LPM124/2009
ID intern unic:  333639
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 124
din  23.12.2009
cu privire la energia electrică
Publicat : 12.02.2010 în Monitorul Oficial Nr. 23-24     art Nr : 33
    MODIFICAT
   
LP38 din 27.03.14, MO92-98/18.04.14 art.228
    LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144
    LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Prezenta lege creează cadrul necesar aplicării Directivei 2003/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi abrogarea Directivei 96/92/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 176 din 15 iulie 2003, precum şi a Directivei 2005/89/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind măsurile menite să garanteze siguranţa aprovizionării cu energie electrică şi investiţiile în infrastructuri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 33 din 4 februarie 2006.
    [Preambulul modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Scopul legii
    Scopul prezentei legi constă în: instituirea unui cadru legal pentru funcţionarea eficientă, reglementarea şi deschiderea pe etape a pieţei energiei electrice, pentru desfăşurarea activităţilor specifice sectorului electroenergetic şi pentru producerea energiei termice la centralele electrice de termoficare, în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate, transparenţă, cu respectarea normelor de calitate, de securitate şi de protecţie a consumatorului şi mediului; stabilirea unor măsuri menite să garanteze securitatea aprovizionării cu energie electrică, astfel încît să asigure o bună funcţionare a pieţei energiei electrice, un nivel adecvat al capacităţilor de producere, un echilibru adecvat între ofertă şi cerere, precum şi un nivel corespunzător al capacităţii interconexiunilor cu sistemele electroenergetice ale ţărilor vecine pentru dezvoltarea pieţei energiei electrice.
    [Art.1 în redacția LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    Articolul 2. Sfera de aplicare
    Sub incidenţa prezentei legi cad:
    a) producerea energiei electrice;
    b) producerea energiei electrice şi a energiei termice la centralele electrice de termoficare;
    c) transportul energiei electrice şi operarea sistemului electroenergetic, inclusiv fluxurile transfrontaliere de energie electrică;
    d) distribuţia energiei electrice;
    e) furnizarea energiei electrice;
    f) importul şi exportul energiei electrice;
    g) determinarea şi aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică şi a tarifelor la serviciile prestate;
    h) licenţierea genurilor de activitate pe piaţa energiei electrice;
    i) piaţa energiei electrice;
    j) funcţionarea sistemului electroenergetic;
    k) securitatea şi fiabilitatea în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor finali;
    [Art.2 lit.k) modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    l)  protecţia drepturilor consumatorilor finali;
    m) accesul reglementat al terţilor la reţelele electrice.
    [Art.2 lit.m) introdusă prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    Articolul 3. Principiile fundamentale de reglementare
    (1) Pentru asigurarea securităţii energetice, protecţiei mediului, apărării drepturilor şi intereselor consumatorilor, energia electrică se produce, se transportă, se distribuie, se furnizează şi se consumă în cel mai eficient mod.
    (2) Principiile fundamentale de organizare şi de reglementare a activităţilor în sectorul electroenergetic sînt:
    a) asigurarea unui acces nediscriminatoriu, reglementat al terţilor persoane fizice şi juridice la reţelele electrice, inclusiv la tarife bazate pe costuri, transparente şi previzibile;
    b) crearea de condiţii optime pentru asigurarea independenţei, în primul rînd din punct de vedere decizional, a operatorului reţelei de transport şi de sistem, a operatorilor reţelelor de distribuţie faţă de furnizorii sau de producătorii energiei electrice;
    c) promovarea şi asigurarea concurenţei pe piaţa energiei electrice;
    d) asigurarea unor condiţii favorabile pentru efectuarea de investiţii, necesare în sistemul electroenergetic, inclusiv pentru extinderea reţelelor electrice de transport şi de distribuţie;
    [Art.3 al.(2), lit.d) modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    e) respectarea principiului eficienţei maxime la costuri minime la producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei electrice, la operarea sistemului electroenergetic;
    [Art.3 al.(2), lit.e) în redacția LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    f) promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi a producerii energiei electrice de centralele electrice de termoficare;
    g) facilitarea comerţului transfrontalier de energie electrică şi a fluxurilor transfrontaliere de energie electrică cu aplicarea de reguli privind managementul şi alocarea capacităţilor interconectorilor;
    h) protecţia intereselor legitime ale consumatorilor finali;
    i) asigurarea unei capacităţi suficiente în reţeaua electrică de transport şi a unei capacităţi suficiente de producere, în scopul funcţionării stabile şi fiabile a sistemului electroenergetic;
    [Art.3 al.(2), lit.i) introdusă prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    j) stabilirea unor măsuri menite să garanteze securitatea aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor finali.
    [Art.3 al.(2), lit.j) introdusă prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    Articolul 4. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
    acces la reţea – drept al persoanelor fizice şi juridice de a beneficia de servicii de transport şi/sau de distribuţie a energiei electrice în condiţiile prezentei legi, inclusiv de racordare la reţelele electrice, prin intermediul instalaţiilor de racordare, a instalaţiilor de producere şi de utilizare;
    [Art.4 noțiunea modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    avarie – eveniment care se manifestă prin deteriorarea instalaţiilor sau a reţelelor electrice şi/sau prin abaterea periculoasă a parametrilor regimului de funcţionare a utilajului electroenergetic de la cei prevăzuţi de normele tehnice în vigoare;
    calitate a energiei electrice – totalitate a caracteristicilor energiei electrice referitoare la frecvenţa tensiunii, la amplitudinea şi variaţia tensiunii, la golurile de tensiune, la asimetria tensiunii pe cele trei faze, la supratensiuni, stabilite în standardul naţional „Normele de calitate a energiei electrice în sistemele electroenergetice publice”;
    centrală electrică – instalaţie sau ansamblu de instalaţii tehnice care produc energie electrică, utilizînd diverse feluri de combustibili (cărbune, gaze, produse petroliere etc.) sau alte resurse energetice;
    centrală electrică de termoficare – centrală electrică pentru producerea combinată a energiei electrice şi a celei termice;
    centrală electrică destinată uzului intern – centrală electrică din a cărei producţie anuală de energie electrică mai mult de 40% sînt destinate consumului intern al deţinătorului;
    centrală electrică publică – centrală electrică din a cărei producţie anuală de energie electrică cel puţin 60% sînt destinate utilizării în scopuri publice;
    congestie – situaţie în care interconexiunea dintre reţelele electrice de transport sau o linie electrică de tensiune înaltă nu permite transportul tuturor fluxurilor de energie electrică rezultînd din tranzacţiile participanţilor pe piaţa energiei electrice, efectuate pe plan naţional sau internaţional, din cauza lipsei capacităţii interconectorilor sau a lipsei capacităţii reţelei electrice  de transport în cauză;
    consumator – consumator angro sau consumator final de energie electrică;
    consumator angro – persoană fizică întreprinzător individual sau persoană juridică ce procură energie electrică în scopul revînzării ei în interiorul sau în exteriorul sistemului electroenergetic;
    consumator casnic – persoană fizică ce procură şi consumă energie electrică pentru necesităţi  casnice, excluzînd consumul aferent activităţii de întreprinzător sau activităţii profesionale;
    consumator eligibil – consumator de energie electrică avînd dreptul să procure energie electrică de la orice furnizor sau producător, la alegere, inclusiv din străinătate;
    consumator final – consumator casnic sau consumator noncasnic care procură energie electrică pentru consumul propriu;
    consumator noncasnic – persoană fizică sau juridică ce procură şi consumă energie electrică în alte scopuri decît necesităţile casnice;
    control asupra unei întreprinderi – situaţie în care o unitate electroenergetică, datorită unor drepturi conferite ca urmare a contractelor încheiate sau prin orice alte modalităţi, separat sau împreună, avînd în vedere  considerentele de drept sau de fapt implicate, poate să exercite o influenţă decisivă asupra unei alte unităţi electroenergetice, în special prin:
    a) deţinere, cu titlu de proprietate sau cu drept de folosinţă, a tuturor activelor unei întreprinderi sau a unei părţi din ele;
    b) obţinere de drepturi sau încheiere de contracte care conferă o influenţă decisivă asupra structurii, drepturilor de vot sau asupra luării de decizii de către organele de conducere ale unei întreprinderi;
    distribuţie a energiei electrice – transmitere a energiei electrice prin reţele electrice de distribuţie în vederea livrării ei către consumatori,  fără a se include furnizarea;
    echilibru între ofertă şi cerere – îndeplinire a cererilor previzibile de consum al energiei electrice de către consumatori fără a fi necesară impunerea de măsuri pentru reducerea consumului;
    echipament de măsurare – aparat sau sistem destinat măsurării cantităţii de energie electrică livrată şi, după caz, a puterii electrice, în scopul facturării;
    energie electrică de echilibrare – energie electrică folosită la acoperirea completă a cerinţelor de energie electrică, suplimentar celei planificate şi confirmate la începutul lunii, care asigură acoperirea curbei reale de sarcină, în cazul devierii ei de la curba de sarcină prognozată şi/sau al devierii volumelor de energie electrică real consumate de cele confirmate la începutul perioadei de facturare;
    extindere a reţelei electrice de transport sau de distribuţie – majorare a capacităţii reţelei electrice de transport sau de distribuţie existente sau construcţia unor noi reţele electrice sau porţiuni de reţele electrice de transport sau de distribuţie, acţiuni efectuate de operatorul reţelei de transport şi de sistem sau de operatorul reţelei de distribuţie, pentru satisfacerea cererii de energie electrică a persoanelor fizice şi juridice care solicită racordare la reţeaua electrică;
    flux transfrontalier – flux fizic de energie electrică într-o reţea electrică de transport a unei ţări care rezultă din impactul activităţii producătorilor şi/sau a consumatorilor din afara acelei ţări asupra reţelei sale de transport;
    furnizare – vînzare, inclusiv revînzare, către consumatori a energiei electrice procurate;
    [Art.4 noțiunea modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    furnizor – persoană fizică întreprinzător individual sau persoană juridică titular de licenţă pentru furnizarea energiei electrice;
    furnizor de ultimă opţiune – furnizor desemnat să furnizeze energie electrică consumatorilor finali în condiţii specifice, stabilite inclusiv prin intermediul obligaţiilor de serviciu public;
    [Art.4 noțiunea modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
   
instalaţie de racordare – instalaţie electrică prin care se face legătura între reţeaua electrică şi centrala electrică sau instalaţia de utilizare;
    [Art.4 noțiunea introdusă prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    instalaţie de utilizare – ansamblu de instalaţii electrice ale consumatorului final destinate utilizării energiei electrice;
    [Art.4 noțiunea în redacția LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    interconector – instalaţii şi echipamente utilizate la conectarea a două sau a mai multor sisteme electroenergetice;
    întreprindere integrată pe orizontală – întreprindere care desfăşoară cel puţin una din următoarele activităţi: producere, transport, distribuţie sau furnizare a energiei electrice, precum şi o altă activitate ce nu ţine de  sectorul electroenergetic;
   întreprindere integrată pe verticală – întreprindere sau grup de întreprinderi care pot exercita controlul una asupra alteia sau în cadrul cărora aceeaşi persoană sau aceleaşi persoane pot, direct sau indirect, să exercite controlul, după cum este definit în prezenta lege, şi care desfăşoară cel puţin una din activităţile de transport sau de distribuţie şi cel puţin una din activităţile de producere sau de furnizare a energiei electrice;
    [Art.4 noțiunea în redacția LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    întreprindere înrudită – societate comercială afiliată, întreprinderi care aparţin aceluiaşi/aceloraşi acţionari sau societăţi comerciale care, fără a depinde una de alta, sînt reunite sub o conducere unică ori sînt conduse de organe alcătuite majoritar din aceleaşi persoane;
    licitaţie – procedură prin care cerinţele suplimentare şi capacitatea de rezervă planificate sînt acoperite prin furnizări de la centrale electrice noi sau de la centrale electrice existente;
    [Art.4 noțiunea modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    linie electrică directă – linie electrică ce leagă o centrală electrică, izolată de sistemul electroenergetic, de instalaţia de utilizare a unui consumator final izolat sau linie electrică ce leagă centrala electrică de furnizorul energiei electrice, care procură energie electrică pentru necesităţi proprii sau pentru a o furniza consumatorilor eligibili;
    [Art.4 noțiunea modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
   
loc de consum – amplasament al instalaţiilor electrice ale consumatorului final unde se consumă, printr-o singură instalaţie de utilizare, energie electrică furnizată  prin una sau mai multe instalaţii de racordare;
    [Art.4 noțiunea introdusă prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    management al eficienţei energetice/gestionare a cererii – abordare globală sau integrală în scopul influenţării volumului şi al programării consumului de energie electrică pentru reducerea consumului energiei primare şi a energiei produse de sursele de vîrf prin acordare de prioritate investiţiilor în măsurile de eficienţă energetică sau în alte măsuri, precum ar fi contractele de alimentare întreruptibilă cu energie electrică, investiţiile pentru creşterea capacităţii de producere, dacă acestea se dovedesc a fi cele mai eficiente şi economice opţiuni, avîndu-se în vedere impactul pozitiv pe care îl are economia consumului de energie electrică asupra mediului, asupra securităţii alimentării cu energie electrică, precum şi asupra costurilor de distribuţie a energiei electrice aferente acestor măsuri;
    obligaţii de serviciu public – obligaţii care incumbă titularilor de licenţe pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul electroenergetic şi care se pot referi la securitate, inclusiv la securitatea furnizării, la regularitatea, la calitatea şi la tarifele şi preţurile la energia electrică, precum şi la protecţia mediului, inclusiv la eficienţa energetică şi la protecţia climei;
    [Art.4 noțiunea modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    operator al reţelei de distribuţie – persoană juridică titular de licenţă pentru distribuţia energiei electrice care dispune de reţele electrice de distribuţie, îndeplineşte funcţii de distribuţie a energiei electrice şi care este responsabilă de exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie în anumite zone şi a interconexiunilor cu alte reţele electrice, dacă este necesar, precum şi de asigurarea capacităţii reţelelor electrice de distribuţie de a satisface pe termen lung cererile rezonabile de distribuţie a energiei electrice;
    operator al reţelei de transport şi de sistem – persoană juridică titular de licenţă pentru transportul energiei electrice care dispune de reţele electrice de transport, îndeplineşte funcţii de transport al energiei electrice şi de dirijare operativ-tehnologică a sistemului electroenergetic şi care este responsabilă de exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea reţelelor electrice de transport în anumite zone şi a interconexiunilor cu alte reţele electrice, dacă este necesar, precum şi de asigurarea capacităţii reţelelor electrice  de transport de a satisface pe termen lung cererile rezonabile de transport al energiei electrice;
    ordine de merit economică – ierarhizare a surselor de furnizare a energiei electrice în funcţie de criterii economice;
    piaţă a energiei electrice – cadru organizat de vînzare-cumpărare a energiei electrice de către participanţii la piaţă şi de prestare a serviciilor de sistem în scopul aprovizionării continue şi fiabile a consumatorilor cu energie electrică în cadrul sistemului electroenergetic;
    planificare pe termen lung – planificare pe termen lung a necesarului de investiţii în capacităţi de producere, în reţele electrice de transport şi de distribuţie în vederea satisfacerii cererii de energie electrică din sistem şi asigurării aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor;
    [Art.4 noțiunea " plata pentru racordare" exclusă prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    producător – persoană fizică întreprinzător individual sau persoană juridică ce dispune de o centrală electrică şi o exploatează producînd energie electrică;
    producere – acţiunea de producere a energiei electrice prin exploatarea unei centrale electrice;
    producere distribuită – producere a energiei electrice de către o centrală electrică racordată la o reţea electrică de distribuţie;
    punct de delimitare – loc în care instalaţiile electrice ale consumatorului final se delimitează, în baza dreptului de proprietate, de instalaţiile unităţii electroenergetice sau loc în care instalaţiile electrice ale unităţilor electroenergetice se delimitează în baza dreptului de proprietate;
    [Art.4 noțiunea în redacția LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
   
