HPC55/2010
ID intern unic:  334612
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 55
din  25.03.2010
privind aprobarea Regulamentului comisiei administrative
Publicat : 21.05.2010 în Monitorul Oficial Nr. 78-80     art Nr : 225
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se aprobă Regulamentul comisiei administrative, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărîre.
    Art. 2. – Se abrogă Hotărîrea Parlamentului nr. 126-XIII din 27 mai 1994 privind  aprobarea Regulamentului comisiilor administrative şi abrogarea unor acte normative.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                        Mihai  GHIMPU

    Nr. 55. Chişinău, 25 martie 2010.

Anexă
REGULAMENTUL
comisiei administrative
I. DISPOZIŢII GENERALE
    Art. 1. – Pentru examinarea cazurilor cu privire la faptele stabilite prin lege ca fiind contravenţii se formează comisii administrative.
    Art. 2. – (1) Comisia administrativă se instituie de către consiliul local (sătesc, comunal, orăşenesc, municipal) pe lîngă autoritatea publică locală executivă.
    (2) Din componenţa comisiei administrative fac parte preşedintele, vicepreşedintele, secretarul responsabil şi 4–7 membri.
    (3) În funcţia de preşedinte al comisiei administrative se alege un viceprimar sau un alt membru al comisiei, în cazul autorităţilor publice locale în care nu este prevăzută funcţia de viceprimar, sau un vicepretor, în cazul comisiilor administrative care activează în municipiul Chişinău. 
    (4) În calitatea de membru al comisiei administrative pot fi aleşi şi reprezentanţi ai societăţii civile.
    Art. 3. – Comisia administrativă examinează cazurile de contravenţie care i-au fost atribuite prin Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (în continuare – Codul contravenţional).
    Art. 4. – (1) Controlul activităţii comisiei administrative se realizează de către autoritatea reprezentativă şi deliberativă a administraţiei publice locale.
    (2) Pentru activitatea sa, comisia administrativă răspunde în faţa autorităţilor reprezentative deliberative şi executive ale administraţiei publice locale.
II. MODUL DE EXAMINARE A CAUZELOR
ÎN COMISIA ADMINISTRATIVĂ
    Art. 5. – (1) Comisia administrativă examinează cauzele în şedinţă publică, verbal, nemijlocit şi în contradictoriu. Şedinţa poate fi declarată închisă în interesul respectării moralităţii, ordinii publice sau securităţii naţionale, de asemenea în cazul în care interesele minorilor sau protecţia vieţii private a părţilor în proces o cer.
    (2) Comisia administrativă examinează cauza contravenţională în termen de 30 de zile de la data înregistrării cauzei de către secretarul responsabil.
    Art. 6. – (1) Şedinţa de examinare a cauzei contravenţionale se desfăşoară cu participarea părţilor citate în modul prevăzut de Codul contravenţional.
    (2) Prezenţa agentului constatator la şedinţa comisiei administrative este obligatorie. Neprezentarea agentului constatator, citat legal, fără motive întemeiate şi fără înştiinţarea prealabilă a comisiei conduce la încetarea procesului contravenţional.
    (3) Neprezentarea contravenientului sau, după caz, a victimei, citaţi legal, fără motive întemeiate nu împiedică examinarea cauzei.
    Art. 7. – (1) La examinarea cauzei, comisia administrativă clarifică şi ţine cont de  următoarele momente: existenţa veridică a contravenţiei, existenţa cauzelor care înlătură caracterul contravenţional al faptei, vinovăţia persoanei în privinţa căreia a fost intentat procesul contravenţional, gradul de responsabilitate al acesteia, existenţa circumstanţelor atenuante sau agravante, necesitatea sancţionării şi, după caz, caracterul sancţiunii, precum şi alte aspecte importante pentru soluţionarea justă a cauzei.
    (2) Comisia administrativă poate efectua, după caz, un control prealabil al faptelor expuse în procesul-verbal la locul comiterii contravenţiei.
