HGC58/2010
ID intern unic:  333620
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 58
din  04.02.2010
pentru aprobarea Regulamentului Centrului de Medicină Legală
Publicat : 09.02.2010 în Monitorul Oficial Nr. 20-22     art Nr : 96
    În temeiul art.12 alin. (4) al Legii nr. 1086-XIV din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.144-145, art.1056), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul Centrului de Medicină Legală (se anexează).
    2. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr. 31 din 17 ianuarie 2003 „Privind aprobarea Regulamentului Centrului de Medicină Legală pe lîngă Ministerul Sănătăţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 6-8, art.35);
    punctul 19 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1110 din 11 septembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 204-207, art.1177).

    PRIM-MINISTRU                                                    Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                      Vladimir Hotineanu
    Ministrul justiţiei                                                        Alexandru Tănase
    Ministrul afacerilor interne                                        Victor Catan

    Nr. 58. Chişinău, 4 februarie 2010.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului  nr. 58
din 4 februarie 2010

Regulamentul
Centrului de Medicină Legală
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Centrul de Medicină Legală (în continuare – Centrul) este o instituţie publică, pe lîngă Ministerul Sănătăţii, de expertiză judiciară specializată în domeniul medicinei legale.
    2. Centrul este persoană juridică cu toate drepturile şi obligaţiile acordate de legislaţia în vigoare, dispune de ştampilă cu Stema de Stat şi de conturi în instituţiile bancare.
    3. În activitatea sa Centrul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, Codul de procedură penală nr.122-XV din 14 martie 2003, Codul penal nr.985-XV din 18 aprilie 2002, Codul de procedură civilă nr.255-XV din 30 mai 2003, Legea nr.1086-XIV din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale, Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995, normele dreptului internaţional, alte acte normative şi prevederile prezentului Regulament.
Capitolul II
Misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile
şi drepturile Centrului
    4. Centrul are misiunea de a contribui la înfăptuirea justiţiei prin efectuarea expertizelor şi constatărilor medico-legale.
    5. Funcţiile de bază ale Centrului sînt:
    1) participarea la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul medicinei legale şi asigurarea realizării acestora;
    2) contribuirea la elaborarea actelor normative în domeniul expertizei judiciare;
    3) asigurarea elaborării actelor normative în domeniul expertizei medico-legale;
    4) asigurarea unei practici medico-legale unitare în republică;
    5) asigurarea prestării unor servicii medico-legale de calitate;
    6) îndeplinirea altor funcţii, stabilite în condiţiile legii.
    6. Centrul exercită următoarele atribuţii:
    1) efectuarea constatărilor/expertizelor medico-legale, conform actelor normative în vigoare;
    2) asigurarea participării experţilor Centrului la acţiuni procesual-penale, inclusiv în calitate de specialişti, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
    3) identificarea problemelor prioritare în domeniul medicinei legale, întreprinderea măsurilor pentru eficientizarea activităţii Centrului şi asigurarea controlului calităţii serviciilor medico-legale;
    4) stabilirea şi implementarea regulilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi normativelor de efectuare a constatărilor/expertizelor medico-legale;
    5) participarea la elaborarea regulamentelor, instrucţiunilor metodice interdepartamentale relative efectuării constatărilor/expertizelor medico-legale;
    6) efectuarea controlului asupra calităţii rapoartelor de constatare/expertiză medico-legală;
    7) organizarea, de comun acord cu Ministerul Sănătăţii, a conferinţelor ştiinţifice şi seminarelor teoretico-practice interinstituţionale în vederea schimbului de experienţă, cu sistematizarea şi publicarea informaţiei respective, în scopul ridicării nivelului profesional al experţilor judiciari medico-legali;
    8) participarea la conferinţe clinico-anatomice şi informarea în scris a Ministerului Sănătăţii despre fiecare caz în parte, în care au fost constatate deficienţe esenţiale în acordarea asistenţei medicale populaţiei, în scopul îmbunătăţirii calităţii asistenţei medicale din instituţiile medico-sanitare publice;
    9) asigurarea perfecţionării şi atestării profesionale (inclusiv anticipate) a experţilor judiciari medico-legali, conform actelor normative în vigoare;
    10) asigurarea dotării tehnico-materiale a subdiviziunilor Centrului;
    11) ţinerea documentaţiei medico-legale aprobate, prezentarea dărilor de seamă statistice şi financiar-contabile în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare.
