LPC16/2010
ID intern unic:  333968
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 16
din  26.02.2010
privind modificarea şi completarea articolului 139
din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997
Publicat : 16.03.2010 în Monitorul Oficial Nr. 36     art Nr : 79
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 139 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.81, art.667), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    după alineatul (2) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (21), cu următorul cuprins:
    „(21) În cazul apariţiei uneia dintre circumstanţele menţionate la alin.(1), autoritatea administraţiei publice locale este obligată să comunice în scris despre acest fapt Comisiei Electorale Centrale în termen de cel mult 10 zile de la data apariţiei acestei  circumstanţe.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Data alegerilor noi se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării circumstanţelor menţionate la alin.(1), cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua alegerilor.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                           Mihai GHIMPU

    Nr. 16. Chişinău, 26 februarie 2010.