HGC350/2010
ID intern unic:  334481
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 350
din  04.05.2010
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se
operează în Reglementarea tehnică „Zahăr. Producerea şi
comercializarea”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului
nr. 774 din 3 iulie 2007
Publicat : 07.05.2010 în Monitorul Oficial Nr. 68-69     art Nr : 417
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Reglementarea tehnică „Zahăr. Producerea şi comercializarea”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 774 din 3 iulie 2007 (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                              Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, ministrul economiei                              Valeriu Lazar
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare                     Valeriu Cosarciuc
    Ministrul sănătăţii                                                                Vladimir Hotineanu

    Nr. 350. Chişinău, 4 mai 2010.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 350
din 4 mai 2010
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în Reglementarea tehnică “Zahăr.
Producerea şi comercializarea”, aprobată prin Hotărîrea
Guvernului nr. 774 din 3 iulie 2007
    Reglementarea tehnică „Zahăr. Producerea şi comercializarea”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 774 din 3 iulie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 103-106, art. 821), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 3:
    la termenii „zahăr alb”, „zahăr tos”, „zahăr rafinat” şi „zahăr brun”, cuvintele „conţinut de zaharoză” se substituie cu cuvintele „fracţia masică de zaharoză”;
    la noţiunea „zahăr brun”, după cifra „98,0%” se introduc cuvintele „(în raport cu substanţa uscată)”;
    2) la punctul 20, sintagma „sub 3,0 mm” se substituie cu sintagma „de la 0,2 pînă la 3,0 mm”;
    3) la punctul 23, cuvintele „fiecărei categorii, stabilite în instrucţiunea tehnologică,” se substituie cu cuvîntul „zahărului”;
    4) la punctul 24, cuvintele „se stabilesc în instrucţiunea tehnologică şi” se exclud;
    5) la punctul 32, cuvintele „marcat” se substituie cu cuvintele „etichetat”;
    6) punctul 33 se completează în final cu cuvintele
    „ , în conformitate cu prevederile pct. 17 din prezenta Reglementare tehnică”;
    7) la punctul 34:
    după cuvintele „de către producător” se introduc cuvintele „la fiecare lot (cu excepţia lit.f))”;
    la literele a), b), c) şi e), cuvintele “se determină la fiecare lot” se exclud;
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) coloraţia în soluţie”;
    8) punctul 35 se exclude;
    9) anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.1
la Reglementarea tehnică
„Zahăr. Producerea şi comercializarea”
Caracteristicile organoleptice pentru zahăr

Denumirea indicatorilor
Caracteristicile
Culoare

Alb, pentru zahărul de categoriile trei şi patru se admit nuanţe gălbui

Friabilitate

Zahărul cristal trebuie să fie friabil. Pentru zahărul de categoriile trei şi patru se admit cocoloşi, care, apăsaţi uşor, se fărîmă

Gust
Dulce
Miros
Caracteristic zahărului”;

    10) la anexa nr.2, litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) pentru zahărul cristal:

Denumirea indicatorilor
Categoria zahărului
1
2
3
4

Fracţia masică de zaharoză (în raport cu substanţa uscată), minimum %

 
99,85
 
99,75
 
99,61
 
99,55

Fracţia masică de substanţe reducătoare (în raport cu substanţa uscată), maximum %

 
0,02
 
0,04
 
0,05
 
0,065

Fracţia masică de umiditate, maximum %

0,06
0,12
0,14
0,15

Fracţia masică de cenuşă (în raport cu substanţa uscată), maximum:

%
puncte
 
 
0,011
6
 
 
0,027
15
 
 
0,05
-
 
 
0,05
-

Coloraţie în soluţie, maximum:

unităţi ICUMSA

puncte
unităţi convenţionale
 
22,5
3
-
 
90,0
12
-
 
104,0
-
0,8
 
195,0
-
1,5

Numărul maxim la eşantioanele de zahăr în coloraţie, puncte

 
4
 
9
 
-
 
-
Fracţia masică de feroimpurităţi, maximum %
0,0001
0,0003
0,0003
0,0003
Cantitatea maximă a punctelor
8
28
-
-

La determinarea în puncte a indicatorilor de cenuşă, de coloraţie în soluţie ai zahărului şi numărului maxim de puncte la eşantioanele de zahăr în coloraţie se adoptă: la poziţia cenuşă un punct este echivalent cu 0,0018%; la poziţia coloraţie în soluţie un punct este echivalent cu 7,5 unităţi ICUMSA; la eşantioanele de zahăr în coloraţie indicatorii aparatului “SACCHAROFLEX” se înmulţesc cu doi.”