HBNA8/2010
ID intern unic:  334112
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 8
din  28.01.2010
cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile
şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare
Publicat : 26.03.2010 în Monitorul Oficial Nr. 41-43     art Nr : 177     Data intrarii in vigoare : 11.04.2010


    NOTĂ:
   
În tot textul regulamentului (cu excepția punctelor 24 lit.a), 138 lit.a) și 140 lit.c)), cuvintele „solicitarea în scris” la orice formă gramaticală se substitute cu cuvintele „solicitarea clientului” la forma gramaticală respectivă prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162
    În tot textul regulamentului, cu excepţia punctului 2 lit.b), d) şi e), punctului 61, punctului 106 litera e), punctelor 110, 112, 114, punctului 125 subpunctul 3) litera b), capitolului IV din titlul III, ultimei propoziţii din punctul 173, sintagma „banca licenţiată” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „prestatorul SPR” la forma gramaticală respectivă prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875ÎNREGISTRAT:
Ministrul justiţiei
al Republicii Moldova
Alexandru TĂNASE
nr.739 din 3 martie 2010

    În temeiul art.5 lit.l), art.11 şi 51 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor Legii nr.62–XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare, conform anexei nr.1 la prezenta hotărîre.
    2. Se abrogă unele acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, conform anexei nr.2 la prezenta hotărîre.
    3. Prezenta hotărîre intra în vigoare la expirarea termenului de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
    AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                                    Dorin DRĂGUŢANU

    Nr. 8. Chişinău, 28 ianuarie 2010.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.8 din 28 ianuarie 2010
REGULAMENTUL
privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare
TITLUL I
DISPOZIŢII COMUNE
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. În prezentul regulament se utilizează noţiunile definite în Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130,art.496), denumită în continuare – Legea nr.62-XVI din 21.03.2008. De asemenea, în sensul prezentului regulament se utilizează următoarele noţiuni:
    a) cheltuieli familiale – cheltuielile pentru întreţinerea membrilor familiei;
    a1) cont – noţiune generică care include contul bancar şi contul de plăţi, dacă din sensul prevederii nu rezultă altceva;
    [Pct.1 lit.a1) introdusă prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
    a2) cont bancar –cont analitic deschis de banca licenţiată pe numele titularului de cont, prin care se efectuează operaţiuni de încasări şi/sau plăţi ale mijloacelor băneşti, care include şi contul de plăţi care se deschide la prestatorul SPR în calitatea acesteia de prestator de servicii de plată şi de emitent de monedă electronică conform Legii nr.114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193 – 197, art.661), denumită în continuare – Legea nr.114 din 18.05.2012);
    [Pct.1 lit.a2) modificată prin HBN15 din 30.01.14, MO53-59/07.03.14 art.324]
    [Pct.1 lit.a2) introdusă prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   a3) cont de plăţi - cont de plăţi definit de Legea nr.114 din 18.05.2012;
    [Pct.1 lit.a3) introdusă prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
    b) documente justificative – documentele care justifică efectuarea de către persoanele juridice şi fizice a plăţilor şi transferurilor în cadrul operaţiunilor valutare şi care sînt specificate în titlul II capitolul VI şi în titlul III capitolul V din prezentul regulament;
    [Pct.1 lit.b) modificată prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
    c) membru al familiei – părinte, copil, înfietor, copil înfiat, soţ /soţie, frate /soră, bunic /bunică şi nepot /nepoată ai acestora, tutore /curator, persoana pusă sub tutelă /curatelă;
    d) operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice – operaţiunile definite astfel în Regulamentul privind activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.335 din 1 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.2096);
    [Pct.1 lit.d) modificată prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    e) persoane fizice rezidente – persoanele fizice specificate la art.3 pct.9) lit.a) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
    f) persoane fizice nerezidente – persoanele fizice specificate la art.3 pct.10) lit.a) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
    g) persoane juridice rezidente – rezidenţii specificaţi la art.3 pct.9 lit.b) – g) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
    h) persoane juridice nerezidente – nerezidenţii specificaţi la art.3 pct.10 lit.b) – i) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
    i) plată /transfer unic – plata /transferul de o singură dată care se efectuează de către persoana fizică sau juridică prin intermediul unui ordin /formular de plată/solicitări în scris.
    [Pct.1 lit.i) modificată prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   
i1) prestatori de servicii de plată nebancari rezidenţi (prestatori SPR nebancari) – persoane juridice (altele decît prestatorii SPR, Banca Naţională a Moldovei şi Trezoreria de Stat) care, potrivit Legii nr.114 din 18.05.2012, au dreptul de a presta servicii de plată;
    [Pct.1 lit.i1) introdusă prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
    i2) prestatori de servicii de plată rezidenţi (prestatori SPR) – persoane juridice care, potrivit Legii nr.114 din 18.05.2012, au dreptul de a presta servicii de plată şi care în sensul prezentului regulament includ prestatori SPR şi prestatori de servicii de plată nebancari rezidenţi;
    [Pct.1 lit.i2) introdusă prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   j) solicitarea clientului – dispoziție a rezidentului sau nerezidentului dată prestatorului SPR (pe suport hîrtie sau în formă electronică) prin care acesta își exprimă voința de a depune în /primi din cont mijloace bănești, de a efectua plata /transferul în cadrul operațiunii valutare, de a dispune de mijloacele bănești primite de către prestatorul SPR în favoarea acestei persoane, fiind păstrată la prestatorul SPR respectiv în modul stabilit de acesta.
     [Pct.1 lit.j) în redacția HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    k) unităţi de schimb valutar – rezidenţii specificaţi la art.41 alin.(2) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.
    2. Prezentul regulament stabileşte:
    a) unele particularităţi aferente conturilor deschise la prestatorii SPR, utilizate în cadrul operaţiunilor valutare;
    [Pct.2 lit.a) în redacţia HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
    b) regulile de primire /efectuare de către rezidenţi şi nerezidenţi prin intermediul prestatorilor SPR a plăţilor şi transferurilor fără numerar în cadrul operaţiunilor valutare;
    [Pct.2 lit.d) modificată prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
  
  c) modul de efectuare a operaţiunilor de schimb valutar în Republica Moldova;
    d) regulile de primire /efectuare de către rezidenţi şi nerezidenţi prin intermediul prestatorilor SPR a plăţilor /transferurilor în numerar şi cu utilizarea cecurilor de călătorie în cadrul operaţiunilor valutare;
    [Pct.2 lit.d) modificată prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
    e) particularităţile de primire /efectuare a plăţilor şi transferurilor în cadrul operaţiunilor valutare de către băncile licențiate şi prestatorii SPR nebancari;
    [Pct.2 lit.e) modificată prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
    f) cerinţele faţă de documentele care se prezintă la prestatorii SPR de către rezidenţi şi nerezidenţi în cazul plăţilor şi transferurilor în cadrul operaţiunilor valutare;
    g) condiţiile aferente operaţiunilor cu numerarul în valută străină şi cecurile de călătorie în valută străină în cadrul operaţiunilor valutare ale unor persoane juridice.
    3. Prevederile prezentului regulament nu se aplică în cazul efectuării operaţiunilor valutare între prestatorii SPR şi Banca Naţională a Moldovei.
    31. Prezentul regulament stabileşte reguli generale aferente efectuării operaţiunilor valutare prin /de către prestatori SPR, care se aplică de către prestatori în funcţie de activităţile permise acestora conform actelor legislative care reglementează activitatea lor, precum şi ţinînd cont de particularităţile aferente acestor activităţi stabilite de actele legislative în cauză.
    [Pct.31 introdus prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
 
  32. Dacă altceva nu este stabilit în prezentul regulament, prevederile acestuia aferente efectuării operaţiunilor valutare prin intermediul /de către prestatori SPR nebancari se aplică, în modul corespunzător, şi în cazul efectuării operaţiunilor valutare prin /de către emitenţii de monedă electronică rezidenţi în legătură cu emiterea de monedă electronică şi prestarea de servicii de plată legate de emiterea de monedă electronică.
    [Pct.32 introdus prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
  
33. Dacă altceva nu este prevăzut de prezentul regulament, prevederile acestuia aferente efectuării operaţiunilor valutare prin intermediul /de către prestatori SPR nebancari sunt stabilite pentru prestatorii în cauză în calitatea lor de prestatori de servicii de plată /emitenţi de monedă electronică.
    [Pct.33 introdus prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
 
  34. Prevederile prezentului regulament aferente efectuării operaţiunilor valutare prin intermediul /de către furnizorii serviciilor poştale în calitatea lor de prestatori de servicii de plată se aplică, în modul corespunzător, şi în cazul efectuării prin intermediul /de către aceşti furnizori a operaţiunilor valutare prin schimbul de mandate poştale.
    [Pct.34 introdus prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   
4. Prevederile prezentului regulament conţin cerinţe din punctul de vedere al reglementării valutare şi nu exonerează nerezidenţii şi rezidenţii, inclusiv prestatorii SPR, de respectarea altor prevederi ale legislaţiei Republicii Moldova (inclusiv, legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, în domeniul prestării serviciilor de plată şi emiterii monedei electronice, în domeniul serviciilor poştale etc.).
    [Pct.4 modificat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
    5. Pe teritoriul Republicii Moldova rezidenţii şi nerezidenţii pot primi /efectua plăţi şi transferuri în valută străină (în numerar şi fără numerar), dacă acestea sînt permise conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008.
    6. Pe teritoriul Republicii Moldova plăţile şi transferurile pot fi primite /efectuate în numerar în valută străină şi cu utilizarea cecurilor de călătorie în valută străină, precum şi în numerar în monedă naţională în cadrul operaţiunilor valutare în cazurile prevăzute de Legea nr.62 – XVI din 21.03.2008.
    [Pct.7 abrogat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
 
   8. Plăţile şi transferurile fără numerar în cadrul operaţiunilor valutare pot fi primite /efectuate prin diverse forme, cum ar fi: transferul bancar, cu utilizarea cecurilor (altele decît cecurile de călătorie), cardurilor etc.
    9. Cecurile de călătorie în valută străină eliberate de către prestatorii SPR, precum şi cecurile (altele decît cecurile de călătorie) în valută străină emise de către prestatorii SPR urmează a fi utilizate în scopurile pentru care acestea au fost eliberate /emise.
    [Pct.10 abrogat prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    11. În cazul în care conform dispozițiilor prezentului regulament este necesară prezentarea actului de identitate, persoana fizică rezidentă prezintă actul de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (buletinul de identitate, permisul de şedere permanentă etc. eliberate de către organul abilitat al Republicii Moldova) care atestă domiciliul în Republica Moldova, iar persoana fizică nerezidentă prezintă paşaportul eliberat de către organul abilitat al statului străin, permisul de şedere temporară eliberat de către organul abilitat al Republicii Moldova etc.
    [Pct.11 modificat prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
   
111. Prezentarea actului de identitate la efectuarea operațiunilor valutare conform punctelor 27, 64 și 126 se efectuează în scopul determinării statutului de rezident sau nerezident al persoanei fizice.
    [Pct.111 introdus prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    12. Documentele prevăzute de prezentul regulament pot fi prezentate de către persoanele juridice și fizice la prestatorii SPR pe suport hîrtie sau în formă electronică, conform reglementărilor interne ale prestatorului SPR, dacă alte acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei sau actele legislative nu prevăd altceva.
    [Pct.12 în redacţia HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    [Pct.12 modificat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   
13. În cazurile în care Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 şi prezentul regulament stipulează plafoane cantitative în euro în limita cărora pot fi primite /efectuate plăţi /transferuri într-o monedă alta decît euro, în scopul verificării respectării plafoanelor menţionate, echivalentul în altă monedă se determină cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data primirii /efectuării plăţilor /transferurilor respective, iar în cazul efectuării operaţiunilor valutare cu utilizarea cardurilor - cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data efectuării operaţiunii de către deţinătorul de card.
    14. Rezidenţii şi nerezidenţii pot primi /efectua plăţi şi transferuri în cadrul operaţiunilor valutare în moneda indicată în documentele justificative sau în altă monedă, dacă legea sau documentele justificative nu prevăd altfel.
    15. Cu excepţia cazului prevăzut la pct.41 din prezentul regulament, dacă în documentele justificative suma plăţii /transferului este indicată într-o monedă, iar plata /transferul se efectuează în altă monedă, suma plăţii /transferului spre efectuare se calculează conform sumelor în moneda indicată în documentele respective cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data efectuării plăţii / transferului, dacă legea sau documentele justificative nu prevăd altfel. În cazul efectuării plăţii /transferului cu utilizarea cardului, determinarea echivalentului în altă monedă a sumei menţionate se efectuează cu aplicarea cursului valutar stabilit pentru operaţiunile cu carduri de către prestatorul SPR/sistemul de plăţi cu carduri.
    16. În scopul aplicării prevederilor prezentului regulament prestatorii SPR elaborează reglementări interne detaliate.
    [Pct.16 modificat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
  
