HGM150/2010
ID intern unic:  333903
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 150
din  02.03.2010
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea
 Agenţiei „Moldsilva”, structurii şi efectivului-limită ale aparatului
central al acesteia
Publicat : 05.03.2010 în Monitorul Oficial Nr. 33     art Nr : 204
    MODIFICAT
   
HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19
    HG549 din 13.06.18, MO210-223/22.06.18 art.603
    HG439 din 14.06.17, MO190-200/16.06.17 art.518
    HG244 din 02.04.14, MO80-85/04.04.14 art.264
   
HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858
    HG610 din 11.08.11, MO134/16.08.11 art.674
    HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515

    NOTĂ:
    în tot textul, cuvintele „director general”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „director”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „vicedirectori generali”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „director adjunct”, la forma gramaticală respectivă prin HG439 din 14.06.17, MO190-200/16.06.17 art.518
    Pentru executarea prevederilor art.20 alin.(2) al Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art. 1018), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Moldsilva”, conform anexei nr.1;
    structura aparatului central al Agenţiei „Moldsilva”, conform anexei nr. 2;
    lista întreprinderilor de stat din subordinea Agenţiei „Moldsilva”, conform anexei nr.3;
    lista instituţiilor publice în care Agenţia „Moldsilva” are calitatea de fondator, conform anexei nr. 31;
    modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.4.  
    [Pct.1 modificat prinHG244 din 02.04.14, MO80-85/04.04.14 art.264]
    2. Se stabileşte efectivul-limită al aparatului central al Agenţiei „Moldsilva” în număr de 20 de unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.
    [Pct.2 modificat prin HG549 din 13.06.18, MO210-223/22.06.18 art.603]
    3. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.5.

    PRIM-MINISTRU                                                    Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                   Valeriu Lazar
    Ministrul finanţelor                                                    Veaceslav Negruţa
    Ministrul mediului                                                     Gheorghe Şalaru

