LPC304/2008
ID intern unic:  334402
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 304
din  25.12.2008
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 140-XV
din 10 mai 2001 privind Inspecţia Muncii
Publicat : 30.04.2010 în Monitorul Oficial Nr. 64-65     art Nr : 190
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 140-XV din 10 mai 2001 privind Inspecţia Muncii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 68–71, art. 505), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (5), cuvintele „Grăniceri şi” se substituie prin cuvîntul „Grăniceri,”, iar după cuvîntul „Justiţiei” se introduc cuvintele „şi Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei”.
    2. La articolul 4 alineatul (1):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) controlează respectarea legislaţiei muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă;”
    la litera e), cuvintele „şi protecţiei muncii” se substituie prin cuvintele „ , securităţii şi sănătăţii în muncă”.
    3. Articolul 8:
    alineatul (1):
    la litera e), cuvintele „şi protecţiei muncii” se substituie prin cuvintele „ , securităţii şi sănătăţii în muncă”;
    la litera f), cuvintele „de protecţie a muncii” se substituie prin cuvintele „de securitate şi sănătate în muncă”;
    alineatul (2):
    în partea introductivă, cuvintele „protecţiei muncii” se substituie prin cuvintele „securităţii şi sănătăţii în muncă”;
    la litera b), cuvintele „de protecţie a muncii” se substituie prin cuvintele „din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”.
    4. La articolul 9 alineatul (1) litera b), cuvintele „protecţia muncii” se substituie prin cuvintele „securitatea şi sănătatea în muncă”.
    5. După capitolul IV se introduce capitolul IV1 cu următorul cuprins:
„Capitolul IV1
MODUL, CONDIŢIILE ŞI PROCEDURA DE EFECTUARE A
CONTROLULUI DE STAT
ŞI DE ELIBERARE A AVIZELOR
PRIVIND INTRODUCEREA ÎN FABRICAŢIE A PROTOTIPURILOR
 NOI DE ECHIPAMENTE TEHNICE ŞI ECHIPAMENTE
INDIVIDUALE DE PROTECŢIE ŞI DE LUCRU

    Articolul 111. Modul de efectuare a controlului de stat
                           asupra respectării actelor legislative şi
                           a altor acte normative din domeniul
                           muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă
    (1) Controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă are drept scop:
    a) verificarea modului în care angajatorul (persoana care acţionează în numele acestuia) respectă legislaţia muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă;
    b) acordarea ajutorului consultativ şi metodologic angajatorului (persoanei care acţionează în numele acestuia) în identificarea căilor de aplicare eficientă a legislaţiei şi de prevenire a încălcărilor, precum şi de lichidare a încălcărilor în cazul constatării acestora;
    c) sancţionarea încălcărilor constatate.
    (2) Controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă se realizează prin:
    a) controlul de fond, care are drept obiectiv verificarea în ansamblu a respectării legislaţiei muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă;
    b) controlul tematic, care are drept obiectiv verificarea respectării legislaţiei muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă în anumite perioade de timp sau în anumite domenii de activitate, precum şi verificarea respectării unor aspecte ale legislaţiei muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă;
    c)  controlul inopinat, care se efectuează:
    – la examinarea unor petiţii, sesizări care invocă încălcarea legislaţiei muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă;
    – la soluţionarea operativă a unor cazuri de nerespectare evidentă a legislaţiei muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă;
    – la cercetarea accidentelor de muncă.
    (3) Controlul repetat poate fi efectuat la expirarea termenului stabilit în cadrul controlului anterior de inspectorul de muncă pentru lichidarea încălcărilor, executarea prescripţiilor şi conformarea cu prevederile legale. Controlul repetat poate fi exercitat ori de cîte ori este necesar pentru a asigura respectarea prevederilor legislaţiei muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă.
    (4) Controlul de fond şi controlul tematic se desfăşoară în conformitate cu Programul anual de activitate al Inspecţiei Muncii, aprobat de inspectorul general de stat al muncii după coordonarea cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
    (5) Inspectoratele teritoriale de muncă desfăşoară controlul de fond şi controlul tematic conform planurilor trimestriale de activitate, elaborate în baza Programului anual de activitate al Inspecţiei Muncii şi aprobate de inspectorul-şef al inspectoratului teritorial de muncă.
    (6) Controlul de fond şi controlul tematic pot fi realizate şi la solicitarea angajatorului (persoanei care acţionează în numele acestuia), a salariatului sau a sindicatelor.
    Articolul 112. Condiţiile de efectuare a controlului de
                           stat asupra respectării actelor legislative
                           şi a altor acte normative din domeniul
                           muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă
    (1) Controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă se efectuează în baza dispoziţiei de control emisă de:
    a) inspectorul general de stat al muncii;
    b) adjuncţii inspectorului general de stat al muncii;
    c) inspectorul-şef al inspectoratului teritorial de muncă;
    d) adjunctul inspectorului-şef al inspectoratului teritorial de muncă.
