LPM72/2010
ID intern unic:  334837
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 72
din  04.05.2010
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 11.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 94-97     art Nr : 270
    MODIFICAT
   
LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.16


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131–133, art. 1018), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, după punctul 3) se introduce punctul 31) cu următorul cuprins:
    „31) asigură transparenţa în procesul elaborării şi adoptării hotărîrilor, dispoziţiilor şi ordonanţelor;”.
    2. La articolul 25, alineatul şase va avea următorul cuprins:
    „Guvernul asigură transparenţa activităţii sale. În acest scop, Guvernul, din oficiu sau la iniţiativa cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate, dispune, în conformitate cu legea, consultarea publică a proiectelor de acte ale Guvernului care pot avea impact economic, de mediu şi social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice). Guvernul  plasează pe pagina web oficială stenogramele şedinţelor sale publice şi alte acte vizînd activitatea executivului.”
    Art. II. – Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 50, art. 237), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 26 alineatul (1), după cuvintele „organizaţii specializate” se introduc cuvintele „ , reprezentanţi ai părţilor interesate”.
    2. Articolul 27:
    la alineatul (2), prima propoziţie se completează în final cu  cuvintele  „ , de alte părţi interesate”;
    la alineatul (4), după cuvîntul „materie” se introduc cuvintele „ , reprezentanţi ai părţilor interesate”;
    după alineatul (4) se introduce alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Pentru a facilita procesul de consultare publică a proiectelor de acte legislative şi a propunerilor legislative, comisiile permanente întocmesc o listă a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate de domeniul lor de activitate, care va fi modificată şi completată periodic, inclusiv la iniţiativa părţilor interesate.”
    3. La articolul 29, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Rapoartele şi avizele cuprind opinia majorităţii membrilor comisiei, părerea separată a celorlalţi membri ai comisiei, precum şi rezultatele consultării publice.”
    4. La articolul 47 alineatul (6), propoziţia a doua se completează în final cu textul „ , precum şi rezultatele consultării publice a proiectului”.
    5. După articolul 49 se introduce articolul 491 cu următorul cuprins:
    „Articolul 491Organizarea de către comisia perma-
                              nentă sesizată în fond a procedurilor
                              de consultare publică
    (1) Comisia permanentă sesizată în fond asigură consultarea publică a proiectelor de acte legislative şi a propunerilor legislative cu părţile interesate prin organizarea de dezbateri şi audieri publice, prin intermediul altor proceduri de consultare stabilite de legislaţia cu privire la transparenţa în procesul decizional.
    (2) Comisia permanentă sesizată în fond stabileşte procedura de consultare a proiectelor de acte legislative şi a propunerilor legislative ţinînd cont de caracterul proiectului, de preocuparea părţilor interesate pentru subiectul abordat, de alte aspecte relevante.
    (3) În cazul organizării unor întruniri publice în scopul consultării, comisia permanentă sesizată în fond stabileşte regulile de organizare şi de desfăşurare a acestora.
    (4) Comisia permanentă sesizată în fond dispune plasarea, conform legii, pe web-site-ul Parlamentului a sintezei recomandărilor recepţionate în cadrul consultării publice, în scopul asigurării transparenţei în procesul decizional.”
    6. La articolul 52, după cuvintele „propunerea legislativă” se introduce textul „ , asigurînd consultarea publică a acestora,”.
    7. Articolul 57:
    la alineatul (1), după cuvintele „propunerea legislativă,” se introduc cuvintele „rezultatele consultării publice,”;
    la alineatul (2), după litera e) se introduce litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) rezultatele consultării publice a proiectului;”.
    8. La articolul 100 alineatul (1), după cuvintele „Aparatului Parlamentului,” se introduc cuvintele „reprezentanţi ai părţilor interesate,”.
    [Art.III abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.16]
    Art. IV. – Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 36–38, art. 210), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În preambul, după cuvîntul „eficienţă,” se introduce textul „pentru garantarea transparenţei procesului decizional,”.
    2. Articolul 14:
    la alineatul (1), după cuvintele „raporturi sociale” se introduce textul „ , a transparenţei procesului decizional”;
    la alineatul (2), după cuvintele „le vor elabora” se introduce textul „şi le vor consulta cu părţile interesate”;
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) După adoptare, programul legislativ este făcut public conform legii, inclusiv prin plasare pe pagina web oficială a Parlamentului.”
    3. La articolul 16, alineatul (1) se completează în final cu textul „ , precum şi din reprezentanţi ai părţilor interesate”.
    4. La articolul 17 alineatul (4), cuvintele „opinia publică şi” se înlocuiesc cu textul „cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate, precum şi”.
    5. La articolul 18 alineatul (1), după cuvîntul „comparat” se introduc cuvintele „ , a consultării părţilor interesate”.
    6. În titlul capitolului V şi în titlul secţiunii 1, după cuvîntul „avizarea” se introduc cuvintele „ , consultarea publică”.
    7. La articolul 21:
    în titlu, după cuvîntul „avizarea” se introduc cuvintele „şi consultarea publică a”;
    alineatul (1) se completează în final cu textul „şi se supune procedurii de consultare publică, în modul stabilit de lege”;
    după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Consultarea publică a proiectului de act legislativ se sistează pe perioada electorală, cu excepţia proceselor de consultare iniţiate pînă la lansarea campaniei electorale.”
