LPC67/2010
ID intern unic:  334588
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 67
din  23.04.2010
pentru modificarea şi completarea articolului 47 din
Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995
Publicat : 18.05.2010 în Monitorul Oficial Nr. 75-77     art Nr : 215
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 47 din Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62–63, art. 692), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatele (8) şi (11) vor avea următorul cuprins:
    „(8) Directorii instituţiilor publice de învăţămînt preuniversitar sînt numiţi în funcţie prin concurs pentru o perioadă de 5 ani. La expirarea perioadei de 5 ani, funcţia de director este declarată vacantă.”
    „(11) Instituţiile publice de învăţămînt mediu de specialitate sînt conduse de directori, numiţi în funcţie prin concurs de către ministerele de resort pentru o perioadă de 5 ani. La expirarea perioadei de 5 ani, funcţia de director este declarată vacantă.”
    articolul se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins:
    „(12) Directorii instituţiilor private de învăţămînt preuniversitar şi ai instituţiilor private de învăţămînt mediu de specialitate, inclusiv cooperatist, sînt numiţi în funcţie de către consiliul de fondatori al instituţiei de învăţămînt respective, prin coordonare cu Ministerul Educaţiei, în condiţiile prezentei legi.”
    Art. II. – (1) Guvernul, în termen de o lună:
    – va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    – va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    (2) După intrarea în vigoare a prezentei legi, se vor organiza concursuri pentru desemnarea conducătorilor instituţiilor de învăţămînt de toate nivelurile, cu excepţia celor care au fost numiţi în funcţie prin concurs.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                       Mihai GHIMPU

    Nr. 67. Chişinău, 23 aprilie 2010.