HGM223/2010
ID intern unic:  334221
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 223
din  01.04.2010
privind aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 09.04.2010 în Monitorul Oficial Nr. 51     art Nr : 288
    MODIFICAT
   
HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                          Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                            Ion Negrei
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                              Valentina Buliga

    Nr. 223. Chişinău, 1 aprilie 2010.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.223
din 1 aprilie 2010

Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Anexele nr.1 şi 2 la Hotărîrea Guvernului nr.126 din 7 februarie 2007 „Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare şi a Regulamentului acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.21-24, art.140), cu modificările şi completările ulterioare, vor avea următorul cuprins:
 „Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr.126 din 7 februarie 2007
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare
    NEGREI Ion                       -    viceprim-ministru, preşedinte al Comisiei
    BULIGA Valentina              -    ministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei,
                                                     vicepreşedinte al Comisiei
    ROTARU Larisa                 -    şef Secţie politici demografice a Ministerului
                                                     Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, secretar
                                                     al Comisiei
    SAINCIUC Sergiu              -    viceministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei
    SUSARENCO Gheorghe    -    viceministru al justiţiei
    URSACHI Dumitru             -    viceministru al afacerilor interne
    ŢURCANU Gheorghe         -    viceministru al sănătăţii
    IACOB Mihaela                  -    viceministru al tehnologiilor informaţionale şi
                                                     comunicaţiilor
    POTÎNG Tatiana                 -    viceministru al educaţiei
    ŢULEA Oleg                       -    viceministru al tineretului şi sportului
    GUŢUŢUI Veaceslav          -    viceministru al construcţiilor şi dezvoltării regionale
    ROIBU Alexei                     -    director general al Serviciului Grăniceri
    SPOIALĂ Lucia                  -    director general al Biroului Naţional de Statistică
    BORTA Maria                     -    preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări Sociale
                                                -    şef al Direcţiei politici de descentralizare a Cancelariei
                                                     de Stat a Republicii Moldova
    GÎLCA Boris                       -    coordonator programe, Fondul Organizaţiei Naţiunilor
                                                     Unite pentru Populaţie în Republica Moldova
    PALADI Gheorghe              -    academician, Academia de Ştiinţe a Moldovei
    GAGAUZ Olga                    -    şef al Sectorului demografie al Institutului Integrare
                                                     Europeană şi Ştiinţe Politice, Academia de Ştiinţe
                                                     a Moldovei
    SAVIELEVAGalina             -    şef al Secţiei statistică social-economică şi studii analitice
                                                     a Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică
    BELOSTECINIC Grigore    -    rector al Academiei de Studii Economice a Moldovei
    MATEI Constantin               -    şef al Catedrei de geografie şi economia mediului a
                                                     Academiei de Studii Economice a Moldovei
    CHIRIAC Petru                   -    vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor
                                                     din Moldova
    CERESCU Leonid               -    preşedinte al Confederaţiei Naţionale a Patronatului din
                                                     Republica Moldova
    CHIURCCIU Vitalii             -    şef al Direcţiei generale economie, comerţ, servicii şi
                                                      relaţii economice externe, unitatea teritorială autonomă
                                                      Găgăuzia (Gagauz-Yeri)
    CRUC Olesea                      -    coordonator al Departamentului societate competitivă din
                                                      cadrul Institutului pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale
                                                      „Viitorul”
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr.126 din 7 februarie 2007

Regulamentul
Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte statutul juridic, modul de organizare şi funcţionare a Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare (în continuare – Comisia).
    2. Comisia este un organ consultativ în domeniile populaţiei şi dezvoltării, creat pe lîngă Prim-ministru, şi dispune de formular cu antet cu Stema de Stat a Republicii Moldova.
    3. Comisia nu are personalitate juridică.
    4. Comisia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei şi legilor Republicii Moldova, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor Parlamentului, hotărîrilor, ordonanţelor şi dispoziţiilor Guvernului, altor acte normative, ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi cu prezentul Regulament.
II. Componenţa Comisiei
    5. Comisia este constituită din reprezentanţi ai organelor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniu, ai mediului academic şi ai partenerilor sociali.
    6. Componenţa nominală a Comisiei este aprobată de Guvern.
    7. Membrii Comisiei îşi exercită funcţiile fără a fi remuneraţi.
III. Obiectivele Comisiei
    8. Comisia are următoarele obiective principale:
    a) analiza evoluţiei fenomenelor demografice, a tendinţelor de dezvoltare a populaţiei şi a impactului acestora asupra stării sociale pe termen mediu şi lung;
    b) identificarea problemelor prioritare, determinarea obiectivelor în domeniul demografic, în vederea elaborării strategiilor şi programelor naţionale;
    c) determinarea mecanismelor de colectare şi schimb de date dezagregate referitoare la principalii indicatori demografici;
    d) evaluarea riscurilor demografice şi stabilirea criteriilor de apreciere a acestora;
    e) determinarea responsabilităţilor instituţionale pentru corelarea proceselor demografice cu dezvoltarea;
    f) recomandarea metodologiilor pentru identificarea proceselor demografice în cadrul unor grupuri distincte ale populaţiei, examinarea rezultatelor implementării acestora la nivel naţional şi teritorial.