punct de racordare – punct fizic din reţeaua electrică la care se racordează, prin intermediul instalaţiei de racordare, centrala electrică sau instalaţia de utilizare;
    [Art.4 noțiunea introdusă prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    putere a centralei electrice – sumă a puterilor active nominale ale generatoarelor de energie electrică ale unei centrale electrice, stabilită la barele acesteia;
    racordare – realizare de către operatorul reţelei de transport şi de sistem sau de către operatorul reţelei de distribuţie a instalaţiei de racordare a unui solicitant, potenţial producător sau consumator final, şi punere sub tensiune a instalaţiei de utilizare sau a centralei electrice, în condiţiile în care a fost emis actul de dare în exploatare;
    [Art.4 noțiunea în redacția LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    retehnologizare – ansamblu al operaţiunilor de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral şi/sau fizic, cu tehnologii moderne în scopul eficientizării activităţii în sectorul electroenergetic, al reducerii consumului tehnologic de energie electrică, al reducerii emisiilor de poluanţi etc.;
    reţea electrică – reţea electrică de transport sau de distribuţie;
    reţea electrică de distribuţie – sistem format din linii electrice de tensiune înaltă, medie şi joasă, cu echipament şi utilaj de transformare şi de comutare, precum şi cu instalaţii auxiliare situate în aval de punctul de racordare la reţeaua electrică  de transport sau la centrala electrică şi în amonte de punctul de racordare, care servesc în ansamblu la distribuţia de energie electrică pînă la punctul de delimitare de instalaţia de utilizare;
    [Art.4 noțiunea modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    reţea electrică de transport – sistem format din linii electrice de înaltă tensiune, cu echipament şi utilaj de transformare şi de comutare, precum şi cu instalaţii auxiliare, care servesc în ansamblu la transportul energiei electrice;
    securitate – securitate a furnizării şi a livrării de energie electrică, precum şi securitate tehnică;
    securitate a aprovizionării cu energie electrică – capacitate a unui sistem electroenergetic de a alimenta consumatorii cu energie electrică în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi;
    securitate a exploatării reţelei electrice – exploatare continuă a reţelei electrice de transport şi, după caz, a reţelei electrice de distribuţie în circumstanţe previzibile;
    servicii auxiliare – servicii adiţionale transportului sau distribuţiei de energie electrică, acordate consumatorilor finali şi terţilor de către operatorul reţelei de transport şi de sistem sau de către operatorii reţelelor de distribuţie;
    servicii de sistem – servicii necesare funcţionării reţelelor electrice de transport şi de distribuţie în transmiterea energiei electrice de la sursă la sarcină, care servesc la menţinerea unei funcţionări fiabile a sistemului electroenergetic;
    serviciu universal – serviciu prestat pentru asigurarea dreptului consumatorilor casnici, precum şi al consumatorilor noncasnici cu un număr de angajaţi de pînă la 50 de persoane, cu o cifră anuală de afaceri ce nu depăşeşte 160 milioane de lei, de a li se furniza energie electrică de o calitate stabilită, la tarife rezonabile, transparente şi uşor comparabile;
    [Art.4 noțiunea modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    sistem electroenergetic – centrale electrice şi utilaje necesare dirijării operativ-tehnologice, reţele electrice, precum şi instalaţii electrice ale consumatorilor finali, care, în ansamblu, funcţionează într-un sistem unic;
    [Art.4 noțiunea modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    sistem interconectat – serie de reţele electrice de transport şi de distribuţie legate între ele prin intermediul unui sau mai multor interconectori;
    sistem izolat – sistem electroenergetic care nu este interconectat cu alte sisteme sau în care mai puţin de 5% din consumul anual se obţin prin capacităţile interconectorilor cu alte sisteme;
    sistem pauşal – metodă de determinare prin calcul a cantităţii de energie electrică consumată, în funcţie de puterea receptoarelor electrice şi de numărul orelor de utilizare pe tipuri de receptoare electrice sau în funcţie de puterea contractată şi de numărul orelor de utilizare a acestei puteri, metodă care trebuie aplicată în termenele şi în condiţiile prevăzute de lege;
    subconsumator – persoană fizică sau persoană juridică ale cărei instalaţii de utilizare sînt racordate la instalaţia de utilizare a unui consumator final cu care se află în relaţii contractuale;
    tarif  binom – tarif  pentru energie electrică, care constă din două componente: una pentru putere electrică şi alta pentru energie electrică;
    [Art.4 noțiunea introdusă prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    tarif de racordare – tarif reglementat, achitat de solicitant operatorului reţelei de transport şi de sistem sau operatorului reţelei de distribuţie pentru acoperirea costurilor de racordare, stabilit conform metodologiei aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
    [Art.4 noțiunea introdusă prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    transport al energiei electrice – transmitere a energiei electrice prin reţele electrice de transport în vederea livrării ei către consumatori sau către operatorii reţelelor de distribuţie, fără a se include furnizarea;
    unitate electroenergetică – producător al energiei electrice, operator al reţelei de transport şi de sistem, operator al reţelei de distribuţie, furnizor al energiei electrice;
    utilizator de sistem – persoană fizică sau persoană juridică căreia i se prestează serviciu de transport sau de distribuţie a energiei electrice;
    [Art.4 noțiunea "zonă de consum" exclusă prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    zonă de protecţie a reţelelor electrice – zonă adiacentă reţelelor electrice, extinsă în spaţiu, în care se introduc interdicţii privind accesul de persoane, efectuarea lucrărilor stabilite şi regimul construcţiilor, în scopul asigurării condiţiilor normale de exploatare şi al excluderii posibilităţilor de deteriorare a reţelelor electrice.
Capitolul  II
COMPETENŢE ADMINISTRATIVE
ŞI DE REGLEMENTARE
    Articolul 5. Competenţa Guvernului
    (1) Pentru funcţionarea şi dezvoltarea durabilă a sistemului electroenergetic, Guvernul:
    a) asigură securitatea energetică a statului, inclusiv pentru asigurarea aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor finali, prin crearea, în caz de necesitate, a unor întreprinderi care să desfăşoare activitatea de transport, de distribuţie sau de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate;
    [Art.5 al.(1), lit.a) în redacția LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    b) aprobă balanţa energetică pentru următorii 5 ani şi strategia de dezvoltare a sistemului electroenergetic şi a interconectorilor cu sistemele electroenergetice ale altor ţări pentru o perioadă de cel puţin 15 ani, elaborate de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii în colaborare cu Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
    c) aprobă construcţia de centrale electrice cu o putere mai mare de 20 MW, aprobă majorarea capacităţilor centralelor electrice de termoficare existente în cazul în care capacitatea adiţională este mai mare de 20 MW, în conformitate cu Regulamentul privind aprobarea construcţiei/reconstrucţiei centralelor electrice;
    [Art.5 al.(1), lit.c) modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    d) aprobă tipurile combustibililor care urmează a fi utilizaţi la centralele electrice cu o putere mai mare de 20 MW;
    e) stabileşte cantitatea minimă a rezervelor de combustibil necesară centralelor electrice;
    f) lansează procedura de licitaţie,  în condiţiile legii;
    f1) desemnează furnizorul care va achiziţiona şi va furniza pe piaţa energiei electrice energia electrică produsă de centralele electrice de termoficare şi de centralele electrice care produc energie electrică din surse regenerabile de energie în condiţiile legii;
    [Art.5 al.(1), lit.f1) introdusă prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    g) aprobă Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor electrice;
    h) asigură protecţia mediului;
    i) promovează interesele sectorului electroenergetic pe plan internaţional.
    (2) Guvernul, prin intermediul organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii, asigură monitorizarea securităţii furnizării energiei electrice. Monitorizarea va viza, în special, acoperirea balanţei dintre cerere şi ofertă pe piaţa energiei electrice pentru următorii 5 ani, nivelul cererii viitoare de energie electrică şi sursele de acoperire disponibile, capacităţile suplimentare planificate sau în curs de construcţie, perspectivele în domeniul securităţii aprovizionării cu energie electrică pe 5 şi 15 ani, calitatea şi nivelul de întreţinere a reţelelor electrice, securitatea exploatării reţelelor electrice, proiectele de investiţii, pentru următorii 5 ani, elaborate de operatorul  reţelei de transport şi de sistem, precum şi de alte părţi, despre care are cunoştinţă, privind construcţia şi punerea în funcţiune a noilor interconectori, precum şi îndeplinirea măsurilor de acoperire a sarcinii de vîrf şi a deficitului în furnizarea energiei electrice în cazul indisponibilităţii unui sau mai multor furnizori. Anual, pînă la 30 aprilie, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii va întocmi şi va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina sa electronică un raport pentru anul precedent, în care va prezenta rezultatele monitorizării problemelor în cauză, precum şi orice măsură luată sau preconizată pentru soluţionarea lor.
    [Art.5 al.(2) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    Articolul 6. Competenţa autorităţilor administraţiei
                        publice locale
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale acordă, la solicitare, autorizaţii de construire a obiectelor sistemului electroenergetic, inclusiv a centralelor electrice, în conformitate cu legea.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale sînt responsabile de elaborarea proiectelor de construcţie a reţelelor electrice de distribuţie cu destinaţie locală în baza avizelor de racordare eliberate de operatorii reţelelor de distribuţie şi în conformitate cu planurile urbanistice şi cu planurile de amenajare a teritoriului, prezintă proiectele respective operatorilor reţelelor de distribuţie.
    (3) Terenurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se transmit în folosinţă, cu titlu gratuit, operatorului reţelei de transport şi de sistem sau operatorilor reţelelor de distribuţie pentru efectuarea lucrărilor necesare construcţiei sau exploatării reţelelor electrice.
    [Art.6 al.(3) în redacția LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    Articolul 7. Agenţia Naţională pentru Reglementare
                        în Energetică
    (1) Piaţa energiei electrice este reglementată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (denumită în continuare Agenţie).
    (2) Agenţia este o autoritate publică centrală de reglementare, are statut de persoană juridică şi nu se subordonează nici unei alte autorităţi publice sau private, cu excepţia cazurilor stipulate în lege.
    (3) Regulamentul Agenţiei se aprobă de Parlament.
    [Art.7 al.(3) în redacția LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    Articolul 8. Funcţiile Agenţiei în domeniul electroenergetic
    (1) Agenţia:
    a) eliberează, în conformitate cu procedura şi cu cerinţele stabilite de lege, licenţe pentru: producerea energiei electrice, transportul energiei electrice, distribuţia energiei electrice, furnizarea  energiei electrice la tarife reglementate sau la tarife nereglementate;
    b) în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, modifică, suspendă temporar sau retrage licenţele eliberate;
    [Art.8 al.(1), lit.b) modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    c) desemnează titularul de licenţă care va desfăşura activitatea licenţiată în locul titularului de licenţă pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice la tarife reglementate a cărui licenţă a fost suspendată temporar, căruia i s-a retras licenţa sau a cărui licenţă a expirat;
    [Art.8 al.(1), lit.c) modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    d) monitorizează şi controlează, în modul şi în limitele stabilite de lege, respectarea de către titularii de licenţe a condiţiilor stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate, a prevederilor prezentei legi, inclusiv a celor privind drepturile consumatorilor finali şi calitatea serviciilor prestate;
    e) aprobă metodologiile de calculare şi de aplicare a tarifelor reglementate la energia electrică şi la energia termică produse de centralele electrice de termoficare, la energia electrică produsă de centralele electrice din surse regenerabile de energie, la serviciile de transport şi de distribuţie a energiei electrice, a tarifului pentru furnizarea energiei electrice la tarife reglementate, precum şi a tarifului final la energia electrică furnizată de furnizori la tarife reglementate, inclusiv a tarifelor binome şi a tarifelor diferenţiate în funcţie de nivelul de tensiune al reţelelor electrice şi în funcţie de orele de consum;
    [Art.8 al.(1), lit.e) în redacția LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    f) aprobă tarifele reglementate, calculate în conformitate cu metodologiile aprobate, monitorizează corectitudinea aplicării lor de către titularii de licenţe;
    g) supraveghează şi monitorizează respectarea de către titularii de licenţe a principiului costurilor şi al cheltuielilor necesare şi justificate, inclusiv la calcularea şi la aprobarea tarifelor pentru activităţile reglementate, desfăşurate pe piaţa energiei electrice. Cheltuielile stabilite ca fiind nenecesare şi nejustificate, în contextul prezentei legi, nu se iau în calcul la aprobarea tarifelor pentru activităţile reglementate;
    [Art.8 al.(1), lit.g) în redacția LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    h) supraveghează piaţa energiei electrice şi modul în care titularii de licenţe îşi îndeplinesc obligaţiile, inclusiv cele care revin operatorului reţelei de transport şi de sistem şi operatorilor reţelelor de distribuţie;
    i) stabileşte, cu respectarea confidenţialităţii, informaţiile de ordin economic şi tehnic referitoare la funcţionarea sistemului electroenergetic, care urmează a fi date publicităţii de către titularii de licenţe;
    j) promovează, monitorizează  şi asigură transparenţa şi concurenţa pe piaţa energiei electrice;
    k) aplică principiul procurării şi al dispecerizării prioritare a energiei electrice produsă de centralele electrice de termoficare şi a energiei electrice produsă de centralele electrice din surse regenerabile de energie;
    l) monitorizează importul de energie electrică sub aspectul fluxurilor de energie electrică ce au avut loc pe parcursul a 3 luni anterioare, stabileşte condiţiile de export al energiei electrice în cazul în care este necesar să se asigure securitatea furnizării;
    m) acordă, la comercializare pe piaţa internă, statut de prioritate energiei electrice produsă în regim de cogenerare de centralele electrice de termoficare şi energiei electrice produsă de centralele electrice din surse regenerabile de energie. Centralele electrice de termoficare pot obţine statut de prioritate pe piaţa internă la comercializarea energiei electrice produsă în cogenerare doar în cazul livrării în sistemul centralizat de încălzire a energiei termice produsă de ele;
    m1) stabileşte modalitatea de repartizare între participanţii la piaţa energiei electrice a energiei electrice achiziţionate de furnizorul desemnat de Guvern conform art. 5 alin. (1) lit. f1), în condiţiile stabilite în Regulile pieţei energiei electrice;
    [Art.8 al.(1), lit.m1) introdusă prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    n) stabileşte, pentru monitorizarea separării efective a conturilor titularilor de licenţe pe piaţa energiei electrice şi pentru garantarea lipsei de subvenţii încrucişate între activităţile de producere, de transport, de distribuţie şi de furnizare a energiei electrice, metode de ţinere a contabilităţii în sectorul electroenergetic în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate, cerinţe privind rapoartele contabile, cerinţe privind reevaluarea mijloacelor fixe în scopuri tarifare, precum şi un sistem de informaţii în a căror bază titularii de licenţe prezintă rapoarte Agenţiei;
    o) aprobă regulamentul privind procedurile de achiziţie, de către titularii de licenţe, a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor utilizate în activitatea lor, pentru a asigura respectarea de către aceştia a principiului desfăşurării activităţilor licenţiate cu cheltuieli minime şi la eficienţă maximă pe piaţa necompetitivă;
    [Art.8 al.(1), lit.o) modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
   
o1) aprobă regulamentul privind principiile de planificare, de aprobare în scopuri tarifare şi de efectuare  a investiţiilor în sector;
    [Art.8 al.(1), lit.o1) introdusă prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    p) aprobă şi monitorizează, cu consultarea, în funcţie de necesitate, a autorităţilor de reglementare ale statelor vecine, normele privind condiţiile de acces la interconectori, normele privind gestionarea şi atribuirea capacităţii interconectorilor dintre sistemele electroenergetice;
    [Art.8 al.(1), lit.p) în redacția LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    q) aprobă condiţiile de acces la reţeaua electrică de transport şi mecanismele de soluţionare a problemei congestiilor în sistemul electroenergetic şi monitorizează aplicarea acestor mecanisme, monitorizează, de asemenea, termenele în care operatorul reţelei de transport şi de sistem şi operatorii reţelelor de distribuţie au efectuat racordările, reconectările şi reparaţiile;
    [Art.8 al.(1), lit.q) modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    r) aprobă regulile pieţei energiei electrice şi stabileşte în regulamente, în conformitate cu legea, condiţii, obligatorii pentru participanţii la piaţa energiei electrice, cu privire la producerea, transportul, distribuţia, furnizarea şi măsurarea energiei electrice;
    [Art.8 al.(1), lit.r) modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    s) stabileşte termenele şi condiţiile de racordare a centralelor electrice la reţeaua electrică pentru a garanta ca acestea să fie obiective, transparente şi nediscriminatorii, în special prin prisma costurilor şi a beneficiilor diverselor tehnologii de producere a energiei electrice de centralele electrice de termoficare, de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie şi de producere distribuită;
    [Art.8 al.(1), lit.s) modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    t) aprobă procedura de schimbare, de către consumatorii eligibili, a furnizorului de energie electrică;
    [Art.8 al.(1), lit.t) modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    u) colaborează cu autorităţile de reglementare ale altor state la dezvoltarea pieţei regionale de energie electrică şi la crearea de condiţii pentru concurenţă loială.
    (2) În vederea executării prezentei legi, Agenţia colaborează cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile de reglementare, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu societatea civilă.
    (3) Anual, pînă la 31 martie, Agenţia pregăteşte un raport, pentru anul precedent, despre activitatea desfăşurată, precum şi despre monitorizarea activităţii participanţilor la piaţa energiei electrice, şi plasează raportul pe pagina sa electronică.
    Articolul 9. Drepturile Agenţiei
    (1) Pentru îndeplinirea eficientă a funcţiilor sale, Agenţia are dreptul:
    a) să controleze, în modul şi în limitele prevăzute de lege, dacă titularul de licenţă respectă condiţiile stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate şi prevederile prezentei legi, inclusiv cele privind drepturile consumatorilor finali şi calitatea serviciilor prestate;
    b) să controleze dacă titularul de licenţă aplică corect tarifele reglementate la energia electrică;
    c) să aibă acces la informaţia din conturile contabile ale întreprinderilor reglementate, la informaţia şi documentele aferente activităţilor practicate conform licenţei, la informaţia şi documentele ce ţin de conturile financiare, la informaţia şi documentele care conţin informaţii ce constituie secret de stat, secret comercial sau alte informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, inclusiv de la organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, de la organele fiscale, vamale şi de la alte autorităţi publice;
    [Art.9 al.(1), lit.c) în redacția LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    [Art.9 al.(1) lit.c) modificată prin LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299]
    d) să obţină de la titularii de licenţe copii, extrase din documentele menţionate la lit. c), precum şi informaţii suplimentare necesare;
    e) să pună în aplicare principiul eficienţei maxime la cheltuieli minime în producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei electrice la tarife reglementate;
   f) să stabilească modul în care furnizorii de energie electrică la tarife reglementate şi la tarife nereglementate, precum şi consumatorii eligibili care consumă energie electrică produsă exclusiv din surse tradiţionale de energie, urmează să achiziţioneze, la tariful aprobat de Agenţie, energie electrică de la furnizorul desemnat de Guvern conform art. 5 alin. (1) lit. f1);
    [Art.9 al.(1), lit.f) în redacția LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    g) să elaboreze şi să aprobe regulamente privind reglementarea relaţiilor dintre producători, operator al reţelei de transport şi de sistem, operatori ai reţelelor de distribuţie, furnizori şi consumatori;
    [Art.9 al.(1), lit.g) modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    h) să adopte hotărîri şi să emită decizii, în limitele competenţelor prevăzute de lege;
    i) să înainteze prescripţii privind lichidarea încălcărilor depistate;
    i1) să sesizeze Guvernul, în cazurile prevăzute la art. 18 alin. (10), în vederea realizării de către acesta a funcţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi să acorde întreprinderilor nou-create licenţe pentru desfăşurarea activităţii de transport, de distribuţie sau de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate, după caz;
    [Art.9 al.(1), lit.i1) introdusă prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    j) să constate contravenţii în domeniul energiei electrice şi să depună în instanţa de judecată procesele-verbale de constatare a contravenţiilor;
    k) să participe la forurile şi la evenimentele internaţionale în domeniu.
    (11) Agenţia stabileşte durata de timp necesară pentru efectuarea controalelor la titularii de licenţe, conform competenţei, în funcţie de complexitatea controlului, care nu poate depăşi 90 de zile calendaristice. Perioada de întocmire a actului de control şi de prezentare a acestuia  titularului de licenţă supus controlului nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare de la data încheierii controlului.
    [Art.9 al.(11) introdus prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (2) Agenţia poate avea şi alte drepturi prevăzute de lege.
    Articolul 10. Administrarea Agenţiei
    Agenţia este condusă de un consiliu de administraţie conform prevederilor Legii nr.1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică.
    Articolul 11. Bugetul Agenţiei
    Agenţia îşi formează bugetul în modul stabilit în Legea nr.1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică.
    Articolul 12. Raportul financiar
    Anual, pînă la 1 martie, Agenţia pregăteşte un raport financiar, pentru anul precedent, despre plăţile regulatorii efectuate pe contul său curent, precum şi despre cheltuielile pe care le-a efectuat de pe acest cont. În raportul financiar indică, de asemenea, împrumuturile bancare contractate, alte mijloace pe care le-a utilizat. Raportul financiar se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina electronică a Agenţiei. 
    Articolul 13. Protecţia consumatorilor finali
    [Art.13 titlul modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (1) În scopul protecţiei consumatorilor finali, Agenţia:
    a) promovează protecţia drepturilor şi a intereselor legale ale consumatorilor finali;
    b) examinează şi soluţionează, în limitele competenţei, petiţiile consumatorilor finali;
    c) colaborează cu organizaţiile care apără interesele consumatorilor finali;
    d) prezintă, la solicitare, organizaţiilor care promovează interesele consumatorilor finali, precum şi consumatorilor finali, informaţia necesară referitoare la activitatea titularilor de licenţe, cu excepţia cazurilor în care această informaţie este confidenţială;
    e) examinează şi soluţionează în procedură extrajudiciară neînţelegerile dintre consumatorii finali şi operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie sau furnizorii de energie electrică la tarife reglementate, după caz, survenite inclusiv în legătură cu racordarea la reţelele electrice, precum şi cele referitoare la încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice;
    [Art.13 al.(1), lit.e) modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    f) emite decizii privind interzicerea deconectării de la reţeaua electrică a instalaţiilor electrice ale consumatorului final sau privind reconectarea pe parcursul examinării petiţiei consumatorului final.
    [Art.13 al.(1), lit.f) modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (2) Consumatorii finali au dreptul să sesizeze Agenţia în vederea soluţionării neînţelegerilor dintre aceştia şi operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie sau furnizorii de energie electrică ori alţi titulari de licenţe, după caz, în legătură cu racordarea, contractarea. La examinarea petiţiilor, Agenţia soluţionează problemele abordate de petiţionari, adoptînd decizii după caz.
    [Art.13 al.(2) în redacția LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    Articolul 14. Transparenţa activităţii Agenţiei.
                          Hotărîrile şi deciziile Agenţiei
    (1) Transparenţa activităţii Agenţiei o asigură Consiliul de administraţie, care, în acest scop:
    a) face publice şedinţele sale;
    b) anunţă din timp părţile interesate despre ordinea de zi a şedinţei preconizate şi asigură persoanelor interesate, precum şi publicului, acces liber la examinarea chestiunilor incluse pe ordinea de zi. La şedinţele în care se vor discuta informaţii confidenţiale sînt invitate numai persoanele vizate.
    [Art.14 al.(1), lit.b) modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (2) În cazul în care Consiliul de administraţie intenţionează să adopte hotărîri ce pot avea impact asupra pieţelor relevante şi asupra prestării serviciilor publice, Agenţia va respecta procedura de consultare, publicînd pe pagina sa electronică proiectul actului ce urmează a fi aprobat prin hotărîre. La solicitarea părţilor interesate, proiectul actului va fi remis prin poştă electronică. Proiectul va fi comunicat publicului larg cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data aprobării. Pentru prezentarea propunerilor se stabileşte un termen de 15 zile calendaristice, iar pentru discutarea lor, un termen similar.
    (3) Persoanele care au solicitat înscrierea adresei lor de poştă electronică pe lista de corespondenţă a Agenţiei vor fi informate referitor la începerea consultărilor.
    (4) Agenţia face accesibile publicului rezultatele consultărilor, inclusiv motivele pentru care a respins obiecţiile şi/sau propunerile prezentate de părţile interesate, cu excepţia cazurilor în care informaţia este protejată de lege.
    (5) Neînţelegerile dintre titularii de licenţe în probleme care ţin de competenţa Agenţiei şi care nu pot fi soluţionate de aceştia de sine stătător sînt examinate de Agenţie. La sesizarea oricăreia dintre părţi, Agenţia va emite, în termen de 30 de zile calendaristice de la data sesizării, o decizie în vederea soluţionării neînţelegerii. Agenţia poate prelungi, după caz, termenul cu cel mult o lună, comunicînd acest fapt părţilor interesate.
    (6) În termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării, Agenţia remite decizia asupra neînţelegerii spre executare părţilor implicate, cu expunerea motivelor pe care se întemeiază acest act. Decizia Agenţiei este obligatorie spre executare părţilor implicate.
    (7) În cazul unor dispute, inclusiv transfrontaliere, privind refuzul operatorului reţelei de transport şi de sistem de a acorda acces la reţeaua electrică de transport sau la utilizarea sistemului electroenergetic, Agenţia este autoritatea de reglementare decisivă.
    [Art.14 al.(7) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (8) Pentru organizarea executării legilor, Consiliul de administraţie adoptă, în numele Agenţiei, hotărîri. Hotărîrile Agenţiei care prezintă interes public, precum şi menţiunile cu privire la licenţele eliberate, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (9) Pentru organizarea executării reglementărilor în sectorul electroenergetic şi pentru organizarea activităţii interne a Agenţiei, un singur director emite, în numele Agenţiei, decizii care vizează destinatari individuali.
    (10) Hotărîrile şi deciziile Agenţiei pot fi contestate în instanţa de contencios administrativ în conformitate cu Legea contenciosului administrativ.
    (11) La cererea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice, Agenţia furnizează informaţia solicitată, cu excepţia celei cu caracter confidenţial. Informaţia din registrele de licenţiere poate fi furnizată la cerere.
Capitolul  III
REGIMUL DE ELIBERARE, DE MODIFICARE, DE
SUSPENDARE TEMPORARĂ ŞI DE RETRAGERE

