HGC277/2010
ID intern unic:  334298
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 277
din  14.04.2010
pentru aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1425
din 2 decembrie 2003
Publicat : 16.04.2010 în Monitorul Oficial Nr. 54-55     art Nr : 327
    În temeiul articolului 26 alineatul (1) litera g) din Legea nr.161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.136-140, art.577), articolului 7 alineatul (1) litera h) şi alineatul (3) din Legea nr.38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.99-101, art.362), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1425 din 2 decembrie 2003 „Privind modul şi condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                      Valeriu Lazar

    Nr. 277. Chişinău, 14 aprilie 2010.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.277
din 14 aprilie 2010
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1425
din 2 decembrie 2003
    Hotărîrea Guvernului nr.1425 din 2 decembrie 2003 „Privind modul şi condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.244-247, art.1483), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în titlul şi textul Hotărîrii, precum şi în titlul şi textul anexelor, după sintagma „în marca de produs şi/sau de serviciu” se adaugă cuvintele „ , precum şi în desenul sau modelul industrial”;
    2) în anexa nr.1:
    punctul 1 se exclude;
    la punctul 6:
    alineatul patru se exclude;
    alineatul cinci va avea următorul cuprins:
    „documentul care confirmă acceptarea înregistrării mărcii/desenului sau modelului industrial depuse la AGEPI.”;
    în punctul 6 alineatul trei, punctul 12 propoziţia a doua, punctul 16 alineatul unu, după cuvîntul „mărcii” se adaugă cuvintele „/desenului sau modelului industrial”, iar în punctul 14, după cuvîntul „mărci” se adaugă cuvîntul „/desene sau modele industriale”;
    punctul 9 va avea următorul cuprins:
    „9. Decizia de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial, se ia în cazul în care:
    folosirea acestei denumiri nu va induce în eroare consumatorul în privinţa unui produs, serviciu, în privinţa originii sau producătorului acestora; 
    marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi desenul sau modelul industrial în care este folosită denumirea oficială sau istorică a statului nu contravine ordinii publice sau bunelor moravuri şi nu prejudiciază imaginea statului.”;
    la punctul 10, cuvintele „cel puţin a unei condiţii enumerate la” se substituie prin cuvîntul „prevederilor”;
    la punctul 12 prima propoziţie, după cuvintele „pe termen de 10 ani” se adaugă cuvintele „ , iar în desenul sau modelul industrial – pe termen de 5 ani”;
    la punctul 13, după cuvintele „marca respectivă” se adaugă cuvintele „/desenul sau modelul respectiv”, iar în final cuvîntul „cerere” se substituie prin cuvintele „decizia de acordare a permisiunii.”;
    după punctul 14 se completează cu punctul 141 cu următorul cuprins:
    „141. Transmiterea drepturilor asupra mărcii care conţine denumirea oficială sau istorică a statului se efectuează doar cu permisiunea Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului.”;
    punctul 15:
    în alineatul unu, cuvintele „în acelaşi mod ca şi în cazul acordării acesteia” se substituie prin cuvintele „de către Comisie”;
    în alineatul doi, cuvîntul „marca” se substituie prin cuvintele „marca/desenul sau modelul industrial”;
    alineatul trei se exclude;
    alineatul patru va avea următorul cuprins:
    „nu sînt respectate restricţiile privind folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului, prevăzute în pct.9.”;
    punctele 17 şi 18 se exclud;
    3) anexa nr.2 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.1425
din 2 decembrie 2003
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea
permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice
a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum
şi în desenul sau modelul industrial
    LAZAR Valeriu                viceprim-ministru, ministru al economiei,
                                            preşedinte al Comisiei
    BOLOCAN Lilia             director general al Agenţiei de Stat pentru
                                            Proprietatea Intelectuală, vicepreşedinte
                                            al Comisiei
    PASENCIC Ion              consultant principal în Direcţia dezvoltare
                                            socială, Cancelaria de Stat,  secretar al
                                            Comisiei
    AVASILOAIE Petru       şef al Direcţiei politici de piaţă în sectorul
                                            vitivinicol, Ministerul Agriculturii şi Industriei
                                            Alimentare
    BELINSCHI Angela        şef adjunct al Direcţiei juridice, Academia
                                            de Ştiinţe a Moldovei
    BLIUC Victoria               director al Departamentului mărci, modele şi
                                           desene industriale, Agenţia de Stat pentru
                                            Proprietatea Intelectuală
    CIOCANU Sergiu           şef al Direcţiei patrimoniu cultural şi arte vizuale,
                                            Ministerul Culturii
    CÎRLAN Vladislav          consultant al Direcţiei generale legislaţie,
                                            Ministerul Justiţiei
    CREŢU Ion                     şef al Secţiei reglementarea calităţii produselor
                                            alimentare, Ministerul Agriculturii şi Industriei
                                            Alimentare
    IONESII Inga                  şef al Direcţiei generale politici comerciale,
                                            Ministerul Economiei
    ŞLAPAC Mariana           vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei”.
    4) în punctele 13 şi 15 din anexa nr.3, cuvintele „Aparatul Guvernului” se substituie cu sintagma „Cancelaria de Stat”, la cazul gramatical respectiv