LPM119/2010
ID intern unic:  335036
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 119
din  18.06.2010
pentru modificarea şi completarea Codului electoral
nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997
Publicat : 29.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 108-109     art Nr : 332
    MODIFICAT
   
LP74 din 16.04.14, MO147-151/06.06.14 art.331
    LP64 din 01.04.11, MO53/04.04.11 art.116

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    noţiunea „Registrul alegătorilor” se înlocuieşte cu următoarea noţiune:
    „Registrul de stat al alegătorilor – sistem informaţional unic integrat de evidenţă a alegătorilor din Republica Moldova, realizat în baza Registrului de stat al populaţiei, destinat colectării, stocării, actualizării şi analizei informaţiei despre cetăţenii Republicii Moldova, inclusiv despre cei din străinătate, care au atins vîrsta de 18 ani şi nu au interdicţii legale de a alege;”
    la noţiunea „alegeri”, după cuvintele „social-politice,” se introduc cuvintele „blocurilor electorale,”;
    după noţiunea „alegeri anticipate” se introduce noţiunea „bloc electoral” cu următorul cuprins:
    „bloc electoral – uniune benevolă a 2 sau mai multor partide şi/sau altor organizaţii social-politice, constituită în scopul participării în comun la alegeri, care este înregistrată, respectiv, de Comisia Electorală Centrală, în cazul alegerilor parlamentare şi alegerilor locale generale, ori de consiliile electorale de circumscripţie, în cazul alegerilor locale noi;”
    la noţiunea „candidat”, textul „ , precum şi independent de acestea” se înlocuieşte cu textul „a blocurilor electorale”;
    la noţiunea „candidat independent”, după cuvintele „social-politice” se introduc cuvintele „şi de blocurile electorale”;
    după noţiunea „candidat independent” se introduce următoarea noţiune:
    „Centrul de instruire continuă în domeniul electoral – subdiviziune specializată, instituită în cadrul Comisiei Electorale Centrale în scopul sporirii calificării funcţionarilor electorali, perfecţionării profesionale continue a acestora, precum şi a altor subiecţi implicaţi în procesul electoral;”
    la noţiunea „concurenţi electorali”:
    în primul alineat, după cuvintele „social-politice” se introduc cuvintele „şi blocurile electorale”;
    în alineatul al doilea, după cuvintele „social-politice” se introduc cuvintele „ , blocurile electorale”;
    la noţiunea „desemnarea candidaţilor”, după cuvintele „social-politice”, în ambele cazuri, se introduc, respectiv, cuvintele „ , de către blocurile electorale” şi „ale blocurilor electorale”;
    după noţiunea „drept electoral” se introduc următoarele noţiuni:
    „educaţie electorală – activitate cu caracter educativ, apolitică, realizată de organizaţii şi grupuri ale societăţii civile, de instituţii de educaţie, de mass-media şi alte părţi interesate, menită să sporească gradul de cunoştinţe ale cetăţenilor privind procesele politice şi electorale, pentru exercitarea votului conştient şi liber exprimat. Educaţia electorală poate fi desfăşurată liber de subiecţii interesaţi, prin intermediul seminarelor, cursurilor de instruire, meselor rotunde, campaniilor informaţionale, dezbaterilor publice electorale şi altor acţiuni educaţionale nereglementate de Comisia Electorală Centrală sau de alte autorităţi;
    funcţionar electoral – persoană fizică care activează sau a activat, în condiţiile prezentului cod, în calitate de membru al consiliului electoral al circumscripţiei electorale sau al biroului electoral al secţiei de votare;”
    la noţiunea „listă de candidaţi”, după cuvintele „social-politice” se introduc cuvintele „ , de blocurile electorale”;
    la noţiunea „listă electorală”, cuvintele „domiciliază pe teritoriul” se înlocuiesc cu cuvintele „domiciliază sau îşi au reşedinţa în raza”;
    după noţiunea „listă electorală” se introduce următoarea noţiune:
    „listă electorală suplimentară – listă electorală întocmită de organul electoral, în care se înscriu persoanele care nu au fost înscrise  în listele electorale principale;”
    după noţiunea „minim de locuri speciale de afişaj electoral” se introduc următoarele noţiuni:
    „observatori naţionali – reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti calificate din Republica Moldova sau reprezentanţi ai concurenţilor electorali, acreditaţi de organele electorale în condiţiile prezentului cod;
    observatori internaţionali – reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, ai guvernelor statelor străine şi ai organizaţiilor neguvernamentale din străinătate, precum şi experţi internaţionali în domeniul electoral, acreditaţi de Comisia Electorală Centrală;
    Oficiul de protocol al observatorilor internaţionali – organ constituit pe lîngă Comisia Electorală Centrală în perioada electorală în scopul acordării de asistenţă necesară observatorilor internaţionali pentru buna desfăşurare a procesului de monitorizare a alegerilor;”
    la noţiunea „persoane autorizate să asiste la operaţiile electorale”, cuvîntul „membri” se exclude;
    după noţiunea „referendum” se introduce următoarea noţiune:
    „Registrul funcţionarilor electorali – sistem de evidenţă (bază de date personale) la nivel naţional a funcţionarilor electorali, întoсmit de Comisia Electorală Centrală, în care se indică numele şi prenumele acestora, anul naşterii, profesia (ocupaţia), funcţia, locul de muncă, telefonul de contact, domiciliul, cine i-a desemnat, iar în cazul participării la alegeri, se indică data desfăşurării alegerilor şi calitatea deţinută în organele electorale;”.
    2. Articolul 13:
    la alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) persoanele care au fost lipsite de dreptul de vot prin hotărîre judecătorească definitivă. Organele electorale sînt informate despre existenţa interdicţiilor de către organele Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, de către autorităţile administraţiei publice locale şi de către alte instituţii responsabile deţinătoare ale informaţiei respective.”
    la alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) persoanele care sînt condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) prin hotărîre judecătorească definitivă şi îşi ispăşesc pedeapsa în instituţii penitenciare, precum şi persoanele care au antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie. Organele electorale sînt informate despre existenţa antecedentelor penale de către organele Ministerului Afacerilor Interne;”
    la alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) viceprim-miniştrii, miniştrii şi viceminiştrii, membrii din oficiu ai Guvernului;”.
    3. Articolul 15:
    la alineatul (1), după cuvintele „social-politice” se introduc cuvintele „şi blocurile electorale”;
    la alineatul (2), cuvintele „Membrii reprezentanţi ai” se înlocuiesc cu cuvîntul „Reprezentanţii”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Drepturile şi obligaţiile generale ale reprezentanţilor concurenţilor electorali sînt stabilite prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale, precum şi de către concurenţii electorali care îi desemnează.”
    4. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 16. Constituirea Comisiei Electorale
                           Centrale
    (1) Comisia Electorală Centrală este organ de stat constituit pentru realizarea politicii electorale, pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor.
    (2) Comisia Electorală Centrală este constituită din 9 membri: un membru este desemnat de către Preşedintele Republicii Moldova, ceilalţi 8 membri sînt desemnaţi de către Parlament, cu respectarea reprezentării proporţionale a majorităţii şi a opoziţiei. Componenţa nominală a Comisiei se confirmă prin hotărîre a Parlamentului, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi.
