HGC82/2010
ID intern unic:  333680
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 82
din  12.02.2010
cu privire la modificarea şi completarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 16.02.2010 în Monitorul Oficial Nr. 25-26     art Nr : 115
    În scopul ameliorării şi  optimizării procedurii de aplicare a apostilei pe actele oficiale întocmite pe teritoriul Republicii Moldova, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Punctul 3 din Notele la Nomenclatorul lucrărilor efectuate şi  serviciilor prestate contra plată de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifele la acestea, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.241 din  6 martie 2006 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la acestea, precum şi a regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.43-46, art. 284), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „3. Plata pentru actul emis în regim de urgenţă:
    a) pe numele sau în interesul cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor străini sau apatrizilor, în termen de 3 zile lucrătoare este de 200 lei, 1 zi lucrătoare  –  400 lei, 6 ore – 600 lei;
    b) pe numele sau în interesul persoanelor fizice (întreprinzătorilor) şi persoanelor juridice, în termen de 3 zile lucrătoare este de 300 lei, 1 zi lucrătoare – 600 lei, 6 ore –1200 lei ”.
    2. Regulamentul  privind aplicarea apostilei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.163 din 15 februarie  2007 „Cu privire la optimizarea structurii Ministerului Justiţiei şi aprobarea Regulamentului privind aplicarea apostilei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.25-28, art. 177), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 9:
    la litera a), după cuvintele „24 februarie 1998” se completează cu textul „şi duplicatele actelor de stare civilă, cu excepţia certificatelor de deces, eliberate în termen de 3 luni pînă la prezentarea actelor pentru aplicarea apostilei”;
     litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) documentele emise de Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor;”;
    la litera c), cuvintele „şi alte documente” se exclud;
    la litera d), după cuvintele „actele de studii,” se completează cu textul „eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în modul stabilit de legislaţie”, iar după cuvintele „actul de studiu” se completează cu sintagma „sau de la Ministerul Educaţiei”;
    litera i) se completează cu textul „care cad sub incidenţa art. 1 al Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, încheiate la Haga la 5 octombrie 1961”;
    2) la punctul 12, alineatul trei va avea următorul cuprins:
    „Apostila se poate aplica doar pe copia legalizată notarial a actului  original stabilit la punctul 9”;
    3) punctul 16:
    alineatul unu în final se completează cu cuvintele  „şi copia acestuia”;
    la alineatul doi, cuvintele „gradul doi” se substituie cu cuvintele „gradul patru”;
    alineatul trei va avea următorul cuprins:
    „În cazul reprezentanţilor întreprinderilor, societăţilor comerciale şi altor persoane juridice, se va prezenta procura sau alt document ce legalizează împuternicirile reprezentatului, în care să fie indicate numele şi datele personale ale persoanei împuternicite”;
    4) la punctul 24, după propoziţia a doua se completează cu o nouă propoziţie cu următorul cuprins: „În caz de necesitate, concomitent cu verificarea suplimentară a actelor supuse apostilării se verifică procura sau alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului, actele de stare civilă, care atestă rudenia pînă la gradul IV sau căsătoria, şi actele de instituire a tutelei sau curatelei”.

    PRIM-MINISTRU                                                 Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, ministrul afacerilor
    externe şi integrării europene                               Iurie LEANCĂ
    Viceprim-ministru, ministrul economiei                 Valeriu LAZĂR
    Ministrul justiţiei                                                    Alexandru TĂNASE
    Ministrul finanţelor                                                 Veaceslav NEGRUŢA

     Chişinău, 12 februarie 2010.
     Nr. 82.