  161. În cazul în care operaţiunile valutare se efectuează cu utilizarea instrumentelor de plată (definite astfel conform Legii nr.114 din 18.05.2012) şi, în funcţie de specificul instrumentului de plată utilizat sau în funcţie de modalitatea de utilizare a acestuia, la momentul efectuării operaţiunii valutare nu este posibilă prezentarea la prestatorul SPR a documentelor prevăzute de prezentul regulament, prestatorul SPR în cauză va aplica reglementările sale interne.
    [Pct.161 introdus prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
  
162. Reglementările interne indicate la pct. 161 vor stabili acţiunile /termenele /procedurile /modalităţile de verificare care urmează a fi îndeplinite /executate de către prestatorul SPR şi /sau clienţii acestuia, în vederea asigurării respectării prevederilor legislaţiei valutare, inclusiv a cerinţelor autorizaţiilor eliberate de Banca Naţională a Moldovei în cazurile prevăzute de Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.
    [Pct.162 introdus prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
Capitolul II.
Unele particularităţi aferente conturilor deschise la prestatorii SPR,
utilizate în cadrul operaţiunilor valutare
    [Capitolul II denumirea în redacţia HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
    17. La deschiderea şi administrarea conturilor clienţilor, prestatorii SPR determină statutul de rezident sau nerezident (conform legislaţiei valutare) a persoanelor pe numele cărora sînt deschise aceste conturi, în vederea asigurării respectării legislaţiei valutare la prestarea serviciilor.
    [Pct.17 în redacţia HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
    [Pct.18-19 abrogate prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
  
  20. Conturile în monedă naţională şi în valută străină, destinate gestionării mijloacelor băneşti în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică pentru Republica Moldova în care instituţiile implementatoare din partea străină sînt nerezidenţi, se deschid de către prestatorii SPR pe numele instituţiilor implementatoare străine (operatori ai proiectelor) indicate în lista proiectelor de asistenţă tehnică aprobată prin actul respectiv al Guvernului Republicii Moldova.
    [Pct.20 modificat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
 
   21. În cazul primirii /efectuării plăţilor /transferurilor în /din conturile menţionate la pct.20 din prezentul regulament se aplică regulile stabilite pentru persoanele juridice nerezidente care sînt instituţii implementatoare de proiecte de asistenţă tehnică pentru Republica Moldova sau, în funcţie de statutul instituţiilor implementatoare străine, se aplică regulile stabilite pentru reprezentanţele oficiale ale statelor străine şi organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova.
TITLUL II
OPERAŢIUNILE VALUTARE
ALE PERSOANELOR FIZICE
Capitolul I
Plăţile /transferurile fără numerar în cadrul operaţiunilor
valutare ale persoanelor fizice
Secţiunea 1. Prevederi generale
    22. Prevederile prezentului capitol se aplică:
    1) în cazul primirii plăţilor /transferurilor fără numerar în cadrul operaţiunilor valutare de către persoanele fizice prin prestatorii SPR;
    2) în cazul efectuării de către persoanele fizice, cu sau fără utilizarea conturilor deschise la prestatorii SPR, a plăţilor /transferurilor fără numerar:
    a) în valută străină /monedă naţională în favoarea nerezidenţilor în străinătate şi pe teritoriul Republicii Moldova;
    b) în valută străină /monedă naţională în străinătate în favoarea rezidenţilor;
    c) în valută străină pe teritoriul Republicii Moldova în favoarea rezidenţilor;
    d) în monedă naţională efectuate de către persoanele fizice nerezidente pe teritoriul Republicii Moldova în favoarea rezidenţilor.
Secţiunea a 2-a. Primirea plăţilor /transferurilor fără numerar
de către persoanele fizice prin prestatorii SPR
    23. Suma plăţii /transferului fără numerar în cadrul operaţiunii valutare primită de către prestatorul SPR în favoarea persoanei fizice poate fi:
    a) eliberată în numerar şi /sau în cecuri de călătorie în valută străină;
    b) înregistrată în contul persoanei fizice beneficiare a plăţii /transferului;
    c) transferată la acelaşi sau la alt prestator SPR pe numele persoanei fizice beneficiare a plăţii /transferului pentru a fi înregistrată în contul acesteia;
    [Pct.23 lit.c) modificată prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
    d) utilizată pentru efectuarea plăţilor /transferurilor fără numerar prevăzute de legislaţia valutară a Republicii Moldova pentru persoanele fizice;
    e) vîndută prestatorului SPR contra monedei naţionale /altei valute străine (în cazul valutei străine) sau utilizată pentru cumpărarea valutei străine (în cazul monedei naţionale) cu efectuarea operaţiunilor prevăzute de legislaţia valutară a Republicii Moldova pentru persoanele fizice;
    f) restituită expeditorului mijloacelor băneşti.
    24. Operaţiunile specificate la pct.23 din prezentul regulament se efectuează după cum urmează:
    a) operaţiunile specificate la pct.23 lit.a), b) şi f) – conform solicitării clientului - persoanei fizice beneficiare a plății/transferului respectiv, la prezentarea la prestatorul SPR de către aceasta a actului de identitate;
    [Pct.24 lit.a) modificată prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    b) operaţiunile specificate la pct.23 lit.c) şi d) – conform regulilor stabilite de prezentul titlu pentru efectuarea de către persoanele fizice a plăţilor /transferurilor fără numerar;
    c) operaţiunile specificate la pct.23 lit.e) – conform regulilor stabilite de capitolul IV din prezentul titlu cu prezentarea actului de identitate.
    25. Cerinţele faţă de solicitarea clientului menţionată la pct.24 lit.a) din prezentul regulament se stabilesc de către prestatorii SPR.
    26. Prezentarea solicitării în scris şi a actului de identitate menţionate la pct.24 din prezentul regulament nu este obligatorie în cazul în care:
    a) în documentul de plată  în baza căruia suma a fost primită de prestatorul SPR, este indicat numărul de cont al beneficiarului plății /transferului deschis la prestatorul SPR în cauză; sau
    [Pct.26 lit.a) modificată prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    [Pct.26 lit.a) modificată prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
    b) există cererea în scris a persoanei fizice – titular de cont de a înregistra în contul său sumele plăţilor /transferurilor fără numerar primite de prestatorul SPR în favoarea acestei persoane; sau
    c) mijloacele se restituie expeditorului în alte cazuri decît în cazul refuzului beneficiarului plăţii /transferului de a primi mijloacele băneşti respective.
Secţiunea a 3-a. Efectuarea plăţilor /transferurilor fără numerar
de către persoanele fizice prin prestatorii SPR
    27. Pentru efectuarea plăţii /transferului fără numerar în cadrul operaţiunii valutare persoana fizică urmează să prezinte la prestatorul SPR următoarele documente, fără a se limita la acestea:
    a) actul de identitate, cu excepția cazului specificat la pct.271;
    [Pct.27 lit.a) modificată prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    b) solicitarea clientului de efectuare a plăţii /transferului;
    [Pct.27 lit.b) modificată prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    c) documentele justificative, cu excepţia cazurilor specificate în mod expres în prezentul regulament sau în alte acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei în domeniul reglementării valutare;
    d) certificatul /notificaţia /autorizaţia corespunzătoare – în cazul în care în conformitate cu Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 operaţiunea valutară în cadrul căreia se efectuează plata /transferul este supusă notificării la Banca Naţională a Moldovei /autorizării din partea Băncii Naţionale a Moldovei.
    271. Dacă prestatorul SPR nu a stabilit reguli mai stricte, persoana fizică poate să nu prezinte actul de identitate prestatorului SPR în cazul în care sînt întrunite cumulativ următoarele condiții:
    a) legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și/sau în domeniul prestării serviciilor de plată și emiterii monedei electronice nu stabilește obligativitatea identificării identității persoanei fizice;
    b) plata /transferul se efectuează cu utilizarea contului persoanei fizice deschis la prestatorul SPR (cu excepția cazului indicat la pct.39); sau plata /transferul se efectuează fără utilizarea contului persoanei fizice deschis la prestatorul SPR și prezentul regulament prevede efectuarea plății/transferului fără prezentarea documentelor justificative.
    [Pct.271 introdus prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    [Pct.28 abrogat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
 
   29. Solicitarea în scris de efectuare a plăţii /transferului trebuie să conţină următoarele date, fără a se limita la acestea:
    a) datele despre destinatarul plăţii /transferului;
    [Pct.29 lit.a) modificată prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    b) scopul plăţii /transferului (de exemplu, plata pentru tratament medical, pentru studii, pentru procurarea cărţilor, ajutor gratuit, cheltuieli familiale);
    [Pct.29 lit.b) modificată prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    c) denumirea şi, dacă există, numărul şi data documentului justificativ – în cazul în care plata /transferul se efectuează în baza documentului justificativ;
    d) denumirea, numărul şi data documentului respectiv – în cazul în care plata /transferul se efectuează la prezentarea la prestatorul SPR a certificatului /notificaţiei /autorizaţiei, prevăzute de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei în domeniul reglementării valutare.
    30. Suma plăţii /transferului în cadrul operaţiunii valutare nu trebuie să depăşească suma indicată în documentele justificative, în cazul în care conform prevederilor prezentului titlu documentul justificativ urmează să conţină date despre suma plăţii /transferului.
    31. Cerinţele faţă de documentele indicate la pct.27 lit.a) şi c) din prezentul regulament sînt prevăzute în capitolul VI din prezentul titlu.
    32. În cazul în care conform prevederilor prezentului titlu plata /transferul fără numerar în cadrul operaţiunii valutare se efectuează de către persoana fizică la prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative, prestatorul SPR, prin intermediul căruia persoana fizică efectuează plata /transferul, este obligat să verifice:
   
a) corespunderea datelor indicate în solicitarea clientului de efectuare a plăţii /transferului cu datele indicate în documentele justificative (luînd în considerare documentele de modificare, dacă există);
    b) dacă suma indicată în solicitarea clientului de efectuare a plăţii /transferului nu depăşeşte suma indicată în documentele justificative (luînd în considerare documentele de modificare, dacă există) – în cazul în care conform prevederilor prezentului titlu documentul justificativ urmează să conţină date despre suma plăţii /transferului.
    [Pct.32 lit.c) abrogată prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    [Pct.32 modificat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]