    Nr. 150. Chişinău, 2 martie 2010.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.150
din 2 martie 2010
REGULAMENTUL
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Moldsilva”
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Moldsilva” (în continuare – Regulament) reglementează statutul juridic al Agenţiei „Moldsilva” şi locul ei în structura administraţiei publice centrale, misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile Agenţiei „Moldsilva” (în continuare – Agenţia), precum şi organizarea activităţii acesteia.
    Statutul juridic al Agenţiei şi locul ei în structura administraţiei publice centrale
    2. Agenţia este autoritatea administrativă în subordinea organului central de mediu al administrației publice, abilitată să asigure implementarea politicii de stat în domeniile silviculturii şi cinegeticii.
    [Pct.2 în redacția HG439 din 14.06.17, MO190-200/16.06.17 art.518]
    3. Agenţia este persoană juridică, dispune de conturi trezoreriale, de mijloace financiare, de ştampilă cu Stema de Stat şi denumirea sa şi anteturi de modelul stabilit.
    4. Activitatea Agenţiei este finanţată din contul mijloacelor băneşti alocate din bugetul de stat, din veniturile proprii şi din alte venituri şi defalcări obţinute în corespundere cu legislaţia în vigoare.
    5. Sediul Agenţiei se află în municipiul Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.124.
    Cadrul legal de activitate al Agenţiei
    6. Agenţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova şi cu legislaţia în vigoare, hotărîrile Parlamentului, cu decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, cu alte acte normative, cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi cu prevederile prezentului Regulament.
II. Misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile Agenţiei
    7. Misiunea Agenţiei constă în realizarea politicii promovate de organul central de mediu al administrației publice în domeniile silviculturii şi cinegeticii, în scopul dezvoltării durabile a sectorului forestier şi cinegetic din fondul forestier, asigurînd protecţia și paza pădurilor şi faunei, menţinerea şi conservarea biodiversităţii Republicii Moldova.
    [Pct.7 în redacția HG439 din 14.06.17, MO190-200/16.06.17 art.518]
    8. În vederea realizării misiunii sale, Agenţia are următoarele funcţii de bază:
    1) formulează propuneri la documentele de politici în domeniile silviculturii şi cinegeticii, precum şi cadrul legislativ şi normativ necesar pentru realizarea obiectivelor în domeniile sale de activitate;
    [Pct.8 subpct.1) modificat prin HG439 din 14.06.17, MO190-200/16.06.17 art.518]
    2) participă la procesul de elaborare, analiză, monitorizare şi evaluare a documentelor de politici sectoriale, precum şi contribuie la estimarea impactului social, economico-financiar şi de altă natură al documentelor de politici;
    [Pct.8 subpct.2) modificat prin HG439 din 14.06.17, MO190-200/16.06.17 art.518]
    3) organizează şi coordonează implementarea politicilor în domeniile de competenţă, asigurînd aplicarea uniformă a legislaţiei naţionale în domeniile vizate;
    4) elaborează şi implementează programe de dezvoltare a factorilor de producţie, precum şi de diversificare a strategiilor de marketing în vederea extinderii pieţelor de desfacere a produselor şi serviciilor forestiere şi cinegetice;
    9. Pentru realizarea funcţiilor de bază ce îi revin, Agenţia are următoarele atribuţii:
    1) coordonează procesul de implementare a principiilor de dezvoltare durabilă a fondurilor forestier şi cinegetic;
    2) generalizează practica de implementare a legislaţiei în domeniile sale de activitate şi înaintează propunerile de rigoare în vederea îmbunătăţirii acesteia;
    3) determină direcţiile prioritare de activitate şi elaborează strategii şi programe în urma evaluării situaţiei din domeniile forestier şi cinegetic;
    4) efectuează, în limitele stabilite de legislaţia în vigoare, reforme organizatorice şi/sau economice în domeniile gestionate;
    5) acordă asistenţă informaţională, metodologică şi consultativă tuturor autorităţilor publice interesate de problemele din competenţa sa;
    6) contribuie la promovarea politicii de integrare europeană şi participă, în limitele competenţelor funcţionale, la realizarea activităţilor de cooperare în cadrul programelor internaţionale;
    7) elaborează proiectul bugetului anual al Agenţiei, exercită controlul asupra folosirii mijloacelor bugetare conform destinaţiei;
    8) identifică necesităţile de formare a resurselor umane din sectoarele gestionate şi contribuie la asigurarea îmbunătăţirii capacităţilor profesionale ale acestuia;
    9) asigură crearea şi gestionarea sistemelor informaţionale şi bazelor de date în domeniile de competentă;
    10) antrenează mass-media, organizaţiile nonguvernamentale şi populaţia în procesul de luare a deciziilor şi de realizare a acţiunilor în domeniile sale de activitate;
    11) efectuează administrarea de stat şi gestionarea durabilă unitară a fondurilor forestier şi cinegetic;
    12) participă la avizarea și coordonarea actelor normative ale autorităţilor publice în problemele vizînd domeniile sale de activitate;
    [Pct.9 subpct.12) modificat prin HG439 din 14.06.17, MO190-200/16.06.17 art.518]
    13) participă la coordonarea investigaţiilor ştiinţifice în cadrul fondurilor forestier şi cinegetic ale ţării;
    14) beneficiază de fondurile forestier şi cinegetic, precum şi organizează exercitarea controlului asupra lucrărilor finanţate din bugetul de stat;
    15) asigură integritatea fondurilor forestier şi cinegetic gestionate;
    16) stabileşte direcţiile principale de dezvoltare a gospodăriei silvice, organizează îndeplinirea măsurilor privind folosirea, regenerarea, reconstrucţia ecologică, conservarea, paza şi protecţia pădurii;
    17) elaborează şi prezintă spre aprobare, în modul stabilit, regimul silvic şi amenajamentele silvice şi cinegetice;