    (3) După confirmare  de către Parlament, membrii Comisiei Electorale Centrale depun în şedinţa în plen a Parlamentului următorul jurămînt: „Jur să respect Constituţia şi legile Republicii Moldova, să apăr drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, să îndeplinesc cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce îmi revin potrivit funcţiei, să nu fac declaraţii politice pe parcursul validităţii mandatului”.
    (4) Comisia Electorală Centrală se conduce în activitatea sa de Constituţie, de prezentul cod, de legislaţia în vigoare şi de regulamentul comisiei, aprobat prin hotărîre a acesteia.
    (5) Comisia Electorală Centrală este persoană juridică, are buget propriu, cont bancar şi sigiliu cu imaginea stemei de stat.”
    5. La articolul 17, alineatul (6) se completează în final cu textul: „În cazul în care mandatul Comisiei Electorale Centrale expiră în cursul perioadei electorale, mandatul se prelungeşte de drept pînă la finele acestei perioade şi intrarea ulterioară în funcţie a noilor membri, dar cu cel mult 90 de zile.”
    6. Articolul 18:
    la alineatele (1) şi (2), textul „membrilor cu drept de vot deliberativ” se înlocuieşte cu textul „membrilor”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale, adoptate în limitele competenţei acesteia, sînt acte administrative cu caracter individual sau normativ, executorii pentru organele electorale inferioare, pentru autorităţile publice, întreprinderi, instituţii şi organizaţii, pentru persoanele cu funcţii de răspundere, partide, alte organizaţii social-politice şi organele acestora, precum şi pentru toţi cetăţenii.”
    7. La articolul 19 alineatul (2):
    textul „Membrii Comisiei Electorale Centrale cu drept de vot deliberativ:” se înlocuieşte cu textul „Pe durata mandatului, membrii Comisiei Electorale Centrale:”;
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) nu pot fi membri ai partidelor şi ai altor organizaţii social-politice;”.
    8. Articolul 21:
    la alineatul (2), textul „cu drept de vot deliberativ” se exclude;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) În perioada electorală (alegeri parlamentare, alegeri locale generale şi referendumuri republicane), membrilor permanenţi ai Comisiei Electorale Centrale li se stabileşte un spor la salariul mediu de 25 la sută. Membrii Comisiei care nu activează permanent vor primi în perioada electorală, din mijloacele financiare alocate pentru alegeri, un salariu cu 25 la sută mai mare decît salariul mediu de la locul de muncă permanent, dar nu mai puţin de un salariu mediu pe economie. Între perioadele electorale, membrii Comisiei care nu activează permanent primesc o indemnizaţie în mărime de 15 la sută din salariul mediu pe economie pentru o şedinţă a Comisiei.”
    9. Articolul 22:
    la litera a), textul „organizarea şi desfăşurarea alegerilor” se înlocuieşte cu textul „modalitatea organizării şi desfăşurării alegerilor”;
    literele d) şi e) vor avea următorul cuprins:
    „d) asigură întocmirea şi verificarea listelor electorale, colaborînd în acest scop cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, cu misiunile diplomatice şi oficiile consulare;
    e) ţine şi gestionează Registrul funcţionarilor electorali care pot fi desemnaţi în consiliile electorale de circumscripţie şi în birourile electorale ale secţiilor de votare, inclusiv în cele din străinătate;”
    litera g):
    la prima liniuţă, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”, iar cuvintele „Registrul alegătorilor” se înlocuiesc cu cuvintele „Registrul de stat al alegătorilor”;
    în final se completează cu următoarea liniuţă:
    „– Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, misiunile diplomatice şi oficiile consulare, la constituirea secţiilor de votare pentru cetăţenii aflaţi în străinătate;
    la litera i), textul „în perioada dintre alegeri” se exclude;
    la litera o), textul „consultă asociaţiile obşteşti locale” se înlocuieşte cu textul „acordă consultaţii asociaţiilor obşteşti”;
    la litera p), textul „membri reprezentanţi ai partidelor şi ai altor organizaţii social-politice” se înlocuieşte cu textul „reprezentanţi ai partidelor şi ai altor organizaţii social-politice, ai blocurilor electorale în organele electorale”;
    la litera r), după cuvintele „social-politice” se introduc cuvintele „ , cu blocurile electorale, precum”;
    articolul se completează cu literele s) şi t) cu următorul cuprins:
    „s) ţine Registrul de stat al alegătorilor şi exercită controlul asupra actualizării acestuia;
    t) iniţiază procedura de validare a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în cazul apariţiei vacanţei la funcţia de deputat, conform procedurii stabilite la art. 87 şi 88.”
    10. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 23. Aparatul Comisiei Electorale Centrale
    (1) Comisia Electorală Centrală este asistată de un aparat al cărui stat de personal se aprobă de către comisie. În perioada electorală (alegeri parlamentare, alegeri locale generale şi referendumuri republicane), Comisia Electorală Centrală poate angaja, după caz, prin contract individual de muncă, personal în cadrul aparatului Comisiei, degrevînd persoanele respective de atribuţiile de la locul de muncă permanent.
    (2) Remunerarea angajaţilor permanenţi ai aparatului Comisiei Electorale Centrale se efectuează conform prevederilor legislaţiei în vigoare, pentru perioada electorală (alegeri parlamentare, alegeri locale generale şi referendumuri republicane) fiindu-le stabilit un spor la salariul mediu de 25 la sută.”
    11. La articolul 24, propoziţia a doua va avea următorul cuprins: „Comisia prezintă anual Parlamentului, pînă la data de 1 octombrie, propunerea privind includerea în bugetul de stat a cheltuielilor legate de funcţionarea sa şi de efectuarea alegerilor, inclusiv pentru activităţile pe care preconizează să le desfăşoare pe parcursul următorului an bugetar, însoţită de avizul Ministerului Finanţelor.”
    12. Articolul 26:
    alineatul (1):
    la litera f), cuvintele „şi al listelor electorale” se înlocuiesc cu textul „ , al listei electorale de bază, al listei suplimentare şi al celei pentru votarea la locul aflării”;
    litera p) va avea următorul cuprins:
    „p) în caz de utilizare intenţionată de către concurentul electoral a mijloacelor financiare nedeclarate sau din străinătate, adresează, adoptînd o hotărîre în acest sens, o cerere de anulare a înregistrării concurentului electoral Curţii de Apel Chişinău, în cazul alegerilor parlamentare, sau instanţei de judecată în a cărei rază teritorială se află consiliul electoral respectiv, în cazul alegerilor locale generale sau alegerilor locale noi. Instanţa judecătorească va examina cererea şi va emite o hotărîre asupra ei în decursul a 5 zile, dar nu mai tîrziu de ziua anterioară alegerilor.”
    alineatul (2) se abrogă.
    13. Codul se completează cu articolul 261 cu următorul cuprins:
    „Articolul 261. Centrul de instruire continuă
                            în domeniul electoral
    (1) Centrul de instruire continuă în domeniul electoral este o subdiviziune a Comisiei Electorale Centrale, care realizează instruirea specializată a funcţionarilor electorali. La solicitare, instruirea poate fi acordată şi altor subiecţi implicaţi în procesul electoral (partide politice, observatori, mass-media, autorităţi ale administraţiei publice locale etc.). Comisia Electorală Centrală poate decide degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a persoanelor care urmează instruirea în domeniul electoral.
