LPM107/2009
ID intern unic:  333288
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 107
din  17.12.2009
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 31.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 197-200     art Nr : 648
    MODIFICAT
   
LP124-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.33
    LP123-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.31

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I.
– La punctul 22 litera j) din anexa la Legea nr. 431-XIII din 19 aprilie 1995 privind statutul municipiului Chişinău (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.31–32, art.340), cu modificările ulterioare, cuvintele „de alimentare cu energie termică,” se exclud.
    Art.II. – Legea nr.1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.50–51, art.366), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 41:
    la alineatul (2), după litera e) se introduce litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) aprobă tarife, în cazurile stipulate de lege, calculate în conformitate cu prevederile metodologiilor aprobate şi monitorizează corectitudinea aplicării acestora;”
litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) supraveghează respectarea de către întreprinderile a căror activitate este  reglementată de Agenţie a principiului costurilor necesare şi justificate la calcularea şi prezentarea spre aprobare a tarifelor pentru activităţile reglementate;”
    alineatele (3) şi  (4) vor avea următorul cuprins:
    „(3) În scopul exercitării atribuţiilor şi a funcţiilor prevăzute de lege, Agenţia elaborează şi aprobă regulamente, metodologii şi alte acte normative în conformitate cu legea.
    (4) Agenţia exercită şi alte atribuţii prevăzute de lege.”
    la alineatul (6), cuvintele „cu  legile stipulate la alin.(4)” se înlocuiesc cu  cuvintele „cu legea”.
    2. După articolul 41 se introduc articolele 42 şi 43 cu următorul cuprins:
    „Articolul 42. Administrarea Agenţiei
    (1) Agenţia este condusă de Consiliul de administraţie alcătuit din cinci directori.
    (2) Parlamentul desemnează unul dintre cei cinci directori ai Consiliului de administraţie în funcţia de director general al Consiliului de administraţie al Agenţiei.
    (3) Hotărîrile Consiliului de administraţie se adoptă cu votul majorităţii membrilor consiliului. Fiecare director deţine un singur vot.
    (4) Directorul general al  Consiliului de administraţie este desemnat de Parlament la propunerea Preşedintelui Parlamentului, cu avizul pozitiv al comisiei parlamentare de profil. Directorii  Consiliului de administraţie sînt desemnaţi de Parlament la propunerea comisiei parlamentare de profil.  Toţi directorii sînt desemnaţi  pentru o perioadă de 6 ani.  În cazul apariţiei, din diferite motive, a locului vacant de director, Parlamentul, în termen de o lună, desemnează un nou director. La prima desemnare, directorii Consiliului de administraţie al Agenţiei sînt desemnaţi de Parlament în felul următor:  directorul general  este desemnat pe un termen de 6 ani,  doi directori –  pe un termen de 4 ani, iar doi  – pe un termen de 2 ani. Nici unul dintre membrii Consiliului de administraţie nu poate deţine funcţia mai mult de 12 ani.
    (5) Directorul Consiliului de administraţie trebuie să fie cetăţean al Republicii Moldova, să aibă studii universitare în domeniul tehnic, economic sau juridic şi experienţă de lucru în domeniul respectiv, inclusiv de cel puţin 3 ani în funcţie administrativă de conducere.
    (6) Funcţia de director al Consiliului de administraţie încetează prin demisie sau eliberare din funcţie. Directorul poate fi eliberat din funcţie de către Parlament în cazul:
    a) pierderii cetăţeniei Republicii Moldova;
    b) imposibilităţii exercitării funcţiei din motive de sănătate;
    c) alegerii în altă funcţie;
    d) condamnării pentru savîrşire de infracţiuni cu intenţie şi/sau  condamnării la privaţiune de libertate prin hotărîre irevocabilă a instanţei de judecată.
    (7) Directorul general angajează personalul Agenţiei cu consimţămîntul a cel puţin unui membru al Consiliului de administraţie.
    (8) La întreprinderea a cărei activitate este reglementată de Agenţie în corespundere cu prezenta lege, directorul Consiliului de administraţie nu este în drept:
    a) să desfăşoare activităţi remunerate sau să obţină alte avantaje;
    b) să deţină acţiuni ale acestei întreprinderi;
    c) să obţină cîştiguri financiare sau materiale datorită funcţiei pe care o deţine;
    d) să faciliteze angajarea proprie sau angajarea altor persoane la  întreprinderea a cărei activitate este reglementată de Agenţie.
    (9) În decurs de 2 ani după eliberarea sa din funcţie, directorul Consiliului de administraţie nu poate ocupa funcţii la întreprinderea a cărei activitate este reglementată de Agenţie.
    (10) Directorul general al Consiliului de administraţie prezintă Parlamentului  raport despre activitatea Agenţiei în anul precedent.
    Articolul 43. Bugetul Agenţiei
    (1) În fiecare an, pînă la 25 noiembrie, Agenţia îşi formează bugetul pentru anul următor în baza:
    a) plăţilor regulatorii aplicate anual de Agenţie titularilor de licenţe;
    b) altor surse prevăzute de lege.
