HGA490/2010
ID intern unic:  334945
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 490
din  14.06.2010
privind modificarea şi completarea Regulamentului
cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii
Publicat : 18.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 100-102     art Nr : 566
    Abrogată prin HG667 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.711


    În scopul executării Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111, art.470), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1380 din 10 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.192-202, art.1438), se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul 2, după cuvintele „persoana numită de aceasta” se completează cu cuvintele „şi secretarul grupului de lucru”;
    punctul 5 va avea următorul cuprins:
    „5. Autoritatea contractantă, în decizia specială (ordin) sau în dispoziţia de creare a grupului/grupurilor de lucru, stabileşte expres atribuţiile fiecărui grup de lucru (dacă sînt create două sau mai multe) şi funcţiile fiecărui membru al grupului în parte, necesare pentru a fi exercitate în cadrul procedurilor de achiziţii publice.”;
    la punctul 8, litera h) în final  se completează cu cuvintele „ , iar în cazul în care reprezentanţii operatorilor economici solicită, să-l înainteze acestora spre contrasemnare.”

    PRIM-MINISTRU                                                  Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                 Valeriu Lazar
    Ministrul finanţelor                                                  Veaceslav Negruţa

    Nr. 490. Chişinău, 14 iunie 2010.