    Art. 8. – La examinarea cauzei, comisia administrativă se conduce de normele procesuale ale Codului contravenţional.
    Art. 9. – După examinare, comisia administrativă adoptă o hotărîre asupra cazului, prin care stabileşte aplicarea sancţiunii contravenientului sau, după caz, încetarea procesului contravenţional cu constatarea temeiului de încetare a procesului, în conformitate cu Codul contravenţional.
    Art. 10. – Hotărîrea de aplicare a sancţiunii contravenţionale conţinе:
    a) data şi locul adoptării hotărîrii;
    b) numele şi prenumele preşedintelui şedinţei, ale secretarului responsabil şi ale membrilor comisiei prezenţi în şedinţă;
    c) date privind identitatea contravenientului: numele, prenumele,  data şi locul naşterii, starea familială, locul de trai, seria şi numărul actului de identitate, codul de identificare (IDNP), locul de muncă şi funcţia;
    d) locul şi data comiterii contravenţiei, esenţa acesteia;
    e) circumstanţele atenuante şi agravante constatate la examinarea cauzei;
    f) probele pe care se întemeiază hotărîrea comisiei şi motivele respingerii probelor;
    g) norma contravenţională în al cărei temei a fost intentat procesul contravenţional;
    h)  norma contravenţională pe care se întemeiază hotărîrea comisiei;
    i) felul şi mărimea sancţiunii aplicată contravenientului;
    j) soluţia referitoare la corpurile delicte;
    k) modul şi termenul de atacare a hotărîrii.
    Art. 11. – Şedinţa comisiei administrative este deliberativă cu prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor numiţi.
    Art. 12. – (1) Hotărîrea comisiei administrative se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor prezenţi în şedinţă.
    (2) Hotărîrea comisiei administrative se semnează de preşedintele şedinţei şi de secretarul responsabil, aplicîndu-se ştampila comisiei.
    Art. 13. – (1) Hotărîrea comisiei administrative se pronunţă imediat în şedinţă publică şi se înmînează sub semnătură contravenientului şi agentului constatator.
    (2) În cazul examinării cauzei în lipsa contravenientului, copia hotărîrii comisiei se expediază acestuia în mod obligatoriu, în termen de 3 zile de la data pronunţării hotărîrii. Faptul expedierii se consemnează în dosar. Ceilalţi participanţi la examinarea cauzei pot obţine copia hotărîrii la cerere.
    Art. 14. – În cazul persoanei juridice, hotărîrea comisiei administrative se face publică conform prevederilor Codului contravenţional.
    Art. 15. – (1) Desfăşurarea fiecărei şedinţe a comisiei administrative se consemnează într-un proces-verbal.
    (2) Procesul-verbal al şedinţei comisiei conţine:
    a) data (ziua, luna, anul), durata şi locul desfăşurării şedinţei;
    b) numele şi prenumele preşedintelui şedinţei, ale secretarului responsabil şi ale membrilor comisiei prezenţi în şedinţă;
    c) date privind identitatea contravenientului: nume, prenume, data şi locul naşterii, adresă;
    d) fapta contravenţională asupra căreia s-a întocmit procesul-verbal, încadrarea juridică a faptei;
    e) declaraţiile contravenientului, ale agentului constatator şi ale martorilor, dacă aceştia au participat la şedinţă;
    f) menţiuni privind pronunţarea hotărîrii.
    (3) Procesul-verbal al şedinţei comisiei administrative se întocmeşte în timpul şedinţei, se redactează în termen de 2 zile de la încheierea şedinţei şi este semnat de preşedintele şedinţei, de secretarul responsabil şi de membrii comisiei prezenţi în şedinţă.
    Art. 16. –  Pentru fiecare caz examinat la comisia administrativă, secretarul responsabil întocmeşte un dosar separat, care cuprinde procesul-verbal cu privire la contravenţie, hotărîrea adoptată şi alte acte ce se referă la dosar.