    (2) Agenţia stabileşte mărimea plăţilor regulatorii pentru anul următor, la un nivel suficient să acopere cheltuielile necesare pentru asigurarea activităţii sale în conformitate cu legea, în baza estimărilor volumelor de energie electrică, de gaze naturale şi ale volumelor de produse petroliere principale şi de gaze lichefiate importate,  pentru anul următor, prezentate de către titularii de licenţe pînă la data de 1 noiembrie a anului curent.     Mărimea plăţilor regulatorii se determină în modul următor:
    – pentru energia electrică:  
    a) în cazul producătorului de energie electrică – pornind de la volumul de energie electrică livrat de la barele centralei;
    b) în cazul operatorului reţelei de transport şi de sistem – pornind de la volumul de energie electrică livrat operatorilor reţelelor de distribuţie şi consumatorilor finali ale căror instalaţii de utilizare sînt racordate la reţeaua electrică de transport, precum şi  de la volumul fluxurilor transfrontaliere de energie electrică;
    c) în cazul operatorului reţelei de distribuţie – pornind de la volumul de energie electrică livrat consumatorilor finali;
    d) în cazul furnizorului de energie electrică – pornind de la volumul de energie electrică furnizat;
    – pentru gazele naturale:
    a) în cazul producătorului de gaze naturale – pornind de la volumul de gaze naturale livrat în reţeaua de gaze naturale;
    b) în cazul operatorului reţelei de transport – pornind de la volumul de gaze naturale livrat operatorilor reţelelor de distribuţie şi consumatorilor finali, ale căror instalaţii de utilizare sînt racordate la reţeaua de transport al gazelor naturale, precum şi de la volumul  fluxurilor transfrontaliere de gaze naturale;
    c) în cazul operatorului reţelei de distribuţie – pornind de la volumul de gaze naturale livrat consumatorilor finali;
    d) în cazul furnizorului de gaze naturale – pornind de la volumul de gaze naturale furnizat;
    – pentru produsele petroliere – pornind  de la volumul produselor petroliere principale şi al gazelor  lichefiate importate.
    (3) Plăţile regulatorii se transferă de către titularii de licenţă la contul curent al Agenţiei. Agenţia are dreptul unic de a utiliza mijloacele de pe contul său. Mijloacele neutilizate în exerciţiul financiar curent se transferă la bugetul anului următor. Dacă pe parcursul exerciţiului financiar curent se formează un deficit de fonduri, Agenţia este în drept să-l recupereze de la bugetul anului următor, corectînd corespunzător plăţile regulatorii.     Agenţia este în drept să contracteze împrumuturi bancare, la dobînzi rezonabile, pentru acoperirea cheltuielilor curente ce nu pot fi acoperite din plăţile regulatorii colectate. Agenţia rambursează împrumuturile din mijloacele obţinute de la plăţile regulatorii colectate ulterior.
    (4) Bugetul Agenţiei se aprobă de Parlament la nivelul de pînă la  0,15 la sută din costul anual al energiei electrice, al gazelor naturale furnizate consumatorilor, al produselor petroliere principale şi al gazelor lichefiate importate. Bugetul Agenţiei se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
    [Art.III abrogat prin LP123-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.31]
    [Art.IV abrogat prin LP124-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.33]
    Art.V. – Legea nr.461-XV din 30 iulie 2001 privind piaţa produselor petroliere (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.76, art.342), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 10. Bugetul Agenţiei
    Agenţia îşi formează bugetul în modul stabilit în Legea nr.1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică.”
    2. După articolul 10 se introduce articolul 101 cu următorul cuprins:
    „Articolul 101. Administrarea Agenţiei
    Agenţia este condusă de Consiliul de administraţie conform principiilor prevăzute în Legea nr.1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică.”
    Art.VI. – Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402-XV din 24 octombrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.14–17, art.49), cu modificările  ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 131:
    la alineatul (1), după cuvintele „Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică” se introduc cuvintele „(în cele ce urmează  – Agenţie)”;
    alineatul (2):
    cuvintele „Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică” se înlocuiesc cu cuvîntul „Agenţia”;
    alineatul se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) aprobă tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică prin sistemele centralizate, calculate în conformitate cu metodologia de calculare a tarifelor prin care se va asigura recuperarea tuturor costurilor minime, strict necesare producerii, transportării, distribuţiei şi furnizării energiei termice.”
    2. La articolul 14 alineatul (5), cuvintele „de alimentare cu energie termică,” se exclud.
    Art.VII. – Articolul 14 alineatul (2) litera q) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32–35, art.116), cu modificările ulterioare, se completează în final cu cuvintele „ , cu excepţia tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică”.
    Art.VIII. – Guvernul şi autorităţile administraţiei publice locale, în termen de 3 luni, vor aduce actele lor normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                                   Mihai GHIMPU

    Nr.107-XVIII.  Chişinău, 17 decembrie 2009.