HGC116/2010
ID intern unic:  333794
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 116
din  19.02.2010
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în anexele nr.3, nr.4 şi nr.5 la Hotărîrea
 Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998
Publicat : 26.02.2010 în Monitorul Oficial Nr. 30-31     art Nr : 163
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în anexele nr.3, nr.4 şi nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 „Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                          Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                          Veaceslav Negruţa

    Nr. 116. Chişinău, 19 februarie 2010.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.116
din 19 februarie 2010
Modificările şi completările
ce se operează în anexele nr.3, nr.4 şi nr.5
la Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998
    Anexele nr.3, nr.4 şi nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 „Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 15 aprilie 2008, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la anexa nr. 3, după punctul 7 se completează cu un nou punct 71, cu următorul cuprins:
    „71. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcţiile deţinute, atribuţiile lor în cadrul Comisiei vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în aceste funcţii, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.”;
    anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului
nr. 474 din 28 aprilie 1998

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control
    BARBĂNEAGRĂ Victor         -    viceministru al finanţelor (preşedinte al Comisiei)
    CIOBANU Sergiu                    -    viceministru al economiei (vicepreşedinte al Comisiei)
    CURMEI Sofia                         -    şef secţie, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat
                                                          (secretar responsabil al Comisiei)
    PLATON Nicolae                    -    şef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
    CERTAN Anastasia                 -    director direcţie, Ministerul Finanţelor
    VÎLCU Viorel                          -    şef direcţie, Centrul pentru Combaterea Crimelor
                                                          Economice şi Corupţiei
    COCEBAN Vitalie                  -    şef  Î.S. „FISCSERVINFORM”
    HANGANU Elena                   -    şef direcţie, Ministerul Economiei
    NIRCA Vladimir                      -    şef direcţie, Consiliul municipal Chişinău
    CALMÂŞ Pavel                       -    şef direcţie, Uniunea Centrală a Cooperativelor de
                                                          Consum „MOLDCOOP”
    ŞCHIOPU Victor                     -    director general S.A. „SIGMA”;
    anexa la Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar:
    punctul 12 se exclude;
    după punctul 14 se includ punctele 15 şi 16 cu următorul cuprins:
     „15. Asigurarea alimentaţiei elevilor şi personalului din instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general pe durata anului de studii. La finele gestiunii zilnice se întocmeşte documentul primar cu regim special – bonul de plată, care conţine totalitatea tranzacţiilor comerciale efectuate.
    16. Comercializarea către populaţie a bunurilor şi serviciilor de alimentaţie publică, în perioada desfăşurării iarmaroacelor, expoziţiilor, festivalurilor şi diverselor măsuri cultural-sportive – în parcuri şi străzi, precum şi în alte locuri publice, autorizate de autorităţile publice locale şi/sau centrale cu informarea organului fiscal respectiv. La finele gestiunii zilnice se întocmeşte documentul primar cu regim special – bonul de plată, care conţine totalitatea tranzacţiilor comerciale efectuate.”.