A LICENŢELOR
    [Capitolul III denumirea modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    Articolul 15. Activităţile pentru care se acordă licenţe
    (1) Producerea energiei electrice, transportul energiei electrice, distribuţia energiei electrice, furnizarea energiei electrice la tarife reglementate sau la tarife nereglementate sînt activităţi pentru care se eliberează licenţe.
    (2) Consumatorii angro procură şi revînd energie electrică în bază de licenţă pentru furnizarea energiei electrice la tarife nereglementate.
    (3) Se eliberează licenţă producătorului proprietar de centrală electrică cu o putere de 5 MW şi mai mult dacă această putere este folosită pentru consum public. Dacă puterea centralei este utilizată pentru consum intern, se eliberează licenţă numai în cazul în care această putere este de cel puţin 20 MW.
    (4) Producătorul proprietar de centrală electrică publică cu o putere mai mică de 5 MW sau proprietar de centrală electrică destinată uzului intern cu o putere mai mică de 20 MW trebuie să comunice Agenţiei data punerii în funcţiune a centralei electrice şi să coopereze cu titularii de licenţe care desfăşoară activitate în sistemul electroenergetic, în conformitate cu prevederile art.28.
    (5) Furnizorul desemnat de Guvern conform art. 5 alin. (1) lit. f1) achiziţionează şi furnizează energie electrică în baza licenţei pentru furnizarea energiei electrice la tarife reglementate.
    [Art.15 al.(5) introdus prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    Articolul 16. Condiţiile şi procedura de obţinere
                         a licenţelor
    (1) Licenţele pentru activităţile prevăzute la art.17 alin.(1) lit.a) şi d) se acordă persoanelor fizice întreprinzători individuali sau persoanelor juridice, iar licenţele pentru activităţile prevăzute la art.17 alin.(1) lit.b) şi c) se acordă persoanelor juridice.
    (2) Pentru obţinerea licenţei, persoanele prevăzute la alin.(1) trebuie:
    a) să fie înregistrate în Republica Moldova, să prezinte document confirmativ în acest sens şi să nu fie în procedură de insolvabilitate;
    [Art.16 al.(2), lit.a) în redacția LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    b) să prezinte raport financiar pentru anul precedent, în cazul persoanei juridice care activează, sau extras din contul bancar, în cazul iniţierii afacerii;
    c) să prezinte documente care confirmă că dispune de centrală electrică sau de reţele electrice, după caz;
    d) să prezinte documente care confirmă că dispune de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă, şi că centrala electrică sau reţelele electrice, după caz, sînt conforme cerinţelor tehnice stabilite prin lege.
    (3) Administratorul întreprinderii care solicită licenţă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    [Art.16 al.(3) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    [Art.16 al.(3), lit.a) abrogată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    b) să aibă studii superioare;
    [Art.16 al.(3), lit.b) în redacția LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    c) să nu aibă antecedente penale legate de activităţile desfăşurate în domeniul energetic sau antecedente penale de comitere a infracţiunilor din intenţie, prevăzute de Codul penal.
    (31) Titularul de licenţă este obligat să respecte condiţiile licenţei, precum şi să întrunească, pe toată perioada de desfăşurare a activităţii licenţiate, condiţiile stabilite pentru eliberarea licenţei şi pentru prelungirea valabilităţii acesteia.
    [Art.16 al.(31) introdus prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (4) Eliberarea licenţei, prelungirea termenului ei de valabilitate, reperfectarea licenţei, eliberarea duplicatului ei, suspendarea temporară şi reluarea valabilităţii licenţelor, precum şi retragerea licenţelor pentru activităţile prevăzute la art.17, se efectuează conform procedurilor stabilite de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. Termenul de examinare a declaraţiilor privind eliberarea licenţelor pentru desfăşurarea activităţilor pe piaţa energiei electrice/prelungirea termenului lor de valabilitate este de 15 zile calendaristice.
    [Art.16 al.(4) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    Articolul 17. Tipurile de licenţe. Sfera de acţiune a
                          licenţelor
    (1) Agenţia are dreptul să elibereze următoarele tipuri de licenţe:
    a) licenţă pentru producerea energiei electrice;
    b) licenţă pentru transportul energiei electrice;
    c) licenţă pentru distribuţia energiei electrice;
    d) licenţă pentru furnizarea energiei electrice la tarife reglementate sau la tarife nereglementate.
    (2) La licenţă se anexează, în mod obligatoriu, condiţiile de desfăşurare a activităţii licenţiate, care sînt în conformitate cu legea şi care fac parte integrantă a licenţei.
    (3) Transportul energiei electrice se efectuează de către operatorul reţelei de transport şi de sistem în baza licenţei pentru transportul energiei electrice.
    (4) Dirijarea operativ-tehnologică unică a sistemului electroenergetic se efectuează de către operatorul reţelei de transport şi de sistem în baza licenţei pentru transportul energiei electrice.
    (5) Distribuţia energiei electrice se efectuează de către operatorul reţelei de distribuţie în baza licenţei pentru distribuţia energiei electrice.
    (6) Licenţele pentru producerea energiei electrice, pentru transportul energiei electrice, pentru distribuţia energiei electrice şi pentru furnizarea energiei electrice la tarife reglementate sau la tarife nereglementate se eliberează pe un termen de 25 de ani.
    (7) Licenţele eliberate de Agenţie sînt valabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova în condiţiile specificate în licenţă. Licenţele obţinute în Republica Moldova sînt valabile şi peste hotarele ei în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (8) Operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie şi furnizorii de energie electrică la tarife reglementate îşi desfăşoară activitatea licenţiată pe teritoriul specificat de Agenţie în condiţiile licenţei dacă pe acel teritoriu nu-şi desfăşoară activitatea un alt titular de licenţă pentru activitate de acelaşi tip.
    Articolul 18. Obligaţiile şi drepturile titularului de licenţă
    (1) Titularul de licenţă este obligat:
    a) să îndeplinească condiţiile stipulate în licenţă;
    b) să se conducă, în activitatea licenţiată, de principiul eficienţei maxime la cheltuieli minime şi să prezinte Agenţiei calculele argumentate ale cheltuielilor pe care le-a suportat;
    c) să nu admită discriminarea participanţilor la piaţa energiei electrice şi să respecte principiul procurării şi al dispecerizării cu prioritate a energiei electrice produsă în regim de cogenerare de centralele electrice de termoficare şi a energiei electrice produsă de centralele electrice din surse regenerabile de energie;
    d) să nu întrerupă prestarea de servicii şi furnizarea energiei electrice, cu excepţia cazurilor de neplată, a motivelor tehnice şi de securitate stipulate în licenţă şi în contracte;
    e) să ţină contabilitatea în modul şi în condiţiile prevăzute de actele normative şi să efectueze, în conformitate cu prezenta lege, separarea conturilor contabile, separarea funcţională (organizaţională şi decizională) şi separarea legală pe gen de activitate desfăşurată;
    [Art.18 al.(1), lit.e) în redacția LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    f) să publice informaţii cu privire la sursele de energie electrică utilizate pentru acoperirea cererii în anul precedent, la cantităţile de combustibil utilizat de centralele electrice în producerea energiei electrice, la cantităţile de bioxid de carbon emise de centralele electrice;
    g) să prezinte Agenţiei, în termenele şi condiţiile stabilite de aceasta, rapoarte, inclusiv raportul cu privire la activitatea desfăşurată pe piaţa energiei electrice, altă informaţie solicitată de Agenţie, necesară ei în exercitarea atribuţiilor, conform legii;
    [Art.18 al.(1), lit.g) în redacția LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    h) să nu transmită unor alte persoane fizice sau juridice drepturi şi obligaţii aferente activităţii pentru a cărei desfăşurare i s-a acordat licenţă;
    i) să efectueze trimestrial, în termen de cel mult 10 zile calendaristice ale trimestrului următor, plăţile regulatorii.
    [Art.18 al.(1), lit.i) în redacția LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (2) În desfăşurarea activităţii licenţiate, titularul de licenţă trebuie să respecte obligaţiile referitoare la securitatea, calitatea, eficienţa şi continuitatea aprovizionării cu energie electrică, respectînd normele de securitate şi sănătate a muncii şi de protecţie a mediului, precum şi  prevederile contractelor încheiate cu consumatorii.
    (3) Titularul de licenţă trebuie să respecte obligaţiile de serviciu public cu privire la securitatea, inclusiv obligaţiile de securitate a furnizării, la regularitatea, la calitatea şi la tarifele şi preţurile la energia electrică, obligaţiile privind protecţia mediului, inclusiv privind eficienţa energetică şi protecţia climei. Obligaţiile de serviciu public se stabilesc de Agenţie sau altă autoritate competentă prin hotărîri, decizii, licenţe, autorizaţii sau reglementări speciale şi trebuie să fie clar definite, transparente, nediscriminatorii şi verificabile.
    [Art.18 al.(3) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (4) Titularul de licenţă nu poate fi obligat să continue prestarea de servicii sau furnizarea energiei electrice persoanei fizice sau persoanei juridice care nu îşi onorează obligaţiile de plată prevăzute în contract sau care nu respectă condiţiile, aprobate, de prestare a acestor servicii, cu excepţiile stabilite prin prezenta lege. Pe durata examinării reclamaţiilor consumatorilor finali privind facturarea se interzice deconectarea instalaţiilor electrice ale acestora de la reţeaua electrică.
    [Art.18 al.(4) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (5) Titularul de licenţă poate dezvălui informaţiile şi datele pe care le-a obţinut de la consumatorul final sau de la terţi şi informaţiile referitoare la consumul şi la achitarea facturilor emise numai după ce a obţinut acordul scris al consumatorului final sau al terţului, cu excepţiile prevăzute la art.9.
    [Art.18 al.(5) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (6) Operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie sînt obligaţi să nu divulge informaţia confidenţială obţinută în desfăşurarea activităţii licenţiate şi să se abţină de la oferirea în mod discriminatoriu a informaţiei despre propria activitate, care poate fi avantajoasă din punct de vedere comercial utilizatorilor de sistem.
    (7) Este interzis operatorului reţelei de transport şi de sistem, operatorilor reţelelor de distribuţie să facă abuz de informaţia obţinută de la terţi în legătură cu acordarea accesului la reţelele electrice de transport sau de distribuţie, după caz, în situaţia în care procurarea sau vînzarea energiei electrice se efectuează prin intermediul întreprinderilor înrudite.
    [Art.18 al.(7) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
   (8) Operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie sînt obligaţi să publice pe pagina electronică informaţia necesară pentru asigurarea accesului eficient la reţelele electrice, precum şi altă informaţie în condiţiile prezentei legi.
    [Art.18 al.(8) în redacția LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (9) Titularul de licenţă are drept de acces la echipamentele de măsurare de pe teritoriul consumatorului final pentru realizarea evidenţei cantităţii de energie electrică consumată, în conformitate cu regulamentele aprobate de Agenţie.
    [Art.18 al.(9) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
   