    (2) Controlul inopinat poate fi efectuat şi din iniţiativa inspectorului de muncă, fără dispoziţia de control, urmînd ca inspectorul să informeze imediat despre aceasta una dintre persoanele menţionate la alin.(1).
    (3) Dispoziţiile de control se înregistrează în registrele de evidenţă a dispoziţiilor de control, care se ţin de aparatul Inspecţiei Muncii şi de inspectoratele teritoriale de muncă. Dispoziţia de control se păstrează împreună cu materialele întocmite în urma controlului efectuat. Dispoziţia de control se înregistrează şi la unitatea supusă controlului.
    (4) Inspectorul de muncă informează angajatorul (persoana care acţionează în numele acestuia) despre prezenţa sa în unitate înainte de începerea controlului. Fac excepţie cazurile în care inspectorul este informat prin sesizările scrise (inclusiv în variantă electronică) ale salariaţilor, partenerilor sociali sau ale instituţiilor şi organizaţiilor interesate, din care rezultă că angajatorul:
    a) încalcă legislaţia în domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă;
    b) nu lichidează încălcările legislaţiei în domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă depistate în controalele anterioare;
    c) nu informează despre accidentele de muncă produse în unitate.
    (5) Inspectorul de muncă poate solicita angajatorului sau, în lipsa lui, persoanei care acţionează în numele acestuia să-i acorde sprijin pentru:
    a) asigurarea prezentării documentelor necesare controlului;
    b) punerea la dispoziţie a unui însoţitor pe durata desfăşurării controlului la locurile de muncă, în încăperile de serviciu şi de producţie;
    c) punerea la dispoziţie a unei încăperi de serviciu, a mijloacelor de comunicaţie şi de transport în perimetrul unităţii supuse controlului.
    (6) Pe durata efectuării controlului, inspectorul de muncă se protejează de pericolele specifice unităţii supuse controlului. În caz de necesitate, inspectorul de muncă cere angajatorului (persoanei care acţionează în numele acestuia) să-i acorde echipament individual de protecţie şi de lucru.
    (7) Durata controlului nu trebuie să depăşească 3 zile lucrătoare. La necesitate, inspectorul general de stat al muncii sau adjuncţii săi pot prelungi durata acestuia.
    Articolul 113. Procedura de efectuare a controlului
                           de stat asupra  respectării actelor
                           legislative şi a altor acte normative din
                           domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii
                           în muncă
    (1) La efectuarea controlului de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorul de muncă verifică respectarea prevederilor legale referitoare la:
    a) contractul individual de muncă şi contractul colectiv de muncă;
    b) timpul de muncă şi timpul de odihnă;
    c) retribuirea muncii;
    d) normele de muncă;
    e) garanţiile şi compensaţiile ce decurg din relaţiile de muncă;
    f) disciplina muncii;
    g) securitatea şi sănătatea în muncă;
    h) particularităţile de reglementare a muncii unor categorii de salariaţi;
    i) răspunderea materială potrivit legislaţiei muncii;
    j) completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului de muncă.
    (2) Controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă se finalizează cu întocmirea de către inspectorul de muncă a unui proces-verbal de control de modelul aprobat de inspectorul general de stat al muncii. În procesul-verbal, inspectorul de muncă consemnează succint esenţa încălcării constatate, indică prevederile actelor legislative şi ale altor acte normative încălcate şi dispune conformarea imediată sau, după caz, într-un termen rezonabil cu prevederile legale.
    (3) Procesul-verbal de control se întocmeşte în două exemplare. Fiecare exemplar are înscris numărul de ordine din registrul de evidenţă a proceselor-verbale de control. Registrele de evidenţă a proceselor-verbale de control se ţin de inspectoratul teritorial de muncă şi de aparatul Inspecţiei Muncii. Fiecare exemplar al procesului-verbal de control este semnat de inspectorul de muncă care l-a întocmit, de angajator (persoana care acţionează în numele acestuia) şi de reprezentantul sindicatului sau al salariaţilor din unitate. Un exemplar al procesului-verbal de control se păstrează la inspectoratul teritorial de muncă sau la Inspecţia Muncii, iar celălalt – la unitate. Dacă angajatorul (persoana care acţionează în numele acestuia) refuză să semneze procesul-verbal de control, inspectorul de muncă consemnează refuzul în procesul-verbal, pe care îl expediază prin poştă, printr-o scrisoare recomandată, în adresa unităţii.
    (4) Pentru confirmarea încălcărilor constatate, inspectorul de muncă poate anexa la procesul-verbal de control copii sau extrase de pe instrucţiuni, înscrisuri, registre, explicaţii, schiţe, scheme, fotografii etc. autentificate de angajator (persoana care acţionează în numele acestuia).
    (5) Dacă stabileşte un termen pentru conformarea cu prevederile legale, inspectorul de muncă cere angajatorului (persoanei care acţionează în numele acestuia) să informeze, la expirarea termenului indicat, inspectoratul teritorial de muncă sau Inspecţia Muncii despre înlăturarea încălcărilor consemnate în procesul-verbal de control.
