LPC120/2009
ID intern unic:  333315
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 120
din  23.12.2009
pentru modificarea şi completarea Legii nr.355-XVI din
23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în
sectorul bugetar
Publicat : 31.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 197-200     art Nr : 660     Data intrarii in vigoare : 01.01.2010
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35–38, art.148), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 16 alineatul (2), textul „a 2 fonduri medii lunare” se substituie cu textul „a unui fond mediu lunar”.
    2. După articolul 16 se introduce articolul 161 cu următorul cuprins:
    „Art.161. – Salarizarea personalului din cadrul cabinetului de persoane care exercită funcţii de demnitate publică se efectuează în modul, condiţiile şi mărimile prevăzute pentru funcţionarii publici, cu excepţia sporului pentru gradul de calificare.”
    3. La articolul 22, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Colaboratorilor organelor indicate la art.19 alin.(1), specificaţi în anexa nr.7, militarilor unităţilor militare, trupelor de grăniceri şi carabinieri, precum şi efectivului de trupă şi corpului de comandă ale subdiviziunilor poliţiei, subdiviziunilor sistemului penitenciar, efectivului de subofiţeri ai Serviciului de Informaţii şi Securitate, serviciilor de pază militarizată, de salvatori şi de pompieri şi colaboratorilor de rînd ai Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei li se acordă ajutor material în mărimea unui salariu lunar de bază, calculat ţinîndu-se cont de sporuri şi suplimente.”
    Art.II. –  Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2010.
    Art. III. – Guvernul, în termen de 2 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                        Mihai GHIMPU

    Nr.120-XVIII. Chişinău, 23 decembrie 2009.