OMJC200/2010
ID intern unic:  334886
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 200
din  04.06.2010
cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea
 unor ordine ale ministrului justiţiei
Publicat : 15.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 98-99     art Nr : 360
Înregistrat:
Ministerul Justiţiei
nr.753 din 4 iunie 2010
Ministrul justiţiei
Alexandru TĂNASE
___________________


    În legătură cu lichidarea instituţiei notarului de stat  şi în vederea executării art. 55 alin.(5) din Legea nr.1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154-157, art.1209), cu modificările şi completările ulterioare, şi a Hotărîrii Guvernului nr. 488 din 29 martie 2008 “Cu privire la unele aspecte ale activităţii instituţiilor subordonate Ministerului Justiţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.69-71, art.465),
O R D O N:
    1. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 38 din 3 februarie 2006 „Cu privire la crearea Registrului dosarelor succesorale şi a testamentelor şi aprobarea Regulamentului acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.43-46, art.145), cu modificările ulterioare,  se modifică  şi se completează după cum urmează:
    1)  în preambul, cuvintele „Hotărîrii Guvernului nr.1019 din 3 octombrie 2005 „Cu privire la Centrul de evidenţă a gajului, actelor notariale şi a debitorilor” se substituie cu cuvintele „Hotărîrii Guvernului nr.488 din 29 martie 2008 “Cu privire la unele aspecte ale activităţii instituţiilor subordonate Ministerului Justiţiei”.
    2) punctul 5 se exclude.
    3) anexa nr.1:
    la punctul 5, cuvintele „Centrul de evidenţă a gajului, actelor notariale şi a debitorilor” se substituie cu cuvintele  „Centrul de Informaţii Juridice”;
    la punctul 6, după cuvîntul „notari” se completează cu cuvintele „ , persoanele cu funcţii de răspundere abilitate ale autorităţilor administraţiei publice locale”;
    la punctul 13, cuvintele „Notarul care a autentificat testamentul este obligat,” se substituie cu cuvintele „Notarul sau persoana cu funcţii de răspundere abilitată ale autorităţilor administraţiei publice locale care a autentificat testamentul sînt obligaţi”;
    la punctul 14, după cuvîntul „notarul” se completează cu cuvintele  „sau persoana cu funcţii de răspundere abilitată ale autorităţilor administraţiei publice locale”;
    la punctul 15, după cuvîntul „notarul” se completează cu cuvintele „sau persoana cu funcţii de răspundere abilitată ale autorităţilor administraţiei publice locale” la cazul gramatical respectiv;
    punctul 16:
    la alineatul unu după cuvîntul „notar” se completează cu cuvintele „sau persoana cu funcţii de răspundere abilitată ale autorităţilor administraţiei publice locale”;
    la litera f) după cuvîntul „notarului” se completează cu cuvintele “sau persoanei cu funcţii de răspundere abilitată ale autorităţilor administraţiei publice locale”;
    punctul 18 se exclude;
    la punctul 20:
    în prima propoziţie cuvintele „Notarii desemnaţi şi Centrul vor introduce” se substituie prin cuvintele „Centrul va introduce”;
    în propoziţia a doua cuvintele „notarii şi Centrul vor introduce” se substituie cu cuvintele „Centrul va introduce”.
    2. Se abrogă:
    Ordinul ministrului justiţiei nr.32 din 29 ianuarie 2008 „Cu privire la modificarea ordinelor ministrului justiţiei nr.38 din 3 februarie 2006 şi nr.119 din 21 aprilie 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.25-27, art.58);
    Ordinul ministrului justiţiei nr.68 din 15 februarie 2008 „Cu privire la organizarea activităţii notariale”;
    Ordinul ministrului justiţiei nr.49 din 9 februarie 2009 „Cu privire la modificarea şi completarea Ordinului ministrului justiţiei nr.32 din 29 ianuarie 2008” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.34-36, art.116).

    MINISTRUL JUSTIŢIEI                                           Alexandru TĂNASE

    Nr. 200. Chişinău, 4 iunie 2010.