HGC145/2010
ID intern unic:  333896
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 145
din  25.02.2010
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează
 în Regulamentul cu privire la regulilede origine a mărfurilor, aprobat
 prin Hotărîrea Guvernului nr.1599  din 13 decembrie 2002
Publicat : 05.03.2010 în Monitorul Oficial Nr. 33     art Nr : 199
    Pentru executarea prevederilor art. 25 din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art. 834), cu modificările şi completările ulterioare,  Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Regulamentul cu privire la regulile de origine a mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1599 din 13 decembrie 2002 (se anexează).
    2. Lista prelucrărilor sau transformărilor simple care nu atribuie produsului obţinut caracteristici ce l-ar deosebi esenţial de marfa iniţială şi care se consideră insuficiente pentru acordarea statutului de produs originar din zonele economice libere, conform anexei nr.1 la Regulament, va fi periodic revizuită şi actualizată, reieşind din conjunctura pieţei.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                      Valeriu Lazar
    Ministrul finanţelor                                                       Veaceslav Negruţa

    Nr. 145. Chişinău, 25 februarie 2010.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.145
din 25 februarie 2010

Modificările şi completările
ce se operează în Regulamentul cu privire la regulile de origine
 a mărfurilor,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1599
din 13 decembrie 2002

    Regulamentul cu privire la regulile de origine a mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1599 din 13 decembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002,  nr.174-176, art.1755), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) capitolul II se completează cu următoarele puncte:
    „161. Serviciul Vamal aplică preferinţe tarifare pentru mărfurile originare din zonele economice libere amplasate pe teritoriul Republicii Moldova, produse cu respectarea regulilor de origine prevăzute în prezentul Regulament şi introduse pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, în conformitate cu  prevederile  actelor normative în vigoare.
    162. Se consideră originare din zona economică liberă mărfurile produse integral în condiţiile prevăzute de articolul 20 din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, precum şi mărfurile prelucrate suficient în această zonă, dacă corespund  cel puţin uneia dintre următoarele cerinţe:
    a) intervine schimbarea poziţiei mărfii (codului de clasificare) în Nomenclatorul mărfurilor, la nivelul unuia din primele patru semne;
    b) costul mărfurilor declarate pentru export depăşeşte costul mărfurilor introduse în zona  economică liberă din cauza creşterii cu peste 35 la sută a ponderii cheltuielilor proprii.
    163. Nu vor fi considerate originare din zona economică liberă mărfurile supuse pe teritoriul acesteia, unor operaţii şi procese minime de producţie, conform listei din punctul 7 al prezentului Regulament şi Listei prelucrărilor sau transformărilor simple care nu atribuie produsului obţinut caracteristici ce l-ar deosebi esenţial de marfa iniţială şi care se consideră insuficiente pentru acordarea statutului de produs originar din zonele economice libere, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament.
    164. Documentul care atestă originea mărfurilor din zonele economice libere este Declaraţia producătorului, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament. Declaraţia producătorului este un act întocmit de producătorul rezident al zonelor economice libere în care acesta indică originea mărfurilor produse, cu descrierea procesului de producere a mărfurilor pe teritoriul zonelor economice libere, cu indicarea poziţiei tarifare, descrierea şi valoarea comercială a materiei prime utilizate la producerea mărfurilor; a poziţiei tarifare, descrierea şi valoarea comercială a mărfurilor produse, inclusiv cu prezentarea calculului cotei procentuale a valorii modificate.
    165. Declaraţia producătorului este prezentată organului vamal împreună cu documentele justificative, în prealabil sau concomitent cu depunerea declaraţiei vamale, conform căreia mărfurile produse pe teritoriul zonei economice libere sînt importate pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova. Actul menţionat produce efecte juridice numai după aprobarea de către colaboratorul vamal, responsabil de certificarea şi controlul originii mărfurilor şi  de trecerea acestuia în evidenţa organului vamal. Modul şi procedura de aprobare şi evidenţă a declaraţiilor producătorului se stabilesc de către Serviciul Vamal.
    În caz de respingere spre aprobare a declaraţiei producătorului, organul vamal o restituie solicitantului, împreună cu refuzul motivat în formă scrisă.
    166. Fiecare dintre producătorii de mărfuri rezidenţi ai zonelor economice libere care importă pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova mărfuri cu aplicarea preferinţelor tarifare vor fi supuşi, cel puţin o dată în an, unui control din partea organelor vamale, în scopul confirmării capacităţilor de producţie şi corectitudinii de stabilire a originii mărfurilor.”;
    2) după punctul  20 se introduce un  punct nou cu următorul cuprins:
    „201. Stabilirea originii mărfurilor produse în zonele economice libere, amplasate pe teritoriul Republicii Moldova, cu respectarea regulilor de origine prevăzute în prezentul Regulament şi scoase în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova se va efectua cu respectarea prevederilor normelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.”
    3) Regulamentul se completează cu anexele nr.1 şi nr.3 cu următorul cuprins:

    anexa nr.1

    anexa nr.3