    18) elaborează şi aprobă, în comun cu organul central de mediu al administrației publice, propuneri privind încadrarea pădurilor în subgrupe şi categorii funcţionale;
    [Pct.9 subpct.18) modificat prin HG439 din 14.06.17, MO190-200/16.06.17 art.518]
    19) aprobă materiale privind modificarea subgrupelor şi/sau categoriilor funcţionale ale pădurilor;
    20) repartizează măsura de parchet în modul stabilit;
    21) prezintă şi avizează solicitările de transmitere a terenurilor şi pădurilor în diferite scopuri, legate de necesităţile economiei naţionale, respectînd prevederile legislaţiei ecologice, silvice şi funciare;
    22) stabileşte modul de evidenţă unică de stat a pădurilor şi terenurilor fondului forestier, de ţinere a Cadastrului silvic de stat şi a monitoringului forestier;
    23) asigură folosirea raţională a pădurilor şi terenurilor fondurilor forestier şi cinegetic, aflate în gestiune în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi cinegetice;
    24) organizează şi coordonează activităţile de creştere a materialului forestier de reproducere;
    25) organizează elaborarea şi aplicarea schemelor şi tehnologiilor de regenerare a pădurii şi de împădurire a terenurilor neregenerate şi degradate;
    26) organizează plantarea şi îngrijirea perdelelor forestiere de protecţie a cîmpurilor şi bazinelor acvatice pe baze contractuale cu proprietarii şi deţinătorii acestora;
    27) stabileşte modul de folosire a pădurilor şi terenurilor fondului forestier;
    28) organizează asistenţa metodologică şi tehnică proprietarilor de păduri, de perdele forestiere de protecţie, de alte tipuri de vegetaţie forestieră, la plantarea şi gospodărirea acestora;
    29) organizează paza pădurilor gestionate împotriva tăierilor ilicite de arbori, furturilor, distrugerilor, incendierii, păşunatului ilicit şi a altor acţiuni păgubitoare, asigură personalul responsabil de paza pădurii în mod gratuit, cu echipament, arme, muniţii, uniforme de serviciu de model stabilit;
    30) elaborează şi organizează aplicarea măsurilor privind conservarea, reconstrucţia ecologică a pădurilor din ariile naturale protejate de stat, aflate în gestiune;
    31) elaborează şi prezintă propuneri privind constituirea ariilor naturale protejate de stat în condiţiile stabilite de legislaţie, asigură respectarea regimului de administrare a fondului ariilor naturale, conservarea şi protecţia obiectelor regnului vegetal şi animal din aceste arii;
    32) organizează desfăşurarea activităţii ştiinţifice în rezervaţii, conform programelor stabilite şi coordonate cu organul central de mediu al administrației publice şi Academia de Ştiinţe a Moldovei, precum şi întocmirea anuală a analelor naturii;
    [Pct.9 subpct.32) modificat prin HG439 din 14.06.17, MO190-200/16.06.17 art.518]
    33) organizează valorificarea raţională a produselor şi serviciilor forestiere prin aplicarea tehnologiilor moderne şi raţionale de recoltare;
    34) organizează şi coordonează în conformitate cu legislaţia în vigoare activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor forestiere, darea în locaţiune sau arendă a terenurilor fondului forestier şi fondurilor de vînătoare din gestiune;
    35) elaborează şi prezintă spre aprobare, în modul stabilit, standarde unice şi norme ale produselor şi serviciilor forestiere pentru toate întreprinderile, ale căror fondator este Agenţia;
    36) consultă în domeniul activităţilor de producere şi comercializare a produselor forestiere;
    37) stabileşte indicii economico-financiari ai întreprinderilor ale căror fondator este Agenţia şi aprobă Programul anual privind finanţarea din contul bugetului de stat a cheltuielilor în domeniul fondului forestier şi cinegetic şi exercită controlul asupra îndeplinirii acestora;
    38) finanţează activitatea întreprinderilor ale căror fondator este Agenţia, cu mijloace financiare alocate din bugetul de stat şi din alte surse, inclusiv prin redistribuirea mijloacelor financiare proprii;
    39) elaborează şi aprobă, în modul stabilit, metodologia formării preţurilor în domeniile silviculturii şi cinegeticii;
    40) aprobă procurările de diferit gen ale mijloacelor fixe, altor active efectuate de întreprinderile din subordine;
    41) organizează evidenţa contabilă în baza standardelor naţionale de contabilitate şi exercită controlul asupra evidenţei mijloacelor fixe, resurselor materiale şi altor mijloace, aprobă casarea şi trecerea la pierderi a lor conform legislaţiei în vigoare;
    42) supraveghează administrarea proprietăţii publice transmise în gestiune întreprinderilor de stat la care Agenţia este fondator, în vederea impulsionării dezvoltării fondurilor forestier şi cinegetic;
    43) prezintă propuneri organului central de mediu al administrației publice privind fondarea întreprinderilor de stat, organizaţiilor şi societăţilor pe acţiuni în domeniile sale de activitate, reorganizarea şi lichidarea lor în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    [Pct.9 subpct.43) modificat prin HG439 din 14.06.17, MO190-200/16.06.17 art.518]
    44) efectuează dirijarea metodologică a activităţii organelor silvice din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale;
    45) exercită şi alte atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    10. Agenţia este învestită cu următoarele drepturi:
    1) să exercite controlul asupra respectării legislaţiei în vigoare referitor la domeniile sale de activitate; să înainteze propuneri privind suspendarea acţiunilor sau anularea acestora în cazul constatării unor abateri de la normele şi standardele în vigoare;
    2) să exercite controlul administrativ privind oportunitatea actelor autorităţilor publice centrale şi locale ce ţin de domeniile de activitate ale Agenţiei şi să înainteze, în modul stabilit, propuneri de suspendare a lor, dacă ele contravin legislaţiei în vigoare;
    3) să stabilească, în comun cu alte autorităţi publice centrale şi locale, modul de elaborare, avizare, expertizare şi aprobare a documentelor normative ce ţin de domeniile sale de activitate;
