HGC491/2010
ID intern unic:  334947
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 491
din  14.06.2010
cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 18.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 100-102     art Nr : 567
    În scopul optimizării preţurilor la medicamente, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Din punctul 7 al Regulamentului privind formarea preţurilor la medicamente, articole de uz medical şi alte produse farmaceutice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.603 din 2 iulie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.51-52, art.562), cu modificările ulterioare, cuvintele „şi numărul etichetelor cu fîşie latentă” se exclud.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 85 din 25 ianuarie 2006 „Cu privire la implementarea Sistemului informaţional automatizat „Nomenclatorul de stat al medicamentelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.20, art.111), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    pe parcursul întregului text al hotărîrii, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie prin sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”, la cazul gramatical corespunzător;
    punctul 31 se completează în final cu cuvintele „ , după organizarea unui concurs”;
    la punctul 4, alineatul doi se exclude;
    la punctul 5, alineatele cinci, şase, şapte, opt şi nouă se exclud;
    punctele 6 şi 8 se exclud;
    anexa nr.1:
    la punctul 1, alineatul trei se exclude;
    punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Elementul principal care asigură evidenţa cantitativ-valorică a medicamentelor este codul cu bare aplicat de producător.”;
    punctele 7, 8, 9, 91, 10, 11, 12, 13 şi 16 se exclud;
    la punctul 14, cuvintele „dispozitivul special pentru verificarea fîşiei latente a etichetei” se exclud;
    la punctul 17, litera d) se exclude;
    anexa la Regulamentul cu privire la implementarea Sistemului informaţional automatizat „Nomenclatorul de stat al medicamentelor” se exclude;
    la anexa nr.3, punctul 4 se exclude;
    anexa la Raportul privind rulajul medicamentelor:
    la poziţia a.1., coloanele 9 şi 10 se exclud;
    la poziţia a.2., coloana 11 se exclude;
    la poziţia b.1., coloana 10 se exclude;
    la poziţia b.2., coloana 12 se exclude;
    la poziţia c.1., coloana 11 se exclude;
    la poziţia c.2., coloana 10 se exclude;
    la poziţia c.3., coloana 12 se exclude;
    la poziţia d.1., coloana 10 se exclude;
    la poziţia d.2., coloana 11 se exclude.

    PRIM-MINISTRU                                                     Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                       Vladimir Hotineanu
    Ministrul tehnologiilor
    informaţionale şi comunicaţiilor                                  Alexandru Oleinic

    Nr. 491. Chişinău, 14 iunie 2010.