    (2) Centrul de instruire continuă în domeniul electoral este finanţat din mijloace prevăzute în bugetul Comisiei Electorale Centrale, precum şi din mijloacele acordate ca asistenţă tehnică/financiară de organismele internaţionale, de donatorii externi şi interni.
    (3) Regulamentul Centrului de instruire continuă în domeniul electoral se aprobă prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.”
    14. Articolul 27 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 27. Constituirea circumscripţiilor electorale
                           şi comisiilor electorale de circumscripţie
    (1) Comisia Electorală Centrală, cu cel puţin 55 de zile înainte de alegeri, constituie circumscripţiile electorale care corespund hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi ale Republicii Moldova, unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, municipiilor Chişinău şi Bălţi, precum şi, cu cel puţin 50 de zile înainte de alegeri, constituie consiliile electorale de circumscripţie. Pentru alegerile de orice nivel şi pentru referendumurile republicane, circumscripţiile electorale şi consiliile electorale de circumscripţie se constituie în acelaşi termen.
    (2) Consiliile electorale de circumscripţie se constituie dintr-un număr impar de membri, de cel puţin 7 şi de cel mult 11 persoane, dintre care în consiliile de circumscripţie de nivelul doi cel puţin 3 persoane cu studii juridice superioare sau cu studii în domeniul administraţiei publice. Pot fi desemnate la funcţia de membru în consiliul electoral de orice nivel persoanele care au urmat cursuri de perfecţionare în cadrul Centrului de instruire continuă în domeniul electoral şi deţin certificate de calificare corespunzătoare.
    (3) În cazul alegerilor şi referendumurilor locale, candidaturile a 2 membri ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul întîi se propun de către consiliul local de nivelul întîi, iar în cazul cînd lipsesc aceste propuneri, ei sînt numiţi de Comisia Electorală Centrală din numărul persoanelor incluse în Registrul funcţionarilor electorali. Candidaturile celorlalţi membri se propun de către partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în Parlament la data constituirii consiliului electoral de circumscripţie, cîte unul de la fiecare partid sau altă organizaţie social-politică, iar dacă nu este suficient, numărul rămas de membri se completează de Comisia Electorală Centrală, din Registrul funcţionarilor electorali. Pe măsura posibilităţii, în componenţa consiliilor electorale de circumscripţie se includ persoane cu studii juridice superioare.
    (4) În cazul alegerilor parlamentare, referendumurilor republicane şi alegerilor locale generale, candidaturile a 2 membri ai consiliului electoral de circumscripţie de nivelul doi se propun de către judecătorie sau, după caz, de către curtea de apel, candidaturile altor 2 membri – de către consiliile locale de nivelul doi şi Adunarea Populară a Găgăuziei. Candidaturile celorlalţi membri se propun de către partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în Parlament la data constituirii consiliului electoral de circumscripţie, cîte unul de la fiecare partid sau altă organizaţie social-politică, iar dacă nu este suficient, numărul rămas de membri se completează de Comisia Electorală Centrală, din Registrul funcţionarilor electorali.
    (5) În cazul cînd partidele şi alte organizaţii social-politice nu prezintă candidaturile lor în componenţa consiliului electoral de circumscripţie cel tîrziu cu 7 zile înainte de expirarea termenului de constituire a acestuia, numărul necesar de candidaturi se completează de către consiliile locale şi Adunarea Populară a Găgăuziei, iar dacă nici acestea nu prezintă candidaturile, consiliul electoral se completează de Comisia Electorală Centrală, din Registrul funcţionarilor electorali. În cazul în care consiliul electoral de circumscripţie îndeplineşte şi funcţia de birou al secţiei de votare, membrii propuşi de către partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în Parlament nu pot fi membri de partid.
    (6) Membrii consiliului electoral de circumscripţie propuşi de instanţele judecătoreşti şi de consiliile locale nu pot fi consilieri în consiliile locale, deputaţi în Adunarea Populară a Găgăuziei şi/sau membri de partid.
    (7) În decursul a 3 zile de la data constituirii consiliului electoral de circumscripţie, membrii acestuia aleg din rîndurile lor, prin vot secret, preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul consiliului, comunicînd imediat Comisiei Electorale Centrale rezultatele acestor alegeri.
    (8) În decursul a 4 zile de la data constituirii, consiliul electoral de circumscripţie aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul său, modul de contactare pentru relaţii.
    (9) Consiliul electoral de circumscripţie adoptă hotărîri cu votul majorităţii membrilor.
    (10) Consiliul electoral de circumscripţie este asistat de un aparat al cărui stat de personal se aprobă de Comisia Electorală Centrală, la propunerea consiliului electoral de circumscripţie. Pentru perioada degrevării de atribuţiile de la locul de muncă permanent, funcţionarii aparatului consiliului vor primi, din mijloacele financiare alocate pentru alegeri, un salariu cu 25 la sută mai mare decît salariul mediu de la locul de muncă permanent, dar nu mai puţin de un salariu mediu pe economie.”
    15. Articolul 28:
    litera e) se abrogă;
    la litera g), după cuvintele „social-politice” se introduc cuvintele „ , a blocurilor electorale”.
    16. Articolul 29:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Secţiile de votare se constituie de către consiliile electorale de circumscripţie în localităţi, în baza propunerilor primarilor oraşelor (municipiilor), sectoarelor şi satelor (comunelor), cu cel puţin 35 de zile înainte de data alegerilor, şi vor cuprinde cel puţin 30 şi cel mult 3000 de alegători. Pentru alegerile de orice nivel şi pentru referendumurile republicane, secţiile de votare se constituie în acelaşi termen. Sediile secţiilor de votare se stabilesc, de regulă, în sediile aflate în proprietate publică şi se amenajează astfel încît să faciliteze accesul în ele al persoanelor în vîrstă şi cu dizabilităţi.”
    alineatele (5) şi (13) se abrogă;
    alineatele (10) şi (11) vor avea următorul cuprins:
    „(10) Birourile electorale ale secţiilor de votare se constituie de către consiliile electorale de circumscripţie cu cel puţin 25 de zile înainte de ziua alegerilor, dintr-un număr impar de membri, de cel puţin 5 şi cel mult 11 persoane. Pentru alegerile de orice nivel şi pentru referendumurile republicane, birourile electorale ale secţiilor de votare se constituie în acelaşi termen.
    (11) Pot fi desemnate la funcţia de membru în biroul electoral persoanele care au urmat cursuri de perfecţionare în cadrul Centrului de instruire continuă în domeniul electoral şi deţin certificate de calificare corespunzătoare. Candidaturile a 3 membri ai biroului electoral al secţiei de votare se propun de către consiliile locale. Candidaturile celorlalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare se propun de către partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în Parlament, cîte unul de la fiecare partid sau altă organizaţie social-politică, iar dacă nu este suficient, numărul rămas de membri se completează de consiliul electoral de circumscripţie, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, din Registrul funcţionarilor electorali. Membrii biroului electoral al secţiei de votare nu pot fi consilieri în consiliile locale şi membri de partid. În cazul cînd partidele şi alte organizaţii social-politice nu prezintă candidaturile lor în componenţa biroului electoral al secţiei de votare cel tîrziu cu 7 zile înainte de expirarea termenului de constituire a biroului, numărul necesar de candidaturi se completează de către consiliul local, iar dacă nici acesta nu prezintă candidaturile, biroul electoral se completează de consiliul electoral de circumscripţie, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, din Registrul funcţionarilor electorali.”