    7. Centrul este învestit cu următoarele drepturi:
    1) solicitarea de la persoana sau de la organele de drept, care au cerut efectuarea constatării/expertizei medico-legale, să creeze condiţii necesare, inclusiv să achite plata pentru efectuarea acesteia;
    2) realizarea activităţii ştiinţifice;
    3) înaintarea către Ministerul Sănătăţii a propunerilor de modificare a actelor normative ce vizează activitatea Centrului;
    4) înaintarea propunerilor către Ministerul Sănătăţii privind finanţarea programelor de dezvoltare a Centrului;
    5) atragerea investiţiilor prin elaborarea proiectelor de dezvoltare instituţională a Centrului;
    6) modificarea, cu acordul Ministerului Sănătăţii, a structurii organizatorice a Centrului;
    7) colaborarea şi stabilirea legăturilor ştiinţifice şi practice cu instituţiile de medicină legală şi instituţii similare din ţară şi din alte state, cu organizaţii ce practică activităţi tangente medicinei legale, inclusiv în domeniul pregătirii şi perfecţionării cadrelor în temeiul acordurilor, convenţiilor şi tratatelor internaţionale.
Capitolul III
Organizarea activităţii Centrului
    8. Conducerea Centrului.
    Centrul este condus de către director, numit în funcţie şi eliberat din funcţie prin ordinul ministrului sănătăţii.
    Vicedirectorul Centrului este numit în funcţie şi eliberat din funcţie prin ordinul ministrului sănătăţii, la propunerea directorului Centrului. Vicedirectorul se subordonează nemijlocit directorului Centrului şi activează în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.
    În funcţie de director şi vicedirector al Centrului pot fi numiţi experţi judiciari medico-legali de categorie superioară sau care deţin grad ştiinţific.
    9. Directorul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    1) exercită conducerea activităţii Centrului;
    2) reprezintă instituţia în relaţiile cu autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice, organele de ocrotire a normelor de drept;
    3) asigură respectarea legislaţiei în domeniul expertizei judiciare medico-legale şi constatărilor medico-legale, realizarea misiunii şi atribuţiilor Centrului;
    4) asigură implementarea noilor metode de cercetare medico-legală;
    5) aprobă regulamentele de activitate ale subdiviziunilor, regulamentele şi instrucţiunile de efectuare a constatărilor/expertizelor medico-legale;
    6) angajează şi eliberează din funcţie colaboratorii Centrului, delimitează atribuţiile, stabileşte responsabilităţile, asigură atestarea şi instruirea acestora, precum şi aplică măsuri de stimulare şi sancţionare, conform legislaţiei în vigoare.
    7) prezintă, anual, Centrului Naţional de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei, lista experţilor judiciari medico-legali din ţară, pentru a fi incluşi în Registrul de stat al experţilor judiciari atestaţi;
    8) informează de urgenţă Ministerul Sănătăţii şi alte organe de resort despre cazurile excepţionale;
    9) organizează examinarea petiţiilor şi demersurilor adresate Centrului şi întreprinde măsuri de soluţionare a lor;
    10) asigură utilizarea eficientă a mijloacelor financiare în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
    11) organizează asigurarea tehnico-materială a Centrului;
    Directorul poate delega unele atribuţii, legate de organizarea şi efectuarea constatărilor/expertizelor medico-legale, inclusiv de prestare a serviciilor contra plată, vicedirectorului şi şefilor subdiviziunilor Centrului.
    În lipsa directorului, funcţiile acestuia le exercită vicedirectorul Centrului, iar în cazuri de excepţie – unul dintre şefii subdiviziunilor Centrului.
    10. Vicedirectorul Centrului exercită următoarele atribuţii principale:
    1) coordonarea şi întreprinderea permanentă a măsurilor de îmbunătăţire a calităţii lucrului de expertiză în subdiviziunile Centrului;
    2) organizarea desfăşurării conferinţelor clinice şi asigurarea participării experţilor judiciari medico-legali la conferinţele clinico-anatomice;
    3) controlul funcţionării, exploatării şi reparării aparatajului de laborator, precum şi organizarea controlului metrologic al acestuia;
    4) controlul respectării regimului de lucru şi disciplinei de executare a obligaţiilor de serviciu ale colaboratorilor;
    5) realizarea ajutorului consultativ în efectuarea constatărilor/expertizelor medico-legale.
    11. Structura Centrului şi organul colegial.
    Structura organizatorică şi statele de funcţii ale Centrului se aprobă de către ministrul sănătăţii, la propunerea directorului.
    În componenţa Centrului se include sectorul analitico-ştiinţific, secţia evaluare şi monitorizare, subdiviziunile cu statut republican (secţiile expertize în comisie şi de laborator) şi subdiviziunile medico-legale teritoriale.
    Toate subdiviziunile Centrului îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulamentele, instrucţiunile, indicaţiile metodice şi alte acte normative care reglementează efectuarea diferitor genuri de cercetări medico-legale, aprobate prin ordinul directorului.
