LPM130/2009
ID intern unic:  333325
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 130
din  23.12.2009
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 31.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 197-200     art Nr : 666     Data intrarii in vigoare : 31.12.2009
    MODIFICAT
    Rectificarea MO11-12 din 26.01.10, pag.10

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – În titlul şi în cuprinsul capitolului 101 al titlului II din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, cuvîntul „privat” se înlocuieşte cu cuvîntul „public” la numărul şi la cazul respectiv.
    Art.II. – Legea nr.1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154–157, art.1209), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (1), textul „notari de stat, notari privaţi” se înlocuieşte cu textul „notari publici (în continuare – notari)”.
    2. La articolul 8 alineatul (3), cuvîntul „privat” se exclude.
    3. La articolul 12 alineatul (3) litera d), cuvîntul „privat” se exclude.
    4. La articolul 17 alineatul (1) literele e) şi j), cuvintele „(notarul privat)” se exclud.
    5. La articolul 201:
    alineatul (1) devine alineat unic;
    alineatul (2) se exclude.
    6. La articolul 22 alineatul (1), cuvîntul „privat” se exclude.
    7. La articolul 26 alineatul (1), textul “„Notar de  stat” sau „Notar privat”” se înlocuieşte cu cuvintele “„Notar public””.
    [Art.II, pct.7 modificat prin rectificarea MO11-12 din 26.01.10, pag.10]
    8. La articolul 27 alineatul (4), cuvîntul „privat” şi propoziţia a treia se exclud.
    9. Articolele 271–274 se exclud.
    10.  Articolul 32:
    la alineatul (2), cuvîntul „privat” se exclude;
    alineatul (4) se exclude;
    a alineatul (5), cuvintele „notarul privat” se înlocuiesc cu cuvîntul „notar”;
    la alineatul (6), cuvintele „privat” şi „privaţi” se exclud;
    la alineatul (7), cuvîntul „privaţi” se exclude.
    Art.III. – Legea nr.271-XV din 27 iunie 2003 cu privire la metodologia calculării plăţii pentru servicii notariale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.141–145, art.576), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
    1. La articolul 1 alineatul (2), cuvîntul „notari” se înlocuieşte cu cuvintele „notarii publici”.
    2. La articolul 2 alineatul (2), cuvîntul „notar” se înlocuieşte cu cuvintele „notarul public”.
    3. La articolul 10 punctul 15), cuvîntul „notar” se înlocuieşte cu cuvintele „notarul public”.
    4. Articolul 13:
    la alineatele (2) şi (3), cuvîntul „Notarul” se înlocuieşte cu cuvintele „Notarul public”;
    la alineatul (4), cuvîntul „notar” se înlocuieşte cu cuvintele „notarul public”.
    5. La articolul 14 alineatul (2), cuvîntul „notarul” se înlocuieşte cu cuvintele „notarul public”.
    Art.IV.  – (1) Prezenta lege intră în vigoare  la data publicării.
    (2) Perioada de trecere pentru schimbarea statutului de notar de stat în notar public este de 2 luni, timp în care notarii de stat vor continua să-şi exercite împuternicirile.
    (3) Schimbarea statutului de notar de stat în notar public se efectuează în baza cererii scrise, depusă de notar la Ministerul Justiţiei, fără susţinerea examenului de calificare. Nerespectarea prevederilor prezentului alineat atrage încetarea calităţii de notar.
    (4) În termen de 2 luni de la expirarea perioadei de trecere, notarii de stat care au depus cerere la Ministerul Justiţiei pentru schimbarea statutului şi continuarea exercitării activităţii de notar public urmează să încheie contractul de asigurare de răspundere civilă şi să-şi înregistreze sediul biroului în conformitate cu prevederile art.12 alin.(3) lit.e) şi d) din Legea nr.1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat.
    (5) În termen de 2 luni de la expirarea perioadei de trecere, notarii îşi vor confecţiona un nou sigiliu şi vor depune la Ministerul Justiţiei amprenta sigiliului în conformitate cu prevederile art.12 alin.(3) lit.c) şi art.26 din Legea nr.1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat.
    (6) Notarii de stat care îşi vor schimba statutul în notari publici vor continua să-şi exercite împuternicirile în acelaşi teritoriu de activitate pentru care au promovat concursul.
    (7) Pe parcursul perioadei de trecere, Ministerul Justiţiei va asigura disponibilizarea personalului, angajat pentru deservirea birourilor notariale de stat, conform legislaţiei muncii.
    (8) Arhiva birourilor notariale de stat desfiinţate va fi păstrată de notarii de stat care îşi vor continua activitatea în calitate de notari publici.
    (9) Prevederile alin.(2), (3) şi (5) ale prezentului articol se vor aplica pentru notarii de stat care şi-au suspendat activitatea la momentul reînvestirii acestora cu împuterniciri.
    (10) Ministerul Justiţiei va stabili modul de utilizare a mijloacelor materiale ale birourilor notariale de stat desfiinţate.
    (11) Guvernul, în termen de 2 luni, va prezenta Parlamentului propuneri privind punerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege.
    (12) Guvernul şi Ministerul Justiţiei, în termen de 2 luni, vor pune actele lor normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                                          Mihai GHIMPU

    Nr.130-XVIII. Chişinău, 23 decembrie 2009.