    33. Cerinţele faţă de documentele indicate la pct.27 lit.d) din prezentul regulament şi acţiunile de rigoare ale prestatorilor SPR se stabilesc de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei care reglementează operaţiunile valutare supuse notificării la Banca Naţională a Moldovei /autorizării din partea Băncii Naţionale a Moldovei.
    34. În cazul efectuării plăţii /transferului în favoarea persoanei fizice rezidente care se află în străinătate, responsabilitatea pentru faptul că plata /transferul se efectuează în favoarea persoanei fizice rezidente menţionate o poartă persoana care efectuează plata /transferul respectiv.
Capitolul II
Particularităţile efectuării plăţilor /transferurilor
fără numerar în cadrul operaţiunilor valutare de către
persoanele fizice rezidente
Secţiunea 1. Prevederi generale
    35. Prevederile prezentului capitol se aplică în cazul efectuării de către persoanele fizice rezidente, cu sau fără utilizarea conturilor deschise la prestatorii SPR, a plăţilor /transferurilor fără numerar:
    a) în valută străină /monedă naţională în favoarea nerezidenţilor în străinătate şi pe teritoriul Republicii Moldova;
    b) în valută străină /monedă naţională în străinătate în favoarea rezidenţilor;
    c) în valută străină pe teritoriul Republicii Moldova în favoarea rezidenţilor.
   [Pct.36 abrogat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
Secţiunea a 2-a. Transferul mijloacelor băneşti
destinate cheltuielilor familiale
    37. Persoana fizică rezidentă poate efectua transferul în străinătate al mijloacelor băneşti destinate cheltuielilor familiale în favoarea fiecărui membru al familiei – persoană fizică rezidentă care se află în străinătate şi transferul mijloacelor băneşti destinatе cheltuielilor familiale în favoarea fiecărui membru al familiei – persoană fizică nerezidentă, după cum urmează:
    a) transfer unic în sumă ce nu depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) – fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor ce confirmă legătura de rudenie /relaţia de căsătorie sau instituirea tutelei /curatelei;
    b) transfer unic în sumă mai mare de 1000 euro (sau echivalentul lor), dar care nu depăşeşte 10000 euro (sau echivalentul lor) – la prezentarea la prestatorul SPR a documentelor ce confirmă legătura de rudenie /relaţia de căsătorie (certificat de naştere, certificat de căsătorie ş.a.) sau instituirea tutelei /curatelei;
    c) transfer în sumă ce depăşeşte 10000 euro (sau echivalentul lor) – la prezentarea la prestatorul SPR a documentelor ce confirmă legătura de rudenie /relaţia de căsătorie sau instituirea tutelei /curatelei, precum şi a documentelor ce confirmă necesitatea efectuării plăţii /transferului de către persoana fizică în favoarea căreia se efectuează transferul şi conţin date despre suma plăţii /transferului.
    [Pct.38 abrogat prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
Secţiunea a 3-a. Transferul în legătură cu stabilirea
persoanei fizice cu domiciliul în străinătate
    39. Persoana fizică rezidentă care se stabileşte cu domiciliul în străinătate poate efectua transferul în străinătate al mijloacelor băneşti deţinute de către aceasta cu drept de proprietate, la prezentarea la prestatorul SPR a următoarelor documente:
    a) actul de identitate al persoanei fizice rezidente în care este aplicată viza de ieşire din Republica Moldova de către organele împuternicite ale Republicii Moldova (paşaportul, eliberat cetăţeanului Republicii Moldova ori unui apatrid pentru ieşirea din /intrarea în Republica Moldova sau paşaportul naţional al cetăţeanului străin);
    b) documentele ce confirmă deţinerea cu drept de proprietate a sumelor mijloacelor băneşti supuse transferării din Republica Moldova (de exemplu, contractul de vînzare – cumpărare a imobilului, a valorilor mobiliare; certificatul de moştenitor);
    c) certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional eliberat de către organul fiscal al Republicii Moldova pe numele persoanei care se stabileşte cu domiciliul în străinătate. Certificatul menţionat trebuie să corespundă concomitent următoarelor condiţii: să confirme lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional, să fie eliberat cel mai devreme cu 5 zile lucrătoare înainte de data prezentării la prestatorul SPR a solicitării în scris de efectuare a transferului şi nu mai devreme de următoarea zi după efectuarea tranzacţiei de vînzare a bunurilor sau a altor tranzacţii, în urma cărora au fost obţinute mijloacele băneşti supuse transferării;
    d) alte documente pe care persoana fizică le consideră necesare de a le prezenta pentru efectuarea transferului în legătură cu stabilirea cu domiciliul în străinătate.
    40. În cazul în care în documentele indicate la pct.39 lit.b) din prezentul regulament în calitate de proprietari ai unui bun sînt indicate mai multe persoane, suma mijloacelor băneşti care poate fi transferată se calculează luînd în considerare cota ce aparţine cu drept de proprietate persoanei fizice rezidente, care se stabileşte cu domiciliul în străinătate, determinată conform legislaţiei.
    41. În cazul în care în documentele specificate la pct.39 lit.b) din prezentul regulament sumele sînt indicate într-o monedă, iar transferul mijloacelor băneşti se va efectua în altă monedă, suma care poate fi transferată se calculează conform sumelor în moneda indicată în documentele respective, după cum urmează:
    a) în cazul în care a fost efectuată tranzacţia în urma căreia persoana fizică a obţinut mijloace băneşti cu drept de proprietate – se aplică cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data încheierii tranzacţiei respective;
    b) în cazul în care mijloacele băneşti pe care persoana fizică le deţine cu drept de proprietate reprezintă salariul sau alte retribuţii similare – se aplică cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data obţinerii acestor mijloace, în corespundere cu documentele ce confirmă sursa de obţinere cu drept de proprietate a mijloacelor băneşti respective. În cazul în care documentele nominalizate confirmă obţinerea de către persoana fizică a mijloacelor băneşti menţionate în decursul unei perioade (de exemplu, în decurs de o lună, un an), se aplică cursul mediu pentru perioada respectivă (de exemplu, cursul mediu lunar /anual);
    c) în alte cazuri – se aplică cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data prezentării de către persoana fizică rezidentă la prestatorul SPR a solicitării în scris de efectuare a transferului de mijloace băneşti.
    42. Cursul mediu pentru perioada respectivă se calculează după cum urmează: suma cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de o anumită valută străină pentru toate zilele calendaristice din perioada respectivă se împarte la numărul zilelor calendaristice din perioada în cauză.
Secţiunea a 4-a. Transferul din Republica Moldova
în legătură cu aflarea temporară în străinătate
    43. Persoana fizică rezidentă poate efectua în străinătate pe numele său transferul mijloacelor băneşti destinate cheltuielilor sale, pentru perioada aflării temporare în străinătate, în cadrul operaţiunilor valutare, care, conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008, pot fi efectuate fără autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei, după cum urmează:
    a) transfer unic în sumă mai mare de 1000 euro (sau echivalentul lor), dar ce nu depăşeşte 10000 euro (sau echivalentul lor) – la prezentarea la prestatorul SPR a documentelor ce confirmă faptul aflării temporare în străinătate (de exemplu, confirmare de la o instituţie străină de învăţămînt, instituţie medicală sau de la locul de muncă din străinătate, permisul de şedere temporară în statul străin respectiv);
    [Pct.43 lit.a) modificată prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
  
  b) transfer în sumă ce depăşeşte 10000 euro (sau echivalentul lor) – la prezentarea la prestatorul SPR a documentelor ce confirmă faptul aflării temporare în străinătate şi a documentelor ce confirmă necesitatea efectuării de către persoana fizică a plăţii /transferului şi conţin date despre suma plăţii /transferului;
    c) transfer unic în sumă ce nu depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) – fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative.
    [Pct.43 lit.c) introdusă prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
Secţiunea a 5-a. Transferul în străinătate în scopul obţinerii vizei
    44. Persoana fizică rezidentă poate efectua în străinătate pe numele său transferul de mijloace băneşti în scopul obţinerii vizei de intrare în statul străin la prezentarea la prestatorul SPR a următoarelor documente:
    a) documentul /informaţia ce confirmă necesitatea existenţei în străinătate a mijloacelor băneşti pe numele persoanei fizice respective pentru obţinerea vizei şi conţin date despre suma mijloacelor băneşti necesare (de exemplu, documentul /informaţia misiunii diplomatice a statului străin în care este specificată cerinţa depunerii mijloacelor băneşti în contul deschis la o bancă din străinătate pentru obţinerea vizei de intrare şi suma necesară a fi depusă);
    b) documentele care confirmă scopul /motivul vizitei, necesare pentru prezentarea la misiunea diplomatică /oficiul consular respectiv pentru obţinerea vizei corespunzătoare (de exemplu, invitaţie oficială de la o persoană fizică nerezidentă în cazul vizitei private, invitaţie oficială de la o companie străină în cazul deplasării în interes de serviciu, confirmarea efectuării tratamentului medical în străinătate, confirmarea instituţiei de învăţămînt despre admiterea la studii, foaia turistică).
Secţiunea a 6-a. Transferul sub formă de donaţie
    45. Persoana fizică rezidentă poate transfera, fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative, mijloace băneşti sub formă de donaţie în sumă ce nu depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor), după cum urmează:
    a) transfer unic în străinătate în favoarea unei persoane fizice rezidente care se află în străinătate;
    b) transfer unic în străinătate în favoarea misiunii diplomatice, oficiului consular sau a altei reprezentanţe oficiale ale Republicii Moldova peste hotare;
    c) transfer unic în favoarea unei persoane fizice /juridice nerezidente.
Secţiunea a 7-a. Plăţi /transferuri necomerciale
socialmente importante
    46. Persoana fizică rezidentă poate efectua în favoarea persoanei fizice rezidente care se află temporar în străinătate, în favoarea persoanei fizice /juridice nerezidente plăţi /transferuri necomerciale socialmente importante specificate la art.25 alin.(9) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008, după cum urmează:
    a) în cazul în care suma plăţii /transferului unic nu depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) – fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative;
    b) în cazul în care suma plăţii /transferului depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) – la prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative (de exemplu, decizia instanţei judecătoreşti), care urmează să conţină scopul plăţii /transferului şi date despre suma plăţii /transferului.
Secţiunea a 8-a. Unele transferuri ale persoanei fizice
rezidente în contul său deschis în străinătate
    47. Transferul de către persoana fizică rezidentă în contul său deschis în străinătate în cazul specificat la art.13 alin.(5) lit.b) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 se efectuează la prezentarea la prestatorul SPR a următoarelor documente:
    a) documentele justificative privind efectuarea operaţiunilor aferente investiţiilor directe sau operaţiunilor cu bunuri imobile, care urmează să conţină date despre suma plăţii / transferului; şi
    b) documentul /informaţia (de exemplu, extrasul din legea statului străin) care confirmă faptul că deschiderea de către investitori (pe numele lor) a conturilor destinate efectuării în străinătate a operaţiunilor aferente investiţiilor directe şi a operaţiunilor cu bunuri imobile este obligatorie conform legislaţiei statului străin în care se efectuează operaţiunile.
    48. Transferul de către persoana fizică rezidentă în contul său deschis la instituţia financiară din străinătate în baza autorizaţiei eliberate de către Banca Naţională a Moldovei se efectuează la prezentarea la prestatorul SPR a autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei pentru deschiderea contului respectiv în străinătate, care prevede posibilitatea efectuării în acest cont a transferului din Republica Moldova şi la prezentarea documentelor justificative, dacă aceasta este specificat în autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei.
    [Pct.48 modificat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
Secţiunea a 9-a. Alte plăţi /transferuri
în favoarea nerezidenţilor
    49. Plăţile /transferurile, altele decît cele indicate în alte puncte ale prezentului capitol, pot fi efectuate de către persoana fizică rezidentă în favoarea nerezidenţilor fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative, în cazul în care plata /transferul unic corespunde concomitent următoarelor condiţii:
    a) plata /transferul unic în favoarea unui nerezident se efectuează în sumă ce nu depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor);
    b) plata /transferul se efectuează în cadrul operaţiunii valutare care nu este supusă notificării la Banca Naţională a Moldovei /autorizării din partea Băncii Naţionale a Moldovei conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008.
    50. În cazul efectuării plăţii /transferului în baza documentului justificativ, acesta urmează a fi emis pe numele persoanei fizice – titular de cont /persoanei fizice care urmează să efectueze plata /transferul sau pe numele membrului familiei acesteia (persoană fizică rezidentă /nerezidentă). În cazul efectuării plăţii /transferului în baza unui document care nu este emis pe numele persoanei fizice – titular de cont / persoanei fizice care efectuează plata /transferul, la prestatorul SPR urmează a fi prezentat şi documentul ce confirmă legătura de rudenie /relaţia de căsătorie cu persoana /instituirea tutelei /curatelei în privinţa persoanei în numele căreia se efectuează plata /transferul.
Secţiunea a 10-a. Plăţile /transferurile în valută străină efectuate
 pe teritoriul Republicii Moldova în favoarea rezidenţilor
    51. Persoanele fizice rezidente efectuează plăţi /transferuri în valută străină pe teritoriul Republicii Moldova în favoarea rezidenţilor, după cum urmează:
    a) o plată /un transfer unic în formă de donaţie conform art.21 alin.(2) lit.i) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 în sumă ce nu depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) – fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative;
    b) transferul pe teritoriul Republicii Moldova de către persoana fizică rezidentă pe numele său, inclusiv în contul său  – fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative;
    [Pct.51 lit.b) modificată prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   
c) o plată /un transfer pe teritoriul Republicii Moldova în favoarea unei persoane fizice /juridice în alte cazuri decît cele stabilite la lit.a) şi b) din prezentul punct – la prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative ce confirmă scopul plăţii /transferului şi conţin date despre suma plăţii /transferului.
Capitolul III
Particularităţile efectuării plăţilor /transferurilor fără numerar în cadrul
operaţiunilor valutare de către persoanele fizice nerezidente
Secţiunea 1. Prevederi generale
    52. Prevederile prezentului capitol se aplică în cazul efectuării de către persoanele fizice nerezidente, cu sau fără utilizarea conturilor deschise la prestatorii SPR, a plăţilor /transferurilor fără numerar:
    a) în valută străină /monedă naţională în favoarea nerezidenţilor în străinătate şi pe teritoriul Republicii Moldova;
    b) în valută străină /monedă naţională în străinătate în favoarea rezidenţilor;
    c) în valută străină /monedă naţională pe teritoriul Republicii Moldova în favoarea rezidenţilor.
Secţiunea a 2-a. Transferul mijloacelor băneşti
destinate cheltuielilor familiale
    53. Persoana fizică nerezidentă poate efectua transferul pe teritoriul Republicii Moldova al mijloacelor băneşti în valută străină destinate cheltuielilor familiale în favoarea fiecărui membru al familiei – persoane fizice rezidente şi nerezidente, precum şi transferul în străinătate al mijloacelor băneşti în valută străină /monedă naţională destinate cheltuielilor familiale în favoarea fiecărui membru al familiei – persoane fizice rezidente care se află în străinătate şi persoane fizice nerezidente, după cum urmează:
    a) transferul unic în sumă ce nu depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) – fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor ce confirmă legătura de rudenie /relaţia de căsătorie sau instituirea tutelei /curatelei;
    b) transferul în sumă ce depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) – la prezentarea la prestatorul SPR a documentelor ce confirmă legătura de rudenie /relaţia de căsătorie sau instituirea tutelei /curatelei.
    [Pct.54 abrogat prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    55. Persoanele fizice nerezidente pot efectua pe teritoriul Republicii Moldova transferuri de mijloace băneşti în monedă naţională destinate cheltuielilor familiale fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative.
Secţiunea a 3-a. Alte plăţi /transferuri în străinătate
 ale persoanelor fizice nerezidente
    56. Persoana fizică nerezidentă poate efectua plăţi / transferuri în străinătate, altele decît cele indicate în secţiunea a 2-a din prezentul capitol, după cum urmează:
    a) transferul de către persoana fizică nerezidentă pe numele său, inclusiv în contul său – fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative;
    [Pct.56 lit.a) modificată prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
    b) o plată /un transfer unic în străinătate în favoarea unei persoane fizice /juridice în sumă ce nu depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) – fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative;
    c) o plată /un transfer în străinătate în favoarea unei persoane fizice /juridice în sumă ce depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) – la prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative (de exemplu, cele care confirmă necesitatea efectuării acestei plăţi /transfer şi conţin date despre suma plăţii /transferului).
    57. Documentul ce confirmă necesitatea efectuării plăţii /transferului menţionat la pct.56 lit.c) din prezentul regulament urmează a fi emis pe numele persoanei fizice – titular de cont /persoanei fizice care urmează să efectueze plata /transferul sau pe numele membrului familiei acesteia (persoane fizice rezidente /nerezidente). În cazul efectuării plăţii /transferului în baza unui document care nu este emis pe numele persoanei fizice – titular de cont /persoanei fizice care efectuează plata /transferul, la prestatorul SPR urmează a fi prezentat şi documentul ce confirmă legătura de rudenie /relaţia de căsătorie cu persoana /instituirea tutelei /curatelei în privinţa persoanei în numele căreia se efectuează plata /transferul.
Secţiunea a 4-a. Alte plăţi /transferuri ale persoanelor fizice
nerezidente pe teritoriul Republicii Moldova
    58. Persoana fizică nerezidentă poate efectua plăţi / transferuri în valută străină pe teritoriul Republicii Moldova, altele decît cele indicate în secţiunea a 2-a din prezentul capitol, după cum urmează:
    a) transferul pe teritoriul Republicii Moldova de către persoana fizică nerezidentă pe numele său, inclusiv în contul său – fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative;
    [Pct.58 lit.a) modificată prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
    b) o plată /un transfer unic pe teritoriul Republicii Moldova în favoarea unei persoane fizice /juridice în sumă ce nu depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) – fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative;
    c) o plată /un transfer pe teritoriul Republicii Moldova în favoarea unei persoane fizice /juridice în sumă ce depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) – la prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative ce confirmă scopul plăţii / transferului şi conţin date despre suma plăţii /transferului.
    59. Persoanele fizice nerezidente pot efectua pe teritoriul Republicii Moldova transferuri în monedă naţională, altele decît cele indicate în secţiunea a 2-a din prezentul capitol, fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative.
Capitolul IV
 Modul de efectuare de către persoanele fizice
a operaţiunilor de schimb valutar
    60. Operaţiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.335 din 1 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.2096).
    [Pct.60 modificat prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    61. Operaţiunile de schimb valutar, altele decît cele indicate la pct.60 din prezentul regulament, se efectuează de către persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu prestatorii SPR în conformitate cu reglementările interne ale prestatorilor în cauză, care urmează să asigure transparenţa condiţiilor de efectuare a operaţiunilor respective, inclusiv ţinînd cont de cerinţele Legii nr.114 din 18.05.2012 aferente cursului valutar.
    [Pct.61 modificat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
    [Pct.61 în redacţia HBN223 din 04.11.10, MO247-251/17.12.10 art.979]
   
