LPC139/2009
ID intern unic:  333356
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 139
din  29.12.2009
privind modificarea unor acte legislative
Publicat : 31.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 197-200     art Nr : 674     Data intrarii in vigoare : 01.01.2010
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – Articolul 212 din Legea nr.317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.8, art.86), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 212. Sursa de finanţare
    Cheltuielile pentru achitarea pensiilor şi indemnizaţiilor lunare viagere se suportă după cum urmează: 50% din mărimea stabilită – de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi 50% – de la bugetul de stat.”
    Art.II. – Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117–119, art.946), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 322 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 322. Sursa de finanţare
    Cheltuielile pentru achitarea pensiilor şi indemnizaţiilor lunare viagere sînt suportate după cum urmează: 50% din mărimea stabilită – de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi 50% – de la bugetul de stat.”
    2. La articolul III alineatul (4) din capitolul X, cuvintele „de la bugetul de stat” şi propoziţia a doua se exclud.
    Art.III. – Articolul 146 din Legea nr.294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.55–56, art.155), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 146. Plata pensiei şi indemnizaţiei lunare viagere
    Cheltuielile pentru achitarea pensiilor şi indemnizaţiilor lunare viagere se suportă după cum urmează: 50% din mărimea stabilită – de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi 50% – de la bugetul de stat.”
    Art.IV. – Prezenta lege intră  în vigoare la 1 ianuarie 2010.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                          Mihai GHIMPU

    Nr.139-XVIII. Chişinău, 29 decembrie 2009.