    17. Codul se completează cu articolul 291 cu următorul cuprins:
    „Articolul 291. Particularităţile constituirii şi funcţionării
                            secţiilor de votare din străinătate şi a
                            birourilor electorale ale secţiilor de votare
                            din străinătate
    (1) Toate secţiile de votare constituite în străinătate aparţin circumscripţiei electorale a municipiului Chişinău.
    (2) În cazul alegerilor parlamentare şi al referendumului republican, pe lîngă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova se organizează una sau mai multe secţii de votare pentru alegătorii care se află în străinătate la data alegerilor.
    (3) În afară de secţiile de votare prevăzute la alin. (2), vor fi organizate, cu acordul autorităţilor competente ale ţării respective, secţii de votare şi în alte localităţi. Organizarea acestor secţii de votare se stabileşte de Comisia Electorală Centrală, la propunerea Guvernului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, în baza înregistrării prealabile a cetăţenilor aflaţi în străinătate. Regulamentul privind înregistrarea prealabilă se aprobă de Comisia Electorală Centrală.
    (4) Biroul electoral al secţiei de votare din străinătate este constituit dintr-un preşedinte, desemnat de şeful misiunii diplomatice ori al oficiului consular din cadrul acestora sau al personalului altor instituţii ale serviciului diplomatic, şi din 6–10 reprezentanţi ai partidelor şi altor organizaţii social-politice reprezentate în Parlament, cîte unul desemnat de fiecare partid sau altă organizaţie social-politică. Completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate cu reprezentanţii partidelor şi ai altor organizaţii social-politice reprezentate în Parlament se face de către consiliul electoral de circumscripţie Chişinău, iar în cazul în care numărul persoanelor propuse este insuficient pentru completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, acestea sînt completate de către Comisia Electorală Centrală, din Registrul funcţionarilor electorali, cu persoane de o bună reputaţie, fără apartenenţă politică, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    (5) Particularităţile organizării şi funcţionării birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate se reglementează de Comisia Electorală Centrală, în coordonare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, iar cheltuielile aferente organizării şi funcţionării acestor birouri se suportă din bugetul alocat pentru alegeri/referendum. Pentru secţiile de votare constituite peste hotare, cheltuielile se estimează în prealabil de către Guvern şi Comisia Electorală Centrală, iar în cazul cînd nu sînt prevăzute în bugetul alocat pentru alegeri/referendum, mijloacele financiare se alocă din Fondul de rezervă al Guvernului.
    (6) Procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate, însoţite de toate contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare, sînt transmise, prin mijloace electronice, la consiliul electoral de circumscripţie în cel mult 24 de ore de la închiderea secţiilor. Exactitatea datelor din aceste procese-verbale este confirmată telefonic, iar în cazul unor neconcordanţe şi neajunsuri probate suficient, acestea se corectează de către consiliul electoral de circumscripţie Chişinău.”
    18. Articolul 30:
    literele a), b) şi c) vor avea următorul cuprins:
    „a) păstrează listele electorale, asigură integritatea acestora şi a buletinelor de vot;
    b) examinează cererile în legătură cu incorectitudinile din listele electorale, efectuează modificările necesare în acestea şi eliberează certificate pentru drept de vot alegătorilor care nu se vor afla la  domiciliu  în ziua alegerilor;
    c) întocmeşte liste electorale suplimentare, înscriind în ele persoanele care votează în baza certificatelor pentru drept de vot, precum şi persoanele care, din anumite cauze, nu au fost  înscrise în listele electorale de bază;”
    la litera f), textul „care se anexează la procesele-verbale ale şedinţelor biroului” se înlocuieşte cu textul „ale căror copii se anexează la raportul biroului”;
    articolul se completează cu litera i) cu următorul cuprins:
    „i) asigură accesul alegătorilor, observatorilor şi concurenţilor electorali la informaţia din Registrul de stat al alegătorilor şi listele electorale.”
    19. Articolul 32:
    la alineatul (1), textul „cu drept de vot deliberativ ai” se exclude;
    la alineatele (2), (4) şi (7), textul „cu drept de vot deliberativ” se exclude.
    20. La articolul 33, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Membrul consiliului electoral sau al biroului electoral este revocat de organul (autoritatea) sau concurentul electoral care l-a desemnat, pentru încălcarea interdicţiilor stabilite la art. 32 alin. (7), pentru lezarea drepturilor electorale ale alegătorilor, pentru absenţa consecutivă nemotivată la 2 şedinţe ale organului electoral sau pentru refuzul de executare a deciziilor organului electoral din care face parte, constatate prin hotărîre a organului electoral din care acesta face parte. În cazul cînd hotărîrea a fost contestată, revocarea se face după confirmare de către organul electoral ierarhic superior.”
    21. La articolul 35, alineatul (7) se abrogă.
    22. Articolul 36 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 36. Interzicerea subvenţionării din străinătate
    (1) Se interzic finanţarea directă şi indirectă, susţinerea materială sub orice formă a campaniilor electorale ale candidaţilor la alegeri şi ale concurenţilor electorali de către alte state, de către întreprinderi, instituţii şi organizaţii străine, internaţionale şi mixte, precum şi de către persoane fizice care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova. Sumele astfel primite se confiscă prin hotărîre a instanţei de judecată şi se fac venit la buget. Prevederile în cauză nu pot fi interpretate şi aplicate în sensul limitării finanţărilor alocate cu scopul sprijinirii eforturilor de promovare a valorilor democratice, a standardelor internaţionale pentru alegeri libere şi corecte.
    (2) În cazul în care concurentul electoral a utilizat intenţionat mijloace băneşti din străinătate, Comisia Electorală Centrală adresează Curţii de Apel Chişinău o cerere de anulare a înregistrării acestuia.”
    23. La articolul 38 alineatul (1):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) după începutul campaniei electorale, mijloacele financiare şi alte forme de susţinere materială a activităţii concurenţilor electorali vor fi declarate săptămînal: în cazul alegerilor parlamentare – într-o publicaţie de circulaţie republicană; în cazul alegerilor locale – într-o publicaţie de circulaţie regională, în teritoriul respectiv;”
    alineatul se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) informaţia despre veniturile şi cheltuielile concurenţilor electorali se plasează pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale în termen de 24 de ore de la primire şi va conţine informaţii de identificare a persoanei fizice sau juridice care a donat/cheltuit mijloacele, suma acestora şi numerele actelor financiare de evidenţă.”
    24. Codul se completează cu articolul 381 cu următorul cuprins:
    „Articolul 381. Registrul de stat al alegătorilor
    (1) Registrul de stat al alegătorilor reprezintă un sistem informaţional unic integrat de evidenţă a alegătorilor din Republica Moldova, destinat colectării, stocării, actualizării şi analizei informaţiei referitoare la cetăţenii Republicii Moldova care au atins vîrsta de 18 ani şi nu au interdicţii legale de a alege. Modul de formare, administrare, corectare şi actualizare a Registrului de stat al alegătorilor se stabileşte prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.