611. Prestatorii SPR nebancari efectuează operaţiuni de schimb valutar cu clienţii săi în strînsă legătură cu serviciile de plată /de emitere de moneda electronică prestate acestor clienţi.
    [Pct.611 introdus prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
Capitolul V
Operaţiunile valutare în conturile persoanelor fizice
cu utilizarea numerarului în valută străină şi în monedă
naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină
Secţiunea 1. Prevederi generale
    62. Prevederile prezentului capitol se aplică în cazul depunerii în /eliberării din conturile persoanelor fizice deschise la prestatorii SPR a următoarelor mijloace băneşti în cadrul operaţiunilor valutare:
    a) a numerarului în valută străină, a cecurilor de călătorie în valută străină în /din conturile persoanelor fizice rezidente şi nerezidente;
    b) a numerarului în monedă naţională în /din conturile persoanelor fizice nerezidente.
    63. Eliberarea în cadrul operaţiunilor valutare a mijloacelor băneşti din conturile persoanelor fizice rezidente şi nerezidente se efectuează conform reglementărilor interne stabilite de către prestatorul SPR în corespundere cu legislaţia Republicii Moldova.
    64. Pentru depunerea în cont în cadrul operaţiunii valutare a mijloacelor băneşti, persoana fizică urmează să prezinte la prestatorul SPR următoarele documente, fără a se limita la acestea:
    a) actul de identitate, cu excepția cazului specificat la pct.271;
    [Pct.64 lit.a) modificată prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    b) solicitarea clientului de depunere a mijloacelor băneşti;
    [Pct.64 lit.b) modificată prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    c) documentele justificative, cu excepţia cazurilor specificate în mod expres în prezentul regulament sau în alte acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei în domeniul reglementării valutare;
    d) autorizaţia respectivă – în cazul în care în conformitate cu Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 operaţiunea valutară în cadrul căreia se efectuează depunerea mijloacelor băneşti este supusă autorizării din partea Băncii Naţionale a Moldovei.
    65. Solicitarea în scris de depunere a mijloacelor băneşti trebuie să conţină următoarele date, fără a se limita la acestea:
    a) scopul depunerii mijloacelor băneşti  – în cazul în care depunerea se efectuează de către persoanele specificate la pct.71 din prezentul regulament;
    [Pct.65 lit.a) modificată prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    b) denumirea şi, dacă există, numărul şi data documentului justificativ – în cazul în care depunerea se efectuează în baza documentului justificativ;
    c) denumirea, numărul şi data autorizaţiei respective – în cazul în care depunerea se efectuează la prezentarea la prestatorul SPR a autorizaţiei, eliberate de către Banca Naţională a Moldovei în cazurile prevăzute de Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;  
    [Pct.65 lit.d) abrogată prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    66. Suma care se depune în cadrul operaţiunii valutare nu trebuie să depăşească suma indicată în documentele justificative, în cazul în care conform prevederilor prezentului titlu documentul justificativ urmează să conţină date despre suma plăţii /transferului.
    67. Cerinţele faţă de documentele indicate la pct.64 lit.a) şi c) din prezentul regulament sînt prevăzute în capitolul VI din prezentul titlu.
    68. În cazul în care conform prevederilor prezentului capitol depunerea se efectuează la prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative, prestatorul SPR, prin intermediul căruia se efectuează operaţiunea corespunzătoare, este obligat să verifice:
    a) corespunderea datelor indicate în solicitarea clientului de depunere a mijloacelor băneşti cu datele indicate în documentele justificative (luînd în considerare documentele de modificare, dacă există);
    b) dacă suma indicată în solicitarea clientului de depunere a mijloacelor băneşti nu depăşeşte suma indicată în documentele justificative (luînd în considerare documentele de modificare, dacă există) – în cazul în care conform prevederilor prezentului titlu documentul justificativ urmează să conţină date despre suma plăţii /transferului; 
    [Pct.68 lit.c) abrogată prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    [Pct.68 modificat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]

