LPC125/2009
ID intern unic:  333211
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 125
din  23.12.2009
privind modificarea articolului XVIII din Legea nr.280-XVI
din 14 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative
Publicat : 29.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 193-196     art Nr : 613     Data intrarii in vigoare : 31.12.2009
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – La articolul XVIII din Legea nr.280-XVI din 14 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.94–96, art.349), cu modificările ulterioare:
    punctele 1, 3, 4, 7, 8, 17, 18, 21 şi 26 se exclud;
    punctul  13:
    la subalineatul 1, cuvîntul „legii” se înlocuieşte cu cuvintele „stabilite de Guvern”;
    la subalineatul 3, cuvintele „prezentul cod” se înlocuiesc cu cuvîntul „Guvern”.
    Art.II. – Prezenta lege intră în vigoare la 31 decembrie 2009.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                    Mihai GHIMPU

    Nr.125-XVIII. Chişinău, 23 decembrie 2009.