IV. Atribuţiile Comisiei
    9. Comisia are următoarele atribuţii:
    a) evaluarea fenomenelor demografice efective şi prognozate, pe baza informaţiilor existente şi obţinute din studii şi cercetări, din surse administrative şi statistice, precum şi a impactului tendinţelor de dezvoltare a populaţiei asupra stării socioeconomice pe termen mediu şi lung;
    b) coordonarea procesului de elaborare a politicilor de securitate demografică, a programelor şi planurilor de acţiuni pe termen mediu şi lung în domeniu;
    c) elaborarea seturilor de indicatori şi a recomandărilor pentru realizarea studiilor statistice în Republica Moldova;
    d) asigurarea elaborării coordonate a politicilor cu impact direct asupra situaţiei sociale în corelare cu tendinţele demografice;
    e) avizarea programelor şi a strategiilor ce vizează dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova;
    f) elaborarea, în scopul prevenirii şi depăşirii efectelor negative în situaţia demografică, a propunerilor şi recomandărilor care urmează a fi incluse în strategiile de dezvoltare;
    g) efectuarea analizei studiilor privind evoluţia indicatorilor statistici sociodemografici la nivel naţional şi internaţional;
    h) înaintarea propunerilor privind asigurarea securităţii demografice în Republica Moldova;
    i) colaborarea cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile de învăţămînt şi de cercetare în domeniu;
    j) identificarea instituţiilor care vor fi desemnate responsabile pentru realizarea activităţilor privind problemele populaţiei, procesele sociale şi evoluţia demografică contemporană;
    k) evaluarea rezultatelor implementării propriilor recomandări şi înaintarea propunerilor de îmbunătăţire a politicilor guvernamentale în domeniul demografic, în conformitate cu sarcinile asumate pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană;
    l) prezentarea anuală la Guvern a rapoartelor privind activitatea desfăşurată, a notelor de sinteză privind fenomenele demografice şi prognozele evoluţiilor demografice, acţiunile întreprinse şi rezultatele obţinute în domeniu;
    m) studierea experienţei internaţionale, participarea la acţiunile organizaţiilor internaţionale vizînd problemele populaţiei şi dezvoltării;
    n) participarea, prin reprezentanţi, la conferinţe, seminare, şedinţe, mese rotunde, precum şi organizarea unor astfel de acţiuni;
    o) adoptarea planurilor proprii de activitate;
    p) alte atribuţii, în limitele competenţei sale.
V. Drepturile Comisiei
    10. Comisia are următoarele drepturi:
    a) să antreneze în activitatea sa conducători şi specialişti din autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile din domeniile dezvoltării sociale şi demografiei, precum şi experţi independenţi;
    b) să adopte decizii cu caracter de recomandare în chestiunile ce ţin de competenţa sa, decizii pe care autorităţile administraţiei publice centrale şi locale urmează să le examineze, informînd în scris Comisia despre rezultatele examinării;
    c) să solicite şi să primească din partea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a instituţiilor din domeniile dezvoltării sociale şi demografiei informaţiile necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor sale;
    d) să stabilească relaţii cu structuri şi organisme internaţionale în domeniile de competenţă;
    e) să recomande pentru realizare proiecte de cercetări ştiinţifice în domeniile de referinţă.
VI. Organele de lucru ale Comisiei şi atribuţiile acestora
    11. Comisia are următoarele organe de lucru:
    a) birou executiv;
    b) secretariat, reprezentat de Secţia politici demografice din cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;
    c) consilii de specialitate (permanente sau temporare) şi/sau grupuri de lucru.
Biroul executiv al Comisiei
    12. Biroul executiv este un organ permanent care asigură conducerea Comisiei în perioada dintre şedinţe.
    13. Biroul executiv al Comisiei este format din:
    a) preşedintele Comisiei;
    b) vicepreşedintele Comisiei;
    c) viceministrul sănătăţii;
    d) directorul general al Biroului Naţional de Statistică;
    e) coordonatorul de programe al Fondului Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Populaţie în Republica Moldova.
    14. Biroul executiv al Comisiei:
    a) aprobă planurile de lucru, agendele şedinţelor şi programele de activitate ale Comisiei;
    b) examinează în prealabil chestiunile propuse de consiliile de specialitate şi/sau grupurile de lucru spre examinare la şedinţele Comisiei;
    c) convoacă şedinţele Comisiei la propunerea preşedintelui, a vicepreşedintelui sau a unei treimi din membrii Comisiei;
    d) exercită alte funcţii, în limitele competenţei, în condiţiile legii şi ale prezentului Regulament.
    15. Biroul executiv al Comisiei adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor săi.
Preşedintele Comisiei
    16. Funcţia de preşedinte al Comisiei este exercitată de viceprim-ministrul responsabil de coordonarea activităţii în sfera socială.
    17. Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii:
    a) dirijează activitatea Comisiei, convoacă şi prezidează şedinţele ei;
    b) invită la lucrările Comisiei, după caz, conducători şi specialişti din autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, alte instituţii, precum şi experţi independenţi;
    c) reprezintă Comisia în relaţiile cu terţe părţi, în limitele competenţei sale, şi este responsabil de chestiunile aferente domeniului de activitate al Comisiei.