    69. Cerinţele faţă de documentele indicate la pct.64 lit.d) din prezentul regulament şi acţiunile de rigoare ale prestatorilor SPR sînt stabilite în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei care reglementează operaţiunile valutare supuse notificării la Banca Naţională a Moldovei /autorizării de către Banca Naţională a Moldovei.
    70. În cadrul operaţiunilor valutare persoanele fizice rezidente şi nerezidente – titulari de cont pot depune (inclusiv prin persoanele lor împuternicite) în conturile lor mijloacele băneşti fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative.
    71. Depunerea de către persoanele, altele decît cele indicate la pct.70 din prezentul regulament, (în continuare –persoane terţe) a mijloacelor băneşti în cadrul operaţiunilor valutare în conturile persoanelor fizice se efectuează în cazurile în care Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 permite efectuarea unor astfel de plăţi /transferuri, cu respectarea condiţiilor prezentului capitol.
Secţiunea a 2-a. Particularităţile depunerii
de către persoanele terţe a mijloacelor băneşti
în cadrul operaţiunilor valutare în conturile
persoanelor fizice rezidente
    72. În cadrul operaţiunilor valutare, în conturile persoanelor fizice rezidente numerarul în valută străină şi cecurile de călătorie în valută străină pot fi depuse de către persoanele terţe rezidente la prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative (care confirmă scopul plăţii /transferului şi conţin date despre suma acestuia), cu excepţia acordării donaţiei conform art.21 alin.(2) lit.i) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 în suma ce nu depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor).
    73. În cadrul operaţiunilor valutare, în conturile persoanelor fizice rezidente numerarul în valută străină şi cecurile de călătorie în valută străină pot fi depuse de către persoanele terţe nerezidente, după cum urmează:
    1) în cazul depunerii de către o persoană a mijloacelor băneşti în sumă ce nu depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) – fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative;
    2) în cazul depunerii de către o persoană a mijloacelor băneşti în sumă ce depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) – la prezentarea la prestatorul SPR a următoarelor documente justificative:
    a) în cazul mijloacelor băneşti destinate cheltuielilor familiale – documentele ce confirmă legătura de rudenie / relaţia de căsătorie sau instituirea tutelei /curatelei;
    b) în alte cazuri decît cele stipulate la lit.a) din prezentul subpunct – documentele ce confirmă scopul plăţii /transferului şi conţin date despre suma plăţii /transferului.
Secţiunea a 3-a. Particularităţile depunerii de către persoanele
terţe a mijloacelor băneşti în cadrul operaţiunilor valutare
 în conturile persoanelor fizice nerezidente
    74. În cadrul operaţiunilor valutare, în conturile persoanelor fizice nerezidente numerarul în monedă naţională, în valută străină şi cecurile de călătorie în valută străină pot fi depuse de către persoanele terţe rezidente, după cum urmează:
    1) în cazul depunerii de către o persoană a mijloacelor băneşti destinate cheltuielilor familiale:
    a) în sumă ce nu depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) – fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor ce confirmă legătura de rudenie /relaţia de căsătorie sau instituirea tutelei /curatelei;
    b) în sumă mai mare de 1000 euro (sau echivalentul lor), dar care nu depăşeşte 10000 euro (sau echivalentul lor) – la prezentarea la prestatorul SPR a documentelor ce confirmă legătura de rudenie /relaţia de căsătorie sau instituirea tutelei /curatelei;
    c) în sumă ce depăşeşte 10000 euro (sau echivalentul lor) – la prezentarea la prestatorul SPR a documentelor ce confirmă legătura de rudenie /relaţia de căsătorie sau instituirea tutelei /curatelei, precum şi a documentelor ce confirmă necesitatea efectuării plăţii /transferului de către persoana fizică în favoarea căreia se efectuează depunerea şi conţin date despre suma plăţii /transferului;
    2) în cazul depunerii de către o persoană a mijloacelor băneşti în cadrul operaţiunii valutare alta decît cea indicată la subpunctul 1) din prezentul punct, care nu este supusă autorizării conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008:
    a) în sumă ce nu depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) – fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative;
    [Pct.74 subpct.2), lit.a) modificată prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   
b) în sumă ce depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) – la prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative, care confirmă scopul plăţii /transferului şi conţin date despre suma acestuia;
    3) în cazul depunerii mijloacelor băneşti în cadrul operaţiunii valutare care este supusă autorizării conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 – la prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative care conţin date despre suma plăţii /transferului şi a autorizaţiei eliberate de Banca Naţională a Moldovei.
    75. În cadrul operaţiunilor valutare, în conturile persoanelor fizice nerezidente numerarul în valută străină şi cecurile de călătorie în valută străină pot fi depuse de către persoanele terţe nerezidente, după cum urmează:
    1) în cazul depunerii de către o persoană a mijloacelor băneşti în sumă ce nu depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) – fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative;
    2) în cazul depunerii de către o persoană a mijloacelor băneşti în sumă ce depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) – la prezentarea la prestatorul SPR a următoarelor documente justificative:
    a) în cazul mijloacelor băneşti destinate cheltuielilor familiale – documentele ce confirmă legătura de rudenie / relaţia de căsătorie sau instituirea tutelei /curatelei;
    b) în alte cazuri decît cele stipulate la lit.a) din prezentul subpunct – documentele justificative ce confirmă scopul plăţii / transferului şi conţin date despre suma plăţii /transferului.
    76. În cadrul operaţiunilor valutare, în conturile persoanelor fizice nerezidente numerarul în monedă naţională poate fi depus de către persoanele terţe nerezidente fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative.
Capitolul VI
Cerinţe faţă de documentele care se prezintă la prestatorul SPR
 în cazul plăţilor /transferurilor în cadrul operaţiunilor valutare
ale persoanelor fizice
Secţiunea 1. Dispoziţii generale
    77. Documentele prezentate care rămîn la prestatorul SPR se păstrează la acest prestator conform reglementărilor interne stabilite de către prestatorul SPR respectiv în corespundere cu legislaţia Republicii Moldova.
    [Pct.77 modificat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   
78. Prezentul capitol stabileşte cerinţe minime faţă de documentele care se prezintă la prestatorul SPR în cazul efectuării plăţilor /transferurilor conform prevederilor prezentului titlu, şi anume cerinţe faţă de:
    a) actele de identitate;
    b) documentele justificative.
    79. În scopul realizării prevederilor prezentului capitol prestatorul SPR poate stabili şi alte cerinţe care nu contravin legislaţiei Republicii Moldova.
    80. Prevederile prezentului capitol nu se aplică în cazurile în care actele legislative ale Republicii Moldova sau actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei stabilesc alte reguli de prezentare şi păstrare la prestatorul SPR a documentelor justificative.
    [Pct.81 abrogat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   
82. Responsabilitatea pentru veridicitatea documentelor prevăzute de prezentul capitol o poartă persoanele care prezintă la prestatorul SPR documentele respective în cazul efectuării de către acestea a operaţiunilor valutare.
    83. Documentele reglementate de prezentul capitol se prezintă la prestatorul SPR la momentul efectuării operaţiunii valutare respective, dacă prezentul regulament nu prevede altceva.
    [Pct.83 modificat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
Secţiunea a 2-a. Modul de prezentare a actului de identitate
    84. Modul de prezentare a actului de identitate, precum și de păstrare a copiei acestuia la prestatorul SPR se stabilește prin reglementările interne ale prestatorului SPR respectiv.
    [Pct.84 în redacția HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
Secţiunea a 3-a. Modul de prezentare a documentelor justificative
    85. În sensul prezentului titlu, documentele justificative menţionate la pct.27 lit.c) şi pct.64 lit.c) din prezentul regulament reprezintă documentele specificate în capitolele II, III şi V din prezentul titlu care urmează a fi prezentate la prestatorul SPR pentru a justifica efectuarea plăţilor / transferurilor, şi anume:
    a) documentele ce confirmă necesitatea efectuării de către persoanele fizice a plăţilor /transferurilor (contract, invoice etc.) şi conţin date despre sumele plăţilor /transferurilor;
    b) documentele care confirmă circumstanţele la existenţa cărora persoanele fizice pot efectua plăţile /transferurile respective (de exemplu, documente care confirmă legătura de rudenie, aflarea temporară în străinătate);
    c) alte documente care se prezintă la prestatorul SPR pentru justificarea efectuării plăţilor /transferurilor şi conţin, după caz, date despre sumele plăţilor /transferurilor.
    86. Dacă în baza documentelor justificative se efectuează mai multe plăţi /transferuri, documentele justificative pot fi prezentate o singură dată, în cazul efectuării primei plăţi / transfer.
    87. În cazul în care există documente care modifică / completează documentele justificative (documente de modificare), acestea de asemenea urmează a fi prezentate la prestatorul SPR.
    88. La cererea prestatorului SPR, documentele justificative perfectate în limbi străine se prezintă împreună cu traducerile acestora în limba de stat, legalizate notarial.
    [Pct.89 abrogat prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    [Pct.90 abrogat prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    [Pct.91 abrogat prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    92. Modul de prezentare a documentelor justificative, inclusiv a documentelor de modificare, precum și modul de păstrare a documentelor în cauză sau a copiilor acestora la prestatorul SPR se stabilește prin reglementările interne ale prestatorului SPR respectiv.
    [Pct.92 în redacția HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    [Pct.93 abrogat prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
TITLUL III
OPERAŢIUNILE VALUTARE ALE
PERSOANELOR JURIDICE
Capitolul I
Plăţile /transferurile fără numerar în cadrul operaţiunilor
valutare ale persoanelor juridice
Secţiunea 1. Prevederi generale
    94. Prevederile prezentului capitol se aplică în cazul efectuării de către persoanele juridice prin conturile în valută străină şi în monedă naţională deschise la prestatorii SPR a plăţilor /transferurilor fără numerar:
    a) în valută străină /monedă naţională în favoarea nerezidenţilor în străinătate şi pe teritoriul Republicii Moldova;
    b) în valută străină /monedă naţională în străinătate în favoarea rezidenţilor;
    c) în valută străină pe teritoriul Republicii Moldova în favoarea rezidenţilor;
    d) în monedă naţională efectuate de către persoanele juridice nerezidente pe teritoriul Republicii Moldova în favoarea rezidenţilor.
    95. În cazul efectuării plăţii /transferului fără numerar în cadrul operaţiunii valutare persoana juridică rezidentă (alta decît prestatorul SPR) sau persoana juridică nerezidentă urmează să prezinte la prestatorul SPR următoarele documente, fără a se limita la acestea:
    a) solicitarea clientului de efectuare a plăţii /transferului;
    b) documentele justificative, cu excepţia cazurilor specificate în mod expres în prezentul regulament sau în alte acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei în domeniul reglementării valutare;
    c) certificatul /notificaţia /autorizaţia corespunzătoare – în cazul în care în conformitate cu Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 operaţiunea valutară în cadrul căreia se efectuează plata /transferul este supusă notificării la Banca Naţională a Moldovei /autorizării din partea Băncii Naţionale a Moldovei.
   [Pct.96-97 abrogate prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   
98. Solicitarea în scris de efectuare a plăţii /transferului:
    1) trebuie să conţină următoarele date, fără a se limita la acestea:
    a) datele despre destinatarul plăţii /transferului;
    [Pct.98 subpct.1), lit.a) modificată prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    b) scopul plăţii /transferului;
    [Pct.98 subpct.1), lit.b) modificată prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    c) denumirea şi, dacă există, numărul şi data documentului justificativ – în cazul în care plata /transferul se efectuează în baza documentului justificativ;
    d) denumirea, numărul şi data documentului respectiv – în cazul în care plata /transferul se efectuează la prezentarea la prestatorul SPR a certificatului /notificaţiei /autorizaţiei, prevăzute de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei în domeniul reglementării valutare;
    [Pct.98 subpct.2) abrogat prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    [Pct.98 subpct.2) modificat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875] 

    99. Plăţile /transferurile fără numerar în cadrul operaţiunilor valutare proprii ale prestatorilor SPR se efectuează de către aceştia (prin conturile lor deschise în străinătate sau la alţi prestatori SPR) în baza documentelor specificate la pct.95 din prezentul regulament (fără a se limita la acestea) cu aplicarea următoarelor prevederi:
    [Pct.99 alineat modificat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   
a) solicitarea clientului în baza căreia se efectuează plata / transferul de către prestator SPR prin contul său deschis la alt bancă licenţiată se prezintă şi se păstrează la acest prestator SPR şi trebuie să conţină datele specificate la pct.98 subpunctul 1) din prezentul regulament (fără a se limita la acestea);
    [Pct.99 lit.a) modificată prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
  
  b) solicitarea clientului în baza căreia se efectuează plata / transferul de către prestatorul SPR prin contul său deschis în străinătate se păstrează la prestatorul SPR şi trebuie să conţină datele specificate la pct.98 subpunctul 1) lit.a), b) şi c) din prezentul regulament (fără a se limita la acestea);
    [Pct.99 lit.b) modificată prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   
c) prestatorul SPR care efectuează plata /transferul trebuie să dispună de documentele conform prevederilor pct.95 lit.b) şi c) din prezentul regulament. În cazul efectuării operaţiunii de către prestatorul SPR prin contul său deschis la alt prestator SPR, aceste documente urmează a fi prezentate, cu excepţiile stabilite, la prestatorul SPR la care este deschis contul.
    [Pct.99 lit.c) modificată prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]   

    [Pct.99 modificat prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    [Pct.99 modificat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
  
  100. Suma plăţii /transferului în cadrul operaţiunii valutare nu trebuie să depăşească suma indicată în documentele justificative, în cazul în care prin esenţa sa documentul justificativ urmează să conţină date despre suma plăţii /transferului.
    101. Cerinţele faţă de documentele indicate la pct.95 lit.b) din prezentul regulament sînt prevăzute în capitolul V din prezentul titlu.
    102. În cazul în care conform prevederilor prezentului titlu plata /transferul fără numerar în cadrul operaţiunii valutare se efectuează de către persoana juridică la prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative, prestatorul SPR, prin intermediul căruia persoana juridică efectuează plata /transferul, este obligat să verifice: 
    a) corespunderea datelor indicate în solicitarea clientului de efectuare a plăţii /transferului cu datele indicate în documentele justificative (luînd în considerare documentele de modificare, dacă există);
    b) dacă suma indicată în solicitarea clientului de efectuare a plăţii /transferului nu depăşeşte suma indicată în documentele justificative (luînd în considerare documentele de modificare, dacă există) – în cazul în care prin esenţa sa documentul justificativ urmează să conţină date despre suma plăţii /transferului.
    [Pct.102 lit.c) abrogată prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    [Pct.102 modificat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]

    [Pct.103 abrogat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   
104. Cerinţele faţă de documentele indicate la pct.95 lit.c) din prezentul regulament şi acţiunile de rigoare ale prestatorilor SPR se stabilesc de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei care reglementează operaţiunile valutare supuse notificării la Banca Naţională a Moldovei /autorizării din partea Băncii Naţionale a Moldovei.
    105. În cazul efectuării plăţii /transferului în favoarea persoanei fizice rezidente care se află în străinătate, responsabilitatea pentru faptul că plata /transferul se efectuează în favoarea persoanei fizice rezidente menţionate o poartă persoana care efectuează plata /transferul respectiv.
Secţiunea a 2-a. Particularităţile efectuării plăţilor /transferurilor
fără numerar în cadrul operaţiunilor valutare de către persoanele
juridice rezidente
    106. Persoanele juridice rezidente pot efectua plăţi /transferuri fără numerar în cadrul operaţiunilor valutare fără prezentarea la prestatorii SPRe a documentelor justificative în cazul în care se efectuează:
    a) plăţi /transferuri în străinătate în scopul stipulat la art.23 alin.(1) lit.a) din Legea nr.62 – XVI din 21.03.2008;
    b) transferuri în conturile lor deschise în instituţiile financiare din străinătate în baza autorizaţiilor eliberate de Banca Naţională a Moldovei, care prevăd posibilitatea efectuării în aceste conturi a transferurilor din conturile deschise la prestatorii SPR şi nu conţin cerinţa de prezentare la prestatorul SPR a documentelor justificative;
    [Pct.106 lit.b) modificată prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   
c) transferuri în alte conturi ale lor deschise la acelaşi sau alt prestator SPR;
    [Pct.106 lit.c) modificată prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   
d) transferuri unice sub formă de donaţii în cadrul operaţiunilor valutare în sumă ce nu depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) fiecare transfer;
    e) transferuri din contul băncii licenţiate în contul acesteia deschis în altă bancă licenţiată sau în instituţia financiară din străinătate;
    e1) transferuri din contul prestatorului SPR nebancar în contul acestuia deschis la alt prestator SPR, precum şi în cazul specificat la litera b);
    [Pct.106 lit.e1) introdusă prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   
f) plata în străinătate a taxei de stat stabilite de legislaţia statului străin;
    g) plăți /transferuri (altele decît cele menționate la lit.a) – f)) în favoarea altor persoane rezidente sau nerezidente, în cazul în care acestea reprezintă plăți /transferuri unice în sumă ce nu depășește 1000 euro (sau echivalentul lor) fiecare plata /transfer, fiind efectuate în cadrul operațiunilor valutare care nu sînt supuse notificării la Banca Națională a Moldovei /autorizării din partea Băncii Naționale a Moldovei conform Legii nr.62- XVI din 21.03.2008.
    [Pct.99 lit.g) introdusă prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    107. Transferurile sub formă de donaţii în cadrul operaţiunilor valutare specificate la art.16 alin.(2) lit.b) şi art.23 alin.(1) lit.e) din Legea nr.62 – XVI din 21.03.2008, în limita sumelor prevăzute de aceste articole, se efectuează de către persoanele juridice rezidente ca transferuri unice.
Secţiunea a 3-a. Particularităţile efectuării plăţilor /transferurilor
fără numerar în cadrul operaţiunilor valutare de către persoanele
juridice nerezidente
    108. Persoanele juridice nerezidente pot efectua în străinătate plăţi /transferuri fără numerar în cadrul operaţiunilor valutare fără prezentarea la prestatorii SPR a documentelor justificative în cazul în care se efectuează:
    [Pct.108 alineat modificat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   
a) transferuri pe numele aceluiaşi titular de cont;
    b) plăţi /transferuri de către reprezentanţele organizaţiilor internaţionale, misiunile diplomatice, oficiile consulare, alte reprezentanţe oficiale ale statelor străine acreditate în Republica Moldova, precum şi de către organizaţiile internaţionale;
    c) plăţi /transferuri de către persoanele juridice nerezidente care sînt instituţii implementatoare de proiecte de asistenţă tehnică pentru Republica Moldova, în scopuri legate de implementarea proiectelor menţionate, numai în raport cu persoanele fizice;
    d) plăţi /transferuri de către instituţiile financiare din străinătate;
    [Pct.108 lit.d) modificată prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
 
