LPC246/2008
ID intern unic:  334547
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 246
din  27.11.2008
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 382-XIV
din 6 mai 1999 cu privire la circulaţia substanţelor
narcotice şi psihotrope şi a precursorilor
Publicat : 14.05.2010 în Monitorul Oficial Nr. 72-74     art Nr : 202
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 382-XIV din 6 mai 1999 cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 73–77, art. 339), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 noţiunea „substanţă narcotică (stupefiant), substanţă psihotropă”, cuvintele „ , precum şi preparat conţinînd o astfel de substanţă,” se exclud.
    2. La articolul 5 alineatele (1) şi (3), cuvintele „din cadrul Ministerului Sănătăţii” se înlocuiesc cu cuvintele „de pe lîngă Ministerul Sănătăţii”.
    3. În denumirea capitolului IV, cuvintele „din cadrul Ministerului Sănătăţii” se înlocuiesc cu cuvintele „de pe lîngă Ministerul Sănătăţii”.
    4. Articolul 7 alineatul (2):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) eliberează şi retrage autorizaţii pentru activităţi cu substanţe narcotice şi psihotrope şi cu precursori, în condiţiile prezentei legi;”
    după litera a) se introduc literele a1) şi a2) cu următorul cuprins:
    „a1) exercită controlul asupra circulaţiei legale a substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor;
    a2) estimează necesarul de substanţe narcotice şi psihotrope şi/sau de precursori pentru Republica Moldova şi prezintă Comitetului Internaţional de Control asupra Drogurilor calculele respective;”.
    5. Articolul 9:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Cultivarea macului somnifer, cînepii, arbustului coca şi altor plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope se permite în scopuri ştiinţifice şi/sau pentru producerea seminţelor, fibrelor sau uleiului, în baza autorizaţiei.”
    alineatele (3) şi (4) se exclud.
    6. Articolul 11 se completează cu alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:
    „(3) Preparatele ce conţin una din substanţele prevăzute în tabelul III din Convenţia unică a ONU asupra stupefiantelor din 1961 şi în tabelul IV din Convenţia ONU asupra substanţelor psihotrope din 1971, care nu prezintă un risc de abuz şi a căror substanţă nu poate fi extrasă într-o cantitate ce ar permite o utilizare ilegală, pot fi scutite de anumite măsuri de control conform legislaţiei naţionale.
    (4) Tabelele şi listele substanţelor narcotice şi psihotrope şi ale precursorilor supuşi controlului se aprobă de Guvern.”
    7. Articolul 12 se completează cu alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:
    „(3) Calculul necesarului de substanţe narcotice şi psihotrope şi de precursori pe anul calendaristic următor se efectuează luîndu-se ca bază consumul real pe anul precedent şi se prezintă comitetului pînă la 1 februarie al anului respectiv. Comitetul verifică estimaţiile, calculează necesităţile Republicii Moldova şi le prezintă Comitetului Internaţional de Control asupra Drogurilor pentru aprobare.
    (4) Setul de documente pentru aprobarea normativelor de utilizare a substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor pe anul respectiv include:
    a) cererea pentru aprobarea normativului privind consumul;
    b) copiile de pe contractele cu furnizorii;
    c) calculele argumentate ale necesarului efectuate conform cerinţelor tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.”
    8. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
    „Art. 13. – (1) Activitatea farmaceutică cu folosirea substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor, desfăşurată de întreprinderile şi/sau instituţiile farmaceutice, este supusă licenţierii în conformitate cu Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
    (2) Activitatea cu substanţe narcotice şi psihotrope şi cu precursori poate fi desfăşurată şi de alte instituţii decît cele specificate la alin. (1) doar în baza autorizaţiei eliberate de comitet, cu obligaţia asigurării evidenţei şi condiţiilor de protecţie fizică a acestor substanţe şi preparate.”
    9. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
    „Art. 14. – Procurarea de substanţe narcotice şi psihotrope în scopuri profesionale se efectuează la comandă prealabilă de către persoane autorizate/licenţiate în modul stabilit de lege.”
    10. La articolul 16, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
    „(3) Reţetele pentru substanţele din tabelul nr.II, expus în anexă, se prezintă la farmacie în termen de 10 zile de la data prescrierii, iar pentru preparatele care conţin substanţele din tabelul nr.III, expus în anexă, în termen de 30 de zile.
