HGM99/2010
ID intern unic:  333714
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 99
din  16.02.2010
cu privire la aprobarea limitelor numărului de unităţi de personal
şi ale cheltuielilor de personal în sectorul bugetar pentru autorităţile
administraţiei publice centrale şi locale pe anul 2010
Publicat : 19.02.2010 în Monitorul Oficial Nr. 27-28     art Nr : 138
    MODIFICAT
    HG546 din 25.06.10, MO108-109/29.06.10 art.611

    Pentru executarea prevederilor articolului 7 din Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr.133-XVIII din 23 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 193-196, art.619), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se stabilesc limitele numărului de unităţi de personal şi ale cheltuielilor de personal în sectorul bugetar pe anul 2010, din toate sursele de finanţare, după cum urmează:
    pentru autorităţile administraţiei publice centrale, conform anexei nr.1;
    pentru autorităţile administraţiei publice locale, conform anexei nr.2.
    [Pct.1 modificat prin HG546 din 25.06.10, MO108-109/29.06.10 art.611]
 
   2. Autorităţile administraţiei publice centrale, în termen de 10 zile, vor repartiza şi vor aproba pentru instituţiile din subordine limitele numărului de unităţi de personal şi ale cheltuielilor de personal pe anul 2010, potrivit celor stabilite pentru autoritate.
     [Pct.2 modificat prin HG546 din 25.06.10, MO108-109/29.06.10 art.611]
   
21. Se recomandă autorităţilor publice locale de nivelul întîi şi de nivelul al doilea să stabilească pentru instituţiile din subordinea lor limitele numărului de unităţi de personal şi ale cheltuielilor de personal pe anul 2010 în limitele prevăzute pe unităţile administrativ-teritoriale. Coordonarea acestei activităţi se pune în sarcina preşedinţilor de raioane, primarilor municipiilor şi guvernatorului unităţii teritoriale autonome Găgăuzia.
    [Pct.21introdus prin HG546 din 25.06.10, MO108-109/29.06.10 art.611]
 
   3. Se obligă conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi se recomandă conducătorilor autorităţilor administraţiei publice locale să nu admită emiterea ordinelor sau a altor documente interne ce presupun majorarea numărului-limită de unităţi de personal şi a cheltuielilor de personal stabilite prin prezenta hotărîre.
    [Pct.3 modificat prin HG546 din 25.06.10, MO108-109/29.06.10 art.611]
   
31. Ministerul Educaţiei şi Ministerul Culturii vor acorda autorităţilor administraţiei publice locale asistenţă metodologică în scopul optimizării numărului şi cheltuielilor de personal în instituţiile de învăţămînt şi de cultură finanţate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.
    [Pct.31introdus prin HG546 din 25.06.10, MO108-109/29.06.10 art.611]
    4. Autorităţile administraţiei publice centrale, în termen de o lună, vor perfecta cadrul normativ cu referire la structura şi numărul-limită ale acestora, aducîndu-le în concordanţă cu prezenta hotărîre, specificînd personalul din serviciile publice desconcentrate în teritoriu şi cel de deservire tehnică (muncitori) ce asigură funcţionarea autorităţii publice.
    5. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.3.

    PRIM-MINISTRU                                              Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                             Valeriu Lazar
    Ministrul finanţelor                                              Veaceslav Negruţa
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                  Valentina Buliga

    Nr. 99. Chişinău, 16 februarie 2010.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. 99
din 16 februarie 2010
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.239 din 29 februarie 2008 „Pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Concepţiei optimizării numărului angajaţilor din sectorul bugetar în anii 2008-2010” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.57-60, art.361).
    2. Punctul 12 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.18 din 20 ianuarie 2009 „Cu privire la implementarea normelor salariale prevăzute în anul 2009 pentru angajaţii din ramurile sectorului bugetar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.10-11, art.44).