   d1) plăţi /transferuri de către prestatorii serviciilor de plată nerezidenţi în calitatea acestora de prestatori de servicii de plată /emitenţi de moneda electronică;
    [Pct.108 lit.d1) introdusă prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   
e) transferuri unice sub formă de donaţii în cadrul operaţiunilor valutare în sumă ce nu depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) fiecare transfer – în cazul în care acestea se efectuează de către persoanele juridice nerezidente, altele decît cele indicate la lit.b) din prezentul punct;
    f) plata în străinătate a taxei de stat stabilite de legislaţia statului străin;
    g) plăți /transferuri altele decît cele menționate la lit.a) – f), în cazul în care acestea se efectuează ca plăți /transferuri unice în sumă ce nu depășește 1000 euro (sau echivalentul lor) fiecare plată /transfer.
    [Pct.108 lit.g) introdusă prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    109. Persoanele juridice nerezidente pot efectua pe teritoriul Republicii Moldova plăţi /transferuri fără numerar în cadrul operaţiunilor valutare fără prezentarea la prestatorii SPR a documentelor justificative în cazul în care se efectuează:
    [Pct.109 alineat modificat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
  
  a) plăţi /transferuri în monedă naţională;
    b) transferuri în valută străină pe numele aceluiaşi titular de cont;
    c) plăţi /transferuri în valută străină de către instituţiile financiare din străinătate;
    [Pct.109 lit.c) modificată prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   
c1) plăţi /transferuri în valută străină de către prestatorii serviciilor de plată nerezidenţi în calitatea acestora de prestatori de servicii de plată /emitenţi de moneda electronică;
    [Pct.109 lit.c1) introdusă prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   
d) transferuri unice în valută străină sub formă de donaţii în cadrul operaţiunilor valutare în sumă ce nu depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) fiecare transfer;
    e) plata în valută străină a taxei de stat stabilite de legislaţia Republicii Moldova;
    f) plăți /transferuri altele decît cele menționate la lit.a) – e), în cazul în care acestea se efectuează ca plăți /transferuri unice în sumă ce nu depășește 1000 euro (sau echivalentul lor) fiecare plată /transfer.
    [Pct.108 lit.f) introdusă prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
Capitolul II
Modul de efectuare de către persoanele juridice
a operaţiunilor de schimb valutar
Secţiunea 1. Prevederi generale
    110. Operaţiunile de schimb valutar între băncile licenţiate se efectuează în conformitate cu prevederile Acordului privind piaţa valutară interbancară în Republica Moldova.
    [Pct.110 modificat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   
[Pct.111 abrogat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
Secţiunea a 2-a. Operaţiunile de schimb valutar în numerar
 în monedă naţională şi în valută străină şi cu cecuri de
 călătorie în valută străină
    112. Operaţiunile de schimb valutar în numerar în monedă naţională şi în valută străină, precum şi cu cecuri de călătorie în valută străină se efectuează de către băncile licenţiate şi alte unităţi de schimb valutar.
    113. Unităţile de schimb valutar efectuează operaţiunile specificate la pct.112 din prezentul regulament cu persoane fizice în conformitate cu prevederile Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.335 din 1 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.2096).

    114. Băncile licenţiate, de asemenea, pot efectua operaţiunile specificate la pct.112 din prezentul regulament cu alte bănci licenţiate în cadrul desfăşurării activităţilor financiare în baza licenţei pentru activităţi financiare eliberate de Banca Naţională a Moldovei.
Secţiunea a 3-a. Alte operaţiuni de schimb valutar
 ale persoanelor juridice
    [Capitolul II secţiunea a 3-a, denumirea în redacţia HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
    115. Operaţiunile de schimb valutar (altele decît cele indicate la pct.110, 112-114) ale persoanelor juridice rezidente (inclusiv ale prestatorilor SPR nebancari) şi ale persoanelor juridice nerezidente se efectuează cu prestatorii SPR, în conformitate cu prevederile Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 şi cu reglementările interne ale prestatorilor SPR, care urmează să asigure transparenţa condiţiilor de efectuare a operaţiunilor respective, inclusiv ţinînd cont de cerinţele Legii nr.114 din 18.05.2012 aferente cursului valutar.
    [Pct.115 în redacţia HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
    [Pct.115 în redacţia HBN223 din 04.11.10, MO247-251/17.12.10 art.979]
    [Pct.116 exclus prin HBN223 din 04.11.10, MO247-251/17.12.10 art.979]
    [Pct.117 exclus prin HBN223 din 04.11.10, MO247-251/17.12.10 art.979]
   
1151. Operaţiunile de schimb valutar ale persoanelor juridice rezidente şi nerezidente se efectuează cu prestatorii SPR nebancari în conformitate cu reglementările interne ale prestatorilor SPR nebancari, care urmează să asigure transparenţa condiţiilor de efectuare a operaţiunilor respective, inclusiv ţinînd cont de cerinţele Legii nr.114 din 18.05.2012 aferente cursului valutar. Prestatorii SPR nebancari efectuează operaţiuni de schimb valutar cu clienţii săi în strînsă legătură cu serviciile de plată /de emitere de moneda electronică prestate acestor clienţi.
    [Pct.1151 introdus prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   
[Capitolul II secţiunea a 4-a abrogată prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
    [Pct.118 în redacţia HBN223 din 04.11.10, MO247-251/17.12.10 art.979]
    [Pct.119 exclus prin HBN223 din 04.11.10, MO247-251/17.12.10 art.979]
   
[Capitolul II secţiunea a 5-a abrogată prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
    [Pct.120 în redacţia HBN223 din 04.11.10, MO247-251/17.12.10 art.979]
Capitolul III
Operaţiunile valutare în conturile persoanelor juridice
 cu utilizarea numerarului în valută străină şi în monedă
 naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină
Secţiunea 1. Prevederi generale
    121. În cadrul operaţiunilor valutare, care se efectuează cu utilizarea numerarului în valută străină /monedă naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină, plăţile /transferurile pot fi primite de către persoana juridică prin:
    a) depunerea mijloacelor băneşti nemijlocit în contul persoanei juridice respective deschis la prestatorul SPR; sau
    b) încasarea mijloacelor băneşti în casa persoanei juridice cu depunerea ulterioară în contul persoanei juridice respective deschis la prestatorul SPR.
    122. În cadrul operaţiunilor valutare, care se efectuează cu utilizarea numerarului în valută străină /monedă naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină, plăţile /transferurile pot fi efectuate de către persoana juridică prin:
    a) eliberarea mijloacelor băneşti nemijlocit din contul persoanei juridice respective deschis la prestatorul SPR; sau
    b) primirea mijloacelor băneşti în casa persoanei juridice din contul acesteia deschis la prestatorul SPR cu utilizarea ulterioară conform destinaţiei.
    123. În sensul prezentului capitol, depunerea /eliberarea mijloacelor bănești nemijlocit în /din contul persoanei juridice deschis la prestatorul SPR include şi operaţiunile în cauză efectuate cu utilizarea instrumentelor de plată (definite astfel de Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 şi Legea nr.114 din 18.05.2012).
    [Pct.123 modificat prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    [Pct.123 în redacţia HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   
124. Prevederile pct.121 şi pct.122 din prezentul regulament nu se referă la mijloacele băneşti ale caselor de schimb valutar primite /eliberate în cadrul desfăşurării activităţii de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice.
    125. Prevederile prezentului capitol se aplică în cazul depunerii în /eliberării din conturile persoanelor juridice deschise la prestatorii SPR a următoarelor mijloace băneşti în cadrul operaţiunilor valutare:
    1) a numerarului în valută străină, a cecurilor de călătorie în valută străină în /din conturile respective ale persoanelor juridice rezidente şi nerezidente;
    2) a numerarului în monedă naţională în /din conturile respective ale persoanelor juridice nerezidente;
    3) a numerarului în monedă naţională în /din conturile respective ale persoanelor juridice rezidente în cazurile în care:
    a) se realizează operaţiunile valutare supuse notificării la Banca Naţională a Moldovei /autorizării din partea Băncii Naţionale a Moldovei conform Legii nr.62 – XVI din 21.03.2008;
    b) la efectuarea operaţiunii valutare banca licenţiată eliberează permisiunea pentru scoaterea mijloacelor băneşti în monedă naţională din Republica Moldova în cazurile prevăzute de Legea nr.62 – XVI din 21.03.2008.
    126. Depunerea în cadrul operaţiunilor valutare a mijloacelor băneşti în conturile persoanelor juridice rezidente şi nerezidente se efectuează la prezentarea la prestatorul SPR a următoarelor documente, fără a se limita la acestea:
    a) actul de identitate, cu excepția cazului specificat la pct.271 – în cazul în care depunerea se efectuează de către persoana fizică în nume şi din cont propriu;
    [Pct.126 lit.a) modificată prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    b) solicitarea clientului de depunere a mijloacelor băneşti;
    c) documentele justificative, cu excepţia cazurilor specificate în mod expres în prezentul regulament sau în alte acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei în domeniul reglementării valutare;
    d) autorizaţiile corespunzătoare – în cazul în care în conformitate cu Legea nr.62 – XVI din 21.03.2008 operaţiunile valutare în cadrul cărora se efectuează depunerea mijloacelor băneşti sînt supuse autorizării din partea Băncii Naţionale a Moldovei;
    [Pct.126 lit.e) abrogată prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   
1261. Suplimentar la documentele, indicate la pct.126, la cererea prestatorului SPR se prezintă documentul în baza căruia prestatorul SPR poate concluziona că mijloacele care se depun în contul persoanei juridice provin de la persoana juridică /fizică care are /a avut obligaţiuni pecuniare faţă de titularul de cont. Acest document poate fi solicitat de prestatorul SPR în cazurile în care:
   a) depunerea în contul persoanei juridice a mijloacelor băneşti se efectuează de către reprezentantul persoanei juridice /fizice care are /a avut obligaţiuni pecuniare faţă de titularul de cont;
   b) mijloacele băneşti se depun prin modalitatea specificată la pct.121 lit.b).
   Prevederile prezentului punct nu se aplică în cazul în care depunerea mijloacelor băneşti se efectuează în conturile nerezidenţilor care sînt misiuni diplomatice, oficii consulare, alte reprezentanţe oficiale ale statelor străine, reprezentanţe ale organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi organizaţii internaţionale.
    [Pct.1261 introdus prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   
127. Solicitarea în scris de depunere a mijloacelor băneşti:
    1) trebuie să conţină următoarele date, fără a se limita la acestea:
    a) descrierea operaţiunii valutare în cadrul căreia se efectuează /a fost efectuată primirea mijloacelor băneşti (de exemplu, „valuta străină încasată în urma comercializării mărfurilor în magazinul duty-free”), care va permite prestatorului SPR de a determina corespunderea operaţiunii de depunere a mijloacelor băneşti prevederilor legislaţiei valutare;
    [Pct.127 subpct.1), lit.a) modificată prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
    [Pct.127 subpct.1), lit.b) abrogată prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   
c) denumirea şi, dacă există, numărul şi data documentului justificativ – în cazul în care depunerea se efectuează în baza documentului justificativ;
    d) denumirea, numărul şi data autorizaţiei respective – în cazul în care depunerea se efectuează la prezentarea la prestatorul SPR a autorizaţiei, eliberate de Banca Naţională a Moldovei în cazurile prevăzute de Legea nr.62 – XVI din 21.03.2008;
    [Pct.127 subpct.2) abrogat prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    [Pct.127 subpct.2) modificat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]

