OMSA281/2010
ID intern unic:  334833
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 281
din  28.04.2010
privind modificarea şi completarea Ordinului Ministerului Sănătăţii
nr.189 din 22 iunie 2005 cu privire la realizarea Hotărîrii Guvernului 
nr.469 din 24 mai 2005 pentru aprobarea Instrucţiunii privind modul
 de eliberare a certificatului de concediu medical
Publicat : 11.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 94-97     art Nr : 341

Înregistrat:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
Ministru_______ Alexandru  TĂNASE
Nr. 752 din  25 mai 2010

    În conformitate cu prevederile pct. 53 din Hotărîrea Guvernului nr.469 din 24 mai 2005 pentru aprobarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.77-79, art. 529) şi pct. 8 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 777 din 27 noiembrie 2009,
O R D O N:
    1. Instrucţiunea privind modul de completare a certificatului de concediu medical, aprobată prin Ordinul nr.189 din 22 iunie 2005 cu privire la realizarea Hotărîrii Guvernului nr.469 din 24 mai 2005 pentru aprobarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical, înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr. 110 din 7 iulie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.98-100, art. 335) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 13 se expune în următoarea redacţie:
    „13. În rubrica „diagnosticul” se indică în conformitate cu Clasificaţia Internaţională a Maladiilor, revizia X a OMS codul maladiei conform diagnosticului prealabil, care a servit drept cauză a aprecierii incapacităţii temporare de muncă.
    În rubrica „diagnosticul final” se înscrie codul maladiei, conform diagnosticului clinic final, care a determinat durata incapacităţii temporare de muncă.”;
    2) la punctul 15, alineatul (1), cuvîntul „maladia” se substituie cu sintagma „codul maladiei”;
    3) la punctul 23, alineatul (1) cuvintele „şi protecţiei sociale” se exclud.
    2. Direcţia politici în asistenţa medicală (dna Tatiana Zatîc) va asigura suportul consultativ metodic necesar în vederea realizării prezentului ordin.
    3. Controlul executării ordinului în cauză se atribuie dlui Octavian Grama, viceministru.

    MINISTRUL SĂNĂTĂŢII                                       Vladimir HOTINEANU

    Nr. 281. Chişinău, 28 aprilie 2010.