LPC68/2010
ID intern unic:  334682
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 68
din  23.04.2010
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 28.05.2010 în Monitorul Oficial Nr. 83-84     art Nr : 236
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 106–108, art. 512), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3 litera f), cifra „16” se substituie cu cifra „18”.
    2. La articolul 18, cifra „700” se substituie cu cifra „900”.
    Art. II. – La articolul 18 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 168–170, art. 773), cu modificările ulterioare, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Pe parcursul anului 2010, cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului constituie 30% din baza de calcul stabilită conform art. 7, dar nu mai puţin de 300 de lei pentru fiecare copil.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                     Mihai  GHIMPU

    Nr. 68. Chişinău, 23 aprilie 2010.