    (2) Formarea listelor electorale se face de către Comisia Electorală Centrală în baza Registrului de stat al alegătorilor constituit în baza Registrului de stat al populaţiei, a cărui autoritate deţinătoare pune gratuit la dispoziţia Comisiei, în fiecare an, cel tîrziu pînă la data de 31 ianuarie, precum şi periodic, iar în cazul desfăşurării alegerilor – şi odată cu anunţarea datei alegerilor, datele şi informaţiile necesare întocmirii şi actualizării Registrului de stat al alegătorilor.
    (3) În Registrul de stat al alegătorilor se înscriu pentru fiecare alegător următoarele date:
    a) numele şi prenumele;
    b) data, luna şi anul naşterii;
    c) numărul de identificare de stat (IDNP);
    d) adresa de domiciliu (ţara, localitatea, strada, casa, apartamentul);
    e) adresa de reşedinţă (ţara, localitatea, strada, casa, apartamentul);
    f) seria şi numărul actului de identitate (buletin de identitate, paşaport, livret).
    (4) Alegătorii cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, precum şi alegătorii aflaţi temporar în străinătate, la cererea lor, se înscriu în Registrul de stat al alegătorilor cu datele corespunzătoare ultimei adrese de domiciliu sau de reşedinţă.
    (5) Persoanele decedate şi persoanele care au pierdut cetăţenia Republicii Moldova se radiază din Registrul de stat al alegătorilor conform informaţiei prezentate de autoritatea deţinătoare a Registrului de stat al populaţiei. Persoanele care au pierdut drepturile electorale se menţin în Registrul de stat al alegătorilor cu menţiunea „A pierdut dreptul electoral” şi nu se includ în listele electorale.
    (6) Datele şi informaţiile cuprinse în Registrul de stat al alegătorilor sînt destinate exclusiv proceselor electorale şi sînt accesibile pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale, fiecare alegător avînd acces doar la informaţia personală.”
    25. Articolul 39 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 39. Listele electorale
    (1) Listele electorale, întocmite în baza Registrului de stat al alegătorilor, sînt liste ce cuprind toţi cetăţenii cu drept de vot care domiciliază ori îşi au reşedinţa pe teritoriul unei secţii de votare. Alegătorul poate fi înscris numai într-o singură listă electorală şi la o singură secţie de votare. Alegătorul care are şi domiciliu, şi reşedinţă este înscris, în perioada valabilităţii reşedinţei, în lista electorală de la secţia de votare în a cărei rază teritorială acesta îşi are reşedinţa. Regulamentul privind întocmirea, administrarea, difuzarea şi actualizarea listelor electorale se aprobă de Comisia Electorală Centrală.
    (2) În lista electorală se indică:
    a) localitatea şi numărul secţiei de votare;
    b) numele şi prenumele, anul naşterii alegătorului;
    c) domiciliul/reşedinţa alegătorului;
    d) numărul de identificare de stat (IDNP);
    e) seria şi numărul actului de identitate.
    (3) Listele electorale se întocmesc, în cazul comunelor, pe sate şi, după caz, pe străzi, iar în cazul oraşelor şi municipiilor – pe străzi şi blocuri, repartizarea alegătorilor făcîndu-se în baza informaţiei prezentate de autorităţile administraţiei publice locale respective.
    (4) Listele electorale incluzînd militarii aflaţi în unităţi militare, precum şi membrii familiilor acestora, alţi alegători care domiciliază pe teritoriul unităţilor militare, se întocmesc pe baza datelor prezentate de comandanţii unităţilor militare respective. Militarii domiciliaţi în afara unităţilor militare, precum şi membrii familiilor lor, se înscriu în listele electorale de la domiciliu.
    (5) Pentru secţiile de votare constituite în sanatorii şi case de odihnă, în spitale şi alte instituţii curative staţionare, listele electorale se întocmesc pe baza propriei declaraţii de şedere ori a datelor prezentate de conducătorii instituţiilor menţionate.
    (6) Pentru secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova, listele electorale se întocmesc şi pe baza datelor colectate de conducătorii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare care activează pe teritoriul statelor respective. La începutul perioadei electorale, misiunile diplomatice şi oficiile consulare aduc la cunoştinţa publică şi actualizează listele electorale deţinute. Cu 25 de zile înainte de ziua alegerilor, procedura de actualizare a listelor electorale încetează. Listele actualizate se trimit imediat Comisiei Electorale Centrale.
    (7) În cazul în care alegătorul îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa în perioada dintre data întocmirii listelor electorale şi data alegerilor, biroul electoral al secţiei de votare corespunzător domiciliului precedent, la solicitarea alegătorului şi pe baza actului de identitate acceptat pentru participarea la votare, îi eliberează un certificat pentru drept de vot. Alegătorul care a primit certificat pentru drept de vot confirmă primirea acestuia, semnînd în lista electorală în dreptul numelui său, la rubrica „Notă”, unde este indicată data eliberării, numărul certificatului pentru drept de vot şi numele membrului biroului electoral care l-a eliberat.
    (8) Persoanele cu drept de vot care, după ultima participare la alegeri, şi-au schimbat locul de şedere sînt în drept, cel tîrziu cu 30 de zile înainte de următoarele alegeri, să-şi declare locul nou de şedere la organul administraţiei publice locale pentru a putea fi înscrise în lista de alegători la secţia de votare corespunzător locului şederii. Autorităţile administraţiei publice locale respective comunică neîntîrziat informaţia în cauză Comisiei Electorale Centrale.
    (9) Listele electorale se transmit de către Comisia Electorală Centrală autorităţilor administraţiei publice locale/misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare cu cel puţin 22 de zile înainte de ziua alegerilor, în 3 exemplare oficiale, ştampilate şi cu alte semne de protecţie pe fiecare pagină. Două exemplare ale listelor se transmit imediat biroului electoral al secţiei de votare, iar un exemplar se păstrează la primărie/misiunea diplomatică sau oficiul consular.
    (10) Modificări în listele electorale pot fi solicitate de către alegători Comisiei Electorale Centrale sau biroului electoral cu cel mult 5 zile pînă la ziua alegerilor. Biroul electoral comunică imediat Comisiei Electorale Centrale modificările solicitate, cu anexarea actelor doveditoare: cererea şi declaraţia alegătorului, copia actelor de identitate.”
    26. Articolul 40:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Listele electorale se fac accesibile în localurile secţiilor de votare, precum şi se plasează pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor. Un exemplar al listei se păstrează la primărie. Alegătorilor li se comunică, cel tîrziu cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor, prin toate mijloacele de comunicare disponibile (mass-media, telefon, afişe, internet), sediul secţiei de votare la care ei vor putea vota.”
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Comisia Electorală Centrală elaborează şi aprobă procedura de întocmire, verificare şi actualizare a listelor electorale, reglementînd expres aspectele privind: transmiterea listelor la birourile electorale; includerea/excluderea alegătorilor de către membrii biroului electoral al secţiei de votare; prezentarea ulterioară a listelor electorale finale şi alte aspecte necesare.”
