HGA13/2010
ID intern unic:  333523
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 13
din  19.01.2010
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 508 din 11 mai 2006
Publicat : 26.01.2010 în Monitorul Oficial Nr. 11-12     art Nr : 55
    Abrogată prin HG896 din 27.10.14, MO325-332/31.10.14 art.963

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 508 din 11 mai 2006 „Pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate contra plată şi a tarifelor la acestea, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                               Valeriu Lazar
    Ministrul afacerilor interne                                   Victor Catan
    Ministrul finanţelor                                                Veaceslav Negruţa

    Nr. 13. Chişinău, 19 ianuarie 2010.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.13
din 19 ianuarie 2010

Modificările şi completările ce se operează în
Hotărîrea Guvernului nr. 508 din 11 mai 2006
    Hotărîrea Guvernului nr. 508 din 11 mai 2006 „Pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate contra plată şi a tarifelor la acestea, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 75-78, art. 553), cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în preambul, după sintagma „În scopul executării prevederilor articolului 12 al Legii nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare” se completează cu sintagma „articolul 41 alineatul 2 al Legii nr.416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.17-19,art.56), cu modificările şi completările ulterioare”;
    2) anexa nr. 1:
    la compartimentul „Departamentul Trupelor de Carabinieri”, după poziţia 2 se completează cu poziţiile 3 – 6 cu următorul cuprins:
„3.
Comercializarea metalului uzat, a maculaturii şi a deşeurilor
Pe bază de contract
4.

Prestarea serviciilor auto, darea în locaţiune a mijloacelor de transport

Conform Legii bugetului de stat
5.
Examinarea persoanelor fizice la comisia medico-militară
*
6.

Servicii privind activităţile culturale: prezentări artistice, lecţii, serate etc.

Pe bază de contract”

    compartimentul Clubul sportiv central „Dinamo”:
    la poziţia 1, cifra „50,00” se substituie cu cifra „95,00”;
    la poziţia 2, cifra „50,00” se substituie cu cifra „141,00”;
    la poziţia 3, cifra „120,00” se substituie cu cifra „240,00”;
    la poziţia 4, cifra „120,00” se substituie cu cifra „260,00”;
    la poziţia 5, cifra „140,00” se substituie cu cifra „280,00”;
    la poziţia 6, cifra „120,00” se substituie cu cifra „357,00”;
    la poziţia 7, cifra „150,00” se substituie cu cifra „249,00”;
    la poziţia 8, cifra „120,00” se substituie cu cifra „181,00”;
    la poziţia 9, cifra „140,00” se substituie cu cifra „248,00”;
    la poziţia 10, cifra „117,00” se substituie cu cifra „300,00”;
    la poziţia 11, cifra „1200,00” se substituie cu cifra „2790,00”;
    la poziţia 12, cifra „240,00” se substituie cu cifra „400,00”;
    la poziţia 13, cifra „100,00” se substituie cu cifra „152,00”;
    la poziţia 14, cifra „75,00” se substituie cu cifra „124,00”;
    la poziţia 15, cifra „270,00” se substituie cu cifra „366,00”;
    după poziţia 17 se completează cu poziţiile 18, 19 şi 20 cu următorul cuprins:

„18.

Servicii de examinare şi reglare a armelor,

1 armă
90,00
19.

Darea în locaţiune a bunurilor proprietate publică

Cuantumul chiriei/arendei calculat în baza Legii bugetului de stat pe anul respectiv şi stabilit în contractul de arendă

20.

Prestarea serviciilor comunale aferente dării

în locaţiune a încăperilor

Tarif contractual calculat în baza tarifelor la serviciile comunale respective”;


    denumirea compartimentului „Departamentul situaţii excepţionale” va avea următorul cuprins:
    „Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale”;
    la compartimentul „Academia Ştefan cel Mare”, după poziţia 2 se completează cu poziţiile 3 – 6 cu următorul cuprins:
„3.
Servicii de copiere:
 
 
xerox A3 (1 pagină)
0,60
 
xerox A4 (1 pagină)
0,30
 
xerox A3, color (1 pagină)
14,00
 
xerox A4, color (1 pagină)
7,00
4.
Servicii hoteliere
Pe bază de contract
5.

Taxa anuală de studii pentru o nouă specializare a absolvenţilor învăţămîntului superior

1500,00
6.

Instruirea (specializarea) colaboratorilor organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice

Pe bază de contract”;

    3) anexa nr.2:
    la punctul 1, după sintagma „articolului 12 al Legii nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare” se completează cu sintagma „articolul 41 alineatul 2 al Legii nr.416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.17-19, art.56), cu modificările şi completările ulterioare,”;
    după punctul 2 se completează cu punctele 21, 22 şi 23 cu următorul cuprins:
    „21. Ministerul Afacerilor Interne dispune de dreptul de a centraliza la contul trezorerial o parte (cotă) din veniturile mijloacelor speciale obţinute de organele afacerilor interne de la acordarea serviciilor contra plată, atribuite la categoria 001 “Servicii cu plată”, în vederea asigurării bazei tehnico-materiale centralizate a acestora.
    22. Mijloacele speciale centralizate se acumulează pe contul trezorerial al Ministerului Afacerilor Interne şi se utilizează conform devizului de venituri şi cheltuieli pe mijloacele speciale, aprobat în modul stabilit.
    23. Cota, termenul şi modalitatea acumulării mijloacelor speciale centralizate se stabilesc anual de către Ministerul Afacerilor Interne, în funcţie de rezultatele activităţii economico-financiare a instituţiilor din cadrul organelor afacerilor interne şi acoperirea financiară a necesităţilor sistemului organelor afacerilor interne.”;
    după punctul 4 se completează cu punctul 41 cu următorul cuprins:
    „41. Veniturile centralizate pe mijloacele speciale acumulate la contul trezorerial al Ministerului Afacerilor Interne pot fi redistribuite, în caz de necesitate, instituţiilor din subordine.
    La decizia executorului primar de buget, la cererea (solicitarea) instituţiilor, pentru anumite necesităţi importante, acestea din urmă pot fi scutite pe o perioadă de timp de a efectua defalcări centralizate la contul trezorerial al Ministerului Afacerilor Interne, prin operarea modificărilor corespunzătoare în devizele de cheltuieli şi planurile secundare de finanţare aprobate anterior.”.