    (6) Dacă în cadrul controlului nu se constată încălcări, inspectorul de muncă consemnează în procesul-verbal de control respectarea actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă.
    (7) Dacă constată că exploatarea clădirilor, a edificiilor şi a echipamentelor tehnice, precum şi desfăşurarea lucrărilor şi a proceselor tehnologice prezintă pericol iminent de accidentare, inspectorul de muncă dispune, printr-o prescripţie de modelul aprobat de inspectorul general de stat al muncii, sistarea lor, evacuarea personalului de la locurile de muncă aflate în pericol şi înlăturarea pericolelor constatate. În prescripţia de sistare se indică succint esenţa încălcării cu pericol iminent de accidentare, actele legislative şi alte acte normative a căror nerespectare a provocat apariţia pericolului. Prescripţia de sistare se semnează de inspectorul de muncă şi de angajator (persoana care acţionează în numele acestuia).
    (8) Dacă dispune sistarea exploatării clădirilor, a edificiilor şi a echipamentelor tehnice, precum şi a lucrărilor şi proceselor tehnologice cu pericol iminent de accidentare, inspectorul de muncă consemnează acest fapt în procesul- verbal de control. Copia de pe prescripţia de sistare se anexează la procesul-verbal de control.
    (9) Dacă înlăturarea pericolului necesită timp, inspectorul de muncă sigilează aparatele de conectare la sursele de alimentare cu energie electrică, panourile de comandă, părţile mobile sau alte părţi ale clădirilor, ale instalaţiilor, ale echipamentelor tehnice cu pericol iminent de accidentare. Sigiliul se aplică în aşa mod încît să blocheze repunerea lor în funcţiune, lăsîndu-se loc de acces doar pentru intervenţii de înlăturare a pericolului. Inspectorul de muncă indică în prescripţia de sistare aplicarea sigiliului, numărul lui şi locul aplicării şi informează despre aceasta conducătorul locului de muncă şi angajatorul (persoana care acţionează în numele acestuia).
    (10) În prescripţia de sistare, inspectorul de muncă dispune să fie informat în scris despre lichidarea încălcărilor cu pericol de accidentare.
    Articolul 114. Modul şi condiţiile de eliberare a avizelor
                           privind introducerea în fabricaţie a
                           prototipurilor noi de echipamente tehnice
                           şi echipamente individuale de protecţie
                           şi de lucru
    (1) Pentru obţinerea avizelor privind introducerea în fabricaţie a prototipurilor noi de echipamente tehnice şi echipamente individuale de protecţie şi de lucru (denumite în continuare prototip de echipament),  producătorul depune o cerere scrisă la Inspecţia Muncii.
    (2) Eliberarea avizului privind introducerea în fabricaţie a prototipului de echipament se efectuează după verificarea corespunderii acestuia cu cerinţele de securitate şi sănătate în muncă. Verificarea se efectuează de către un inspector de muncă desemnat prin dispoziţia inspectorului general de stat al muncii, emisă în cel mult 3 zile din data înregistrării cererii.
    (3) În timpul verificării corespunderii prototipului de echipament, inspectorul de muncă analizează:
    a) documentaţia tehnică de proiectare şi de executare a prototipului de echipament;
    b) documentaţia de exploatare şi de întreţinere;
    c) soluţiile prevăzute de documentele tehnice şi cele aplicate la executarea prototipului de echipament pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale la exploatarea lui;
    d) rezultatele încercărilor şi ale testărilor prototipului de echipament respectiv.
    (4) Durata verificării nu poate depăşi 5 zile lucrătoare.
    (5) Dacă, în timpul verificării corespunderii prototipului de echipament, inspectorul de muncă depistează anumite lacune de securitate şi sănătate în muncă, acesta emite o prescripţie în care indică defectele depistate şi dispune producătorului înlăturarea lor şi informarea Inspecţiei Muncii despre acest fapt. În cel mult 3 zile lucrătoare din data parvenirii la Inspecţia Muncii a informaţiei despre înlăturarea de către producător a defectelor depistate, inspectorul de muncă va efectua o verificare repetată, care nu va dura mai mult de o zi lucrătoare.
    (6) Dacă prototipul echipamentului verificat corespunde cerinţelor de securitate şi de igienă a muncii, inspectorul de muncă întocmeşte în scris şi prezintă inspectorului general de stat al muncii un raport privind rezultatele verificării, în care consemnează capacitatea prototipului de echipament de a asigura securitatea şi sănătatea în muncă în timpul exploatării şi temeiul de eliberare a avizului privind introducerea în fabricaţie a prototipului de echipament.
    (7) Inspectorul general de stat al muncii, în cel mult 3 zile lucrătoare din data depunerii raportului privind rezultatele verificării, va semna şi va elibera producătorului avizul privind introducerea în fabricaţie a prototipului de echipament.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                 Mihai GHIMPU

    Nr. 304-XVI. Chişinău, 25 decembrie 2008.