    (4) O prescripţie include cantitatea de preparate necesare tratamentului pe un termen de pînă la 30 de zile.”
    11. La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Transportul şi paza încărcăturilor de substanţe narcotice şi psihotrope şi de precursori se efectuează de către posesorul acestora.”
    12. Articolul 21 se completează cu alineatele (5) şi (6) cu următorul cuprins:
    „(5) În documentele fiscale (facturi, declaraţii vamale cu privire la marfă şi mijloacele de transport şi alte documente însoţitoare) se indică denumirea substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor supuşi controlului, cantitatea de substanţă exportată, denumirea şi adresa exportatorului, importatorului şi destinatarului mărfii.
    (6) Loturile de substanţe narcotice şi psihotrope şi de precursori exportate vor fi marcate şi ambalate corespunzător prevederilor legislaţiei în vigoare.”
    13. Articolul 25:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Fiecare caz de import/export al substanţelor narcotice şi psihotrope şi al precursorilor, inclusiv din depozitul vamal, va fi autorizat.”
    14. Articolul 26:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatele (2) şi (3) cu următorul cuprins:
    „(2) La transportul de substanţe narcotice şi psihotrope şi de precursori supuşi controlului ce tranzitează teritoriul Republicii Moldova nu pot fi modificate ruta şi natura ambalajului acestora decît cu autorizarea comitetului.
    (3) Modificarea neautorizată a r utei transportului substanţelor narcotice şi psihotrope şi al precursorilor supuşi controlului ce tranzitează teritoriul Republicii Moldova se consideră export, aplicîndu-se cerinţele stabilite pentru exportul substanţelor supuse controlului.”
    15. Articolul 31:
    alineatul unic devine alineatul (1):
    la alineatul (1), propoziţia întîi se completează în final cu cuvintele “ , precum şi pentru dresarea cîinilor în depistarea drogurilor”;
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    “(2) Persoana responsabilă înscrie într-un registru, care se păstrează timp de 10 ani, cantităţile de plante, substanţe şi preparate pe care le importă, le achiziţionează, le fabrică, le utilizează, le transmite sau le distruge, precum şi data operaţiunilor, numele furnizorilor sau beneficiarilor.”
    16. Articolul 33:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    la alineatul (1), cuvintele: „denumirea lor internaţională neînregistrată” se înlocuiesc cu cuvintele „denumirea comună internaţională”;
    articolul se completează cu alineatele (2), (3) şi (4) cu următorul cuprins:
    „(2) Ambalarea şi marcarea substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor trebuie să corespundă cerinţelor legislaţiei Republicii Moldova şi să excludă sustragerea lor.
    (3) La marcarea preparatelor care includ în componenţa lor substanţe supuse controlului se indică denumirea acestor substanţe şi conţinutul lor în unităţi de greutate sau procente.
    (4) Interiorul ambalajului care conţine substanţa narcotică sau învelişul lui se evidenţiază printr-o linie roşie dublă, care nu trebuie să existe pe exteriorul ambalajului.”
    17. Articolul 34:
    la alineatul (1), după cuvintele „Substanţele narcotice şi psihotrope” se introduc cuvintele „ , precum şi instrumentele şi utilajul pentru obţinerea lor,”;
    articolul se completează cu alineatele (3)–(6) cu următorul cuprins:
    „(3) Nimicirea substanţelor, instrumentelor şi utilajului se efectuează prin demontare, prin acţiunea temperaturii înalte, presiunii sau prin alte metode şi aducere pînă la starea care ar exclude posibilitatea de utilizare a lor în continuare.
    (4) Nimicirea substanţelor, instrumentelor şi utilajului se efectuează în baza ordinului conducătorului organizaţiei sau al instituţiei respective.
    (5) Nimicirea se face în prezenţa comisiei, a cărei componenţă se aprobă de către conducătorul organizaţiei sau al instituţiei care are la balanţă aceste instrumente şi utilaj, precum şi a reprezentantului organelor afacerilor interne.
    (6) Faptul nimicirii substanţelor, instrumentelor şi utilajului se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de membrii comisiei şi de reprezentantul organelor afacerilor interne. Procesul-verbal va cuprinde:
    a) data şi locul întocmirii;
    b) numele şi prenumele persoanelor care au luat parte la nimicire, locul lor de muncă şi funcţiile deţinute;
    c) temeiul nimicirii;
    d) denumirea şi cantitatea substanţelor, instrumentelor şi utilajului nimicite;
    e) metoda nimicirii.”