    128. Eliberarea în cadrul operaţiunilor valutare a mijloacelor băneşti din conturile persoanelor juridice rezidente şi nerezidente se efectuează la prezentarea la prestatorul SPR a următoarelor documente, fără a se limita la acestea:
    a) solicitarea clientului de eliberare a mijloacelor băneşti;
    b) documentele justificative, cu excepţia cazurilor specificate în mod expres în prezentul regulament sau în alte acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei în domeniul reglementării valutare;
    c) autorizaţiile corespunzătoare – în cazul în care în conformitate cu Legea nr.62 – XVI din 21.03.2008 operaţiunile valutare pentru care se eliberează mijloacele băneşti sînt supuse autorizării din partea Băncii Naţionale a Moldovei.
    [Pct.129-131 abrogate prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   
132. Solicitarea în scris de eliberare a mijloacelor băneşti:
    1) trebuie să conţină următoarele date, fără a se limita la acestea:
    a) descrierea (scopul) operaţiunii valutare pentru care se eliberează mijloacele băneşti (de exemplu, „valuta străină destinată achitării cheltuielilor ce ţin de deplasarea în străinătate”), care va permite prestatorului SPR de a determina corespunderea operaţiunii de eliberare a mijloacelor băneşti prevederilor legislaţiei valutare.
    [Pct.132 subpct.1), lit.a) modificată prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
    [Pct.132 subpct.1), lit.b) abrogată prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   
c) denumirea şi, dacă există, numărul şi data documentului justificativ – în cazul în care eliberarea se efectuează în baza documentului justificativ;
    d) denumirea, numărul şi data autorizaţiei respective – în cazul în care eliberarea se efectuează la prezentarea la prestatorul SPR a autorizaţiei, eliberate de Banca Naţională a Moldovei în cazurile prevăzute de Legea nr.62 – XVI din 21.03.2008;
    [Pct.132 subpct.2) abrogat prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    [Pct.132 subpct.2) modificat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]  

    133. Suma care se depune /eliberează în cadrul operaţiunii valutare nu trebuie să depăşească suma indicată în documentele justificative, în cazul în care prin esenţa sa documentul justificativ urmează să conţină date despre suma plăţii /transferului.
    134. Cerinţele faţă de documentele indicate la pct.126 lit.a), c), pct.1261 şi pct.128 lit.b) din prezentul regulament sînt prevăzute în capitolul V din prezentul titlu.
    [Pct.134 modificat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   
135. În cazul în care conform prevederilor prezentului capitol depunerea /eliberarea mijloacelor băneşti în cadrul operaţiunii valutare se efectuează la prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative, prestatorul SPR, prin intermediul căruia se efectuează operaţiunea corespunzătoare, este obligat să verifice:
    a) corespunderea datelor indicate în solicitarea clientului de depunere /eliberare a mijloacelor băneşti cu datele indicate în documentele justificative (luînd în considerare documentele de modificare, dacă există);
    b) dacă suma indicată în solicitarea clientului de depunere /eliberare a mijloacelor băneşti nu depăşeşte suma indicată în documentele justificative (luînd în considerare documentele de modificare, dacă există) – în cazul în care prin esenţa sa documentul justificativ urmează să conţină date despre suma plăţii /transferului;
    [Pct.135 lit.c) abrogată prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    [Pct.135 modificat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
    [Pct.136 abrogat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
  
  137. Cerinţele faţă de documentele indicate la pct.126 lit.d) şi pct.128 lit.c) din prezentul regulament şi acţiunile de rigoare ale prestatorilor SPR sînt stabilite în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei care reglementează operaţiunile valutare supuse notificării la Banca Naţională a Moldovei /autorizării din partea Băncii Naţionale a Moldovei.
Secţiunea a 2-a. Particularităţile depunerii în /primirii din conturile
 persoanelor juridice rezidente a numerarului în valută străină şi
în monedă naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină

    138. Fără prezentarea documentelor justificative în conturile persoanelor juridice rezidente deschise la prestatorii SPR pot fi depuse mijloacele băneşti:
    a) neutilizate total sau parţial care au fost primite anterior din conturile persoanelor juridice respective;
    [Pct.138 lit.a) modificată prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    b) în scopul achitării taxei de stat sau altor taxe /impozite stabilite de legislaţia Republicii Moldova care se încasează în bugetul public naţional;
    c) încasate de la persoanele fizice în cazurile permise de legislaţia Republicii Moldova în cadrul desfăşurării activităţii care conform legislaţiei nu necesită deţinerea unui document eliberat de autorităţile competente ale Republicii Moldova ce atestă dreptul persoanei juridice de a desfăşura anumite activităţi;
    d) ridicate /sechestrate /confiscate de către organele abilitate conform legislaţiei Republicii Moldova;
    e) sub formă de donaţie în sumă ce nu depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) de la persoană fizică în scopuri filantropice sau de sponsorizare.
    139. Fără prezentarea documentelor justificative din conturile persoanelor juridice rezidente deschise la prestatorii SPR pot fi eliberate mijloacele băneşti în cazul restituirii de către organele abilitate conform legislaţiei Republicii Moldova a mijloacelor băneşti ridicate /sechestrate /confiscate.
Secţiunea a 3-a. Particularităţile depunerii în /primirii din conturile
 persoanelor juridice nerezidente a numerarului în valută străină
şi în monedă naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină
    140. Fără prezentarea documentelor justificative în conturile persoanelor juridice nerezidente deschise la prestatorii SPR pot fi depuse mijloacele băneşti:
    a) în cazul depunerii în conturile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, altor reprezentanţe oficiale ale statelor străine, reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi organizaţiilor internaţionale în cadrul activităţii acestora pe teritoriul Republicii Moldova;
    b) în cazul depunerii în conturile persoanelor juridice nerezidente, care sînt instituţii implementatoare de proiecte de asistenţă tehnică pentru Republica Moldova, în scopuri legate de implementarea proiectelor menţionate, numai în raport cu persoanele fizice;
    c) neutilizate total sau parţial care au fost primite anterior din conturile persoanelor juridice respective, cu excepţia celor indicate la lit.a) din prezentul punct;
    [Pct.140 lit.c) modificată prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    d) în cazul depunerii încasărilor de la comercializarea mărfurilor /prestarea serviciilor pasagerilor de către persoanele juridice nerezidente care activează pe mijloacele de transport aflate în trafic internaţional, precum şi în cazul depunerii încasărilor în monedă naţională de la comercializarea documentelor de transport de către reprezentanţele întreprinderilor de transport nerezidente;
    e) în cazul depunerii în conturile persoanelor juridice nerezidente, altele decît cele indicate la lit.a) din prezentul punct, a mijloacelor băneşti sub formă de donaţie în sumă ce nu depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) de la persoană fizică în scopuri filantropice sau de sponsorizare.
    141. În cazul în care în contul persoanei juridice nerezidente se depun mijloace băneşti în cadrul operaţiunii valutare ce ţine de acordarea de către persoana fizică rezidentă a donaţiei care este supusă autorizării conform Legii nr.62 – XVI din 21.03.2008, autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei urmează a fi prezentată la prestatorul SPR, indiferent de faptul dacă mijloacele băneşti se depun nemijlocit în contul persoanei juridice nerezidente sau în casa acestei persoane juridice.
    142. Fără prezentarea documentelor justificative din conturile persoanelor juridice nerezidente deschise la prestatorii SPR pot fi eliberate mijloacele băneşti:
    1) din conturile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, altor reprezentanţe oficiale ale statelor străine, reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi organizaţiilor internaţionale – în scopul eliberării mijloacelor băneşti persoanelor fizice în cadrul activităţii acestor instituţii pe teritoriul Republicii Moldova;
    2) din conturile persoanelor juridice nerezidente, care sînt instituţii implementatoare de proiecte de asistenţă tehnică pentru Republica Moldova, pentru utilizarea mijloacelor băneşti în scopuri legate de implementarea proiectelor menţionate, numai în raport cu persoanele fizice;
    3) din conturile reprezentanţelor persoanelor juridice nerezidente, altele decît cele indicate la subpunctul 1) din prezentul punct:
    a) în monedă naţională – în scopul achitării cheltuielilor curente legate de activităţile acestora pe teritoriul Republicii Moldova;
    b) în valută străină – pentru cheltuieli ce ţin de deplasare, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova;
    4) destinate achitării taxei de stat şi altor taxe /impozite stabilite de legislaţia Republicii Moldova;
    5) în cazul stipulat la art.26 alin.(3) lit.j) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.
Capitolul IV
Particularităţile operaţiunilor valutare ale băncilor cu utilizarea
 numerarului în valută străină şi în monedă naţională şi a cecurilor
de călătorie în valută străină
    143. Prevederile prezentului capitol reglementează particularităţile efectuării de către băncile licenţiate pe teritoriul Republicii Moldova în cadrul operaţiunilor valutare proprii a depunerii (primirii)/eliberării următoarelor mijloace băneşti:
    1) a numerarului în valută străină, a cecurilor de călătorie în valută străină;
    2) a numerarului în monedă naţională în cazurile în care:
    a) se realizează operaţiunea valutară supusă autorizării din partea Băncii Naţionale a Moldovei conform Legii nr.62 – XVI din 21.03.2008;
    b) la efectuarea operaţiunii valutare banca licenţiată eliberează permisiunea pentru scoaterea mijloacelor băneşti în monedă naţională din Republica Moldova în cazurile prevăzute de Legea nr.62 – XVI din 21.03.2008.
    144. Operaţiunile menţionate la pct.143 din prezentul regulament se efectuează de către banca licenţiată;
    a) cu alte bănci licenţiate şi cu băncile nerezidente, în baza licenţei pentru activităţi financiare;
    b) cu persoane fizice /juridice.
    145. Băncile licenţiate efectuează cu alte bănci licenţiate operaţiunile menţionate la pct.143 din prezentul regulament:
    a) prin conturile lor deschise la alte bănci licenţiate;
    b) prin intermediul casieriilor lor fără deţinerea conturilor în alte bănci licenţiate.
    146. În cadrul operaţiunilor valutare indicate la pct.145 din prezentul regulament depunerea /eliberarea mijloacelor băneşti se efectuează conform uzanţelor bancare. Băncile licenţiate – părţi ale operaţiunii urmează să dispună de documente justificative.
    147. Operaţiunile menţionate la pct.143 din prezentul regulament între băncile licenţiate şi băncile nerezidente prin conturile băncilor nerezidente deschise la băncile licenţiate cu care se efectuează operaţiunile, includ:
    a) operaţiunile de primire de către banca licenţiată a mijloacelor băneşti de la banca nerezidentă în urma importului în Republica Moldova de către banca nerezidentă a mijloacelor respective;
    b) operaţiunile de eliberare de către banca licenţiată băncii nerezidente a mijloacelor băneşti pentru exportul acestora din Republica Moldova.
    148. Primirea de la băncile nerezidente /eliberarea băncilor nerezidente a mijloacelor băneşti se efectuează în conformitate cu prevederile actului normativ al Băncii Naţionale a Moldovei, care reglementează exportul /importul mijloacelor băneşti de către bănci, şi uzanţele bancare.
    149. Operaţiunile specificate la pct.144 lit.b) din prezentul regulament ale băncilor licenţiate se efectuează în conformitate cu prevederile capitolului III din prezentul titlu aplicabile persoanelor juridice rezidente. În cazul în care conform capitolului III din prezentul titlu operaţiunile valutare se efectuează în baza documentelor justificative, băncile licenţiate urmează să dispună de acestea.
    Capitolul IV1
Particularităţile operaţiunilor valutare ale prestatorilor SPR
nebancari cu utilizarea
numerarului
  