    4) să antreneze, în modul stabilit, la examinarea problemelor ce ţin de competenţa sa, specialişti din ministere, alte autorităţi administrative centrale, autorităţi ale administraţiei publice locale, asociaţii, întreprinderi, instituţii şi organizaţii, precum şi experţi netitulari;
    5) să organizeze licitaţii şi concursuri pentru valorificarea produselor şi serviciilor forestiere, pentru realizarea obiectivelor privind parteneriatul public-privat, să ţină evidenţa tuturor licitaţiilor desfăşurate în domeniile sale de activitate, să depisteze încălcările admise în cadrul acestora;
    6) să instituie în cadrul Agenţiei grupuri de lucru, comitete tehnice, comisii şi consilii în domeniile sale de activitate; să creeze, cu acordul Guvernului, grupuri de lucru interministeriale; să convoace consfătuiri intersectoriale în problemele ce ţin de competenţa sa;
    7)  să coopereze cu organismele internaţionale de profil, să negocieze şi să încheie, în modul stabilit, tratate interdepartamentale cu autorităţile publice centrale din străinătate pentru soluţionarea problemelor puse în sarcina sa;
    8) să aprobe delegarea în străinătate a specialiştilor din cadrul Agenţiei;
    9) să solicite şi să obţină de la autorităţile publice centrale şi locale, societăţile comerciale şi organizaţiile necomerciale informaţiile necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale;
    10) să solicite autorităţilor publice centrale şi locale avize, opinii în soluţionarea problemelor ce ţin de competenţa sa.
III. Organizarea activităţii Agenţiei
    Conducerea
    11. Agenţia este condusă de directorul numit în funcţie şi eliberat din funcţie în condițiile legii.
    [Pct.11 modificat prin HG439 din 14.06.17, MO190-200/16.06.17 art.518]
    12. Directorul:
    1) poartă răspundere pentru realizarea funcţiilor şi atribuţiilor Agenţiei, asigură executarea legilor, hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului ordinelor și dispozițiilor conducătorului organului central de mediu al administrației publice, inclusiv a prevederilor prezentului Regulament;
    [Pct.12 subpct.1) modificat prin HG439 din 14.06.17, MO190-200/16.06.17 art.518]
    2) aprobă şi modifică, în cadrul efectivului-limită şi structurii organizatorice, aprobate de Guvern, statele de personal ale Agenţiei;
    [Pct.12 subpct.2) modificat prin HG439 din 14.06.17, MO190-200/16.06.17 art.518]
    3) poartă răspundere personală pentru folosirea raţională a mijloacelor financiare ale Agenţiei, pentru integritatea bunurilor materiale, autenticitatea indicilor economici generali,
    4) aprobă regulamentele subdiviziunilor din cadrul Agenţiei şi statutele întreprinderilor ale căror fondator este Agenţia, desemnează, în condiţiile legii, consiliile de administrare ale acestora;
    5) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu, în condiţiile legii, a funcţionarilor publici; angajează şi concediază celălalt personal al aparatului central al Agenţiei, conducătorii entităţilor din subordine şi încheie contracte respective cu aceştia;
    6) elaborează şi verifică respectarea standardelor (cerinţele minime) privind angajarea în funcţie şi eliberarea din funcţie de către administratorii întreprinderilor, al căror fondator este Agenţia, a specialiştilor, după cum urmează:
    în întreprinderile de stat:
    a) directorii;
    b) directorii adjuncţi;
    c) contabilii-şefi;
    d) inginerii-şefi;
    e) inginerii silvici-şefi;
    f) şefii de ocoale silvice;
    7) aprobă salariile de funcţie ale lucrătorilor Agenţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    8) încheie în numele Agenţiei contracte cu alte persoane juridice şi fizice;
    9) semnează documentele financiare şi este ordonatorul finanţelor de care dispune;
    10) emite ordine de executare a atribuţiilor Agenţiei;  
    [Pct.12 subpct.11) abrogat prin HG439 din 14.06.17, MO190-200/16.06.17 art.518]
    12) aprobă planurile tematice, anuale şi de perspectivă de cercetare ştiinţifică, programele şi planurile tematice anuale de elaborare a documentelor normative în domeniile de referinţă, finanţate din mijloacele speciale;
    13) deleghează în deplasări de serviciu în interiorul ţării şi peste hotarele ei, angajaţii aparatului central, precum şi conducerea întreprinderilor şi organizaţiilor, al căror fondator este Agenţia;  
    14) reprezintă interesele Agenţiei în relaţiile cu organele de stat, cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din alte state, cu autorităţile şi organismele internaţionale şi cu autorităţile similare din alte ţări;
    15) aproba, în comun cu alte ministere şi autorităţi administrative centrale, ordine, regulamente, norme, instrucţiuni pentru domeniile de activitate ale Agenţiei, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare, care sînt obligatorii pentru toate autorităţile publice şi agenţii economici din domeniile vizate;
    16) stabileşte sarcinile, atribuţiile şi responsabilităţile, conform domeniilor de competenţă, ale şefilor de direcţii, secţii şi servicii ale Agenţiei, administratorilor întreprinderilor şi organizaţiilor, ale căror fondator este Agenţia;
    [Pct.12, subpct.16) modificat prin HG610 din 11.08.11, MO134/16.08.11 art.674]
    17) exercită alte atribuţii prevăzute de lege.
    13. Directorul general este asistat de directori adjuncți. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale acestora se face, în condiţiile legii, de către Guvern.
    [Pct.13 modificat prin HG439 din 14.06.17, MO190-200/16.06.17 art.518]
    [Pct.13 în redacţia HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515]
    14. Directorii adjuncți se subordonează directorului, exercitînd sarcinile, atribuţiile, obligaţiunile de funcţie stabilite de către acesta.
    [Titlul„Organul colegial” exclus prin HG439 din 14.06.17, MO190-200/16.06.17 art.518]
    [Pct.15 abrogat prin HG439 din 14.06.17, MO190-200/16.06.17 art.518]
   
