HGA18/2010
ID intern unic:  333482
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 18
din  19.01.2010
cu privire la modificarea şi completarea
Hotărîrii Guvernului nr. 45 din 24 ianuarie 2008
Publicat : 22.01.2010 în Monitorul Oficial Nr. 8-10     art Nr : 47
    Abrogată prin HG1418 din 28.12.16, MO1/02.01.17 art.3


    Pentru asigurarea executării Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111, art. 470), cu completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul cu privire la modul de întocmire şi evidenţă a Listei de interdicţie a operatorilor economici, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 45 din 24 ianuarie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 21-24, art. 111), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 7 litera g), cuvintele ,,beneficiarului de stat” se substituie  cu cuvintele ,,autorităţii contractante sau a organului de control”;
    2) la punctul 9 prima propoziţie, după cuvintele ,,grupului de lucru în acest sens” se introduc cuvintele „sau a organului de control”;
    3) la punctul 10:
    în prima propoziţie, cuvintele „grupului de lucru” se substituie cu cuvintele „în acest sens”, iar după cuvintele „de achiziţie publică” se introduc cuvintele „ sau de către organul de control”;
    la litera b), după paranteză se introduc cuvintele ,,sau de către organul de control”;
    la litera d), după cuvintele „s-a constatat” se introduc cuvintele „comiterea de către operatorul economic a unor fraude economice sau”;
    se completează în final cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) există dovezi prezentate de autoritatea contractantă sau de organul de control, care demonstrează faptul că operatorii economici avînd aceiaşi fondatori au participat în cadrul procedurilor de achiziţii publice creînd o concurenţă neloială şi prezentînd preţuri majorate comparativ cu cele existente pe piaţă”;
    4) la punctul 12, cuvîntul ,,legalitatea” se substituie cu cuvintele ,,corectitudinea întocmirii”, iar în final se completează cu un alineat nou, cu următorul cuprins:
    „În cazul în care se constată lipsa unor documente specificate la punctul 9 din prezentul Regulament, Agenţia Achiziţii Publice solicită informaţia/documentele lipsă sau suplimentare de la autoritatea contractantă şi, după caz, informaţii de clarificare de la operatorul economic şi, în termen de 15 zile de la prezentarea informaţiei/documentelor respective, adoptă decizia de includere sau de neincludere a operatorului economic în Listă”;
    5) la punctul 13, cuvintele ,,a operatorilor economici care participă la procedurile de achiziţie” se substituie cu cuvintele „se remite autorităţii contractante care a desfăşurat procedura de achiziţie publică şi operatorului economic în decurs de 5 zile din data adoptării şi”;
    6) punctul 15 se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) soluţionarea contestaţiei în favoarea operatorului economic”;
    7) punctul 19 se completează în final cu cuvintele „ , iar în cazul actualizării acesteia (includerii sau excluderii operatorului economic) se publică imediat după operarea acestor modificări”.

    PRIM-MINISTRU                                             Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                            Valeriu Lazar
    Ministrul finanţelor                                             Veaceslav Negruţa

    Nr. 18. Chişinău, 19 ianuarie 2009.