(10) Titularul de licenţă pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice la tarife reglementate este obligat să anunţe Agenţia cu cel puţin 3 luni înainte despre intenţia sa de a solicita suspendarea temporară ori retragerea licenţei sau cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea licenţei, în cazul în care nu intenţionează să o prelungească. Dacă titularul de licenţă nu anunţă în termen despre intenţia sa de suspendare sau de retragere a licenţei, Agenţia va da curs cererii lui la expirarea termenului de 3 luni de la înregistrare. Întreprinderea a cărei licenţă a expirat şi care nu a respectat prevederile prezentului alineat este obligată să presteze activitatea pentru care s-a acordat licenţă pe perioada de timp stabilită prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Agenţiei, care nu poate depăşi 3 luni. În cazul în care Agenţia, din motivul lipsei sau inexistenţei unui alt titular de licenţă pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice la tarife reglementate, nu poate desemna alt titular de licenţă care să desfăşoare activitatea licenţiată în locul titularului a cărui licenţă a fost suspendată temporar, căruia i s-a retras licenţa sau a cărui licenţă a expirat, aceasta sesizează Guvernul pentru a întreprinde măsurile necesare.
    [Art.18 al.(10) introdus prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (11) Titularul de licenţă pentru furnizarea energiei electrice la tarife nereglementate este obligat să anunţe consumatorii finali cărora le furnizează energie electrică şi Agenţia, cu cel puţin 3 luni înainte, despre intenţia sa de a solicita suspendarea sau retragerea licenţei sau, cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea licenţei, despre intenţia de a nu prelungi licenţa.
    [Art.18 al.(11) introdus prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    Articolul 19. Modificarea, suspendarea temporară a licenţei
                         şi reluarea valabilităţii ei
    [Art.19 titlul modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (1) Licenţa poate fi modificată atît la iniţiativa titularului, cît şi la iniţiativa Agenţiei în cazul intervenirii unor circumstanţe esenţiale.
    (2) Licenţa se suspendă temporar prin hotărîre a Agenţiei, la cererea titularului de licenţă. În celelalte cazuri, licenţa poate fi suspendată temporar la cererea Agenţiei, prin hotărîre judecătorească, adoptată în temeiul legii.
    [Art.19 al.(2) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (3) În cazul în care se constată că titularul de licenţă nu şi-a îndeplinit obligaţiile, ceea ce a condus la întreruperea furnizării energiei electrice către consumatori pe o perioadă mai mare decît cea stabilită pentru înlăturarea cauzelor motivate, fiind pusă în pericol securitatea naţională, viaţa şi sănătatea oamenilor, sau în cazul în care acţiunile ori inacţiunile titularului de licenţă conduc la încălcarea ordinii publice şi impun remedierea imediată a consecinţelor survenite, licenţa poate fi suspendată temporar de către Agenţie, cu adresarea ei ulterioară în instanţă de judecată. Adresarea în instanţă trebuie să se facă în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea hotărîrii de către Agenţie. În cazul nerespectării acestui termen, suspendarea temporară a licenţei se anulează. Hotărîrea Agenţiei privind suspendarea temporară a licenţei se aplică pînă la adoptarea unei hotărîri judecătoreşti definitive şi irevocabile.
    [Art.19 al.(3) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    [Art.19 al.(4) abrogat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (5) Drept temei pentru suspendarea temporară a licenţei servesc:
    [Art.19 al.(5) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    a) cererea titularului de licenţă privind suspendarea temporară a licenţei;
    [Art.19 al.(5), lit.a) modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    b) nerespectarea de către titularul de licenţă a termenului de depunere a cererii de  eliberare a duplicatului licenţei pierdute sau deteriorate;
    c) nerespectarea de către titularul de licenţă a prescripţiei privind lichidarea, în termenul stabilit de Agenţie, a încălcării condiţiilor de desfăşurare a activităţii licenţiate;
    d) incapacitatea provizorie a titularului de licenţă de a desfăşura genul de activitate licenţiat conform prevederilor legii;
    e) neefectuarea plăţii regulatorii în termenele stabilite de prezenta lege.
    [Art.19 al.(5), lit.e) modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (6) În situaţiile menţionate la alin. (5) lit. b)–e), hotărîrea privind suspendarea temporară a licenţei se adoptă de Agenţie în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărîrii judecătoreşti şi este adusă la cunoştinţă titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării. În hotărîrea Agenţiei privind suspendarea temporară a licenţei se indică termenul concret de sistare temporară, care nu poate depăşi 6 luni.
    [Art.19 al.(6) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (7) Pentru perioada suspendării temporare a licenţei pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice la tarife reglementate, Agenţia va desemna un nou titular de licenţă pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice la tarife reglementate care să desfăşoare activitatea licenţiată în locul titularului de licenţă căruia i s-a suspendat temporar licenţa. Titularul de licenţă pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice la tarife reglementate căruia i s-a suspendat temporar licenţa nu va împiedica în niciun mod activitatea titularului de licenţă desemnat, oferindu-i întreaga informaţie şi documentaţie necesare în activitate.
    [Art.19 al.(7) în redacția LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (8) Titularul de licenţă este obligat să informeze în scris Agenţia despre lichidarea circumstanţelor care au condus la suspendarea temporară a licenţei.
    [Art.19 al.(8) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (9) Termenul de valabilitate a licenţei nu se prelungeşte pe durata de suspendare temporară a acesteia.
    [Art.19 al.(9) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (10) Reluarea valabilităţii licenţei se efectuează în temeiul hotărîrii Agenţiei, după remedierea circumstanţelor care au condus la suspendarea temporară a licenţei, sau în temeiul hotărîrii instanţei de judecată, în condiţiile legii. Dacă suspendarea temporară a licenţei a fost dispusă în temeiul alin. (5) lit. a), Agenţia va dispune reluarea valabilităţii licenţei la expirarea termenului pentru care licenţa a fost suspendată temporar.
    [Art.19 al.(10) în redacția LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (11) Hotărîrea privind reluarea valabilităţii licenţei se adoptă de Agenţie în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii înştiinţării despre înlăturarea circumstanţelor care au condus la suspendarea temporară a licenţei sau de la data la care Agenţiei i s-a comunicat hotărîrea judecătorească respectivă. Hotărîrea Agenţiei se aduce la cunoştinţă titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării. Dacă suspendarea temporară a licenţei a fost dispusă în temeiul alin. (5) lit. a), hotărîrea privind reluarea valabilităţii licenţei va fi aprobată cel tîrziu în ziua expirării termenului pentru care licenţa a fost suspendată temporar.
    [Art.19 al.(11) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    Articolul 20.  Retragerea licenţei
    (1) Licenţa poate fi retrasă prin hotărîre judecătorească, adoptată în temeiul legii, la cererea Agenţiei, cu excepţia retragerii licenţei conform temeiurilor prevăzute la alin.(2) lit.a) şi b), care se efectuează direct de către Agenţie.
    (2) Drept temei pentru retragerea licenţei servesc:
    a) cererea titularului de licenţă privind retragerea;
    b) decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a titularului de licenţă;
    c) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate Agenţiei;
    d) stabilirea faptului de transmitere a licenţei sau a copiei de pe aceasta către o altă persoană în scopul desfăşurării genului de activitate indicat în licenţă;
    e) neînlăturarea în termen a circumstanţelor care au condus la suspendarea temporară a licenţei;
    [Art.20 al.(2), lit.e) modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    f) nerespectarea repetată a prescripţiilor de lichidare a încălcării condiţiilor de desfăşurare a activităţii licenţiate.
    (3) Agenţia adoptă hotărîrea privind retragerea licenţei în cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărîrii judecătoreşti şi o aduce la cunoştinţă titularului de licenţă, cu indicarea temeiurilor retragerii, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data adoptării.
    (4) În cazul retragerii licenţei, taxa pentru licenţă nu se restituie.
    (5) Agenţia va desemna un nou titular de licenţă pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice la tarife reglementate care să desfăşoare activitatea licenţiată în locul titularului de licenţă căruia i s-a retras licenţa pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice la tarife reglementate. Titularul de licenţă căruia i s-a retras licenţa pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice la tarife reglementate nu va împiedica în nici un mod activitatea titularului de licenţă desemnat, oferindu-i întreaga informaţie şi documentaţie, necesare în activitate.
    [Art.20 al.(5) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (6) Titularul de licenţă căruia i s-a retras licenţa este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării hotărîrii de retragere a licenţei, să depună la Agenţie licenţa retrasă.
    (7) După expirarea a 6 luni de la data depunerii la Agenţie a licenţei retrase, titularul de licenţă căruia i s-a retras licenţa poate să depună o nouă declaraţie privind eliberarea licenţei pentru acelaşi gen de activitate.
    Articolul 21. Fuziunea, crearea de uniuni, dezmem-
                          brarea unităţilor electroenergetice şi
                          procurarea de acţiuni
    (1) Fuziunea unităţilor electroenergetice între ele, precum şi cu alte societăţi comerciale, crearea de uniuni sau dezmembrarea unităţilor electroenergetice se efectuează doar cu acordul Agenţiei. În acest caz, Agenţia este obligată ca, în termen de o lună, să prezinte acordul, avînd dreptul să modifice condiţiile stipulate în licenţă. Din motive întemeiate, perioada de examinare poate fi prelungită pînă la cel mult 2 luni. Agenţia poate solicita, după caz, opinia Consiliului Concurenţei. Dacă Agenţia nu răspunde solicitantului în termenul indicat, acordul se consideră oferit.
    [Art.21 al.(1) modificat prin LP38 din 27.03.14, MO92-98/18.04.14 art.228]
    (2) Titularul de licenţă nu are dreptul să procure acţiuni ale altor titulari de licenţă fără acordul scris al Agenţiei. Despre acordul respectiv, Agenţia informează în scris titularul de licenţă în termen de o lună de la data depunerii cererii acestuia. Din motive întemeiate, perioada de examinare poate fi prelungită pînă la cel mult  2 luni. Agenţia poate solicita, după caz, opinia Consiliului Concurenţei. Dacă Agenţia nu răspunde solicitantului în termenul indicat, acordul se consideră oferit.
    [Art.21 al.(2) modificat prin LP38 din 27.03.14, MO92-98/18.04.14 art.228]
    (3) În cazurile prevăzute de legislaţia din domeniul concurenţei, operaţiunile indicate la alin. (1) şi (2) pot fi efectuate numai după notificarea Consiliului Concurenţei şi autorizarea lor de către acesta.
    [Art.21 al.(3) introdus prin LP38 din 27.03.14, MO92-98/18.04.14 art.228]
Capitolul  IV
REGIMUL DREPTURILOR ASUPRA PROPRIETŢII
UNUI TERŢ

    Articolul 22. Principii generale
    (1) Asupra terenurilor şi altor bunuri proprietate privată, operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie, cu acordul proprietarilor, în condiţiile legii, pe durata lucrărilor de construire, reabilitare, retehnologizare, respectiv, de exploatare şi de întreţinere a reţelelor electrice, beneficiază de următoarele drepturi:
    a) dreptul de uz (folosinţă) asupra terenului pentru executarea lucrărilor necesare construirii, reabilitării sau retehnologizării reţelelor electrice;
    b) dreptul de uz (folosinţă) asupra terenului pentru asigurarea funcţionării normale a reţelelor electrice prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi a altor intervenţii necesare;
    c) servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană a terenului pentru executarea lucrărilor la locul de amplasare a reţelelor electrice cu ocazia intervenţiei în scopul retehnologizării, reparaţiei, reviziei şi al înlăturării consecinţelor avariilor, precum şi pentru accesul la locul lor de amplasare;
    d) dreptul de a obţine restrîngerea sau sistarea unor activităţi care ar pune în pericol viaţa şi sănătatea persoanelor, bunurile sau anumite activităţi;
    e) dreptul de acces la terenul unde se află reţelele electrice.
    (2) Operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie sînt obligaţi să notifice în scris proprietarul terenurilor sau al bunurilor, care poate fi afectat ca urmare a lucrărilor la reţelele electrice, cu excepţia cazurilor de avarii, situaţie în care proprietarul este înştiinţat în termenul cel mai scurt posibil.
    (3) La încetarea exercitării drepturilor prevăzute la alin.(1), operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie sînt obligaţi să asigure degajarea terenului şi repunerea lui în situaţia iniţială.
    (4) Operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie sînt obligaţi  să se folosească cu bună-credinţă de drepturile prevăzute la alin.(1) şi să plătească proprietarului de teren sau de alte bunuri proprietate privată despăgubirea cuvenită pentru pagubele produse la efectuarea lucrărilor menţionate, inclusiv în cazul înlăturării consecinţelor avariilor.
    Articolul 23. Dreptul de uz (folosinţă) asupra
                         proprietăţii unui terţ
    (1) Dreptul de uz (folosinţă) asupra terenului pentru executarea lucrărilor necesare construcţiei, reabilitării sau retehnologizării reţelelor electrice se stabileşte prin contract, încheiat cu proprietarul terenului, şi se întinde pe durata executării lucrărilor. La exercitarea dreptului menţionat, operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie pot, cu acordul prealabil al proprietarului terenului sau al imobilului:
    a) să depoziteze materiale, echipamente, utilaje şi instalaţii, necesare executării  lucrărilor;
    b) să îndepărteze materiale şi să capteze apă, în condiţiile legii;
    c) să instaleze utilaje şi să lucreze cu acestea, să amplaseze birouri şi locuinţe de şantier;
    d) să oprească ori să restrîngă activităţi ale proprietarului în măsura strict necesară executării lucrărilor menţionate.
    (2) Dreptul de uz (folosinţă) prevăzut la alin.(1) încetează la expirarea termenului stabilit pentru executarea lucrărilor sau înaintea acestui termen, la data finisării anticipate a lucrărilor sau la data sistării acestora. Oricare dintre aceste situaţii trebuie notificată de îndată proprietarului.
    (3) Dreptul de uz (folosinţă) asupra terenului pentru exploatarea şi întreţinerea reţelelor electrice, prin efectuarea reviziilor, a reparaţiilor şi a altor intervenţii necesare, în scopul asigurării funcţionării lor normale, se stabileşte prin contract, încheiat cu proprietarul, şi se întinde pe toată durata de funcţionare a reţelelor electrice, iar exercitarea lui se face ori de cîte ori este nevoie pentru asigurarea funcţionării normale a reţelelor electrice. În exercitarea dreptului menţionat, operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie pot, cu acordul prealabil al proprietarului:
    a) să depoziteze materiale, echipamente, utilaje şi instalaţii pentru întreţinere, revizie, reparaţie şi pentru alte intervenţii, necesare asigurării funcţionării normale a reţelelor electrice;
    b) să instaleze utilaje şi să lucreze cu acestea;
    c) să afecteze culturi, plantaţii sau alte amenajări existente şi să restrîngă activităţi ale proprietarului în măsura şi pe durata strict necesară în vederea executării activităţilor de întreţinere, de revizii, de reparaţii sau de alte intervenţii pentru asigurarea funcţionării normale a reţelelor electrice.
    Articolul 24. Servitutea de trecere subterană, de
                         suprafaţă sau aeriană a terenului unui terţ
    Servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană a terenului cuprinde dreptul la instalare a reţelelor electrice, precum şi accesul la ele pentru intervenţii, reparaţii, revizii, retehnologizări, întreţinere şi exploatare, în condiţiile legii.
    Articolul 25.  Restrîngerea sau sistarea unor activităţi şi
                          accesul la terenul unde se află reţelele
                          electrice
    (1) Pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, bunurilor sau a unor activităţi desfăşurate în zona de efectuare a lucrărilor de construcţie, reabilitare, retehnologizare, întreţinere şi exploatare a reţelelor electrice, operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie au dreptul de a obţine restrîngerea sau sistarea, pe durata lucrărilor, a activităţilor desfăşurate în vecinătate. În acest caz, persoanele afectate vor fi înştiinţate în scris despre data începerii şi, respectiv, a finalizării lucrărilor.
    (2) Operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie trebuie să exercite cu bună-credinţă şi în mod rezonabil dreptul de acces la terenul unde se află reţelele electrice.
    Articolul 26. Exproprierea
    (1) Terenurile necesare construirii, reabilitării, retehnologizării, întreţinerii şi exploatării reţelelor electrice care aparţin cu titlu de proprietate unor terţi pot fi expropriate pentru cauză de utilitate publică de autoritatea competentă, cu respectarea procedurii prevăzută de lege, după o dreaptă şi prealabilă despăgubire a proprietarului de teren.
    (2) Exproprierea terenului poate avea loc doar dacă operatorul reţelei de transport şi de sistem sau operatorii reţelelor de distribuţie nu au reuşit să obţină dreptul de uz sau de servitute asupra terenului şi/sau dacă demonstrează că lucrările prevăzute la art.22 vor împiedica substanţial folosirea ori chiar vor exclude posibilitatea folosirii de către proprietar a terenului său.
    (3) După trecere în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, terenul expropriat va fi dat în folosinţă cu titlu gratuit operatorului reţelei de transport şi de sistem sau operatorilor reţelelor de distribuţie pentru efectuarea lucrărilor necesare construcţiei sau exploatării reţelelor electrice.
    Articolul 27. Zonele de protecţie a reţelelor electrice
    (1) Pentru a se asigura protecţia şi funcţionarea normală a reţelelor electrice, pentru a se evita punerea în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului, în conformitate cu Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor electrice, aprobat de Guvern, se stabilesc zone de protecţie a reţelelor electrice.
    (2) În scopul protecţiei reţelelor electrice, persoanelor fizice şi juridice li se interzice:
    a) să efectueze construcţii de orice fel în zona de protecţie a reţelelor electrice fără acordul prealabil al operatorului reţelei de transport şi de sistem sau al operatorilor reţelelor de distribuţie. În cazul în care, în mod excepţional, este necesar ca pe terenul pe care este amplasată o reţea electrică să se execute o construcţie, beneficiarul acesteia din urmă şi/sau proprietarul vor suporta toate cheltuielile de modificare a traseului reţelei electrice, cu condiţia obţinerii acordului proprietarilor sau al deţinătorilor legali ai terenului de pe traseul pe care urmează să fie plasate noile reţele electrice, precum şi după obţinerea avizelor autorităţilor competente şi a autorizaţiei de construire;
    b) să efectueze săpături de orice fel ori să înfiinţeze plantaţii perene în zona de protecţie a reţelelor electrice fără acordul prealabil al operatorului reţelei de transport şi de sistem sau al operatorilor reţelelor de distribuţie;
    c) să depoziteze materiale pe culoarele de trecere şi în zonele de protecţie a reţelelor electrice fără acordul prealabil al operatorului reţelei de transport şi de sistem sau al operatorilor reţelelor de distribuţie;
    d) să arunce obiecte de orice fel pe reţelele electrice ori să intervină în orice alt mod asupra lor;
    e) să deterioreze construcţiile, îngrădirile sau inscripţiile de identificare şi de avertizare aferente reţelelor electrice;
    f) să limiteze ori să îngrădească prin împrejmuiri, prin construcţii ori în orice alt mod accesul la reţeaua electrică a operatorului reţelei de transport şi de sistem sau a operatorilor reţelelor de distribuţie.
Capitolul V
PRODUCEREA, TRANSPORTUL, DISTRIBUŢIA, OPERAREA
SISTEMULUI ŞI FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE

    Articolul 28. Coordonarea activităţilor în sistemul
                          electroenergetic
    (1) Unităţile electroenergetice funcţionează într-un sistem unic. Producătorii, operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie şi furnizorii colaborează pe principiile economiei de piaţă şi ale dirijării operativ-tehnologice unice a sistemului electroenergetic.
    (2) Dirijarea operativ-tehnologică unică a sistemului electroenergetic este funcţia  operatorului reţelei de transport şi de sistem.
    (3) Raporturile juridice dintre participanţii la piaţa energiei electrice se stabilesc în bază de contract, conform condiţiilor stipulate în licenţă şi în regulamentele elaborate şi aprobate de Agenţie.
    Articolul 29. Separarea conturilor şi transparenţa
                          în desfăşurarea activităţilor pe piaţa
                          energiei electrice
    (1) Unităţile electroenergetice sînt obligate să supună auditului rezultatele economico-financiare, să întocmească şi să publice anual pe pagina electronică dările de seamă privind exerciţiul economico-financiar al activităţii desfăşurate.
    (2) Pentru a se evita discriminarea, subvenţionările încrucişate şi distorsionarea concurenţei, unităţile electroenergetice sînt obligate să ţină în sistemul lor de contabilitate internă conturi separate pentru fiecare din activităţile de producere, de transport, de distribuţie şi de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate sau la tarife nereglementate, aşa cum ar fi în cazul în care aceste activităţi sînt desfăşurate de întreprinderi distincte. Unităţile electroenergetice sînt obligate să ţină conturi ce pot fi consolidate pentru alte activităţi care ţin de sectorul electroenergetic şi care nu se referă la activităţile de producere, de transport, de distribuţie şi de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate sau la tarife nereglementate. De asemenea, unităţile electroenergetice trebuie să ţină conturi consolidate pentru alte activităţi, nereglementate de prezenta lege. Conturile interne trebuie să conţină bilanţul şi un cont al profitului şi al pierderilor pentru fiecare activitate în parte.
    [Art.29 al.(2) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (3) În baza standardelor naţionale de contabilitate, unităţile electroenergetice vor preciza în contabilitatea lor internă regulile de alocare a activelor şi pasivelor, a cheltuielilor şi veniturilor, precum şi a pierderilor, pe care le aplică la întocmirea conturilor separate prevăzute la alin.(2).
    (4) Veniturile obţinute din posesia reţelelor electrice de transport şi/sau de distribuţie se specifică în conturile unităţilor electroenergetice. Unităţile electroenergetice ţin conturi separate pentru activităţile de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate şi de furnizare la tarife nereglementate. Rapoartele contabile anuale trebuie să cuprindă în note informaţii despre orice tranzacţie cu un anumit volum, efectuată de întreprinderile înrudite.
    [Art.29 al.(4) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    Articolul 30. Regulile pieţei energiei electrice
    (1) Raporturile juridice dintre producători, operatorul reţelei de  transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie, furnizorii de energie electrică şi consumatorii eligibili se stabilesc în contracte, încheiate în conformitate cu prezenta lege, cu Regulile pieţei energiei electrice, aprobate de Agenţie, cu alte acte normative.
    [Art.30 al.(1) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (2) Principiile de bază ale Regulilor pieţei energiei electrice sînt următoarele:
    a) stabilirea de raporturi juridice între participanţii la piaţa energiei electrice şi societăţile comerciale din zonele externe de dispecerizare pentru asigurarea funcţionării stabile, fiabile şi sigure a sistemului electroenergetic. În acest scop, toţi participanţii la piaţa energiei electrice vor respecta în activitatea lor principiul dirijării operativ-tehnologice unice a sistemului electroenergetic;
    b) asigurarea securităţii operaţionale adecvate a sistemului electroenergetic, inclusiv prin echilibrarea consumului de energie electrică şi decontarea conturilor, prin crearea de condiţii optime pentru efectuarea managementului congestiilor în reţelele electrice de către operatorul reţelei de transport şi de sistem şi operatorii reţelelor de distribuţie;
    c) organizarea unui sistem de evidenţă a energiei electrice prin măsurarea exactă a fluxurilor de energie electrică intrate la fiecare oră, zi şi lună în reţeaua electrică de transport şi de distribuţie şi, corespunzător, divizarea volumului total al energiei electrice între consumatorii eligibili şi furnizori potrivit contractelor de procurare, de furnizare a energiei şi a puterii electrice, încheiate de furnizori şi consumatorii eligibili;
    [Art.30 al.(2), lit.c) modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    d) asigurarea unui acces reglementat, fără discriminare la reţeaua electrică tuturor producătorilor, operatorului reţelei de transport şi de sistem, operatorilor reţelelor de distribuţie, furnizorilor şi consumatorilor, existenţi sau potenţiali, asigurarea de către operatorul reţelei de transport şi de sistem a accesului operatorilor reţelelor de distribuţie, al furnizorilor şi al producătorilor la toate echipamentele de măsurare care înregistrează volumele de energie electrică intrate în reţeaua electrică de transport şi ieşite din ea, în conformitate cu regulamentele aprobate de Agenţie, în scopul citirii indicaţiilor;
    [Art.30 al.(2), lit.d) modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    e) asigurarea prestării serviciilor de sistem şi a energiei electrice de echilibrare pe criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii;
    f) prezentarea de către operatorul reţelei de transport şi de sistem şi de către operatorii reţelelor de distribuţie a unor informaţii exacte, actuale tuturor participanţilor la piaţa energiei electrice, cu respectarea principiului transparenţei şi imparţialităţii.
    (3) Titularii de licenţe sînt obligaţi să se înregistreze la operatorul reţelei de transport şi de sistem şi să îi prezinte pronosticul balanţei de energie şi putere electrică pentru următorul an calendaristic.
    (4) Furnizorii şi consumatorii eligibili prezintă operatorului reţelei de transport şi de sistem sau operatorilor reţelelor de distribuţie proiectele de contracte spre coordonare privind posibilităţile de realizare tehnică a prevederilor lor. Realizarea tehnică a prevederilor din contractele încheiate este în sarcina operatorului reţelei de transport şi de sistem sau a operatorilor reţelelor de distribuţie.
    (5) În funcţie de genul activităţii, participanţii la piaţa energiei electrice încheie, după caz, contracte de procurare, de furnizare a energiei şi a puterii electrice, contracte de procurare a energiei electrice de echilibrare, contracte de prestare a serviciilor de sistem, contracte de prestare a serviciului de transport al energiei electrice, contracte de prestare a serviciului de distribuţie a energiei electrice sau alte contracte. Contractele trebuie să asigure acoperirea sarcinii consumatorilor finali proprii în fiecare oră a anului calendaristic următor.
    [Art.30 al.(5) în redacția LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (6) Calculul lunar al fluxurilor efective de energie electrică de pe piaţa energiei electrice, al cantităţilor de energie electrică procurate în conformitate cu contractele încheiate, evidenţa cantităţii de energie electrică la hotarele externe şi interne ale reţelei electrice de transport, precum şi calculul şi divizarea valorii efective a consumului tehnologic de energie electrică în reţeaua electrică de transport sînt în sarcina operatorului reţelei de transport şi de sistem şi se efectuează după o metodă stabilită în Regulile pieţei energiei electrice.
    (7) În condiţiile prevăzute în Regulile pieţei energiei electrice, operatorul reţelei de transport şi de sistem asigură echilibrul în reţelele electrice de transport. Părţile responsabile pentru echilibrare sînt obligate să încheie contracte de procurare a energiei electrice de echilibrare. În cazul în care partea responsabilă pentru echilibrare a provocat dezechilibru şi nu are contract de procurare a energiei electrice de echilibrare, operatorul reţelei de transport şi de sistem procură energia electrică necesară acoperirii dezechilibrului. În acest caz, conform contractului de prestare a serviciului de transport al energiei electrice, costurile pentru energia electrică respectivă vor fi achitate de partea responsabilă pentru echilibrare care nu a încheiat contract de procurare a energiei electrice pentru echilibrare.
    [Art.30 al.(7) introdus prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (8) Furnizorii de energie electrică la tarife reglementate şi la tarife nereglementate, consumatorii eligibili care consumă energie electrică produsă exclusiv din surse tradiţionale de energie sînt obligaţi să achiziţioneze de la furnizorul desemnat de Guvern conform art. 5 alin. (1) lit. f1) energie electrică în volumele stabilite de Agenţie în conformitate cu Regulile pieţei energiei electrice, inclusiv în funcţie de cota deţinută pe piaţă şi de consumul de energie electrică. Furnizorul desemnat de Guvern furnizează energia electrică, achiziţionată de la centralele electrice de termoficare şi de la centralele electrice care produc energie electrică din surse regenerabile de energie, la tariful aprobat de Agenţie.
    [Art.30 al.(8) introdus prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    Articolul 31. Măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale
    (1) Măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale se efectuează, în conformitate cu Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat de Agenţie.
    [Art.31 al.(1) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (2) Prevederile Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale se aplică în mod obligatoriu şi nediscriminatoriu producătorilor, operatorului reţelei de transport şi de sistem, operatorilor reţelelor de distribuţie, furnizorilor şi consumatorilor de energie electrică. Aceste prevederi reglementează raporturile juridice cu privire la:
    a) stabilirea punctelor de măsurare;
    b) măsurarea cantităţilor de energie electrică produsă, importată, exportată, transportată, distribuită, furnizată sau consumată, precum şi a fluxurilor transfrontaliere;
    c) definirea funcţiilor şi a obligaţiilor producătorilor, ale operatorului reţelei de transport şi de sistem, ale operatorilor reţelelor de distribuţie, ale furnizorilor şi ale consumatorilor de energie electrică în legătură cu măsurarea energiei electrice;
    d) colectarea de către operatorul reţelei de transport şi de sistem, de către operatorii reţelelor de distribuţie, după caz, a datelor cu privire la echipamentele de măsurare a energiei electrice în scopuri comerciale şi a datelor constatate la citirea indicaţiilor echipamentelor de măsurare, în scopul facturării şi al menţinerii bazelor de date;
    [Art.31 al.(2), lit.d) modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    e) prezentarea datelor cu privire la echipamentele de măsurare a energiei electrice în scopuri comerciale şi a datelor constatate la citirea indicaţiilor echipamentelor de măsurare, în scopul facturării şi al asigurării transparenţei privind activitatea de măsurare a energiei electrice;
    f) măsurarea valorilor mărimilor specifice serviciilor de sistem, colectarea şi acumularea datelor respective.
    Articolul 32.  Producerea energiei electrice
    (1) Producătorul are dreptul să participe la piaţa energiei electrice dacă respectă cerinţele tehnice de racordare la reţeaua electrică, iar calitatea energiei electrice livrate corespunde cerinţelor stabilite.
    (2) Producătorul are dreptul să vîndă energie electrică furnizorilor sau consumatorilor eligibili.
    (3) Producătorul trebuie să fie independent, din punct de vedere legal, de orice întreprindere care desfăşoară activitate de transport sau de distribuţie a energiei electrice. El nu poate deţine licenţă pentru transportul sau distribuţia energiei electrice.
    (4) Producătorul respectă Regulamentul cu privire la dirijarea prin dispecer a sistemului electroenergetic, elaborat de operatorul reţelei de transport şi de sistem şi aprobat de Agenţie.
    Articolul 33. Aprobarea construcţiei centralelor electrice
    (1) Guvernul aprobă construcţia centralelor electrice cu o putere mai mare de 20 MW şi aprobă majorarea capacităţii centralelor electrice de termoficare existente, în cazul în care capacitatea adiţională este mai mare de 20 MW.
    (2) Procedura şi temeiurile de aprobare a construcţiei centralelor electrice cu o putere mai mare de  20 MW şi de majorare a capacităţii centralelor electrice de termoficare existente, în cazul în care capacitatea adiţională este mai mare de 20 MW, trebuie să fie transparente, disponibile publicului, stabilite într-un regulament elaborat de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii şi aprobat de Guvern. La stabilirea procedurii şi a temeiurilor trebuie să se ţină cont de:
    a) siguranţa şi securitatea sistemului electroenergetic, a instalaţiilor şi echipamentelor asociate;
    b) protecţia sănătăţii şi asigurarea securităţii publice;
    c) protecţia mediului;
    d) ocuparea terenurilor şi alegerea amplasamentelor;
    e) utilizarea bunurilor domeniului public;
    f) eficienţa energetică;
    g) natura surselor primare;
    h) caracteristicile specifice solicitantului, precum sînt capacităţile tehnice, economice şi financiare;
    i) politicile privind micii producători şi/sau producerea distribuită.
    (3) Procedura şi criteriile de aprobare a construcţiei centralelor electrice cu o putere mai mare de 20 MW şi de majorare a capacităţii centralelor electrice de termoficare existente, în cazul în care capacitatea adiţională este mai mare de 20 MW, vor fi făcute publice. Aprobarea construcţiei centralelor electrice cu o putere mai mare de 20 MW şi majorarea capacităţii centralelor electrice de termoficare existente, în cazul în care capacitatea adiţională este mai mare de 20 MW, pot fi refuzate solicitantului doar din motive obiective, nediscriminatorii şi argumentate. Motivele refuzului vor fi comunicate în mod obligatoriu solicitantului. În conformitate cu Legea contenciosului administrativ, solicitantul se poate adresa în instanţă de contencios administrativ în cazul refuzului de a i se aproba construcţia centralelor electrice cu o putere mai mare de  20 MW sau majorarea capacităţii centralei electrice de termoficare existente, în cazul în care capacitatea adiţională este mai mare de 20 MW.
    Articolul 34. Licitaţia
    (1) În cazul în care, prin întreprinderea acţiunilor prevăzute la art.33, capacitatea de generare care a fost construită sau măsurile de management al eficienţei energetice/gestionare a cererii care au fost luate nu sînt suficiente pentru a se asigura securitatea furnizării energiei electrice, poate fi lansată o procedură de licitaţie. Licitaţiile se pot referi la noi capacităţi sau la măsuri de management al eficienţei energetice/gestionare a cererii.
    (2) Procedura de licitaţie trebuie să se bazeze pe criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii, iar etapele desfăşurării trebuie descrise într-un regulament aprobat de Guvern.
    (3) Procedura de licitaţie se organizează de către Guvern sau, la decizia lui, de către organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii.
    (4) Detaliile privind licitaţia pentru construcţia centralelor electrice sau pentru măsurile de management al eficienţei energetice/gestionare a cererii se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova cu cel puţin 6 luni înainte de data limită de prezentare a ofertei.
    (5) Caietul de sarcini trebuie pus la dispoziţia oricărei întreprinderi interesate, astfel încît aceasta să dispună de timp suficient pentru a-şi depune oferta. În vederea asigurării principiului transparenţei şi nediscriminării, caietul de sarcini trebuie să conţină descrierea detaliată a prevederilor contractului şi a procedurii care trebuie urmată de către toţi participanţii la licitaţie, lista completă a criteriilor în baza cărora va fi efectuată selecţia ofertanţilor şi vor fi atribuite contractul şi stimulentele, inclusiv subvenţiile.
    (6) În cazul în care licitaţia este iniţiată pentru capacităţile de generare  necesare, trebuie luate în considerare şi ofertele de furnizare a energiei electrice cu garanţii pe termen lung, provenite de la producătorii existenţi, cu condiţia ca acestea să permită acoperirea nevoilor
suplimentare.
    (7) La organizarea, monitorizarea şi controlul procedurii de licitaţie vor fi luate toate măsurile pentru a se asigura confidenţialitatea informaţiilor din oferte.
    Articolul 35. Operatorul reţelei de transport şi de sistem
    (1) Operatorul reţelei de transport şi de sistem este obligat:
    a) să efectueze dirijarea operativ-tehnologică unică a sistemului electroenergetic în conformitate cu condiţiile licenţei pentru transportul energiei electrice, cu prevederile prezentei legi, cu Regulile pieţei energiei electrice şi cu Normele tehnice ale reţelelor electrice de transport;
    b) să exploateze, să întreţină, să retehnologizeze, să reabiliteze şi să extindă reţelele electrice de transport, inclusiv interconectorii, în condiţii de eficienţă economică şi să presteze serviciul de transport al energiei electrice la destinaţie, conform clauzelor contractului încheiat între părţi şi condiţiilor stipulate în licenţă şi în regulamentele aprobate de Agenţie. La exploatarea, întreţinerea, retehnologizarea, reabilitarea şi extinderea reţelei electrice de transport, operatorul reţelei de transport şi de sistem va aplica în mod obligatoriu metode moderne de management al eficienţei energetice/gestionare a cererii, respectînd standardele minime privind întreţinerea şi dezvoltarea reţelelor electrice de transport, în special a interconectorilor;
    [Art.35 al.(1), lit.b) modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    c) să asigure capacitate pe termen lung reţelelor electrice de transport de a acoperi cererile rezonabile de prestare a serviciului de transport al energiei electrice, elaborînd şi executînd planuri de perspectivă privind extinderea şi dezvoltarea reţelelor electrice de transport, ţinînd cont de prognoza producerii şi a consumului de energie electrică;
    [Art.35 al.(1), lit.c) modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    d) să contribuie la securitatea aprovizionării cu energie electrică prin reţele electrice de transport adecvate şi la fiabilitatea funcţionării reţelelor electrice de transport;
    e) să gestioneze fluxurile de energie electrică din reţelele electrice de transport, ţinînd cont de schimburile cu alte sisteme interconectate. În acest scop, operatorul reţelei de transport şi de sistem răspunde de asigurarea unui serviciu de transport al energiei electrice sigur, fiabil şi eficient şi, în acest context, de asigurarea disponibilităţii tuturor serviciilor de sistem, în măsura în care această disponibilitate nu depinde de nici o altă reţea electrică de transport cu care este interconectată reţeaua sa;
    f) să îndeplinească funcţii de management al congestiilor în reţelele electrice de transport, inclusiv în interconectori, în conformitate cu Regulile pieţei energiei electrice, cu Normele tehnice ale reţelelor electrice de transport şi cu alte regulamente prin care se reglementează accesul la reţea, aprobate de către Agenţie, şi să asigure utilizarea la eficienţă maximă posibilă a capacităţii interconectorilor;
    [Art.35 al.(1), lit.f) modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    g) să răspundă la orice solicitare de serviciu, inclusiv la cererea privind eliberarea avizului de racordare, în termen de 15 zile de la data înregistrării solicitării. Avizul de racordare a centralei electrice se eliberează în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării solicitării;
    [Art.35 al.(1), lit.g) modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    h) să efectueze racordări, deconectări, reconectări la reţelele electrice de transport sau reparaţia acestora în condiţiile şi în termenele stabilite în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, în Normele tehnice ale reţelelor electrice de transport, precum şi în alte regulamente aprobate de Agenţie în conformitate cu legea;
    [Art.35 al.(1), lit.h) modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    i) să nu facă discriminare între utilizatorii de sistem sau între categoriile de utilizatori de sistem, în special în favoarea întreprinderilor înrudite;
    j) să furnizeze operatorului oricărei alte reţele electrice interconectate cu reţeaua sa informaţii suficiente pentru a asigura eficienţa şi securitatea exploatării reţelelor electrice, precum şi dezvoltarea coordonată şi interoperabilitatea reţelelor electrice interconectate. Operatorul reţelei de transport şi de sistem furnizează informaţii operatorilor de sisteme electroenergetice ale ţărilor vecine pentru a asigura eficienţa şi securitatea exploatării sistemelor interconectate;
    k) să ofere informaţii suficiente, necesare utilizatorilor de sistem pentru accesul eficient la reţelele electrice de transport, precum şi referitoare la serviciul de transport al energiei electrice, prestat în conformitate cu contractele de prestare a serviciului de transport al energiei electrice, cu Regulile pieţei energiei electrice şi cu alte regulamente aprobate de Agenţie în conformitate cu legea;
    [Art.35 al.(1), lit.k) modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    l) să plaseze zilnic pe pagina sa electronică informaţii cu caracter operativ şi tehnic privind funcţionarea sistemului electroenergetic;
    m) să prezinte Agenţiei spre aprobare, în termenele stabilite, planul de investiţii pentru următorii 5 ani, care trebuie ajustat anual. Planul de investiţii se publică pe pagina electronică a operatorului reţelei de transport şi de sistem;
    n) să prezinte Agenţiei, cel puţin o dată la 3 luni sau la solicitare, un raport cu privire la volumul energiei electrice importată, exportată şi schimburile de energie electrică pe parcursul lunii/lunilor anterioare;
    [Art.35 al.(1), lit.n) modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    o) să elaboreze şi să prezinte, pînă la 31 martie, organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii şi Agenţiei un raport anual, care să cuprindă informaţii cu privire la echilibrul între ofertă şi cerere pe piaţa energiei electrice, la prognoza cererii şi a capacităţilor de producţie planificate sau aflate în construcţie, la calitatea şi la nivelul de întreţinere a reţelei electrice de transport, la măsurile de acoperire a sarcinii de vîrf, precum şi la acţiunile care trebuie întreprinse în caz de reducere a volumelor furnizate de unul sau de mai mulţi furnizori. Raportul se publică pe pagina electronică a operatorului reţelei de transport şi de sistem;
    p) să respecte, în activitatea licenţiată, normele de amenajare a instalaţiilor electrice, actele normative, standardele tehnice, documentele normativ-tehnice aplicabile în domeniul protecţiei mediului, stabilite prin lege, în vederea reducerii/limitării/eliminării impactului reţelelor electrice de transport asupra mediului;
    q) să efectueze lucrări de defrişare sau tăieri de modelare a vegetaţiei pentru crearea şi menţinerea distanţei de apropiere faţă de reţelele electrice, conform actelor normative prevăzute de lege.
    (2) Operatorul reţelei de transport şi de sistem este obligat să organizeze  dirijarea operativ-tehnologică a sistemului electroenergetic şi managementul fluxurilor de energie electrică din sistemele electroenergetice ale ţărilor vecine în mod echitabil, transparent şi nediscriminatoriu, potrivit clauzelor contractelor de procurare şi/sau de furnizare a energiei şi a puterii electrice, încheiate de furnizori şi consumatorii eligibili, în conformitate cu cererile lunare depuse de părţile care au încheiat contracte în acest sens. Dirijarea operativ-tehnologică a fluxurilor de energie electrică de la centralele electrice de termoficare se efectuează luîndu-se în considerare regimul de producere a energiei termice.
    (3) Dispecerizarea centralelor electrice şi utilizarea capacităţii interconectorilor se efectuează pe criterii obiective, publicate şi aplicate în mod nediscriminatoriu, care asigură funcţionarea corespunzătoare a pieţei energiei electrice, ţinîndu-se cont de ordinea de merit economică a energiei electrice provenită de la centralele electrice, de contractele dintre participanţii la piaţa energiei electrice sau de fluxurile de energie electrică din interconectori şi de constrîngerile de ordin tehnic ale reţelei electrice de transport, acordîndu-se prioritate energiei electrice produsă de centralele electrice de termoficare în regim de cogenerare şi energiei electrice produsă de centralele electrice din surse regenerabile de energie.
    (4) Operatorul reţelei de transport şi de sistem este întreprindere de stat care nu poate fi supusă privatizării. În activitatea sa, operatorul reţelei de transport şi de sistem se călăuzeşte de principiul asigurării stabilităţii, fiabilităţii, securităţii şi eficienţei funcţionării sistemului electroenergetic.
    (5) Operatorul reţelei de transport şi de sistem trebuie să fie independent, din punct de vedere legal, de orice întreprindere care desfăşoară activitate de producere, de distribuţie sau de furnizare a energiei electrice şi nu poate deţine licenţă pentru producerea, distribuţia sau furnizarea energiei electrice.
    (6) Operatorul reţelei de transport şi de sistem este independent în luarea deciziilor. În activitatea sa trebuie să respecte următoarele condiţii:
    a) administratorii operatorului reţelei de transport şi de sistem să nu facă parte din conducerea întreprinderilor integrate pe verticală sau pe orizontală, responsabile, direct sau indirect, de gestionarea cotidiană a activităţii de producere, de distribuţie sau de furnizare a energiei electrice;
    b) să fie întreprinse măsuri adecvate pentru a se asigura că interesele profesionale ale administratorilor operatorului reţelei de transport şi de sistem sînt luate în considerare într-un mod care să le permită a acţiona independent;
    c) operatorul reţelei de transport şi de sistem să aibă drepturi decizionale depline şi efective, independent de întreprinderile integrate pe verticală sau pe orizontală, privind exploatarea, întreţinerea, extinderea şi dezvoltarea reţelelor electrice de transport, precum şi dreptul de a respinge orice imixtiune în operaţiunile zilnice. Influenţa întreprinderii dominante se asigură prin aprobarea planului financiar anual sau a oricărui alt document echivalent, precum şi prin stabilirea plafonului maxim de îndatorare a operatorului reţelei de transport şi de sistem întreprindere dependentă, pentru a nu fi atinse drepturile asociaţilor şi ale acţionarilor stabilite prin lege;
    [Art.35 al.(6), lit.c) modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    d) operatorul reţelei de transport şi de sistem să elaboreze un program de conformitate, care să conţină măsuri menite să garanteze excluderea unui comportament discriminatoriu, precum şi să conţină obligaţii specifice ale salariaţilor în vederea realizării acestui obiectiv, să prezinte Agenţiei un raport anual privind măsurile luate, pe care să îl publice ulterior pe pagina sa electronică.
    (61) Întreprinderile care au luat deja măsuri aferente separării contabile, funcţionale sau legale, ce asigură o independenţă mai mare operatorului reţelei de transport şi de sistem faţă de întreprinderea înrudită nu pot anula aceste măsuri.
    [Art.35 al.(61) introdus prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (7) Operatorul reţelei de transport şi de sistem asigură prestarea serviciilor de sistem, inclusiv a energiei electrice de echilibrare. Regulile utilizate de operatorul reţelei de transport şi de sistem în acest scop trebuie să fie obiective, transparente şi nediscriminatorii, inclusiv regulile privind taxarea utilizatorilor de sistem pentru provocarea dezechilibrelor în reţeaua electrică de transport. Termenele şi condiţiile, inclusiv regulile şi tarifele pentru prestarea serviciilor de către operatorul reţelei de transport şi de sistem, se stabilesc, într-un mod nediscriminatoriu. Ele trebuie să reflecte costurile şi să fie publicate după aprobarea lor de către Agenţie.
    [Art.35 al.(7) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (8) Operatorul reţelei de transport şi de sistem se conduce, în activitatea sa de exploatare a reţelei electrice de transport, de Regulamentul cu privire la dirijarea prin dispecer a sistemului electroenergetic, de condiţiile stipulate în licenţă, de regulamentele aprobate de Agenţie şi de documentele normativ-tehnice stabilite prin lege.
    [Art.35 al.(8) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (9) Operatorul reţelei de transport şi de sistem nu are dreptul să transmită energia electrică furnizată, conform contractelor semnate, de către un furnizor unui alt furnizor fără acordul prealabil scris al ambilor furnizori.
    Articolul 351. Drepturile şi obligaţiile specifice ale
                           operatorului reţelei de transport şi
                           de sistem în legătură cu securitatea
                           aprovizionării cu  energie electrică
                           şi schimburile transfrontaliere de
                           energie electrică
    (1) Operatorul reţelei de transport şi de sistem adoptă deciziile cu privire la construcţia şi investiţiile în interconectori în strînsă cooperare cu operatorii de sistem din statele cu care este interconectat sistemul electroenergetic al Republicii Moldova. La luarea deciziilor cu privire la construcţia de noi interconectori trebuie să se ţină cont de necesitatea menţinerii unui echilibru rezonabil între costurile pentru construcţia noilor interconectori şi avantajele pentru consumatorii finali. Operatorul reţelei de transport şi de sistem este obligat să ofere informaţii neconfidenţiale cu privire la proiectele sale de investiţii în interconectori, cu privire la proiectele de investiţii în interconectori ale altor părţi, pe care le cunoaşte, sau cu privire la investiţiile legate de construcţia liniilor electrice de transport interne care ar afecta substanţial capacitatea de interconexiune.
    (2) Operatorul reţelei de transport şi de sistem este obligat să respecte normele şi cerinţele de exploatare menite să garanteze securitatea reţelelor electrice de transport, aprobate de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii. Normele şi cerinţele de exploatare menite să garanteze securitatea reţelei electrice de transport trebuie să fie transparente, nediscriminatorii şi obiective şi trebuie făcute publice. Înainte de a aproba normele şi cerinţele menţionate, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii este obligat să consulte organele interesate, inclusiv autorităţile din statele cu care este interconectat sistemul electroenergetic al Republicii Moldova, după caz.
    (3) Pentru asigurarea nivelului stabilit de securitate la exploatarea reţelei electrice de transport, operatorul reţelei de transport şi de sistem menţine un nivel suficient de capacitate de rezervă în reţeaua electrică de transport şi cooperează cu operatorii reţelelor electrice de transport din statele cu care este interconectat sistemul electroenergetic al Republicii Moldova. Circumstanţele previzibile la care trebuie menţinută siguranţa se definesc în normele de securitate a exploatării reţelei electrice de transport.
    (4) În legătură cu alocarea capacităţii interconectorilor, operatorul reţelei de transport şi de sistem organizează licitaţii privind alocarea capacităţii interconectorilor şi percepe plăţi pentru capacitatea alocată, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la atribuirea şi gestionarea capacităţii interconectorilor sistemelor electroenergetice şi referitor  la mecanismele de soluţionare a problemei congestiilor în sistemul electroenergetic, aprobat de Agenţie. Plăţile percepute se iau în consideraţie la stabilirea tarifelor pentru serviciile de transport al energiei electrice conform art. 51.
    (5) În cazul schimburilor transfrontaliere de energie electrică, operatorul reţelei de transport şi de sistem prestează serviciile de transport al energiei electrice la tarifele aprobate de Agenţie, în conformitate cu prevederile art. 51. Valorile fluxurilor transfrontaliere de energie electrică se stabilesc în baza indicaţiilor înregistrate de echipamentele de măsurare instalate la interconexiuni, iar consumul tehnologic din reţeaua electrică de transport, care rezultă din schimburile transfrontaliere de energie electrică, se determină şi se acoperă  în conformitate cu Regulile pieţei energiei electrice.
    (6) Pentru a garanta siguranţa şi fiabilitatea funcţionării reţelei electrice de transport în contextul managementului congestiilor, operatorul reţelei de transport şi de sistem colaborează cu operatorii de sistem ai statelor vecine, inclusiv prin aplicarea unui mecanism de schimb de informaţii continuu. Operatorul reţelei de transport şi de sistem elaborează şi publică pe pagina sa electronică toată informaţia necesară pentru asigurarea unui acces eficient la reţelele electrice de transport, inclusiv la interconectori, privind capacitatea reţelelor electrice de transport, informaţia aferentă tranzacţiilor transfrontaliere, cu respectarea regulamentului aprobat de Agenţie.
    [Art.351 introdus prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    Articolul 36. Normele tehnice ale reţelelor electrice de transport
    (1) Cerinţele minime de ordin tehnic pentru participanţii la piaţa energiei electrice, menite să asigure transportul energiei electrice şi funcţionarea sigură şi eficientă a sistemului electroenergetic, se stabilesc în Normele tehnice ale reţelelor electrice de transport, aprobate de Agenţie.
    [Art.36 al.(1) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (2) Obiectivele de bază ale Normelor tehnice ale reţelelor electrice de transport sînt:
    a) stabilirea unui set de reguli pentru asigurarea accesului utilizatorilor de sistem la reţelele electrice de transport;
    b) stabilirea unui set de reguli pentru conducerea prin dispecer a reţelelor electrice de transport;
    c) stabilirea responsabilităţilor şi a obligaţiilor operatorului reţelei de  transport şi de sistem şi ale utilizatorilor de sistem;
    d) specificarea parametrilor tehnici de calitate la funcţionarea reţelelor electrice de transport;
    e) stabilirea procedurilor de conducere prin dispecer a grupurilor generatoare, în conformitate cu Regulile pieţei energiei electrice;
    f) stabilirea cerinţelor tehnice şi a procedurilor privind racordarea la reţelele electrice de transport;
    g) stabilirea cerinţelor tehnice pentru grupurile dispecerizabile racordate la reţeaua electrică de transport;
    h) stabilirea principiilor pentru dezvoltarea reţelelor electrice de transport;
    i) asigurarea interoperabilităţii sistemelor electroenergetice pe criterii obiective şi nediscriminatorii;
    j) stabilirea interfeţelor şi a fluxurilor informaţionale dintre operatorul reţelei de transport şi  de sistem şi utilizatorii de sistem.
    (3) Schimbul de informaţii între operatorul reţelei de transport şi de sistem şi utilizatorii de sistem se desfăşoară în conformitate cu procedura privind colectarea şi circulaţia datelor între participanţii la piaţa energiei electrice, cu respectarea celorlalte norme în vigoare.
    Articolul 37. Operatorii reţelelor de distribuţie
    (1) Operatorii reţelelor de distribuţie sînt obligaţi:
    a) să exploateze, să întreţină, să retehnologizeze, să reabiliteze, să extindă reţelele electrice  de distribuţie în condiţii de eficienţă economică şi să presteze servicii de distribuţie a energiei electrice la destinaţie, în condiţii nediscriminatorii pentru toţi utilizatorii de sistem, în conformitate cu clauzele contractului încheiat între părţi, cu condiţiile prevăzute în licenţă, cu Regulile pieţei energiei electrice, cu Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice şi cu Normele tehnice ale reţelelor electrice de distribuţie. La exploatarea, întreţinerea, retehnologizarea, reabilitarea şi la extinderea reţelelor electrice de distribuţie, operatorii reţelelor de distribuţie vor aplica în mod obligatoriu metode moderne de management al eficienţei energetice/gestionare a cererii. Operatorii reţelelor de distribuţie  trebuie să ţină cont de măsurile şi/sau de producerea distribuită care pot înlocui modernizarea sau majorarea capacităţii reţelei electrice de distribuţie;
    b) să întreţină reţelele electrice de distribuţie din zona sa în condiţii de siguranţă, fiabilitate şi eficienţă, ţinînd cont de protecţia mediului;
    c) să asigure capacitate pe termen lung reţelelor electrice de distribuţie pentru a satisface cererile rezonabile de prestare a serviciului de distribuţie a energiei electrice, elaborînd şi executînd planuri de perspectivă privind extinderea şi dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie, ţinînd cont de prognoza consumului de energie electrică;
    d) să gestioneze fluxurile de energie electrică din reţelele electrice de distribuţie;
    e) să acorde prioritate energiei electrice produsă în regim de cogenerare de centralele electrice de termoficare şi energiei electrice produsă de centralele electrice din surse regenerabile de energie la dispecerizarea capacităţilor de producere a energiei electrice;
    f) să răspundă la orice solicitare de serviciu, inclusiv să elibereze avizul de racordare, în termen de 10 zile de la data înregistrării solicitării. Avizul de racordare a centralei electrice se eliberează în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării solicitării;
    [Art.37 al.(1), lit.f) în redacția LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    g) să efectueze racordarea, deconectarea şi reconectarea la reţelele electrice de distribuţie sau reparaţia acestora în condiţiile şi în termenele stabilite în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, în Normele tehnice ale reţelelor electrice de distribuţie, precum şi în alte regulamente aprobate de Agenţie;
    [Art.37 al.(1), lit.g) modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    h) să racordeze la reţeaua electrică de distribuţie centralele electrice;
    i) să nu facă discriminare între utilizatorii de sistem sau categoriile de utilizatori de sistem, în special în favoarea întreprinderilor înrudite;
    j) să furnizeze operatorului oricărei alte reţele electrice interconectate cu reţeaua sa informaţii suficiente pentru a asigura eficienţa şi securitatea exploatării reţelelor electrice, dezvoltarea coordonată şi interoperabilitatea reţelelor electrice interconectate;
    k) să ofere informaţii suficiente utilizatorilor de sistem pentru acces eficient la reţelele electrice de distribuţie;
    l) să prezinte anual Agenţiei spre aprobare, în termenele stabilite, planul de investiţii pentru următorul an calendaristic şi să publice pe pagina sa electronică planul de investiţii aprobat de Agenţie;
    [Art.37 al.(1), lit.l) modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    m) să respecte, în activitatea licenţiată, normele de amenajare a instalaţiilor electrice, actele normative, standardele tehnice şi documentele normativ-tehnice aplicabile în domeniul protecţiei mediului, stabilite prin lege, în vederea reducerii/limitării/eliminării impactului reţelelor electrice de distribuţie asupra mediului;
    n) să efectueze lucrările de defrişare sau tăieri de modelare a vegetaţiei pentru crearea şi menţinerea distanţei de apropiere faţă de reţelele electrice, conform actelor normative stabilite prin lege.
    (2) Operatorii reţelelor de distribuţie sînt independenţi de orice întreprindere care desfăşoară activitate de producere, de transport sau de furnizare a energiei electrice, cu excepţia situaţiei prevăzută la art.52, şi nu pot deţine licenţă pentru producerea, transportul sau furnizarea energiei electrice.
    (3) Operatorul reţelei de distribuţie este independent în luarea deciziilor. În activitatea sa, el trebuie să respecte următoarele condiţii:
    a) administratorii operatorului reţelei de distribuţie să nu facă parte din conducerea întreprinderilor, integrate pe verticală sau pe orizontală, responsabile, direct sau indirect, de gestionarea cotidiană a activităţii de producere, de transport sau de furnizare a energiei electrice;
    b) să fie întreprinse măsuri adecvate pentru a se asigura că interesele profesionale ale administratorilor operatorului reţelei de distribuţie sînt luate în considerare într-un mod care să le permită a acţiona independent;
    c) operatorul reţelei de distribuţie să aibă drepturi decizionale depline şi efective, independent de întreprinderile integrate pe verticală sau pe orizontală, privind exploatarea, întreţinerea, extinderea şi dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie, precum şi dreptul de a respinge orice imixtiune în operaţiunile zilnice. Influenţa întreprinderii dominante se asigură prin aprobarea planului financiar anual sau a oricărui alt document echivalent, precum şi prin stabilirea plafonului maxim de îndatorare a operatorului reţelei de distribuţie întreprindere dependentă, pentru a nu fi atinse drepturile asociaţilor şi ale acţionarilor stabilite prin lege;
    [Art.37 al.(3), lit.c) modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    d) operatorul reţelei de distribuţie să elaboreze un program de conformitate, care să conţină măsuri menite să garanteze excluderea unui comportament discriminatoriu, precum şi să conţină obligaţii specifice ale salariaţilor în vederea realizării acestui obiectiv, să prezinte Agenţiei un raport anual privind măsurile luate, pe care să îl publice ulterior pe pagina sa electronică.
    [Art.37 al.(3), lit.d) modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
   