[Pct.16 abrogat prin HG439 din 14.06.17, MO190-200/16.06.17 art.518]
   
[Pct.17 abrogat prin HG439 din 14.06.17, MO190-200/16.06.17 art.518]
    Structura
    18. Structura Agenţiei este compusă din direcţii, secţii şi servicii, care formează aparatul central al acesteia. Subdiviziunile interioare nominalizate al aparatului central al Agenţiei activează în baza regulamentelor proprii, vizate de directorul adjunct respectiv şi aprobate de către directorul. Structura aparatului central şi efectivul-limită se aprobă de Guvern, la propunerea directorului.
    [Pct.18 modificat prin HG610 din 11.08.11, MO134/16.08.11 art.674]
    Corespondenţa
    19. Corespondenţa Agenţiei este semnată de directorul, directorii adjuncți.
    20. Semnăturile pe actele oficiale ale Agenţiei sînt aplicate de către directorul, directorii adjuncți.
    21. Semnătura pe actele Agenţiei este în formă scrisă sau, în conformitate cu legislaţia în vigoare, poate avea alte forme.
    [Titlul „Colaborarea în cadrul comisiilor și grupurilor de lucru” exclus prin HG439 din 14.06.17, MO190-200/16.06.17 art.518]
    [Pct.22 abrogat prin HG439 din 14.06.17, MO190-200/16.06.17 art.518]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr. 150 din 2 martie 2010
STRUCTURA
aparatului central al Agenţiei „Moldsilva”
    Conducerea
    Direcţia fond forestier, arii protejate, pază şi protecţie
    Direcţia buget, finanţe şi evidenţă contabilă
    Serviciul resurse umane şi secretariat
    Serviciul juridic
    Serviciul audit intern
    Serviciul relaţii publice şi informare
    Serviciul e-Transformare
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG549 din 13.06.18, MO210-223/22.06.18 art.603]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG244 din 02.04.14, MO80-85/04.04.14 art.264]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG610 din 11.08.11, MO134/16.08.11 art.674]

