     (4), sintagma „Ministerul Administraţiei Publice Locale” se înlocuieşte cu sintagma „autoritatea de implementare a politicii de dezvoltare regională”.
    2. La articolul 4 alineatul (2), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „(2) Autoritatea de implementare a politicii de dezvoltare regională are următoarele atribuţii:”.
    3. Articolul 5:
    la alineatul (3), textul „sînt elaborate de Ministerul Administraţiei Publice Locale şi” se exclude;
    la alineatul (4), textul „ministrul administraţiei publice locale,” se exclude, iar textul „ministrul economiei şi comerţului” se înlocuieşte cu textul „ministrul economiei”;
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Autoritatea de implementare a politicii de dezvoltare regională asigură lucrările de secretariat ale Consiliului Naţional.”
    4. Articolul 6:
    la alineatul (2), prima propoziţie va avea următorul cuprins: „Alocaţiile anuale din bugetul de stat la Fond reprezintă 1% din veniturile aprobate ale bugetului de stat pe anul respectiv, cu excepţia veniturilor cu destinaţie specială prevăzute de legislaţie.”
    la alineatul (6), textul „unităţile teritoriale ale Trezoreriei de Stat” se înlocuieşte cu textul „trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor”.
    5. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Finanţarea proiectelor şi programelor, precum şi a cheltuielilor de organizare şi funcţionare a agenţiei, se efectuează din contul Fondului conform devizelor coordonate cu consiliul regional şi aprobate de autoritatea de implementare a politicii de dezvoltare regională.”
    Art.XLVII. – Regulamentul privind gestionarea mijloacelor fondului pentru susţinerea înfiinţării plantaţiilor viticole, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.14-XVI din 9 februarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.29–31, art.96), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La punctul 27, textul „dispoziţii de plată trezoreriale” se înlocuieşte cu textul „ordine de plată”, iar sintagma „Trezoreriei Centrale” se înlocuieşte cu sintagma „Trezoreriei de Stat”.
    2. La punctul 28, textul „dispoziţiilor de plată trezoreriale” se înlocuieşte cu textul „ordinelor de plată”.
    3. La punctul 31, cuvintele „dări de seamă” se înlocuiesc cu cuvîntul „rapoarte”.
    Art.XLVIII. – La articolul 2 din Legea nr.61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117–126, art.530), cu modificările ulterioare, noţiunea „entitate de interes public” se exclude.
    Art.XLIX. – Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr.93-XVI din 5 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.78–81, art.358) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 32, textul „conform normelor aprobate de Guvern” se înlocuieşte cu textul „în cazurile stabilite de Guvern”.
    2. La articolul 38, alineatul (3) se exclude.
    Art.L. – Legea nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107–111, art.470), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 67 alineatul (8), textul „una din unităţile Trezoreriei de Stat” se înlocuieşte cu textul „Trezoreria de Stat sau în una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor”.
    2. La articolul 69, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Faţă de conducătorul autorităţii contractante care nu a aplicat sau nu a întreprins acţiuni de aplicare a sancţiunilor faţă de operatorul economic ce nu a îndeplinit sau a îndeplinit necorespunzător clauzele contractului, organele abilitate cu funcţii de control aplică sancţiuni în conformitate cu legislaţia.”
    Art.LI. – Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90–93, art.399) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (1), noţiunea „entitate de interes public” va avea următorul cuprins:
     „entitate de interes public – entitate care are importanţă deosebită pentru public datorită domeniului (tipului) de activitate şi care reprezintă o instituţie financiară, un fond de investiţii, o companie de asigurări, un fond nestatal de pensii, o societate comercială ale cărei acţiuni se cotează la Bursa de Valori a Republicii Moldova;”.
    2. Articolul 11:
    la alineatul (1) litera c), cifra „3” se înlocuieşte cu cifra „6”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Comisia Naţională a Pieţei Financiare, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi alte organe împuternicite de lege pot solicita, suplimentar cerinţelor prevăzute de standardele de contabilitate, rapoarte specifice pentru anumite scopuri. Formatul, modul de întocmire şi de prezentare a acestor rapoarte se elaborează de către autorităţile menţionate la prezentul alineat şi se aprobă în comun cu Ministerul Finanţelor.
    Banca Naţională a Moldovei poate solicita rapoarte specifice pentru anumite scopuri cu condiţia respectării actelor normative în vigoare, cu aprobarea formatului, modului de întocmire şi de prezentare.”