(31) Întreprinderile care au luat deja măsuri aferente separării contabile, funcţionale sau legale, ce asigură o independenţă mai mare operatorului reţelei de distribuţie faţă de întreprinderea înrudită nu pot anula aceste măsuri.
    [Art.37 al.(31) introdus prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (4) Operatorii reţelelor de distribuţie procură energie electrică pentru a acoperi consumul tehnologic şi pierderile de energie electrică din reţelele electrice de distribuţie şi pentru a menţine o rezervă de capacitate în reţelele lor, prin proceduri transparente, nediscriminatorii şi în conformitate cu Regulile pieţei energiei electrice.
    [Art.37 al.(4) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (5) Operatorul reţelei de distribuţie asigură menţinerea unui echilibru între capacitate şi consum în reţelele electrice de distribuţie. Regulile utilizate în acest scop trebuie să fie obiective, transparente şi nediscriminatorii, inclusiv regulile privind taxarea utilizatorilor de sistem pentru provocarea dezechilibrelor în reţeaua electrică de distribuţie. Termenele şi condiţiile, inclusiv regulile şi tarifele pentru prestarea acestor servicii de către operatorii reţelelor electrice de distribuţie, se stabilesc în conformitate cu Regulile pieţei energiei electrice, într-un mod nediscriminatoriu. Ele trebuie să reflecte costurile şi urmează să fie publicate.
    (6) Operatorii reţelelor de distribuţie se conduc, în activitatea lor de exploatare a reţelelor electrice de distribuţie, de condiţiile licenţei, de regulamentele aprobate de Agenţie şi de documentele normativ-tehnice stabilite prin lege.
    [Art.37 al.(6) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    Articolul 38. Normele tehnice ale reţelelor electrice de distribuţie
    (1) Planificarea extinderii, exploatarea, administrarea şi întreţinerea reţelelor electrice de distribuţie se efectuează în conformitate cu Normele tehnice ale reţelelor electrice de distribuţie, aprobate de Agenţie.
    [Art.38 al.(1) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (2) Normele tehnice ale reţelelor electrice de distribuţie sînt elaborate în vederea asigurării funcţionării sigure, inofensive, stabile şi economice a reţelelor electrice de distribuţie, sînt obligatorii pentru toţi participanţii la piaţa energiei electrice şi reglementează, în special, raporturile juridice care ţin de asigurarea unui acces nediscriminatoriu la reţelele electrice de distribuţie, de racordarea la reţelele electrice de distribuţie, de planificarea extinderii reţelelor electrice de distribuţie, de exploatarea şi de asigurarea întreţinerii reţelelor electrice de distribuţie, de dirijarea prin dispecer a reţelelor electrice de distribuţie, precum şi de stabilirea interfeţelor şi a fluxurilor informaţionale, după caz, dintre operatorii reţelelor de distribuţie şi operatorul reţelei de transport şi de sistem, precum şi utilizatorii de sistem.
    Articolul 39. Accesul terţilor la reţelele electrice
    (1) Accesul terţilor la reţelele electrice de transport şi de distribuţie se bazează pe tarife publicate, aplicate faţă de toţi utilizatorii de sistem pe principii obiective şi nediscriminatorii.
    (2) Operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie asigură acces la reţelele electrice de transport şi de distribuţie tuturor utilizatorilor de sistem şi terţilor fără discriminare. Operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie pot refuza accesul la reţelele lor electrice inclusiv să refuze argumentat eliberarea avizului de racordare, dacă se confruntă cu lipsă de capacitate pe motiv că nu există reţea electrică sau dacă reţeaua electrică existentă nu are capacitatea necesară pentru a fi satisfăcute cerinţele în energie electrică ale solicitantului. Refuzul trebuie motivat şi justificat în modul corespunzător. Operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie sînt obligaţi să ofere informaţii pertinente despre măsurile necesare extinderii reţelelor electrice de transport şi de distribuţie şi despre termenele concrete de realizare a extinderii reţelelor electrice de transport şi de distribuţie.
    [Art.39 al.(2) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (3) Accesul terţilor la reţelele electrice de transport şi de distribuţie se efectuează în condiţiile şi în termenele stabilite inclusiv în Regulile pieţei energiei electrice, în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, potrivit Normelor tehnice ale reţelelor electrice de transport şi Normelor tehnice ale reţelelor electrice de distribuţie.
    [Art.39 al.(3) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (4) Operatorul reţelei de transport şi de sistem este obligat să informeze Agenţia despre orice caz în care unui participant la piaţă sau unui solicitant i se refuză accesul la reţelele electrice de transport, precum şi despre congestii, propunînd modalităţi de soluţionare a acestora.
    [Art.39 al.(5) abrogat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
   