    27. Articolul 41 alineatul (2):
    la litera a), ultima propoziţie se exclude;
    după litera a) se introduce o literă nouă, care devine litera b), cu următorul cuprins:
    „b) blocurile electorale, formate pe baza deciziilor adoptate conform statutelor (regulamentelor) partidelor şi altor organizaţii social-politice ce le-au constituit, care sînt înregistrate de Comisia Electorală Centrală, în cazul alegerilor parlamentare şi alegerilor locale generale, sau de consiliile electorale de circumscripţie, în cazul alegerilor noi. Candidaţii vor fi desemnaţi în decursul a 15 zile de la data constituirii blocurilor electorale, iar în cazul în care acestea s-au constituit pînă la începerea perioadei electorale – în decursul a 15 zile de la începerea acestei perioade;”.
    28. Articolul 44:
    alineatul (1):
    în partea introductivă, textul „ , începînd cu ziua următoare zilei anunţării alegerilor şi” se exclude;
    la litera a), după cuvintele „social-politice” se introduc cuvintele „sau a blocului electoral”;
    litera d) se completează în final cu textul „ , conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida”;
    la alineatul (2), în prima şi a patra propoziţie, după cuvintele „social-politice” se introduc cuvintele „ , ai blocurilor electorale” şi, respectiv, „ , a mai multor blocuri electorale”;
    alineatul (31) va avea următorul cuprins:
    „(31) În cadrul aceloraşi alegeri, o persoană poate candida la mai multe funcţii elective doar din partea unui singur partid sau bloc electoral.”
    la alineatul (7), după cuvintele „social-politice” se introduc cuvintele „sau a blocului electoral”.
    29. La articolul 46 alineatul (6), în a doua propoziţie, după cuvintele „social-politice” se introduc cuvintele „şi blocurile electorale”.
    30. Articolul 47 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 47. Agitaţia electorală
    (1) Cetăţenii Republicii Moldova, partidele şi alte organizaţii social-politice, blocurile electorale, candidaţii şi persoanele de încredere ale candidaţilor au dreptul de a supune discuţiilor libere şi sub toate aspectele programele electorale ale concurenţilor electorali, calităţile politice, profesionale şi personale ale candidaţilor, precum şi de a face agitaţie electorală în cadrul adunărilor, mitingurilor, întîlnirilor cu alegătorii, prin intermediul mijloacelor de informare în masă, prin expunerea de afişe electorale sau prin intermediul altor forme de comunicare.
    (2) Exerciţiul acestui drept poate fi supus unor formalităţi, condiţii, restricţii sau sancţiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare într-o societate democratică, pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, ocrotirea sănătăţii sau protecţia moralei, protecţia reputaţiei, apărarea drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti.
    (3) Agitaţia electorală se admite numai după înregistrarea concurentului electoral de către organul electoral.
    (4) Modalitatea plasării în condiţii egale a publicităţii electorale pe panourile publicitare, inclusiv pe cele aflate în proprietate privată, se aprobă de Comisia Electorală Centrală şi se aduce la cunoştinţa publică concomitent cu începerea perioadei electorale.
    (5) Concurenţii electorali pot organiza întîlniri cu alegătorii, autorităţile administraţiei publice locale fiind obligate să asigure posibilitatea desfăşurării unor astfel de întîlniri în termene şi în condiţii egale. Organele electorale pot fi sesizate în cazul neregulilor constatate în legătură cu organizarea şi desfăşurarea întîlnirilor.
    (6) Candidaţii nu pot folosi mijloacele şi bunurile publice (resursele administrative) în campaniile electorale, iar autorităţile/instituţiile publice şi cele asimilate acestora nu pot transmite/acorda concurenţilor electorali bunuri publice sau alte favoruri decît pe bază de contract, în condiţii de egalitate pentru toţi concurenţii electorali.
    (7) Autorităţile administraţiei publice locale sînt obligate ca, în termen de 3 zile de la data începerii perioadei electorale, să stabilească şi să garanteze un minim de locuri speciale de afişaj electoral, un minim de localuri pentru desfăşurarea întîlnirilor cu alegătorii. Deciziile (dispoziţiile) respective sînt afişate imediat la sediul acestor autorităţi şi sînt aduse la cunoştinţa subiecţilor interesaţi prin intermediul mijloacelor de informare în masă, al altor mijloace de comunicare disponibile.
    (8) În ziua alegerilor şi în ziua precedentă alegerilor nu se admite nici un fel de agitaţie electorală. Interdicţia dată nu se referă la informaţiile deja plasate în internet şi la afişele expuse anterior.”
    31. La articolul 48 alineatul (2), după cuvintele „social-politice” se introduc cuvintele „blocului electoral”.
    32. Articolul 49:
    la alineatul (1), textul „membrii reprezentanţi ai” se înlocuieşte cu cuvîntul „reprezentanţii”;
    la alineatul (5), textul „Membrii reprezentanţi ai” se înlocuieşte cu cuvîntul „Reprezentanţii”.
    33. Articolul 53:
    alineatul (1) se completează în final cu textul „şi i se aplică în fişa de însoţire a buletinului de identitate sau în actul în a cărui bază votează ştampila cu menţiunea care confirmă votarea în ziua respectivă”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Alegătorii din raza secţiei de votare care nu sînt înscrişi în listele electorale se înscriu într-o listă suplimentară la prezentarea documentului ce atestă domicilierea lor în perimetrul secţiei de votare în cauză. În aceeaşi listă suplimentară, în care se va indica numele şi prenumele alegătorului, data şi locul naşterii, ultimul loc de domiciliu în Republica Moldova, numărul de identificare de stat (IDNP), se înscriu şi:
    a) alegătorii care au venit la secţia de votare cu certificatul pentru drept de vot. Certificatul pentru drept de vot rămîne la biroul secţiei de votare şi se anexează la lista suplimentară;
    b) persoanele deţinute pe baza unui mandat de arest pînă la pronunţarea sentinţei judecătoreşti, persoanele condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) a căror sentinţă nu este definitivă, cele care execută o sancţiune contravenţională sub formă de arest, persoanele condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) prin hotărîre judecătorească definitivă, aflate în instituţiile penitenciare;
    c) alegătorii care nu au viză de domiciliu ori de reşedinţă.”
    după alineatul (4) se introduce alineatul 41 cu următorul cuprins:
    „(41) Alegătorii care au şi viză de domiciliu, şi viză de reşedinţă se înscriu în lista suplimentară de la locul de domiciliu sau de reşedinţă, fiind preavizaţi de membrul organului electoral despre răspunderea penală pentru votare dublă şi semnînd o declaraţie pe proprie răspundere.”
    alineatul (5) se completează în final cu următoarea propoziţie: „Informaţia privind votarea pe listele electorale de bază şi listele electorale suplimentare se transmite o dată la 3 ore, în format electronic şi/sau telefonic Comisiei Electorale Centrale.”
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Biroul electoral decide asupra prelungirii, cu cel mult 2 ore, a termenului votării pentru a le permite alegătorilor, care stau în rînd la secţia de votare respectivă, şă-şi realizeze drepturile, informînd despre prelungire consiliul electoral de circumscripţie şi Comisia Electorală Centrală.”