    la alineatul (2), după cuvîntul „avize” se introduce textul „ , recomandările recepţionate în cadrul consultării publice”.
    8. Articolul 23:
    la alineatul (1), după cuvîntul „avizelor” se introduce textul „ , a recomandărilor recepţionate în cadrul consultării publice”;
    la alineatul (2), litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) avizele, sinteza recomandărilor recepţionate în cadrul consultării publice şi rezultatele expertizelor;”.
    Art. V. – Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 208–210, art. 783), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (1), după cuvîntul „avizare” se introduc cuvintele „ , consultare publică”.
    2. În denumirea titlului II, după cuvîntul „avizare” se introduc cuvintele „ , consultare publică”.
    3. La articolul 28 alineatul (2), după cuvintele „le vor elabora” se introduce textul „şi le vor consulta cu părţile interesate”.
    4. Articolul 30:
    la alineatul (5), după cuvintele „alte organe” se introduc cuvintele „şi părţi”;
    la alineatul (7), după cuvîntul „ştiinţifici,” se introduc cuvintele „reprezentanţi ai părţilor interesate,”.
    5. La articolul 31 alineatul (4), după cuvîntul „avizării” se introduc cuvintele „ , consultării publice”.
    6. La articolul 32 alineatul (2) litera f), după cuvîntul „avizarea” se introduc cuvintele „ , consultarea publică”.
    7. La articolul 33 alineatul (3), după cuvîntul „acestora,” se introduce textul „de anunţarea părţilor interesate despre iniţierea elaborării şi”.
    8. La articolul 38:
    titlul articolului şi alineatul (1) vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 38. Avizarea şi consultarea publică
    (1) Înainte de a fi prezentat spre aprobare organului competent, proiectul de act normativ se avizează în mod obligatoriu de autorităţile şi instituţiile implicate direct în soluţionarea problemelor incluse în proiect, de alte autorităţi şi instituţii interesate, de autorităţile în a căror sarcină este pusă avizarea obligatorie, precum şi se consultă public.”
    după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Etapa de avizare a proiectului de act normativ se sincronizează, de regulă, cu procesul de consultare publică a acestuia.”
    la alineatul (2), după textul „alin. (1)” se introduce textul „şi consultat public conform alin. (4)”;
    articolul se completează cu alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:
    „(4) Consultarea proiectului de act normativ cu părţile interesate se efectuează în conformitate cu Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional şi cu procedurile stabilite de Guvern.
    (5) Consultarea publică a proiectului de act normativ se sistează pe perioada electorală, cu excepţia proceselor de consultare iniţiate pînă la lansarea campaniei electorale.”
    9. La articolul 42, alineatul (1) se completează în final cu textul „ , luînd în considerare şi rezultatele consultării publice”.
    10. La articolul 43, după cuvîntul „avizelor” se introduce textul „ , a recomandărilor recepţionate în cadrul consultării publice”.
    11. La articolul 44 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) avizele, sinteza recomandărilor recepţionate în cadrul consultării publice şi rapoartele de expertiză;”.
    Art. VI. – Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 8 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Proiectele de decizii ale consiliului local se consultă public, în conformitate cu legea, cu respectarea procedurilor stabilite de către fiecare autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, după caz.”
    2. La articolul 14, alineatul (2) se completează cu litera z1)
    cu următorul cuprins:
    „z1) dispune consultarea publică, în conformitate cu legea, a proiectelor de decizii în problemele de interes local care pot avea impact economic, de mediu şi social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice), precum şi în alte probleme care preocupă populaţia sau o parte din populaţia unităţii administrativ-teritoriale.”
    3. Articolul 17:
    la alineatul (3), cuvintele „şi organizaţiile acestora” se înlocuiesc cu textul „ , asociaţiile constituite în corespundere cu legea şi alte părţi interesate”;
    la alineatul (4), cuvintele „şi organizaţiilor acestora” se înlocuiesc cu textul „ , a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea şi a altor părţi interesate”.
    4. La articolul 22, alineatul (1) se completează în final cu textul „ , precum şi de sinteza recomandărilor recepţionate în cadrul consultării publice”.
    5. La articolul 32, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Proiectele de dispoziţii ale primarului în problemele de interes local care pot avea impact economic, de mediu, social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice) se consultă public, în conformitate cu legea, cu respectarea procedurilor stabilite de către fiecare autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, după caz.”
    6. La articolul 39 alineatul (1), litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului local şi de dispoziţii normative ale primarului, informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise;”.
    7. La articolul 43, alineatul (1) se completează cu litera v) cu următorul cuprins:
    „v) dispune consultarea publică, în conformitate cu legea, a proiectelor de decizii în problemele de interes local care pot avea impact economic, de mediu şi social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice), precum şi în alte probleme care preocupă populaţia sau o parte din populaţia unităţii administrativ-teritoriale.”
    8. La articolul 51 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului raional şi de dispoziţii normative ale preşedintelui raionului şi informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise;”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Mihai GHIMPU

    Nr. 72. Chişinău, 4 mai 2010.