    3. La articolul 17, alineatul (18) se exclude.
    4. La articolul 19 alineatul (14), cuvintele „altor acte” se exclud.
    5. Articolul 20:
    la alineatul (1):
    litera a) se completează în final cu textul „ , cu excepţia valorilor mobiliare”;
    litera b) se completează în final cu textul „ , cu excepţia serviciilor financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut”;
    litera c) ce completează în final cu textul „şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate”;
    alineatul (6) se completează în final cu textul „ , cu excepţia cazurilor în care unul dintre documentele primare cu regim special este factura fiscală”.
    6. La articolul 22:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Entităţile, cu excepţia instituţiilor publice şi a entităţilor care aplică S.I.R.F., în baza Planului general de conturi contabile, elaborează planul de conturi de lucru. Entitatea care aplică S.I.R.F. elaborează planul de conturi propriu, ce corespunde cerinţelor S.I.R.F.”
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Planul de conturi, inclusiv nomenclatorul grupelor de conturi şi normele metodologice privind aplicarea acestora, utilizat de instituţiile financiare se elaborează şi se aprobă de Banca Naţională.”
    7. La articolul 23, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Registrele contabile obligatorii sînt Cartea mare sau balanţa de verificare şi alte registre centralizatoare, care servesc drept bază pentru întocmirea rapoartelor financiare.”
    8. Articolul 25:
    la alineatele (1) şi (6), după sintagma „Trezoreria de Stat” se introduce textul „şi trezoreriile teritoriale”;
    la alineatele (2), (3) şi (4), după sintagma „Trezoreriei de Stat” se introduce textul „şi a trezoreriilor teritoriale”;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Contabilitatea în Trezoreria de Stat şi în trezoreriile teritoriale cuprinde operaţiunile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional.”
    9. Articolul 27:
    la alineatul (3) litera a), textul „unităţile teritoriale şi centrală ale Trezoreriei de Stat” se înlocuieşte cu textul „trezoreriile teritoriale şi Trezoreria de Stat”;
    la alineatul (4), textul „şi al Trezoreriei de Stat” se înlocuieşte cu textul „ , al Trezoreriei de Stat şi al trezoreriilor teritoriale”.
    10. La articolul 47:
    alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Entitatea de interes public este obligată să aplice, începînd cu 1 ianuarie 2011, S.I.R.F. la întocmirea rapoartelor financiare.
    Entităţile prevăzute la art.4 alin.(1) şi (2) sînt încurajate să aplice S.I.R.F. conform politicii de contabilitate pînă la 1 ianuarie 2011.
    (3) Ministerul Finanţelor, în termen de 6 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va elabora şi va aproba S.N.C. în conformitate cu S.I.R.F., precum şi alte acte normative prevăzute la art.11 alin.(2) lit.a), cu excepţia S.N.C.S.P.”
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Ministerul Finanţelor va elabora şi va aproba S.N.C.S.P. conform planului de implementare aprobat de Guvern.”
    Art.LII. – La articolul 18 din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90–93, art.401), cu modificările ulterioare, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Activele neutilizate pot fi vîndute la decizia consiliului întreprinderii de stat/municipale sau al societăţii comerciale cu capital integral sau majoritar public, avînd acordul prealabil al autorităţii administraţiei publice centrale sau locale.”
    Art.LIII. – La articolul 33 alineatul (4) din Legea nr.135-XVI din 14 iunie 2007 privind societăţile cu răspundere limitată (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.127–130, art.548), textul „şi includerea acestora în bilanţul societăţii” se exclude.
    Art.LIV. – La articolul 13 alineatul (3) din Legea nr.162-XVI din 13 iulie 2007 cu privire la Serviciul Grăniceri (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157–160, art.612), textul „Legea serviciului public nr.443-XIII din 4 mai 1995” se înlocuieşte cu textul ,,Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.
    Art.LV.– Legea nr.170-XVI din 19 iulie 2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.171–174, art.667) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 44, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Ofiţerul de informaţii este asigurat cu uniformă şi cu raţie alimentară din contul bugetului de stat în cazurile stabilite de Guvern.”
    2. La articolul 51:
    alineatul (5) se exclude;
    la alineatul (6), textul „ , precum şi la tratament balneosanatorial cu înlesniri din contul statului” se exclude;
    la alineatul (7), textul „alin.(1)–(6)” se înlocuieşte cu textul „alin.(1)–(4) şi (6)”.
