HGC19/2010
ID intern unic:  333483
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 19
din  19.01.2010
pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului
nr. 1478 din 15 noiembrie 2002
Publicat : 22.01.2010 în Monitorul Oficial Nr. 8-10     art Nr : 48
    În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pentru anul 2010 nr.133-XVIII din 23 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.193-196, art.619) şi ale Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2010 nr.129-XVIII din 23 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.193-196, art.617),  Guvernul HOTĂRĂŞTE:  
    1. Hotărîrea Guvernului nr.1478 din 15 noiembrie 2002 „Cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002,  nr.154-157, art. 1612), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul 2 alineatul trei, textul „indemnizaţia lunară pentru întreţinerea copilului cu vîrste între 3 şi 16 ani – în cazul persoanelor asigurate şi cu vîrste între 1,5 ani şi 16 ani – în cazul persoanelor neasigurate, inclusiv pentru copilul aflat sub tutelă sau curatelă (în cazul elevilor şcolilor, gimnaziilor, liceelor – pînă la absolvirea instituţiei respective)” se exclude;
    în Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii:
    la punctul 4, litera c) se exclude;
    la punctul 5, cifrele „1,2 şi 3” se substituie cu cifrele  „1 şi 2”;
    la punctul 7, subpunctele 7) şi 8) se exclud;
    la punctul 8, cuvintele „sau prin procură” se exclud;
    punctele 10 şi 11 se exclud;
    la punctul 24, cuvintele „împlinirea vîrstei de 16 ani, absolvirea instituţiei de învăţămînt etc.” se exclud;
    Capitolul VIII se exclude;
    anexa nr.1 la Regulament se completează în final cu o nouă poziţie cu următorul cuprins:

    „2010    1700    2000”;

    anexa nr. 2 la Regulament se completează în final cu o nouă poziţie cu următorul cuprins:

    „2010    25 % din baza de calcul stabilită conform articolului 7 al Legii      250 lei”
                  nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru
                  incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări
                  sociale, dar nu mai puţin de 250 lei

    2. Banca de Economii S.A. va continua să achite timp de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri indemnizaţiile lunare pentru întreţinerea copilului cu vîrsta cuprinsă între 1,5/3 şi 16 ani, rămase neachitate la Banca de Economii S.A., iar după expirarea acestui termen, va restitui sumele neprimite de beneficiari la contul Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
    3. Prezenta Hotărîre se aplică cu începere de la 1 ianuarie 2010.

    PRIM-MINISTRU                                         Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                             Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                         Veaceslav Negruţa

    Nr. 19. Chişinău, 19 ianuarie 2010.