LPC76/2010
ID intern unic:  334611
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 76
din  04.05.2010
pentru modificarea articolului 43 din Legea nr. 156-XIV
din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări
sociale de stat
Publicat : 21.05.2010 în Monitorul Oficial Nr. 78-80     art Nr : 224
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 43 din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42–44, art. 247), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1), textul „Asiguratul care a activat cel puţin 2 ani în calitate de deputat în Parlamentul permanent ori a deţinut funcţii remunerate în Parlamentul de legislatura a XII-a sau în Sovietul Suprem al R.S.S.Moldoveneşti,” se înlocuieşte cu textul „Asiguratul care a activat cel puţin 2 ani în calitate de deputat în Parlament, inclusiv în Sovietul Suprem al R.S.S.Moldoveneşti de legislatura a XII-a, cu excepţia persoanelor ale căror împuterniciri au fost suspendate înainte de termen pentru participarea lor la lucrările organelor anticonstituţionale şi comiterea de acţiuni ce vin în contradicţie cu Constituţia şi cu legislaţia în vigoare, sau care a deţinut cel puţin 2 ani funcţii remunerate în Sovietul Suprem al R.S.S. Moldoveneşti de legislaturile anterioare,”;
    la alineatul (3),  textul „ , cu invaliditatea stabilită în perioada exercitării funcţiilor respective,” se exclude.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                    Mihai  GHIMPU

    Nr. 76. Chişinău, 4 mai 2010.