    3. Articolul 52:
    la alineatul (1), litera b) se exclude;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Ofiţerul de informaţii are dreptul să se deplaseze gratuit în transport pe teritoriul Republicii Moldova şi să folosească în exerciţiul funcţiei mijloace de transport personal potrivit reglementărilor stabilite de Guvern.”
    alineatul (3) se exclude.
    4. La articolul 65, alineatele (1) şi (2) se exclud.
    Art.LVI. – Legea nr.280-XVI din 14 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.94–96, art.349), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul XVIII, punctele 2, 9, 28, 29 şi 30 se exclud.
    2. La articolul LXXIII alineatul (1) litera b), liniuţa a doua se exclude.
    Art.LVII. – La articolul 21 alineatul (5) din Legea nr.8-XVI din 14 februarie 2008 cu privire la probaţiune (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.103–105, art.389), textul „Legii serviciului public” se înlocuieşte cu textul „Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.
    Art.LVIII. – Legea nr.134-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.120–121, art.470) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 31, alineatele (4) şi (6) se exclud.
    2. La articolul 32:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Colaboratorii Serviciului sînt asiguraţi cu echipament şi cu raţie alimentară din contul bugetului de stat în cazurile stabilite de Guvern.”
    alineatul (2) se exclude.
    3. Articolul 39 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 39. Dreptul colaboratorilor Serviciului la transport
    Colaboratorii Serviciului au dreptul să se deplaseze gratuit în transport pe teritoriul Republicii Moldova potrivit reglementărilor stabilite de Guvern.”
    Art.LIX. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3–6, art.15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 293 se introduce articolul 2931 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2931. Încălcarea regulilor de exploatare
                               a maşinilor de casă şi control
    (1) Exploatarea maşinilor de casă şi control fără memorie fiscală, defectate, nesigilate, neînregistrate la organul fiscal se sancţionează cu amendă de 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Deteriorarea sau distrugerea premeditată a maşinii de casă şi control ori înlocuirea premeditată a memoriei fiscale sau a programului de aplicaţie al maşinii de casă şi control se sancţionează cu amendă de 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (3) Degradarea, pierderea, nimicirea, lipsa registrului maşinii de casă şi control, legalizat în modul stabilit, pentru înregistrarea cronologică a datelor fiscale stocate în memoria fiscală ori completarea lui neregulată sau incompletă (inadecvată) se sancţionează cu amendă de 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (4) Efectuarea decontărilor cu consumatorii fără utilizarea maşinii de casă şi control sau emiterea (perfectarea) bonului de casă (bonului de plată în cazurile prevăzute de actele normative) fără toate elementele obligatorii, sau emiterea (perfectarea) bonului de casă (bonului de plată în cazurile prevăzute de actele normative) de o valoare ce nu corespunde sumei achitate real, sau nepredarea premeditată a bonului de casă (bonului de plată în cazurile prevăzute de actele normative) consumatorului se sancţionează cu amendă de 50 de unităţi convenţionale.
    (5) Existenţa excedentului sau deficitului de mijloace băneşti în caseta (sertarul) pentru bani a maşinii de casă şi control sau în alt loc special destinat primirii şi păstrării temporare a mijloacelor băneşti din activitatea curentă, ce depăşeşte o unitate convenţională, se sancţionează cu amendă de 50 de unităţi convenţionale.
    (6) Neimprimarea benzilor de control sau nimicirea lor pînă la expirarea termenului de păstrare (arhivare) se sancţionează cu amendă de 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (7) Lipsa la vedere a informaţiei prin care se atenţionează consumatorul despre obligativitatea de a prezenta bonul de casă la examinarea eventualelor reclamaţii
se sancţionează cu amendă de 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (8) Degradarea, pierderea, nimicirea, lipsa cărţii tehnice (paşaportului) sau a cartelei de înregistrare, sau a registrului de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru maşina de casă şi control se sancţionează cu amendă de 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (9) Desfăşurarea activităţilor de instalare, reparare, deservire tehnică a maşinilor de casă şi control fără a deţine autorizaţia de competenţă tehnică respectivă sau desfăşurarea activităţilor de instalare, reparare, deservire tehnică cu autorizaţia de competenţă tehnică cu termenul de valabilitate expirat, sau perfectarea incompletă (inadecvată) a registrului de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru maşina de casă şi control se sancţionează cu amendă de 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (10) Săvîrşirea repetată, în decursul unui an calendaristic, a unei contravenţii prevăzute la alin.(2) şi (9) de către o persoană sancţionată contravenţional pentru aceste contravenţii se sancţionează cu amendă de 300 de unităţi convenţionale.”
