LPC121/2009
ID intern unic:  333318
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 121
din  23.12.2009
pentru modificarea şi completarea Legii patronatelor
nr.976-XIV din 11 mai 2000
Publicat : 31.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 197-200     art Nr : 662
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea patronatelor nr.976-XIV din 11 mai 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.141–143, art.1013), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    alineatul (2) se completează în final cu cuvintele „fără personalitate juridică”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Subdiviziunea teritorială îşi desfăşoară activitatea în baza statutului patronatului din care face parte.”
    2. La articolul 6 alineatul (1), cifra „10” se înlocuieşte cu cifra „3”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                           Mihai GHIMPU

    Nr.121-XVIII. Chişinău, 23 decembrie 2009.