    34. La articolul 54 alineatul (1), cuvintele „membrii reprezentanţi ai” se înlocuiesc cu cuvîntul „reprezentanţii”.
    35. Articolul 55:
    la alineatul (3), textul „membrii reprezentanţi ai” se înlocuieşte cu cuvîntul „reprezentanţii”;
    alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
    „(4) În cazul în care alegătorul, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul de votare, biroul electoral al secţiei de votare desemnează, la cererea scrisă a acestuia, cel puţin 2 membri ai biroului care se deplasează cu o urnă de vot mobilă şi cu materialul necesar votării la locul unde se află alegătorul pentru ca acesta să voteze. Cererile pot fi făcute în scris, începînd cu 2 săptămîni înainte de ziua votării şi pînă la ora 18.00 a zilei precedente votării. În ziua votării, cererile pot fi făcute în scris pînă la ora 15.00 dacă se prezintă şi certificat medical. Aceste persoane votează conform listei de alegători pentru votarea la locul aflării, întocmită de biroul electoral al secţiei de votare în baza cererilor acestora, iar persoanele neînscrise într-o asemenea listă nu pot vota la locul aflării. În lista electorală, în dreptul numelui persoanei respective se face menţiunea „Votat la locul aflării”. Prevederile prezentului alineat nu se aplică la votarea în străinătate.
    (5) Persoanele deţinute pe baza unui mandat de arest pînă la pronunţarea sentinţei judecătoreşti, persoanele condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) a căror sentinţă nu este definitivă, cele care execută o sancţiune contravenţională sub formă de arest, persoanele condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) prin hotărîre judecătorească definitivă, aflate în instituţiile penitenciare, votează în conformitate cu alin. (4), prin deplasarea urnei mobile.”
    la alineatul (6), textul „membrilor reprezentanţi ai” se înlocuieşte cu cuvîntul „reprezentanţilor”;
    alineatul (8):
    la litera b), textul „membrii reprezentanţi ai” se înlocuieşte cu cuvîntul „reprezentanţii”;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) observatorii naţionali şi internaţionali acreditaţi de către organele electorale respective, precum şi interpreţii acestora, după caz;”.
    36. La articolul 56 alineatul (8), textul „membrilor reprezentanţi ai” se înlocuieşte cu cuvîntul „reprezentanţii”.
    37. Articolul 58:
    la alineatul (2), prima propoziţie va avea următorul cuprins: „Modelul procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor, întocmit de biroul electoral al secţiei de votare, se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală pentru orice tip de alegeri.”
    la alineatul (7), după cuvintele „cutie (pachet)” se introduce cuvîntul „sigilată”.
    38. La articolul 60, alineatul (21) va avea următorul cuprins:
    „(21) În cazul dezacordului cu rezultatele preliminare ale votării, pînă la confirmarea rezultatelor de către instanţele abilitate, concurenţii electorali pot solicita acestor instanţe să dispună renumărarea voturilor. Renumărarea poate fi dispusă de instanţa abilitată cu confirmarea rezultatelor alegerilor pentru motive întemeiate ce afectează rezultatele votării şi distribuirea mandatelor şi va avea loc în cel mult 7 zile calendaristice de la data adoptării hotărîrii privind renumărarea voturilor. Renumărarea se efectuează de către aceleaşi organe electorale, substituindu-se organele electorale vinovate de fraudă, procedura generală a renumărării fiind aprobată prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.”
    39. La articolul 61, alineatul (1) se completează în final cu următoarea propoziţie: „În cazul alegerilor parlamentare şi al celor locale generale, rezultatele preliminare, detaliate pe secţii de votare, vor fi plasate pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale imediat după procesarea lor.”
    40. La articolul 62:
    alineatul (1) se completează în final cu textul „şi ale Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Arhivei Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale”;
    la alineatul (2) litera b), după cuvintele „şi buletinele anulate,” se introduc cuvintele „listele electorale şi certificatele cu drept de vot,”;
    după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) După expirarea termenului de 6 luni, buletinele cu voturile valabil exprimate, buletinele nevalabile şi buletinele anulate, precum şi certificatele cu drept de vot remise instanţei de judecată se nimicesc, iar listele electorale se transmit Comisiei Electorale Centrale în termen de 10 zile de la confirmarea legalităţii alegerilor.”
    41. Articolul 63:
    alineatul (1) se completează în final cu următoarea propoziţie: „Refuzul acreditării observatorilor trebuie să fie întemeiat şi poate fi contestat pe cale ierarhică, iar ulterior – în instanţa de judecată.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) La cerere, Comisia Electorală Centrală va acredita ca observatori la alegeri reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, ai guvernelor statelor străine şi ai organizaţiilor neguvernamentale din străinătate şi va înregistra interpreţii acestora.”
    la alineatul (4), textul „şi este considerată de către Comisia Electorală Centrală sau, în cazul unor asociaţii regionale, de către consiliul electoral de circumscripţie capabilă să exercite funcţii civice în alegeri” se exclude;
    alineatul (5) se completează în final cu textul: „Observatorii au acces la toate informaţiile cu caracter electoral, la listele electorale, la procesele-verbale întocmite de organele electorale, ei pot efectua filmări foto şi video cu înştiinţarea preşedintelui organului electoral, fără a pune în pericol secretul şi securitatea votării, iar observatorii locali pot depune şi sesizări privind neregulile depistate, care se examinează de către preşedintele organului electoral, cu informarea obligatorie a autorului sesizării despre decizia luată. Observatorii acreditaţi îşi pot continua activitatea şi în turul al doilea al alegerilor, precum şi la votarea repetată/referendumul repetat.”
    articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) În scopul asigurării activităţii eficiente a observatorilor internaţionali, în perioada electorală Comisia Electorală Centrală constituie Oficiul de protocol al observatorilor internaţionali. Componenţa numerică şi principiile de activitate ale acestui oficiu sînt stabilite prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.”
    42. Articolul 64 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 64. Principii generale privind reflectarea alegerilor
                          de către mijloacele de informare în masă
    (1) Radiodifuzorii publici, în cadrul tuturor programelor lor, şi mijloacele de informare în masă scrise fondate de autorităţi publice au obligaţia de a respecta principiile de echitate, echilibru şi imparţialitate în reflectarea alegerilor.
    (2) Radiodifuzorii şi mijloacele de informare în masă scrise au obligaţia să ofere condiţii egale, nediscriminatorii la acordarea timpilor de antenă sau a spaţiului publicitar pentru publicitatea electorală contra plată.
    (3) Radiodifuzorii publici acordă concurenţilor electorali timpi de antenă gratuit, în mod echitabil şi fără discriminare, în baza principiilor de transparenţă şi obiectivitate.
    (4) Mijloacele de informare în masă nu vor adopta tratamente privilegiate faţă de concurenţii electorali în virtutea statutului social şi/sau a funcţiilor pe care le deţin candidaţii acestora.
    (5) În perioada electorală, radiodifuzorii publici şi mijloacele de informare în masă scrise fondate de autorităţile publice vor face distincţie clară în materialele lor jurnalistice între exercitarea funcţiilor oficiale şi activitatea electorală a persoanelor care nu cad sub incidenţa art. 13 alin. (3).
    (6) Concurenţii electorali şi/sau candidaţii care se consideră lezaţi în drepturi beneficiază de dreptul la replică. Cererea scrisă privind acordarea dreptului la replică se depune la mijlocul de informare în masă în termen de 2 zile calendaristice de la difuzarea/publicarea informaţiei. În cazul radiodifuzorilor, refuzul de a acorda dreptul la replică se contestă la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, iar în cazul mijloacelor de informare în masă scrise – în instanţele de judecată. Dreptul la replică se acordă în termen de 3 zile calendaristice de la depunerea cererii/contestaţiei, dar nu mai tîrziu de ziua precedentă zilei votării, în condiţii egale cu cele în care au fost lezate drepturile legitime.