Articolul 391. Racordarea la reţeaua electrică
    (1) Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să solicite racordarea instalaţiei de utilizare, a centralei electrice ce îi aparţine la reţeaua electrică a operatorului reţelei de transport şi de sistem sau a operatorului reţelei de distribuţie care îşi desfăşoară activitatea în limitele teritoriului autorizat prin licenţă. Operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorul reţelei de distribuţie sînt obligaţi să comunice solicitantului, în scris, în termenul stabilit la art. 35 şi 37, condiţiile tehnico-economice de racordare la reţeaua electrică şi să colaboreze cu solicitantul la alegerea şi la realizarea celei mai avantajoase soluţii de racordare, cu excepţiile stabilite la art. 39 alin. (2).
    (2) La cererea solicitantului, operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorul reţelei de distribuţie asigură proiectarea şi montarea instalaţiei de racordare. Lucrările de proiectare şi montare a instalaţiei de racordare se efectuează după achitarea de către solicitant a tarifului de racordare şi după încheierea contractului de racordare.
    (3) Se interzice operatorului reţelei de transport şi de sistem, operatorului reţelei de distribuţie să oblige solicitantul, prin aviz de racordare, să proiecteze şi să monteze instalaţia de racordare de o capacitate ce depăşeşte puterea electrică solicitată sau să oblige solicitantul să achite tariful de racordare pentru o instalaţie de racordare de o capacitate ce depăşeşte puterea electrică solicitată. Nerespectarea acestei cerinţe are drept consecinţă rambursarea de către operatorul reţelei de transport şi de sistem, de către operatorul reţelei de distribuţie a diferenţei dintre cheltuielile efectiv suportate de solicitant şi cele ce urmau a fi suportate conform legii. Operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorul reţelei de distribuţie dispun de dreptul de a majora, din contul lor, capacitatea instalaţiei de racordare respective în cazul în care există perspectiva evidentă de apariţie a altor consumatori finali.
    (4) Tariful de racordare aferent blocului locativ nu va include costuri pentru proiectarea şi construirea liniilor electrice de tensiune medie (6 şi 10 kV) sau a posturilor de transformare ori pentru modificarea capacităţii celor existente.
    (5) Dacă instalaţia de racordare este realizată de operatorul de reţea, termenul de racordare a instalaţiei de utilizare la reţeaua electrică de distribuţie de tensiune joasă nu va depăşi 10 zile lucrătoare pentru cazurile care nu necesită lucrări de terasament. Pentru celelalte cazuri de racordare a instalaţiei de utilizare la reţeaua electrică de distribuţie de tensiune joasă, termenul de racordare nu va depăşi 40 de zile lucrătoare. Termenul de racordare a instalaţiei de utilizare la reţeaua electrică de distribuţie de tensiune medie şi la reţeaua electrică de tensiune înaltă nu va depăşi 60 de zile lucrătoare. Prin derogare de la prevederile prezentului alineat, în cazul racordării instalaţiilor de utilizare la staţiile electrice de 35 sau 110 kV ori la instalaţiile de 6 sau 10 kV, operatorul de reţea şi solicitantul sînt în drept să negocieze şi să stabilească alte termene de racordare. Termenele respective se calculează de la data achitării de către solicitant a tarifului de racordare.
    (6) Solicitantul este în drept să angajeze altă persoană autorizată pentru proiectarea şi montarea instalaţiei de racordare. În acest caz, prevederile alin. (2) nu se aplică, instalaţia de racordare aparţinînd consumatorului final. Termenele indicate la alin. (5) se aplică şi persoanelor autorizate.
    (7) În cazul racordării locului de consum cu o putere contractată de cel mult 200 kW la reţeaua electrică de distribuţie de tensiune joasă şi medie a operatorului reţelei de distribuţie, darea în exploatare a instalaţiei de utilizare şi/sau a instalaţiei de racordare se confirmă prin declaraţia electricianului autorizat sau de responsabilul tehnic de executare a lucrărilor de montare a instalaţiei de racordare şi/sau de utilizare.
    (8) Operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorul reţelei de distribuţie sînt obligaţi să asigure racordarea la reţeaua electrică de transport, la reţeaua electrică de distribuţie a centralei electrice sau a instalaţiei de utilizare. În cazul în care pentru realizarea instalaţiei de racordare este necesar acordul proprietarului  terenului sau al imobilului pe care urmează a fi amplasată instalaţia de racordare, solicitantul este obligat să obţină în prealabil acordul respectiv şi să suporte costurile aferente. Procedura şi condiţiile pentru efectuarea racordării instalaţiilor de utilizare, a centralelor electrice se stabilesc în regulamentele aprobate de Agenţie, inclusiv în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, în Normele tehnice ale reţelelor electrice de transport, în Normele tehnice ale reţelelor electrice de distribuţie.
    (9) Instalaţiile de racordare ale consumatorilor noncasnici, montate de operatorul de reţea şi amplasate pe teren public, se consideră proprietate a operatorului reţelei de transport şi de sistem, a operatorului reţelei de distribuţie, respectiv, care sînt responsabili de repararea, de exploatarea şi de întreţinerea lor pînă la punctul de delimitare. Punctul de delimitare se stabileşte evitîndu-se amplasarea instalaţiilor operatorului de reţea pe terenul consumatorului noncasnic, excepţie făcînd cazurile particulare prevăzute în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice. Postul de transformare ce aparţine unui consumator noncasnic este parte componentă a instalaţiei lui de utilizare.
    (10) Recepţionarea instalaţiilor de racordare şi punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare sau a centralelor electrice se efectuează cu respectarea documentelor normativ-tehnice stabilite prin lege.
    (11) Persoanele fizice şi juridice, indiferent de forma de proprietate şi organizare juridică, care au în proprietate linii şi staţii electrice sînt în drept să le transmită, cu titlu gratuit, operatorului reţelei de transport şi de sistem, operatorului reţelei de distribuţie. Venitul obţinut în urma transmiterii, cu titlu gratuit, a liniilor şi a staţiilor electrice menţionate se consideră venit neimpozabil.
    (12) Se interzice operatorului reţelei de transport şi de sistem, operatorului reţelei de distribuţie să condiţioneze racordarea de transmiterea de către solicitant, cu titlu gratuit, a liniilor sau a staţiilor electrice pe care le deţine cu titlu de proprietate.
    [Art.391 introdus prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    Articolul 40. Extinderea reţelelor electrice de transport
                         şi de distribuţie
    (1) Operatorul reţelei de transport şi de sistem şi operatorii reţelelor de distribuţie efectuează extinderea reţelelor lor electrice în legătură cu creşterea cererii de energie electrică, astfel încît să fie asigurate fiabilitatea şi continuitatea în aprovizionarea consumatorilor cu energie electrică, conform unui regulament aprobat de Agenţie.
    [Art.40 al.(1) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (2) Cheltuielile de extindere a reţelelor electrice de transport le suportă operatorul reţelei de transport şi de sistem. Aceste cheltuieli se iau în considerare la stabilirea tarifelor pentru transportul energiei electrice în cazul în care s-au efectuat în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă, cu metodologia tarifară şi cu regulamentele aprobate de Agenţie.
    [Art.40 al.(2) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (3) Cheltuielile de extindere a reţelelor electrice de distribuţie le suportă operatorii reţelelor de distribuţie. Aceste cheltuieli se iau în considerare la stabilirea tarifelor pentru distribuţia energiei electrice în cazul în care s-au efectuat în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă, cu metodologia tarifară şi cu regulamentele aprobate de Agenţie.
    [Art.40 al.(3) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    Articolul 41. Linii electrice directe
    (1) Producătorii şi furnizorii de energie electrică au dreptul să alimenteze cu energie electrică propriile unităţi, filialele şi consumatorii eligibili prin intermediul unor linii electrice directe.
    (2) Orice consumator eligibil are dreptul să fie alimentat cu energie electrică printr-o linie electrică directă de către un producător sau de către un furnizor.
    (3) Dreptul consumatorului eligibil de a i se furniza energie electrică prin intermediul liniei electrice directe nu exclude posibilitatea ca acesta să încheie contracte de furnizare a energiei electrice cu alţi furnizori.
    (4) Autorizaţiile de construire a liniilor electrice directe se eliberează, la solicitare, de către autorităţile administraţiei publice locale pe criterii obiective şi nediscriminatorii, stabilite în lege.
    (5) Eliberarea autorizaţiei de construire a unei linii electrice directe poate fi condiţionată de refuzul accesului la reţelele electrice de transport sau de distribuţie ori de examinarea de către Agenţie a disputelor privind accesul la reţea.
    (6) Autorităţile administraţiei publice locale pot refuza eliberarea autorizaţiei de construire a unei linii electrice directe în cazul în care acordarea autorizaţiei va obstrucţiona îndeplinirea prevederilor legii, menite să asigure executarea obligaţiilor de serviciu public şi a garanţiilor serviciului universal. Refuzul trebuie motivat şi justificat în modul corespunzător.
    Articolul 42. Calitatea serviciilor de transport
                          şi de distribuţie a energiei electrice
    (1) Calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice va fi apreciată în baza indicatorilor de calitate stabiliţi într-un regulament aprobat de Agenţie, care vor reflecta continuitatea livrării energiei electrice şi calitatea relaţiilor dintre operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie şi consumatorii finali. Agenţia stabileşte indicatori generali, care vor fi calculaţi pentru operatorul reţelei de transport şi de sistem, pentru operatorii reţelelor de distribuţie, şi indicatori garantaţi, care vor viza consumatorul final individual, precum şi valorile minime ale indicatorilor de calitate, care vor fi actualizaţi în funcţie de situaţia obiectivă din sectorul electroenergetic şi de cerinţele consumatorilor finali.
    [Art.42 al.(1) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (2) Pentru nerespectarea valorilor minime ale indicatorilor de calitate, Agenţia are dreptul să reducă tarifele pentru transportul şi pentru distribuţia energiei electrice în mărime de pînă la 5% din valoarea tarifului respectiv şi/sau să stabilească compensaţii individuale ce urmează a fi achitate de operatorul reţelei de transport şi de sistem sau de operatorii reţelelor de distribuţie consumatorilor finali, în conformitate cu un regulament aprobat de Agenţie.
    [Art.42 al.(2) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (3) Operatorul reţelei de transport şi de sistem şi operatorii reţelelor de distribuţie sînt obligaţi să ţină evidenţa tuturor cererilor, sesizărilor, solicitărilor legate de indicatorii de calitate a serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice şi să prezinte anual Agenţiei, în termenele stabilite, rapoarte privind calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice.
    Articolul 43. Furnizarea energiei electrice
    (1) Furnizorul este obligat să furnizeze consumatorilor energie electrică în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă, cu dispoziţiile capitolului VI şi cu actele normative, aprobate în conformitate cu prezenta lege, cu alte legi, ţinînd cont, la comercializarea pe piaţa internă a energiei electrice, de statutul prioritar al energiei electrice produsă în regim de cogenerare de centralele electrice de termoficare şi al energiei electrice produsă de centralele electrice din surse regenerabile de energie.
    [Art.43 al.(1) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (2) Titularul de licenţă pentru furnizarea energiei electrice la tarife reglementate procură energie electrică la cel mai mic preţ, asigurînd, totodată, fiabilitate furnizării energiei electrice către consumatori. Contractele de procurare a energiei electrice de către furnizorii de energie electrică la tarife reglementate se încheie sau se prelungesc în condiţii reglementate, pentru un termen de cel puţin un an. Furnizorii de energie electrică la tarife reglementate sînt obligaţi să încheie/prelungească contractele de procurare a energiei electrice în termene rezonabile şi să le prezinte spre avizare Agenţiei cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea contractelor precedente.
    [Art.43 al.(2) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (3) Nu se consideră furnizare alimentarea cu energie electrică a unui subconsumator de către un consumator final în interiorul locului de consum.
    [Art.43 al.(3) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (4) Furnizorul poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat prin nerespectarea calităţii stabilite pentru energia electrică furnizată.
    (5) Furnizorul de energie electrică este independent de orice întreprindere care desfăşoară activitate de transport sau de distribuţie a energiei electrice, cu excepţia situaţiei prevăzută la art.37, şi nu poate deţine licenţă pentru transportul sau distribuţia energiei electrice. Se interzice ca furnizorul de energie electrică la tarife reglementate să desfăşoare activitate de furnizare a energiei electrice la tarife nereglementate pe teritoriul în care desfăşoară activitate de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate, conform condiţiilor stipulate în licenţă.
    (6) Furnizorii de energie electrică la tarife reglementate îndeplinesc, de asemenea, obligaţiile furnizorului de ultimă opţiune în limitele teritoriului autorizat.
    [Art.43 al.(6) în redacția LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (7) Furnizorul la tarife reglementate este obligat să presteze serviciul universal şi să încheie, la solicitare, contracte de furnizare a energiei electrice cu orice consumator final în conformitate cu prezenta lege, cu regulamentele şi cu tarifele aprobate de Agenţie. Condiţiile şi termenele care trebuie respectate la încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate se stabilesc în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice.
    [Art.43 al.(7) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
Capitolul  VI
RAPORTURILE JURIDICE DINTRE PARTICIPANŢII
LA PIAŢA ENERGIEI ELECTRICE
    Articolul 44. Raporturile juridice pe piaţa energiei
                         electrice competitivă şi necompetitivă
    (1) Raporturile juridice dintre participanţii la piaţa energiei electrice stabilită de Agenţie ca fiind necompetitivă se reglementează prin regulamente elaborate şi aprobate de Agenţie.
    (2) Raporturile juridice dintre producători, furnizori şi consumatori pe piaţa energiei electrice stabilită de Agenţie ca fiind competitivă se reglementează prin clauzele contractelor încheiate între părţi, cu respectarea legilor şi regulamentelor în domeniu.
    Articolul 45. Regulamentul pentru furnizarea
                          şi utilizarea energiei electrice
    (1) Raporturile juridice dintre furnizori şi/sau operatorul reţelei de transport şi de sistem sau operatorii reţelelor de distribuţie şi consumatorii finali sînt reglementate de prezenta lege, de Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, aprobat de Agenţie, de alte acte normative prevăzute de lege.
    [Art.45 al.(1) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (2) Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice va cuprinde norme cu privire la proiectarea, montarea, recepţionarea instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, la delimitarea instalaţiilor unităţii electroenergetice de instalaţiile electrice ale consumatorilor finali, la exploatarea şi la întreţinerea instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, va conţine prevederi referitor la termenele şi la procedura de racordare la reţeaua electrică a instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, la încheierea, modificarea, suspendarea sau rezilierea contractelor de furnizare a energiei electrice, la evidenţa consumului de energie electrică, la plata energiei electrice, la deconectarea instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, la limitarea şi întreruperea furnizării de energie electrică, la examinarea reclamaţiilor consumatorilor finali şi la modalitatea de soluţionare a diferendelor şi litigiilor dintre furnizorii şi/sau operatorul reţelei de transport şi de sistem sau operatorii reţelelor de distribuţie  şi consumatorii finali.
    [Art.45 al.(2) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (3) Furnizorul este obligat să întreprindă măsuri pentru înlăturarea încălcării parametrilor de calitate a energiei electrice furnizate în termenele şi în condiţiile stipulate de Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice.
    Articolul 46. Contractul de furnizare a energiei electrice
    (1) Furnizarea energiei electrice se efectuează numai în bază de contract, încheiat între furnizor şi consumator. Contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu consumatorul final stipulează, în mod obligatoriu, denumirea şi adresa furnizorului, obiectul contractului, nivelurile de calitate, termenul de racordare a instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, responsabilităţile furnizorului şi ale consumatorului final, mijloacele prin care se pot obţine informaţii despre toate tarifele în vigoare, durata contractului, condiţiile de întrerupere a furnizării energiei electrice, condiţiile de deconectare şi de reconectare a instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali la reţelele electrice, cazurile şi modalitatea de modificare, suspendare şi reziliere a contractului, acţiunile care trebuie întreprinse în caz de nerespectare a nivelurilor de calitate prevăzute în contract, cuantumul compensaţiilor sau modalitatea de calcul al acestora în cazul încălcării de către furnizor a obligaţiilor sale, modalităţile de soluţionare a neînţelegerilor şi a litigiilor aferente neexecutării sau executării defectuoase a clauzelor contractuale.
    [Art.46 al.(1) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (2) Clauzele contractuale pot fi detalizate şi completate în anexe şi în alte acte adiţionale. Furnizorul şi consumatorul final pot prevedea în contractul de furnizare a energiei electrice reducerea sarcinii electrice în anumite perioade de timp ale zilei.
    [Art.46 al.(2) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (3) Consumatorul eligibil poate încheia contract de procurare sau de furnizare a energiei electrice cu orice producător sau furnizor, inclusiv din străinătate. La schimbarea furnizorului, consumatorul eligibil nu poate fi obligat la plata vreunei taxe. Condiţiile şi modalitatea de trecere a consumatorului eligibil de la un furnizor la altul se stabilesc printr-un regulament aprobat de Agenţie.
    [Art.46 al.(3) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (4) Cererile consumatorilor finali privind încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice şi modificarea contractelor deja încheiate se examinează şi se satisfac de titularul de licenţă în măsura posibilităţilor sale tehnice şi în termenele stabilite în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice.
    (41) Pentru întovărăşirile pomicole şi cooperativele de construcţie a garajelor, energia electrică se furnizează în baza unui contract unic de furnizare, încheiat între întovărăşirea pomicolă sau cooperativa de construcţie a garajelor şi furnizorul de energie electrică.
    [Art.46 al.(41) introdus prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (5) Furnizorul de energie electrică la tarife reglementate nu poate refuza încheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu potenţialul consumator final care a îndeplinit toate condiţiile impuse prin lege pentru încheierea contractului. Pentru achitarea cu întîrziere a consumului de energie electrică, consumatorii finali plătesc penalitate în mărime determinată şi în modul stabilit prin contract, în urma negocierilor. Cuantumul penalităţii este negociabil, dar nu poate depăşi rata medie anuală ponderată a dobînzii la creditele noi acordate în monedă naţională de băncile comerciale, pentru un an, înregistrată în anul precedent şi publicată în raportul Băncii Naţionale a Moldovei. Furnizorii vor renegocia cuantumul penalităţii stabilite în contractele încheiate cu toţi consumatorii finali, cu respectarea plafonului maxim stabilit.
    [Art.46 al.(5) în redacția LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (6) Furnizorul de energie electrică este obligat să prezinte consumatorului final informaţii suficiente cu privire la preţurile şi la tarifele practicate, precum şi la condiţiile generale aplicabile referitoare la accesul la reţelele electrice.
    (7) Furnizorul de energie electrică este obligat să indice în factura emisă spre plata consumului de energie electrică, precum şi în materialele promoţionale, puse la dispoziţia consumatorilor finali:
    a) informaţiile cu privire la contribuţia fiecărei surse de energie la structura generală a combustibilului pe anul precedent (pentru energia electrică importată vor fi utilizate cifrele prezentate furnizorului de către exportator);
    b) cel puţin sursele de referinţă existente, de exemplu pagina electronică, care să conţină informaţii cu privire la impactul activităţii asupra  mediului, inclusiv sub aspectul emisiilor de bioxid de carbon şi al deşeurilor radioactive rezultate din structura generală a combustibilului folosit la producerea energiei electrice în anul precedent.
    (8) Furnizorul este obligat să notifice consumatorul final despre intenţia de a modifica contractul, precum şi despre faptul că acesta din urmă are dreptul să rezilieze contractul în caz de dezacord.
    (9) Drepturile şi obligaţiile consumatorilor finali şi ale furnizorilor de energie electrică la tarife reglementate se stabilesc în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice. Drepturile şi obligaţiile consumatorului casnic care a încheiat contract de furnizare a energiei electrice se extind şi asupra membrilor lui de familie care locuiesc împreună cu el.
    (10) Consumatorul eligibil are dreptul să încheie contract de procurare a energiei electrice cu producătorul şi să organizeze transportul şi distribuţia ei prin reţelele electrice de transport şi de distribuţie, încheind contracte pentru prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice. Durata contractului de procurare a energiei electrice se negociază de către producător şi consumatorul eligibil şi poate varia în funcţie de necesităţile consumatorului eligibil.
    [Art.46 al.(10) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    Articolul 47. Efectele încheierii contractului de furnizare
                         a energiei electrice
    (1) Furnizorul este obligat să asigure continuitatea furnizării energiei electrice la parametrii prevăzuţi de standarde şi în conformitate cu clauzele contractuale.
    (2) Consumatorul final are dreptul să transmită energia electrică unui subconsumator numai cu acordul prealabil al furnizorului. Raporturile juridice dintre consumatorul final şi subconsumator încetează, în condiţiile prevăzute de lege, odată cu expirarea contractului privind furnizarea energiei electrice, precum şi în cazul încălcării obligaţiilor de către subconsumator.
    (3) Instalaţiile electrice ale consumatorilor finali nu trebuie să pună în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor, să prejudicieze proprietatea, să provoace deranjamente în funcţionarea normală a obiectelor sistemului electroenergetic şi în furnizarea energiei electrice către alţi consumatori finali.
    [Art.47 al.(3) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    Articolul 48. Situaţii excepţionale, întreruperi
                         şi limitări  în livrarea energiei electrice
    [Art.48 titlul în redacția LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (1) Operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie au dreptul să întrerupă prestarea serviciilor pentru un timp cît mai scurt dacă a survenit una din următoarele împrejurări:
    a) sînt puse în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor;
    b) apare pericolul prejudicierii proprietăţii;
    c) se încalcă balanţa de puteri în sistemul electro-energetic;
    d) se încalcă regimul de funcţionare a obiectelor sistemului electroenergetic;
    e) se efectuează racordări şi alte operaţiuni de exploatare şi de întreţinere care nu pot fi executate în alt mod;
    f) s-au produs avarii ori se lichidează consecinţelor lor.
    (2) Operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie avizează din timp consumatorul despre data şi durata întreruperii prestării de servicii dacă întreruperea nu este cauzată de o situaţie excepţională.
    (3) Operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie au dreptul să limiteze ori să întrerupă prestarea serviciilor în caz de criză de combustibil, survenită la scară naţională, sau în cazul unor interese ce ţin de apărarea naţională. La dispariţia circumstanţelor care au condus la limitarea sau la întreruperea prestării serviciilor, operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie vor relua cît mai repede prestarea serviciilor.
    (4) Operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie nu repară prejudiciile pe care le-au cauzat prin limitarea sau întreruperea prestării serviciilor în condiţiile prevăzute la alin.(3) dacă acţiunile lor sînt conforme prevederilor alin.(1) şi (2).
    (5) Operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie au dreptul să limiteze ori să întrerupă prestarea serviciilor de transport sau de distribuţie a energiei electrice în cazul în care consumatorul sau titularul de licenţă nu respectă clauzele contractuale.
    (6) Operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie au dreptul să deconecteze de la reţeaua electrică instalaţiile electrice ale consumatorului final pentru încălcarea prevederilor Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor electrice care conduce la reducerea fiabilităţii furnizării de energie electrică şi/sau dacă sînt puse în pericol persoanele, bunurile ori mediul.
    [Art.48 al.(6) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
   