Vicepreşedintele Comisiei
    18. Funcţia de vicepreşedinte al Comisiei este exercitată de Мinistrul muncii, protecţiei sociale şi familiei.
    19. Vicepreşedintele Comisiei are următoarele atribuţii:
    a) coordonează activitatea consiliilor de specialitate şi/sau a grupurilor de lucru;
    b) în absenţa preşedintelui Comisiei, prezidează şedinţele acesteia, în baza deciziei preşedintelui;
    c) organizează şi dirijează activitatea secretariatului Comisiei şi este responsabil de eficienţa activităţii acestuia;
    d) certifică procesele-verbale ale şedinţelor consiliilor de specialitate şi/sau ale grupurilor de lucru;
    e) exercită alte atribuţii, în limitele competenţei.
Secretariatul Comisiei
    20. Secretariatul Comisiei asigură funcţionarea acesteia şi exercită următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei, ale consiliilor de specialitate şi/sau ale grupurilor de lucru;
    b) organizează şedinţele Comisiei, ale consiliilor de specialitate şi/sau ale grupurilor de lucru, asigură schimbul de informaţii între acestea, precum şi orice alte activităţi specifice;
    c) execută dispoziţiile preşedintelui Comisiei;
    d) întreţine relaţiile Comisiei şi organelor ei cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu patronatele şi sindicatele, cu alte instituţii;
    e) asigură relaţiile cu şi între membrii Comisiei, precum şi întreţine relaţiile lor cu organele de lucru şi membrii Biroului executiv;
    f) elaborează note analitice cu privire la activitatea Comisiei;
    g) asigură reflectarea activităţii Comisiei în mass-media;
    h) informează Comisia despre executarea hotărîrilor ei anterioare.
    21. Activitatea secretariatului Comisiei este dirijată de vicepreşedintele acesteia.
Consiliile de specialitate şi/sau grupurile
de lucru ale Comisiei
    22. Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Comisia poate crea consilii de specialitate şi/sau grupuri de lucru.
    23. Componenţa numerică şi nominală a consiliilor de specialitate şi/sau a grupurilor de lucru se stabileşte de Comisie, la propunerea biroului executiv. Consiliile de specialitate sînt formate din membrii Comisiei, iar grupurile de lucru – din persoane desemnate la propunerea membrilor acesteia.
    24. Consiliile de specialitate şi/sau grupurile de lucru se întrunesc în şedinţe care se convoacă ori de cîte ori este necesar.
    25. Decizia de convocare a consiliului de specialitate şi/sau a grupului de lucru este adoptată de preşedintele Comisiei sau de biroul executiv.
    26. În limitele competenţei lor, consiliile de specialitate şi/sau grupurile de lucru adoptă decizii (cu caracter de recomandare) cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă.
    27. Deciziile consiliilor de specialitate şi/sau ale grupurilor de lucru se aduc la cunoştinţa preşedintelui Comisiei în termen de 3 zile din data adoptării.
    28. Procesul-verbal al şedinţei consiliului de specialitate şi/sau al grupului de lucru se certifică de către vicepreşedintele Comisiei.
VII. Organizarea activităţii Comisiei
    29. Comisia se întruneşte în şedinţe, care se convoacă ori de cîte ori este necesar, în conformitate cu planul de lucru, însă nu mai rar decît o dată în trimestru.
    30. Decizia de convocare a şedinţei este adoptată de biroul executiv sau de preşedintele Comisiei.
    31. Materialele referitoare la chestiunile pasibile de examinare de către Comisie se prezintă secretariatului cu cel puţin 10 zile pînă la data şedinţei.
    32. Proiectul ordinii de zi a şedinţei Comisiei şi materialele aferente chestiunilor vizate se expediază membrilor Comisiei de secretariatul acesteia, cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei.
    33. Şedinţele sînt deliberative dacă la ele participă cel puţin 2/3 din numărul membrilor Comisiei.
    34. Hotărîrile privind chestiunile examinate se adoptă cu 3/4 din voturile membrilor Comisiei prezenţi la şedinţă.
    35. Membrii Comisiei care nu sînt de acord cu hotărîrea adoptată au dreptul la opinie separată, care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.
    36. Procesul-verbal al şedinţei Comisiei se întocmeşte de secretariat şi se semnează de către preşedintele Comisiei.”
    2. Hotărîrea Guvernului nr.741 din 29 iunie 2007 “Cu privire la situaţia demografică în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.94-97, art.774) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în textul Hotărîrii cuvintele „Ministerul Economiei şi Comerţului” se substituie prin cuvintele „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) în Hotărîre:
    punctele 4 şi 6 se exclud;
    la punctul 11, cuvintele „Vitalie Vrabie” se substituie prin cuvintele „Ion Negrei”, iar cuvintele „Ministrul administraţiei publice locale” se exclud;
    [Pct.2 subpct.3) abrogat prin HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858]
    4) anexa nr.2 se exclude.