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.150
din 2 martie 2010
Lista
întreprinderilor de stat din subordinea Agenţiei „Moldsilva”
Nr. d/o

Denumirea întreprinderilor

Adresa juridică

 
1
2
3
1.

Întreprinderea pentru silvicultură Bălţi

MD 3100, mun. Bălţi, str. Aerodromului, nr.16
2.

Întreprinderea pentru silvicultură Călăraşi

MD 4400, r-nul Ungheni, or. Călăraşi,         str. Bojole, nr. 17
4.

Întreprinderea pentru silvicultură Comrat

MD 3800, Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, mun. Comrat,   str. Tretiacov, nr.123

5.

Întreprinderea silvo-cinegetică Cimişlia

MD 4100 or. Cimişlia, str. Cetatea Albă,     nr. 11
6.

Întreprinderea pentru silvicultură Edineţ

MD 4601, mun. Edineţ, Şoseaua Bucovinei, nr.24
7.

Întreprinderea pentru silvicultură Glodeni

MD 4901, or. Glodeni, str. M. Eminescu,
nr. 17
8.

Intreprinderea pentru silvicultură „HÎNCEŞTI –SILVA”

MD 3400, mun. Hînceşti, str. Marinescu,
nr. 14
9.

Întreprinderea pentru silvicultură Iargară

MD 6321, r-nul Leova, or. Iargara,
str. Ştefan Vodă, nr.180
10.

Intreprinderea pentru silvicultură „NISPORENI-SILVA”

MD 6400, or. Nisporeni, str. Ciorbă, nr.12
11.

Întreprinderea pentru silvicultură Orhei

MD 3500, mun. Orhei, str. V. Lupu, nr.166
12.

Intreprinderea pentru silvicultură „SILVA-SUD” Cahul

MD 3900, mun. Cahul, str. Dunării, nr.13
13.

Intreprinderea pentru silvicultură „SILVA-CENTRU” Ungheni

MD 3600, or. Ungheni, str. Alexandru
Cozmescu, nr. 1
14.

Întreprinderea pentru silvicultură Soroca

MD 3000, mun. Soroca, str. Vasile Stroiescu, nr. 110

15.

Întreprinderea silvo-cinegetică Străşeni

MD 3700, or. Străşeni, str. Ştefan cel Mare, nr.l

16.

Întreprinderea pentru silvicultură „ŞOLDĂNEŞTI”

MD 7201, or. Şoldăneşti, str. 31 August,      nr.l 25
17.

Întreprinderea pentru silvicultură „TELENEŞTI”

MD 5801, or. Teleneşti, str. M. Sadoveanu, nr.5
18.

Întreprinderea pentru silvicultură „TIGHINA”

MD 3200, mun. Bender, str. Chişinăului, nr.228
19.

