LPC95/2010
ID intern unic:  334895
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 95
din  21.05.2010
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 15.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 98-99     art Nr : 295
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 31 din Legea cu privire la Curtea Constituţională nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 8, art. 86), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Nu constituie obiect de examinare în Curtea Constituţională hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova şi hotărîrile Guvernului cu caracter individual.”
    Art. II. – Articolul 4 din Codul jurisdicţiei constituţionale nr.502-XIII din 16 iunie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 53–54, art. 597), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a)  efectuează, la sesizare, controlul constituţionalităţii legilor şi hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului, precum şi a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;”
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Nu se supun controlului constituţionalităţii hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova şi hotărîrile Guvernului cu caracter individual.”
    Art. III. – Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 3 octombrie 2006), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) actele exclusiv politice ale Parlamentului, Preşedintelui  Republicii Moldova şi Guvernului, precum şi actele administrative cu caracter individual, emise de Parlament, de Preşedintele Republicii Moldova şi de Guvern în exerciţiul atribuţiilor prevăzute expres de normele constituţionale sau legislative,  ce ţin de alegerea, numirea şi destituirea din funcţiile publice cu responsabilităţi de protecţie a intereselor generale ale statului sau ale instituţiilor publice a persoanelor oficiale de stat, exponente ale unui interes politic sau public deosebit, conform listei prezentate în anexă, parte integrantă a prezentei legi;”.
    2. Legea se completează cu următoarea anexă:
„Anexă
L I S T A
persoanelor oficiale de stat, exponente ale unui interes politic
sau public deosebit,
care sînt exceptate de la adresarea în instanţa
de contencios administrativ
    1. Preşedintele Republicii Moldova
    2. Preşedintele Parlamentului, vicepreşedintele Parlamentului
    3. Preşedintele, vicepreşedintele, secretarul comisiei permanente a Parlamentului
    4. Prim-ministrul, prim-viceprim-ministrul, viceprim-ministrul, ministrul, viceministrul
    5. Preşedintele, vicepreşedintele, judecătorul instanţei judecătoreşti
    6. Judecătorul Curţii Constituţionale
    7. Preşedintele, membrul Consiliului Superior al Magistraturii
    8. Preşedintele, membrul Curţii de Conturi
    9. Procurorul General, prim-adjunctul Procurorului General, adjunctul Procurorului General
    10.  Directorul, directorul adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate
    11.  Guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei
    12. Preşedintele, membrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului
    13. Preşedintele, vicepreşedintele, secretarul, membrul Comisiei Electorale  Centrale
    14. Şeful, adjunctul şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
    15. Directorul general al Serviciului Vamal
    16. Directorul, directorul adjunct al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, al Agenţiei „Moldsilva”, al Agenţiei Rezerve Materiale, al Agenţiei Turismului
    17. Directorul, directorul adjunct al Biroului Naţional de Statistică, al Biroului Relaţii Interetnice
    18.Directorul, directorul adjunct al Serviciului Grăniceri
    19. Directorul, directorul adjunct al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
    20. Ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar, reprezentantul permanent  şi trimisul – şef al misiunii diplomatice, consulul general
    21. Directorul general, directorul, directorul general adjunct, directorul adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, al Agenţiei Naţionale  pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei, al Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal
    22.  Preşedintele, vicepreşedintele, membrul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
    23. Directorul Centrului pentru Drepturile Omului, avocatul parlamentar
    24. Consilierul Preşedintelui  Republicii Moldova, consilierul Preşedintelui Parlamentului, consilierul Prim-ministrului.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                  Mihai GHIMPU

    Nr. 95. Chişinău, 21 mai 2010.