    Art. 17. – Hotărîrea comisiei administrative poate fi contestată conform Codului contravenţional.
III. ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI, VICEPREŞEDINTELUI
ŞI ALE SECRETARULUI  RESPONSABIL

    Art. 18. – Preşedintele comisiei administrative: 
    a) conduce activitatea comisiei, coordonează acţiunile vicepreşedintelui, secretarului responsabil şi ale membrilor comisiei cu organele de drept;
    b) convoacă şi conduce şedinţele comisiei;
    c) stabileşte cadrul de activitate al membrilor comisiei;
    d) informează sistematic autoritatea publică locală executivă pe lîngă care este constituită comisia despre rezultatele examinării cauzelor contravenţionale, prezintă informaţii şi înaintează propuneri privind activitatea comisiei;
    e) exercită controlul privind respectarea prezentului regulament;
    f) ia cunoştinţă de materialele primite şi le transmite secretarului responsabil pentru pregătirea examinării cauzei.
    Art. 19. – Vicepreşedintele comisiei administrative: 
    a) asigură desfăşurarea şedinţelor comisiei şi, în lipsa preşedintelui sau la indicaţia acestuia, coordonează activitatea comisiei cu organele de drept şi cu persoanele interesate;
    b) pregăteşte informaţii privind activitatea comisiei;
    c) efectuează împreună cu membrii comisiei, dacă este necesar, înainte de examinarea cauzei, controlul faptelor la locul comiterii contravenţiei;
    d) solicită preşedintelui comisiei invitarea în şedinţă a unor specialişti;
    e) îndeplineşte atribuţiile preşedintelui comisiei în absenţa acestuia.
    Art. 20. – (1) Secretarul responsabil al comisiei administrative:
    a) asigură activitatea organizatorică a comisiei;
    b) ţine evidenţa corespondenţei şi a altor documente ale comisiei;
    c) asigură prezenţa la şedinţele comisiei a membrilor acesteia şi a participanţilor la proces;
    d) întocmeşte şi ţine evidenţa proceselor-verbale ale şedinţelor comisiei şi a hotărîrilor adoptate de comisie;
    e) întocmeşte şi ţine evidenţa dosarelor cauzelor examinate de comisie;
    f) asigură transmiterea hotărîrilor adoptate de comisie persoanelor participante la examinarea cauzei, conform prezentului regulament;
    g) pregăteşte şi prezintă organelor de control şi de statistică dări de seamă privind activitatea comisiei;
    h) acordă asistenţă metodică şi informativă membrilor comisiei în activitatea lor;
    i) efectuează lucrările de secretariat, asigură activitatea tehnică a comisiei, este responsabil de arhivarea materialelor comisiei;
    j) îndeplineşte alte sarcini date de comisie, de preşedintele sau vicepreşedintele ei.
    (2) În cazul absenţei secretarului responsabil de la şedinţa comisiei administrative, atribuţiile acestuia sînt exercitate de unul dintre membrii comisiei, desemnat de preşedintele comisiei.
    Art. 21. – Secretarul responsabil al comisiei administrative trebuie să aibă studii juridice.
    Art. 22. – (1) Preşedintele, vicepreşedintele, secretarul responsabil şi membrii comisiei administrative pot fi remuneraţi la decizia consiliului local, dacă legislaţia nu prevede altceva.
    (2) Remunerarea se face individual, pentru participarea la fiecare cauză examinată. Valoarea remunerării pentru o cauză este stabilită de consiliul local, aceasta fiind achitată din bugetul local.
    Art. 23. – Cheltuielile pentru lucrările de secretariat ale comisiei administrative sînt suportate de autoritatea publică locală executivă pe lîngă care aceasta este constituită.
    Art. 24. – Comisia administrativă foloseşte sigiliul şi ştampila cu denumirea sa şi a autorităţii publice locale executive pe lîngă care este constituită.