Întreprinderea silvo-cinegetică „MANTA – V”

MD 3929, r-nul Cahul, s. Manta
20.

Întreprinderea silvo-cinegetică „Sil-RĂZENI”

MD 7728, r-nul Ialoveni, com. Răzeni
21.

Rezervaţia naturală „CODRII”

MD 3721, r-nul.Străşeni, com. Lozova
22.

Rezervaţia naturală „PĂDUREA DOMNEASCĂ”

MD 4900, or. Glodeni, str. Saharov, nr.4
23.

Rezervaţia naturală „PLAIUL FAGULUI”

MD 3642, r-nul Ungheni, com. Rădenii Vechi
24.

Rezervaţia naturală „PRUTUL DE JOS”

MD 5361 r-nul Cahul, s. Slobozia Mare,
str. Nuferilor, nr.1
25.

Întreprinderea silvo-didactică „Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice”

MD 2069, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, nr.69
    [Anexa nr.3 modificată prin HG244 din 02.04.14, MO80-85/04.04.14 art.264]

Anexa nr. 31
la Hotărîrea Guvernului
nr. 150 din 2 martie 2010

Lista
instituţiilor publice în care Agenţia „Moldsilva”
are calitatea de fondator
    Parcul Naţional Orhei, cu adresa juridică: MD 2035, r-nul Orhei, s. Selişte.
    [Anexa nr.31 introdusă prin HG244 din 02.04.14, MO80-85/04.04.14 art.264]

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr.150
din 2 martie 2010
Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. În tot textul hotărîrii şi în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 737 din 17 iunie 2003 „Cu privire la aprobarea Programului de stat de regenerare şi împădurire a terenurilor fondului forestier pe anii 2003-2020” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 132-133, art. 788), sintagmele „Agenţia de Stat pentru Silvicultură „Moldsilva”, „Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului” se substituie prin sintagmele „Agenţia „Moldsilva”, „Ministerul Mediului”, la cazul gramatical respectiv.
    [Pct.2 abrogat prin  HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858]
    3. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 740 din 17 iunie 2003 „Pentru aprobarea actelor normative vizînd gestionarea gospodăriei silvice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 126-131, art. 778), sintagmele „Agenţia de Stat pentru Silvicultură „Moldsilva”, „Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului” se substituie prin sintagmele „Agenţia „Moldsilva”, „Ministerul Mediului”, la cazul gramatical respectiv.
    4. În tot textul şi în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 1337 din 16 decembrie 2005 „Cu privire la aprobarea posibilităţii de recoltare a masei lemnoase în procesul tăierilor de produse principale pentru perioada 2006-2010” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 172-175, art. 1436), sintagmele „Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva”, „Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale” se substituie prin sintagmele „Agenţia „Moldsilva”, „Ministerul Mediului”, la cazul gramatical respectiv.
    5. În denumire, în tot textul şi în anexele la Hotărîrea Guvernului nr. 273 din 13 martie 2007 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate, contra plată, de către Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva” şi Regulamentului cu privire la modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 39-42, art. 293), sintagma „Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva” se substituie prin sintagma „Agenţia „Moldsilva”, la cazul gramatical respectiv.
    6. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 618 din 4 iunie 2007 „Cu privire la aprobarea Listei indicatorilor pentru fiecare criteriu al gestionării durabile a pădurilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 82-85, art. 663), sintagmele „Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva”, „Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale” se substituie prin sintagmele „Agenţia „Moldsilva”, „Ministerul Mediului”, la cazul gramatical respectiv.
    7. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 187 din 20 februarie 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică şi/sau de recreere” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 42-44, art. 254), sintagma „Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva” se substituie prin sintagma „Agenţia „Moldsilva”, la cazul gramatical respectiv.

Anexa nr. 5
la Hotărîrea Guvernului nr.150
din 2 martie 2010
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 569 din 10 iunie 2005 „Cu privire la structura şi efectivul-limită ale Agenţiei pentru Silvicultură „Moldsilva” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 83-85, art. 619).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 844 din 15 august 2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului şi componenţei nominale a Colegiului Agenţiei pentru Silvicultură „Moldsilva” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 110-112, art. 911).