RMO107/2010
ID intern unic:  335007
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 107
din  26.06.2010
R E C T I F I C A R E
Publicat : 26.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 107     art Nr : 6
    În Legea privind selecţia şi reproducţia în zootehnie nr. 371-XIII din 15 februarie 1995 (republicat Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 52-53, art. 160) articolele 6, 11 şi 12  vor avea următorul cuprins:
    1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 6. Atestarea de stat a fermelor de prăsilă
    (1) Atestarea de stat a fermelor de prăsilă se efectuează la cererea solicitantului, de către comisia de atestare, înfiinţată prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, sub condiţia ca ferma să dispună de:
    a) animale cu certificate de rasă şi înregistrate în condiţiile Legii  nr.231-XVI din 20 iulie 2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor;
    b) un plan de selecţie a animalelor, aprobat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;
    c) un certificat care atestă starea de sănătate a animalelor şi autorizaţie sanitar-veterinară de funcţionare, eliberată în condiţiile Legii nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară;
    d)  specialişti în domeniul zootehniei.
    (2) Corespunderea fermei zootehnice categoriei de prăsilă se confirmă prin atestatul de stat, eliberat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare la propunerea comisiei de atestare, valabil timp de 3 ani.
    (3) Fermele zootehnice care nu au fost atestate sînt supuse atestării repetate după înlăturarea neajunsurilor, conform prescripţiilor comisiei de atestare.
    (4) Fermele de prăsilă se supun atestării o dată la 3 ani.”
    2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 11. Aprobarea de stat a realizărilor
                           selecţiei
    (1) Realizările de ameliorare în zootehnie sînt recunoscute şi aprobate în cazurile unei ameliorări substanţiale prezentate ca rase, tipuri, linii, crosuri nou-create, care posedă calităţi utile şi productive mai înalte în comparaţie cu realizările performante existente în ţară.
    (2) Crearea de noi rase, tipuri, linii şi crosuri de animale se efectuează în conformitate cu programele de cercetare-dezvoltare în domeniu, aprobate de Guvern.”
    3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 12. Producerea, comercializarea, importul
                           şi exportul resurselor de prăsilă
    (1) Producerea, comercializarea, exportul resurselor de prăsilă se efectuează de către deţinătorii de animale care dispun de certificate de rasă şi de licenţă de activitate în domeniu, eliberată de Camera de Licenţiere în condiţiile Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
    (2) Se permite importul resurselor de prăsilă de clasele elită record şi elită care sînt incluse în Nomenclatorul raselor, tipurilor şi crossurilor de animale omologate (raionate) în Republica Moldova şi care dispun de certificat de rasă.
    (3) Importul resurselor de prăsilă care nu sînt incluse în Nomenclatorul raselor, tipurilor şi crossurilor de animale omologate (raionate) în Republica Moldova se admite, în scopul efectuării cercetărilor ştiinţifice, cu autorizaţia Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. Autorizaţia se eliberează în mod gratuit, în termen de 7 zile de la depunerea cererii.
    (4) Importul şi exportul resurselor de prăsilă se efectuează în baza următoarelor acte:
    a) contractul de achiziţionare a resurselor de prăsilă;
    b) certificatul de rasă, eliberat de exportator;
    c) avizul sanitar-veterinar, eliberat de Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală;
    d) autorizaţia eliberată de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare în condiţiile alin.(3).”