(7) Restricţiile în livrarea energiei electrice în situaţii excepţionale trebuie să respecte criterii predefinite în ceea ce priveşte gestionarea dezechilibrului de către operatorul reţelei de transport şi de sistem. Orice măsură de salvgardare trebuie luată de către operatorul reţelei de transport şi de sistem după consultare cu alţi operatori ai reţelelor electrice de transport din ţările cu care este interconectat sistemul electroenergetic al Republicii Moldova, cu respectarea acordurilor bilaterale încheiate, inclusiv a acordurilor privind schimbul de informaţii, după caz.
    [Art.48 al.(7) introdus prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    Articolul 49. Evidenţa consumului de energie electrică
                          şi plata pentru energie electrică
    (1) Operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie sînt responsabili de instalarea, exploatarea, întreţinerea şi verificarea metrologică periodică a echipamentelor de măsurare ale consumatorului final racordat la reţelele lor electrice.
    (11) Pentru consumatorul casnic, cheltuielile legate de procurarea, instalarea, verificarea metrologică, exploatarea, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumului de energie electrică se suportă de operatorul reţelei de distribuţie. Cheltuielile respective justificate se includ în tariful la serviciul de distribuţie a energiei electrice. Consumatorul noncasnic este obligat să procure, să instaleze, să efectueze verificarea metrologică, să exploateze, să întreţină, să repare şi să înlocuiască echipamentele de măsurare a volumului de energie electrică furnizată. Operatorul reţelei de distribuţie va instala la consumatorul casnic echipamente de măsurare electronice, care permit înregistrarea orară a cantităţii de energie electrică utilizată, după ce va demonstra eficienţa economică a acestor măsuri şi după aprobarea acestor măsuri de către Agenţie.
    [Art.49 al.(11) introdus prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (2) Operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie ţin evidenţa energiei electrice utilizînd doar echipamente de măsurare verificate metrologic, ale căror tipuri sînt incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (3) Participanţii la piaţa energiei electrice pot iniţia verificarea metrologică de expertiză a echipamentelor de măsurare a energiei electrice în cazul în care una dintre părţi are reclamaţii. Dacă reclamaţia se confirmă, se fac recalculări, iar dacă nu se confirmă, cheltuielile de verificare le suportă reclamantul.
    (4) Consumatorul final:
    a) achită tariful de racordare, tariful pentru reconectare în cazul în care instalaţiile electrice ale consumatorului final au fost deconectate de la reţeaua electrică, precum şi alte cheltuieli care rezultă din lege. Tariful de  racordare şi tariful pentru reconectare constituie tarife pentru servicii auxiliare şi se achită de consumatorul final în condiţiile stabilite în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice;
    [Art.49 al.(4), lit.a) în redacția LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    b) achită, în corespundere cu indicaţiile echipamentului de măsurare şi cu clauzele contractuale, costul energiei electrice consumate;
    c) achită consumul energiei electrice calculat prin aplicarea sistemului pauşal, dacă se constată încălcarea de către consumator a clauzelor contractuale care a condus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică. Calculul consumului de energie electrică în aceste circumstanţe se efectuează în conformitate cu Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice.
    (5) Categoriile de consumatori casnici consideraţi vulnerabili pot primi compensaţii de la bugetul de stat în modul şi în condiţiile prevăzute de lege.
    Articolul 50. Soluţionarea litigiilor dintre participanţii
                         la piaţa energiei electrice
    Litigiile dintre participanţii la piaţa energiei electrice se soluţionează în instanţă de judecată competentă, excepţie făcînd cazurile prevăzute de prezenta lege.
Capitolul VII
REGLEMENTAREA TARIFELOR
    Articolul 51.  Tarifele reglementate în sectorul electroenergetic
   (1) Tarifele reglementate la energia electrică şi la energia termică produse de centralele electrice de termoficare, la energia electrică produsă de centralele electrice din surse regenerabile de energie, tarifele la serviciile de transport şi de distribuţie a energiei electrice, tariful pentru furnizarea energiei electrice la tarife reglementate, tariful final la energia electrică furnizată de furnizori la tarife reglementate, inclusiv tarifele binome şi tarifele diferenţiate în funcţie de nivelul de tensiune al reţelelor electrice şi în funcţie de orele de consum, se determină de titularii de licenţe şi se aprobă de Agenţie conform unor metodologii prestabilite.
    [Art.51 al.(1) în redacția LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (2) Metodologiile de calculare şi aplicare a tarifelor reglementate indicate la alin.(1) se aprobă de către Agenţie, în modul stabilit, pentru anumite perioade.
    [Art.51 al.(2) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (3) Metodologiile de calculare şi de aplicare a tarifelor reglementate includ:
    a) componenţa şi  modul de calculare:
    – a consumurilor aferente procurărilor de resurse energetice primare şi a energiei electrice, inclusiv principiile de recunoaştere a nivelului rezonabil şi justificat al consumului tehnologic din reţelele electrice;
    – a consumurilor materiale;
    – a consumurilor aferente  retribuirii muncii;
    – a uzurii mijloacelor fixe, inclusiv în cazul reevaluării acestora pentru a asigura ca activele respective să nu fie depreciate mai mult de o dată şi pentru a exclude activele care au fost obţinute gratuit prin donaţii şi granturi;
    – a costurilor suportate şi a veniturilor obţinute din activele utilizate în activităţile reglementate;
    – a cheltuielilor aferente exploatării eficiente şi întreţinerii obiectelor sistemului electroenergetic;
    – a cheltuielilor comerciale, generale şi administrative;
    – a altor cheltuieli operaţionale;
    – a nivelului de rentabilitate determinat în funcţie de costul energiei electrice furnizate (pentru activitatea de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate) sau de metoda costului mediu ponderat al capitalului (pentru activităţile reglementate de producere, de transport sau de distribuţie a energiei electrice);
    [Art.51 al.(3), lit.a) modificată prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    b) determinarea costurilor incluse în tarif, separat pentru fiecare activitate desfăşurată de titularul de licenţă pe piaţa energiei electrice;
    c) condiţiile de utilizare a uzurii anuale a mijloacelor fixe, a cheltuielilor materiale de întreţinere şi de exploatare, modul de reflectare a acestora în tarif în cazul utilizării lor în alte scopuri;
    d) modul de recuperare prin tarif a investiţiilor efectuate, metoda de determinare şi de aplicare a ratei de rentabilitate, pe tip de activitate. La aplicarea ratei de rentabilitate nu se ia în consideraţie valoarea ce a rezultat în urma reevaluării activelor, valoarea activelor achitate de consumatori, precum şi activele care au fost obţinute gratuit, prin donaţii şi prin granturi;
    [Art.51 al.(3), lit.d) în redacția LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    e) metoda de separare a consumurilor, a cheltuielilor şi a profitului, specificate la lit.a), la producerea energiei electrice şi a energiei termice, înregistrate de centralele electrice de termoficare; 
    f) modul de determinare şi de aplicare a tarifelor binome, a tarifelor diferenţiate în funcţie de nivelul de tensiune al reţelelor electrice şi în funcţie de orele de consum;
    [Art.51 al.(3), lit.f) în redacția LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    g) modul de ajustare a tarifelor pentru perioada de valabilitate a metodologiilor tarifare.
    (4) Metodologiile de calculare şi de aplicare a tarifelor reglementate la energia electrică trebuie să contribuie la furnizarea fiabilă a energiei electrice către consumatori, cu cheltuieli minime şi cu utilizarea eficientă a obiectelor sistemului electroenergetic, inclusiv a capacităţilor  de producţie.
    (5) Titularii de licenţe sînt obligaţi să prezinte Agenţiei informaţiile care îi sînt necesare în activitatea de supraveghere a corectitudinii evidenţei consumurilor şi cheltuielilor efective şi a calculării tarifelor reglementate.
    (6) Hotărîrile Agenţiei cu privire la aprobarea tarifelor reglementate se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (7) Stabilirea, aprobarea şi revizuirea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor finali şi terţilor de către operatorul reţelei de transport şi de sistem sau de operatorii reţelelor de distribuţie, inclusiv a tarifului de racordare şi a tarifului pentru reconectare, se efectuează conform unei metodologii aprobată de Agenţie şi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Tarifele la serviciile auxiliare se aprobă anual de Agenţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    [Art.51 al.(7) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (8) Furnizorii de energie electrică la tarife nereglementate negociază cu consumatorii preţul la energia electrică furnizată.
Capitolul  VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 52
    (1) Deschiderea pieţei energiei electrice se va efectua pe etape, stabilite de Agenţie, după coordonarea cu Guvernul, în următoarele termene:
    a) pentru consumatorii noncasnici – pînă la 1 ianuarie 2013;
    b) pentru consumatorii casnici – pînă la 1 ianuarie 2015.
    (11) Consumatorii noncasnici care nu pot semna contracte de furnizare a energiei electrice la preţ negociabil sînt în drept să solicite semnarea contractelor de furnizare a energiei electrice cu furnizorii de energie electrică la tarife reglementate.
    [Art.52 al.(11) introdus prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (2) Pînă la 1 iunie 2014, operatorii reţelelor de distribuţie vor finaliza separarea conturilor contabile şi vor separa funcţional (organizaţional şi decizional) activitatea de distribuţie a energiei electrice de activitatea de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate. În legătură cu executarea obligaţiei stabilite, operatorii reţelelor de distribuţie trebuie să prezinte Agenţiei, pînă la 1 iunie 2014, programul de conformitate în care urmează să fie descrise în mod detaliat şi măsurile întreprinse pentru îndeplinirea cerinţelor stabilite la art. 37. Neprezentarea în termen a programului de conformitate atrage sancţionarea operatorilor reţelelor de distribuţie conform prevederilor Codului contravenţional.
    [Art.52 al.(2) în redacția LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
   
(21) Pînă la 1 ianuarie 2015, operatorii reţelelor de distribuţie pot fi concomitent şi furnizori de energie electrică la tarife reglementate.
    [Art.52 al.(21) introdus prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (22) Pînă la 1 ianuarie 2015, operatorii reţelelor de distribuţie sînt obligaţi să separe, din punct de vedere legal, activitatea de distribuţie de activitatea de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate.
    [Art.52 al.(22) introdus prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (23) Adunarea generală a acţionarilor este în drept să decidă că nu este necesară evaluarea activelor întreprinderii în legătură cu executarea de către operatorii reţelelor de distribuţie a obligaţiilor stabilite în prezentul articol. Diferenţa rezultată în urma evaluării activelor nu va fi luată în calcul la aplicarea ratei de rentabilitate în contextul determinării de către titularii de licenţe şi al aprobării de către Agenţie a tarifelor reglementate.
    [Art.52 al.(23) introdus prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (3) După 1 ianuarie 2013, operatorul reţelei de transport şi de sistem este obligat să procure, în condiţiile stabilite de Agenţie, energia electrică necesară acoperirii consumului tehnologic în reţeaua electrică de transport şi să menţină o rezervă de capacitate în reţeaua electrică de transport, conform unor proceduri transparente, bazate pe principiile economiei de piaţă, în conformitate cu Regulile pieţei energiei electrice şi cu Normele tehnice ale reţelelor electrice de transport.
    [Art.52 al.(3) modificat prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
   
(31) Pînă la aprobarea tarifului de racordare, plata pentru racordare la reţeaua electrică va fi calculată  în baza devizului de cheltuieli pentru montarea instalaţiei de racordare.
    [Art.52 al.(31) introdus prin LP27 din 13.03.14, MO66-71/21.03.14 art.144]
    (4) Pentru ajustarea condiţiilor din licenţele eliberate la prevederile prezentei legi, în decursul unui an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenţia are dreptul să modifice din oficiu condiţiile din licenţele eliberate.
    (5) Guvernul, în termen de 3 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri referitor la aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    (6) Agenţia, în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va elabora şi va aproba regulamentele prevăzute în prezenta lege.
    (7) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
    Legea nr.137-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111–113, art.681);
    Legea nr.1160-XIV din 26 iulie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.102–105, art.743);
    Legea nr.1379-XIV din 17 noiembrie 2000 pentru modificarea articolului 7 din Legea cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.154–156, art.1162);
    Legea nr.75-XV din 28 februarie 2003 pentru modificarea articolului 38 din Legea nr.137-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.48, art.199);
    articolul XXXVII din Legea nr.240-XV din 13 iunie 2003 privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.138–140, art.557);
    Legea nr.82-XVI  din 13 mai 2005 pentru completarea articolului 30 din Legea nr.137-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.77–79, art.339);
    Legea nr.345-XVI din 22 decembrie 2005 pentru modificarea articolului 38 din Legea nr.137-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.1–4, art.28);
    Legea nr.172-XVI din 19 iulie 2007 pentru modificarea articolului 38 din Legea nr.137-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107–111, art.482);
    articolul XXVII din Legea nr.280-XVI din 14 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.94–96, art.349);
    articolul IV din Legea nr.107-XVIII din 17 decembrie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.197–200, art.648).

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                      Mihai GHIMPU

    Nr.124-XVIII. Chişinău, 23 decembrie 2009.