    2. Articolul 295:
    în titlul articolului, textul „dărilor de seamă financiare” se înlocuieşte cu textul „rapoartelor financiare”;
    în dispoziţia alineatului (1), textul „formei de organizare a contabilităţii şi la ţinerea ei, la stabilirea sau modificarea politicii de evidenţă” se înlocuieşte cu textul „sistemului şi formei de ţinere a contabilităţii şi la aplicarea politicii de contabilitate”, iar textul „întocmirii documentare a operaţiunilor economice” – prin textul „documentării faptelor economice”;
    în dispoziţia alineatului (2), textul „operaţiunilor economice şi financiare” se înlocuieşte cu textul „faptelor economice”;
    dispoziţia alineatului (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Neîntocmirea documentelor primare şi a documentelor primare cu regim special ori nerespectarea cerinţelor de perfectare a acestora, perfectarea incompletă sau inadecvată a documentelor primare şi a documentelor primare cu regim special ori prezentarea acestora în contabilitate cu întîrziere”;
    dispoziţia alineatului (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Prezentarea în organul abilitat să colecteze rapoartele financiare a rapoartelor financiare care nu corespund formei stabilite de legislaţie sau care nu reflectă toate datele stabilite pentru această formă ori prezentarea incompletă sau cu date eronate a rapoartelor financiare, ori neprezentarea acestora în termenul stabilit de legislaţie”;
    în dispoziţia alineatului (5), textul „prezentarea dării de seamă financiare, a dispoziţiei scrise a organului financiar” se înlocuieşte cu textul „prezentarea rapoartelor financiare, a dispoziţiei scrise a organului abilitat să colecteze rapoartele financiare”;
    dispoziţia alineatului (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Prezentarea în rapoartele financiare a unor indicatori eronaţi”;
    dispoziţia alineatului (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor contabile pînă la expirarea termenului de păstrare a lor, conform regulilor stabilite de Organul de Stat pentru Supravegherea şi Administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, sau nerestabilirea lor, conform legislaţiei, în termen de pînă la 3 luni din momentul constatării faptului respectiv”.
    3. Articolul 298:
    în dispoziţia alineatului (4), cuvintele „destinaţiei a” se înlocuiesc cu cuvintele „destinaţiei sau dezafectarea”;
    în dispoziţia alineatului (5), după textul „Contractarea de mărfuri, lucrări şi servicii” se introduce textul „ , efectuarea de cheltuieli”;
    după alineatul (5) se introduc alineatele (51) şi (52) cu următorul cuprins:
    „(51) Efectuarea de către unităţile administrativ-teritoriale a tranzacţiilor economice cu beneficiari prin încheierea contractelor neavantajoase, precum şi utilizarea patrimoniului public de către beneficiarii arendaşi fără perfectarea contractelor şi fără efectuarea calculelor plăţilor pentru folosirea fondurilor fixe, terenurilor arabile, încăperilor, bazinelor acvatice, soldate cu venituri ratate,
    se sancţionează cu amendă de 220 de unităţi convenţionale.
    (52) Încălcarea procedurii de dare în arendă a terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează, aferente obiectivelor private, precum şi aferente construcţiilor nefinalizate, constatată de către organele abilitate cu funcţii de control se sancţionează cu amendă de la 110 la 220 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    4. La articolul 401 alineatul (1), după textul „art.284 alin.(4),” se introduce textul „art.2931, ”.
    5. La articolul 402 alineatul (1), după cifrele „288–292,” se introduce cifra „2931,”.
    Art.LX. – La articolul 53 alineatul (2) din Legea nr.294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.55–56, art.155), cu modificările ulterioare, litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) să fie salarizat conform legislaţiei în vigoare;”.
    Art.LXI. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2010, cu excepţia articolului LVI, care se pune în aplicare de la 31 decembrie 2009; a articolului X punctul 7 referitor la articolul 24 alineatul (3), care se pune în aplicare de la 1 ianuarie 2011, a articolului XIII punctul 51, punctul 77, punctul 78 referitor la excluderea propoziţiei a doua din articolul 283 alineatul (3), punctul 81, a articolului XXV punctul 1 referitor la articolul 4 alineatul (7) litera b) şi alineatul (9) litera b), care se pun în aplicare de la 1 ianuarie 2012.
    [Art.LXI al.(1) modificat prin LP234 din 24.09.10, MO206-209/22.10.10 art.687]
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                      Mihai GHIMPU

    Nr.108-XVIII. Chişinău, 17 decembrie 2009.