1491. Prestatorii SPR nebancari în calitatea lor de prestatori de servicii de plată /emitenţi de monedă electronică efectuează în baza Legii nr.114 din 18.05.2012 operaţiuni valutare în numerar:
   a) cu băncile licențiate prin conturile prestatorilor în cauză deschise la aceste bănci – în vederea depunerii în /primirii din conturile sale a numerarului obţinut /necesar în legătură cu prestarea serviciilor de plată /emitere de moneda electronică;
   b) cu clienţii săi persoane fizice /juridice în limitele prevăzute de legislaţie în cadrul prestării acestor persoane a serviciilor de plată /emitere de moneda electronică şi în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
   1492. Operaţiunile specificate la pct.1491 lit.a) ale prestatorilor SPR nebancari se efectuează cu prestatorul SPR în baza solicitării în scris conform cerinţelor specificate la pct.127 şi 132 fără prezentarea documentelor justificative.
   1493. Operaţiunile valutare ale prestatorilor SPR nebancari în cazul efectuării de către aceştia a operaţiunilor valutare nelegate de activitatea acestora în calitate de prestatori de servicii de plată /emitenţi de monedă electronică se efectuează în conformitate cu prevederile prezentului regulament aplicabile persoanelor juridice rezidente.
    [Capitolul IVI introdus prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
Capitolul V
Cerinţe faţă de documentele care se prezintă la prestatorul SPR
în cazul fectuării operaţiunilor valutare prin conturile persoanelor
juridice
Secţiunea 1. Prevederi generale
    150. Documentele prezentate care rămîn la prestatorul SPR se păstrează la acest prestator SPR conform reglementărilor interne stabilite de către prestatorul SPR respectiv în corespundere cu legislaţia Republicii Moldova.
    [Pct.150 modificat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   
151. Prezentul capitol stabileşte cerinţe minime faţă de documentele care se prezintă la prestatorul SPR în cazul efectuării operaţiunilor valutare prin conturile persoanelor juridice conform prevederilor prezentului titlu, şi anume cerinţe faţă de:
    a) documentul indicat la pct.1261 din prezentul regulament;
    [Pct.151 lit.a) modificată prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   
b) actele de identitate;
    c) documentele justificative.
    152. În scopul realizării prevederilor prezentului capitol prestatorul SPR poate stabili şi alte cerinţe care nu contravin legislaţiei Republicii Moldova.
    153. Prevederile prezentului capitol nu se aplică în cazurile în care actele legislative ale Republicii Moldova sau actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei stabilesc alte reguli de prezentare şi păstrare la prestatorul SPR a documentelor justificative.
    [Pct.154 abrogat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   
155. Responsabilitatea pentru veridicitatea documentelor prevăzute de prezentul capitol o poartă persoanele care prezintă la prestatorul SPR documentele respective în cazul efectuării de către acestea a operaţiunilor valutare.
    156. La cererea prestatorului SPR, documentele perfectate în limbi străine se prezintă împreună cu traducerile acestora în limba de stat, legalizate notarial.
    157. Documentul indicat la pct.1261 se prezintă la prestatorul SPR conform cerinţelor stabilite de prestatorul SPR.
    [Pct.157 în redacţia HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   
158. Actul de identitate a persoanei fizice se prezintă în corespundere cu punctul 84.
    [Pct.158 în redacția HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    159. În sensul prezentului titlu, documentele justificative menţionate la pct.95 lit.b) din prezentul regulament reprezintă documentele ce justifică efectuarea /confirmă necesitatea efectuării de către persoanele juridice a plăţilor /transferurilor (de exemplu, contract, invoice, ordinul privind detaşarea în străinătate, informaţia privind cheltuielile de deplasare, devizul de cheltuieli pentru întreţinerea reprezentanţei în străinătate a persoanei juridice rezidente) şi conţin, după caz, date despre sumele plăţilor /transferurilor.
    [Pct.159 modificat prin HBN223 din 04.11.10, MO247-251/17.12.10 art.979]
   
160. În sensul prezentului titlu, documentele justificative menţionate la pct.126 lit.c), pct.128 lit.b) şi în capitolul IV din prezentul titlu reprezintă documentele necesare pentru justificarea primirii /efectuării plăţilor /transferurilor în numerar şi cu utilizarea cecurilor de călătorie, şi anume:
    1) în cazul primirii de către persoanele juridice a plăţilor /transferurilor conform prevederilor capitolelor III şi IV din prezentul titlu:
    a) documentele ce justifică efectuarea /confirmă necesitatea efectuării în favoarea persoanelor juridice a plăţilor /transferurilor care conform prevederilor actelor legislative pot fi efectuate în numerar (de exemplu, contract, invoice, decizia instanţei judecătoreşti) şi conţin, după caz, date despre sumele plăţilor /transferurilor;
    b) documentele eliberate de autorităţile competente ale Republicii Moldova ce atestă dreptul persoanelor juridice rezidente de a desfăşura anumite activităţi în cadrul cărora legislaţia valutară a Republicii Moldova permite primirea numerarului în valută străină şi a cecurilor de călătorie în valută străină (de exemplu, licenţa pentru activitatea magazinului duty-free, certificat de prestare a serviciilor la sol eliberat persoanei juridice rezidente care activează în domeniul aviaţiei civile care prestează servicii la sol) – în cazul în care legislaţia Republicii Moldova stabileşte necesitatea deţinerii unui astfel de document pentru desfăşurarea anumitei activităţi;
    c) documentele specificate în alte acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei care reglementează anumite operaţiuni valutare;
    2) în cazul efectuării de către persoanele juridice a plăţilor /transferurilor conform prevederilor capitolelor III şi IV din prezentul titlu:
    a) documentele ce justifică efectuarea /confirmă necesitatea efectuării plăţilor /transferurilor care conform prevederilor actelor legislative pot fi efectuate în numerar (de exemplu, ordinul privind detaşarea în străinătate, informaţia privind cheltuielile de deplasare) şi conţin, după caz, date despre sumele plăţilor /transferurilor;
    b) documentele eliberate de autorităţile competente ale Republicii Moldova ce atestă dreptul persoanelor juridice rezidente de a desfăşura anumite activităţi în cadrul cărora legislaţia valutară a Republicii Moldova permite efectuarea plăţii /transferului în numerar în valută străină şi cu utilizarea cecurilor de călătorie în valută străină (de exemplu, autorizaţia de exploatare a rutei aeriene internaţionale, eliberată de către autoritatea publică în domeniul aviaţiei civile) – în cazul în care legislaţia Republicii Moldova stabileşte necesitatea deţinerii unui astfel de document pentru desfăşurarea anumitei activităţi;
    c) documentele specificate în alte acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei care reglementează anumite operaţiuni valutare.
    161. Responsabilitatea pentru faptul că documentele indicate la pct.160 subpunctul 1) lit.b) şi subpunctul 2) lit.b) din prezentul regulament prezentate la prestatorul SPR sînt valabile la data prezentării o poartă persoana juridică respectivă.
Secţiunea a 2-a. Modul de prezentare a documentelor
justificative în cazul efectuării operaţiunilor valutare prin
conturile persoanelor juridice rezidente
    162. Documentele justificative se prezintă la prestatorul SPR la momentul efectuării operaţiunii valutare respective, dacă prezentul regulament nu prevede altceva.
    [Pct.162 modificat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   
[Pct.163-166 abrogate prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   
167. Documentele justificative specificate la pct.160 subpunctul 1) lit.c) şi subpunctul 2) lit.c) din prezentul regulament se prezintă la prestatorul SPR în conformitate cu regulile stabilite de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei care reglementează operaţiunile valutare respective.
    168. Dacă în baza documentelor justificative se efectuează mai multe plăţi /transferuri, documentele justificative pot fi prezentate o singură dată, în cazul efectuării primei plăţi /transfer.
    [Pct.169 exclus prin HBN223 din 04.11.10, MO247-251/17.12.10 art.979]
  
  170. În cazul în care există documente care modifică /completează documentele justificative (documente de modificare), acestea de asemenea urmează a fi prezentate la prestatorul SPR.
    171. Modul de prezentare a documentelor justificative (cu excepția celor menționate la punctul 167), inclusiv a documentelor de modificare, precum și modul de păstrare a documentelor în cauză sau a copiilor acestora la prestatorul SPR se stabilește prin reglementările interne ale prestatorului SPR respectiv.
    [Pct.171 în redacția HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    [Pct.171 modificat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   
[Pct.172 abrogat prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    [Pct.172 modificat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
 
   [Pct.173 abrogat prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    [Pct.173 modificat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
Secţiunea a 3-a. Modul de prezentare a documentelor
justificative în cazul efectuării operaţiunilor valutare prin
 conturile persoanelor juridice nerezidente
    174. Documentele justificative se prezintă la prestatorul SPR la momentul efectuării operaţiunii valutare respective, dacă prezentul regulament nu prevede altceva.
    [Pct.174 modificat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
  
  175. În cazul efectuării operaţiunilor valutare prin conturile persoanelor juridice nerezidente în privinţa documentelor justificative se aplică prevederile pct.167, 168, 170 şi 171 din prezentul regulament.
    [Pct.176 abrogat prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    [Pct.176 modificat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
   
[Pct.177 abrogat prin HBN134 din 24.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1162]
    [Pct.177 modificat prin HBN201 din 17.10.13, MO297-303/20.12.13 art.1875]
Capitolul VI
Condiţiile aferente operaţiunilor cu numerarul în valută
străină şi cecurile de călătorie în valută străină în cadrul
operaţiunilor valutare ale unor persoane juridice
    178. Prevederile prezentului capitol se aplică persoanelor juridice (altele decît unităţile de schimb valutar) care au dreptul de a primi de la persoane fizice valută străină drept plată pe teritoriul Republicii Moldova pentru mărfurile vîndute şi /sau serviciile prestate (de exemplu, persoanele juridice – deţinătoare a magazinelor duty-free) şi reglementează aspectele ce ţin de primirea valutei străine menţionate.
    179. Valutele străine pe care persoanele juridice le pot primi în casele lor se coordonează cu prestatorii SPR, la care se vor depune numerarul în valută străină şi cecurile de călătorie în valută străină.
    180. La primirea valutei străine casierul persoanei juridice verifică autenticitatea bancnotelor în valută străină şi a cecurilor de călătorie în valută străină.
    181. Numerarul în valută străină şi cecurile de călătorie în valută străină primite în casa persoanei juridice se predau la prestatorul SPR, luînd în considerare prevederile art.25 alin.(6) din Legea nr.62 – XVI din 21.03.2008.
    182. Valuta străină în numerar şi valuta străină aferentă cecurilor de călătorie încasată în casa persoanei juridice se înregistrează în contul în valută străină al persoanei juridice respective deschis la prestatorul SPR.
    183. În cazul în care, conform regulilor prestatorului SPR, valuta străină aferentă cecurilor de călătorie în valută străină poate fi înregistrată în contul persoanei juridice numai după primirea de către prestatorul SPR a acoperirii sumei cecurilor respective, suma acestor cecuri se înregistrează în contul persoanei juridice respective la primirea acoperirii sumei în valută străină.
    184. În cazul în care persoana juridică primeşte în casa sa valută străină, alta decît valuta obligaţiunii pecuniare (preţului), persoana juridică este obligată să informeze clienţii săi despre cursurile valutare care se aplică pentru recalculare, aprobate prin dispoziţia administratorului persoanei juridice sau a persoanei împuternicite de acesta, în care se indică cel puţin următoarele:
    a) numărul şi data emiterii dispoziţiei;
    b) denumirea persoanei juridice rezidente şi IDNO-ul a acestuia;
    c) data (perioada) pentru care se aplică cursurile valutare;
    d) denumirea şi codul (numeric sau alfabetic) valutei străine şi cursurile valutare ale acestor valute străine.
    185. Informaţia privind cursurile valutare menţionate la pct.184 din prezentul regulament se afişează la ghişeele de încasare a numerarului sau în alt loc vizibil pentru toţi clienţii.

    [Anexa exclusă prin HBN223 din 04.11.10, MO247-251/17.12.10 art.979]
Anexa nr.2
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.8 din 28 ianuarie 2010
LISTA
actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei care se abrogă
    1. Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 13 ianuarie 1994, proces-verbal nr.2 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.56-58, art.75), cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.241 din 2 septembrie 1998 „Privind Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.890 din 21.08.98 cu privire la mecanismul de evidenţă şi control al achitării datoriilor pentru energia electrică şi gaze naturale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.87-89, art.183), cu modificările şi completările ulterioare;
    3. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.212 din 13 iulie 2000 ”Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a autorizaţiilor pentru efectuarea unor operaţiuni în valută străină de către agenţii economici care activează în domeniul aviaţiei civile” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.127-129, art.358), cu modificările şi completările ulterioare;
    4. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.185 din 23 iulie 2003 “Cu privire la mecanismul de cumpărare a valutei străine de către persoanele juridice rezidente” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.163-166, art.221), cu modificările şi completările ulterioare;
    5. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.202 din 13 august 2003 „Cu privire la deschiderea conturilor bancare în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică străină în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.182-185, art.248), cu modificările şi completările ulterioare;
    6. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.285 din 22 septembrie 2005 ”Privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la documentele confirmative în cazul efectuării de către persoanele juridice a unor operaţiuni valutare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.129-131, art.434), cu modificările şi completările ulterioare;
    7. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.184 din 13 iulie 2006 ”Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind transferarea din Republica Moldova a mijloacelor băneşti de către unele categorii de persoane fizice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.116-119, art.426), cu modificările şi completările ulterioare.