    Organul colegial de coordonare a activităţii şi a dezvoltării de perspectivă a Centrului în plan organizaţional-metodologic şi clinico-ştiinţific este Consiliul administrativ format din directorul şi vicedirectorul Centrului, şeful Catedrei medicina legală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, specialistul principal al Ministerului Sănătăţii în probleme de medicină legală şi 2-4 experţi judiciari medico-legali de înaltă calificare. Regulamentul şi componenţa nominală a Consiliului administrativ se aprobă prin ordinul directorului Centrului, care, de regulă, este preşedintele Consiliului.
    Subdiviziunile medico-legale teritoriale sînt amplasate în centrele unităţilor teritorial-administrative, asigură asistenţa medico-legală în unitatea teritorial-administrativă respectivă şi sînt conduse de un expert judiciar medico-legal.
    12. Centrul efectuează următoarele forme de constatări şi expertize medico-legale:
    1) privind cadavrele, părţile de cadavre;
    2) privind persoanele, în baza documentelor medicale, materialelor cauzelor penale, civile şi de altă natură pentru constatarea:
    a) gravităţii vătămării corporale;
    b) stării de sănătate, simulării, disimulării, agravării, a bolilor artificiale şi a automutilării;
    c) stărilor sexuale contestabile şi în cazul agresiunilor cu caracter sexual;
    d) stării de ebrietate alcoolică şi narcotică;
    e) identităţii, vîrstei persoanei;
    f) volumului incapacităţii generale şi profesionale de muncă;
    3) biologice;
    4) pentru stabilirea filiaţiei;
    5) toxico-narcologice;
    6) medico-criminalistice, inclusiv traseologice şi de stabilire a identităţii după oseminte;
    7) histopatologice;
    8) alte forme de cercetare medico-legală, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    13. Efectuarea constatărilor/expertizelor medico-legale.
    Expertizele şi constatările medico-legale sînt efectuate de către experţii judiciari medico-legali titulari încadraţi în subdiviziunile Centrului, colaboratorii Catedrei medicină legală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, iar în caz de necesitate – şi de experţi judiciari medico-legali delegaţi.
    Centrul de Medicină Legală asigură în regim non-stop examinarea cadavrului la faţa locului; autopsii urgente în cazuri de excepţie, examinarea cazurilor de agresiuni cu caracter sexual, precum şi în alte cazuri cînd există pericolul de dispariţie a unor mijloace de probă sau de schimbare a unor situaţii de fapt.
    Materialul biologic prelevat în cadrul examinării cadavrelor şi persoanelor în subdiviziunile teritoriale este ambalat în modul corespunzător de către expertul judiciar medico-legal şi expediat pentru cercetări în laboratoarele respective ale Centrului.
    La solicitarea experţilor judiciari medico-legali, instituţiile medico-sanitare publice contribuie la efectuarea constatărilor/expertizelor medico-legale prin consultaţiile specialiştilor, efectuarea investigaţiilor paraclinice.
    14. Dreptul de primă semnătură pe toate actele îl are directorul Centrului.
    În lipsa directorului, dreptul de primă semnătură revine vicedirectorului numit prin ordin.
    Semnătura pe actele Centrului este în formă scrisă.
    15. Pentru elaborarea unor proiecte specifice sau pentru exercitarea unor funcţii speciale Centrul poate constitui, pe perioade determinate, grupuri de lucru.
Capitolul IV
Dispoziţii speciale
    16. Finanţarea şi întreţinerea Centrului.
    Sursele de finanţare a Centrului sînt alocările de la bugetul de stat şi mijloacele speciale încasate de la persoanele juridice şi fizice pentru prestarea serviciilor medico-legale contra plată, precum şi alte mijloace legale.
    În cauzele penale, cheltuielile pentru efectuarea expertizei sînt achitate din bugetul de stat, cu  excepţia cazului prevăzut la art.142 alin.(2) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova.
    Plata expertizelor judiciare în cauzele civile, precum şi plata constatărilor medico-legale se fac anticipat de către partea care a solicitat expertiza sau constatarea, fapt menţionat în încheierea instanţei, în cererea sau în adresarea de a efectua constatarea respectivă.
    Tarifele şi modul de achitare a plăţilor pentru efectuarea constatărilor/expertizelor medico-legale sînt prevăzute de actele normative în vigoare.
    17. Centrul este baza clinică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.
    Centrul contribuie la desfăşurarea procesului de învăţămînt superior medical şi juridic, formarea, perfecţionarea şi atestarea specialiştilor.
    Centrul poate fi bază clinică şi pentru alte instituţii de învăţămînt în temeiul  contractelor bilaterale, încheiate în corespundere cu legislaţia în vigoare.
    18. Paza edificiilor Centrului este asigurată, în mod gratuit, de poliţia pusă în serviciul Centrului de către Ministerul Afacerilor Interne.
    19. Reorganizarea sau lichidarea Centrului se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.