    18. La articolul 35 alineatul (1), cuvintele „este ţinută” se înlocuiesc cu cuvintele „ , precum şi orice operaţie de permutare şi nimicire a instrumentelor şi utilajului sînt ţinute”.
    19. Articolul 36:
    la alineatul (1), cuvintele „fizice şi juridice autorizate” se înlocuiesc cu cuvintele „autorizate sau licenţiate în modul stabilit de lege”, iar cuvintele „date statistice” se înlocuiesc cu cuvintele „dări de seamă”;
    la alineatul (2), cuvîntul „autorizaţie” se înlocuieşte cu cuvîntul „licenţă”;
    articolul se completează cu alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:
    „(3) În dările de seamă trimestriale va fi indicată cantitatea de substanţe narcotice şi psihotrope şi de precursori produsă, preparată, procurată, importată sau exportată, cu specificarea ţării importatoare sau exportatoare.
    (4) În darea de seamă cu privire la activitatea pentru anul calendaristic respectiv va fi indicată cantitatea de substanţe narcotice şi psihotrope şi de precursori importată/exportată, comercializată sau utilizată, cantitatea rezervelor de substanţe narcotice şi psihotrope şi de precursori, conform situaţiei de la 31 decembrie al acestui an, precum şi necesarul de substanţe narcotice şi psihotrope şi de precursori pe anul următor, cu anexarea documentelor ce justifică necesarul respectiv.”
    20. La articolul 37, cuvîntul „obiectivele” se înlocuieşte cu cuvîntul „instrumentele”.
    21. La articolul 39, după cuvintele „tabelul nr.IV din anexă,” se introduc cuvintele „de către persoanele juridice care nu practică activitate medicală sau farmaceutică”.
    22. Titlul capitolului IX va avea următorul cuprins:
„Capitolul IX
ACORDAREA, SUSPENDAREA SAU
RETRAGEREA AUTORIZAŢIEI/LICENŢEI”

    23. Articolul 40 va avea următorul cuprins:
    „Art. 40. – Titularii de autorizaţie/licenţă care desfăşoară activităţi legate de circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor sînt obligaţi să respecte strict prevederile prezentei legi şi condiţiile de autorizare/licenţiere.”
    24. Articolul 43 va avea următorul cuprins:
    „Art. 43. – (1) Se eliberează autorizaţii:
    a) persoanei fizice care posedă calificarea necesară pentru o activitate concretă cu substanţe narcotice şi psihotrope şi cu precursori;
    b) instituţiilor în al căror stat de personal este angajat un specialist care are calificarea necesară desfăşurării activităţii nominalizate la lit.a).
    (2) Întreprinderile şi/sau instituţiile farmaceutice pot obţine, după caz, licenţă pentru activităţi cu substanţe narcotice şi psihotrope dacă în statul lor de personal este angajat un specialist care are calificarea necesară pentru astfel de activităţi.
    (3) Persoana autorizată/licenţiată să desfăşoare activităţi cu substanţe narcotice şi psihotrope şi cu precursori este responsabilă de executarea prevederilor prezentei legi.”
    25. Articolul 46:
    în partea introductivă, după cuvîntul „autorizaţie” se introduce cuvîntul „/licenţă”;
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) în alte cazuri care contravin condiţiilor de autorizare sau licenţiere.”
    26. Articolul 47:
    partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „Art. 47. – Autorizaţia/licenţa pentru activităţi legate de circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor se retrage de către comitet/autoritatea de licenţiere în cazul în care:”;
    la literele b)–e), după cuvîntul „autorizaţie” se introduce cuvîntul „/licenţă”.
    27. Articolul 48 va avea următorul cuprins:
    „Art. 48. – (1) Decizia de retragere sau suspendare a autorizaţiei/licenţei se emite în conformitate cu legislaţia în vigoare după examinarea de către comitet/autoritatea de licenţiere a explicaţiilor de rigoare, dacă persoana vizată le-a prezentat.
    (2) Decizia de retragere sau suspendare a autorizaţiei/licenţei va fi întemeiată, iar persoanei vizate i se va aduce la cunoştinţă cuprinsul acesteia.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                          Mihai GHIMPU

    Nr. 246-XVI. Chişinău, 27 noiembrie 2008.