HGC410/2010
ID intern unic:  334704
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 410
din  25.05.2010
cu privire la transmiterea unor obiective acvatice şi a unei
 întreprinderi de stat din gestiunea Agenţiei „Moldsilva”
Publicat : 28.05.2010 în Monitorul Oficial Nr. 83-84     art Nr : 482
    În scopul gestionării eficiente a obiectivelor acvatice proprietate publică a statului, pentru asigurarea executării prevederilor art. 8 din Legea nr. 149-XVI din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 126-130, art. 597), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se transmit, cu titlu gratuit, din gestiunea Agenţiei „Moldsilva” în gestiunea:
    Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare:
    obiectivele acvatice proprietate publică a statului, conform anexei nr. 1;
    Întreprinderea de Stat pentru Cercetare şi Producere a Resurselor Biologice Acvatice „Acvacultura-Moldova”;
    cotele-părţi ale statului – 362179 de acţiuni (98,695%) în Societatea pe Acţiuni „Frăsineţ”, or.Glodeni, şi 103144 de acţiuni (80,67%) în Societatea pe Acţiuni „Victoria”, or.Edineţ;
    Ministerului Mediului – obiectivele acvatice proprietate publică a statului, conform anexei nr. 2.
    2. Transmiterea obiectivelor acvatice, cotelor-părţi ale statului şi a întreprinderii de stat menţionate în punctul 1 al prezentei Hotărîri se va efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10, art.45), cu modificările şi completările ulterioare.
    3. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru,  în termen de 90 zile, va opera în documentaţia cadastrală modificările care decurg din prevederile prezentei hotărîri şi ale legislaţiei cadastrale în vigoare.
    4. În anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.793 din 2 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.174-176, art.875), cu completările ulterioare, după poziţia „Întreprinderea de Stat „Oraşul Vinului”, Chişinău” se introduc trei poziţii noi cu următorul cuprins:
    „Întreprinderea de Stat pentru Cercetare şi Producere a Resurselor Biologice Acvatice „Acvacultura-Moldova”, Chişinău;
    Societatea pe Acţiuni „Frăsineţ”, Glodeni;
    Societatea pe Acţiuni „Victoria”, Edineţ;”.
    5. Din anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 1196 din 5 noiembrie 2007 „Cu privire la transmiterea obiectivelor acvatice şi a unei întreprinderi proprietate publică a statului în gestiunea Agenţiei pentru Silvicultură “Moldsilva” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 175-177, art. 1240), poziţiile 24, 25, 38 şi 40 se exclud.

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, ministrul economiei                     Valeriu Lazar
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                               Valeriu Cosarciuc
    Ministrul mediului                                                      Gheorghe Şalaru
    Ministrul finanţelor                                                     Veaceslav Negruţa

    Nr. 410. Chişinău, 25 mai 2010.

    anexa nr.1

    anexa nr. 2