    (7) Mijloacele de informare în masă au dreptul să reflecte alegerile şi să informeze publicul cu privire la toate aspectele electorale liber de orice ingerinţă sau amestec din partea autorităţilor publice, concurenţilor/candidaţilor electorali sau a altor entităţi.”
    43. Codul se completează cu articolul 641 cu următorul cuprins:
    „Articolul 641. Particularităţile reflectării alegerilor de către
                             mijloacele de informare în masă
    (1) În perioada electorală, programele şi materialele scrise care vizează, într-un fel sau altul, concurenţii electorali şi/sau candidaţii se difuzează/se publică cu respectarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale în mijloacele de informare în masă, aprobat de Comisia Electorală Centrală. Reprezentanţii mijloacelor de informare în masă beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi observatorii naţionali.
    (2) În prima săptămînă a perioadei electorale, fiecare radiodifuzor depune la Consiliul Coordonator al Audiovizualului o declaraţie privind politica editorială pentru campania electorală, în care indică numele proprietarului/proprietarilor instituţiei. Declaraţiile se publică pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Controlul asupra respectării acestei obligaţii este exercitat de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului din oficiu, conform prevederilor Codului audiovizualului al Republicii Moldova.
    (3) În campania electorală pentru alegeri parlamentare şi referendumuri republicane, radiodifuzorii naţionali sînt obligaţi, iar cei locali/regionali sînt în drept să organizeze dezbateri electorale. În campania electorală pentru alegeri locale generale şi referendumuri locale, radiodifuzorii locali/regionali sînt obligaţi, iar cei naţionali sînt în drept să organizeze dezbateri electorale. Formatul, durata şi frecvenţa dezbaterilor electorale sînt stabilite de către radiodifuzori şi se aduc la cunoştinţa organelor electorale şi a concurenţilor electorali cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de difuzarea fiecărei emisiuni.
    (4) În campania electorală pentru alegeri parlamentare şi referendumuri republicane, radiodifuzorii naţionali, a căror listă este făcută publică de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului în primele 3 zile ale perioadei electorale, acordă gratuit concurenţilor electorali cîte 5 minute de emisie la televiziune şi 10 minute la radio în scopul expunerii programelor electorale şi informării alegătorilor. Timpii de antenă respectivi sînt oferiţi în alt spaţiu de emisie decît cel rezervat publicităţii electorale şi dezbaterilor electorale. În campania electorală pentru alegeri locale generale şi referendumuri locale, radiodifuzorii cu acoperire locală/regională, a căror listă este făcută publică de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului în primele 3 zile ale perioadei electorale, acordă gratuit concurenţilor electorali cîte 5 minute de emisie la televiziune şi 10 minute la radio în scopul expunerii programelor electorale şi informării alegătorilor. Timpii de antenă respectivi sînt oferiţi în alt spaţiu de emisie decît cel rezervat publicităţii electorale şi dezbaterilor electorale.
    (5) Radiodifuzorii publici acordă gratuit concurenţilor electorali cîte un minut pe zi, timp de antenă pentru plasarea publicităţii electorale. Pentru publicitate electorală contra plată, fiecărui concurent electoral i se oferă nu mai mult de 2 minute pe zi pe durata campaniei electorale la fiecare radiodifuzor. Condiţiile de procurare a timpilor de antenă şi taxele respective se comunică cu 3 zile calendaristice înainte de punerea pe post a publicităţii electorale. Plata pentru timpii de antenă acordaţi concurenţilor electorali nu poate depăşi plata încasată în mod obişnuit pentru publicitatea comercială. Timpii de antenă pentru publicitatea electorală contra plată se acordă tuturor concurenţilor electorali la unele şi aceleaşi ore de emisie.
    (6) Răspunderea pentru conţinutul materialelor electorale publicitare, difuzate sau publicate, o poartă concurentul electoral. Fiecare material publicitar trebuie să includă denumirea concurentului electoral, data tipăririi, tirajul materialului şi denumirea tipografiei care l-a tipărit. Publicitatea electorală contra plată va fi însoţită de genericul „Electorala”.
    (7) Refuzul de a difuza sau de a publica, în condiţiile prezentei legi, publicitatea electorală, contra plată sau gratuit, poate fi contestat în instanţa de judecată.
    (8) Publicitatea electorală în reţeaua internet şi prin intermediul telefoniei mobile este asimilată publicităţii electorale în presa scrisă.
    (9) În ziua alegerilor, mijloacele de informare în masă, pînă la închiderea secţiilor de votare, nu vor difuza rezultatele chestionării alegătorilor privind opţiunile electorale.
    (10) În perioada electorală, orice sondaje de opinie privind preferinţele politice ale alegătorilor pot fi efectuate numai cu condiţia înştiinţării prealabile a Comisiei Electorale Centrale. Rezultatele acestor sondaje pot fi date publicităţii cel tîrziu cu 5 zile înainte de ziua alegerilor. În ziua alegerilor, pînă la închiderea secţiilor de votare, se interzice a da publicităţii în mijloacele de informare în masă materiale, inclusiv interviuri cu alegătorii, despre numărul de voturi întrunite de concurenţii electorali pe parcursul zilei şi despre şansele acestora, inclusiv rezultatele exit-poll-urilor.
    (11) Mijloacele de informare în masă fondate de autorităţile publice publică gratuit, iar radiodifuzorii difuzează gratuit, la solicitarea organelor electorale, spoturi motivaţionale, de educaţie civică şi electorală, desfăşoară campanii de informare a alegătorilor despre procedura de vot şi despre alte particularităţi ale votării.
    (12) Consiliul Coordonator al Audiovizualului prezintă obligatoriu, o dată la două săptămîni, Comisiei Electorale Centrale rapoarte de monitorizare a modului de reflectare a campaniei electorale de către radiodifuzorii naţionali. Rapoartele de monitorizare trebuie să conţină informaţii referitoare la respectarea normelor legale în reflectarea alegerilor de către radiodifuzori în cadrul tuturor programelor. Cu două zile înainte de alegeri, Consiliul Coordonator al Audiovizualului va prezenta Comisiei Electorale Centrale un raport de totalizare.”
    44. Articolul 65 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 65. Contestaţiile
    (1) Alegătorii şi concurenţii electorali pot contesta acţiunile/inacţiunile şi hotărîrile consiliilor şi birourilor electorale şi acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali. Depunerea cererii în instanţa de judecată trebuie precedată de contestarea prealabilă în organul electoral ierarhic superior organului al cărui act se contestă.
    (2) Contestaţiile privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor se examinează de către organele electorale, respectîndu-se ierarhia acestora. Procedura detaliată de examinare a contestaţiilor în perioada electorală se aprobă prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.
    (3) Contestaţiile privind reflectarea campaniei electorale de către radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova se examinează de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului în conformitate cu prevederile Codului audiovizualului al Republicii Moldova, iar contestaţiile ce vizează mijloacele de informare în masă scrise se examinează de către instanţa de judecată.
    (4) Deciziile organelor electorale şi ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului asupra contestaţiilor pot fi atacate în instanţa de judecată.
    (5) Contestaţia va conţine descrierea faptelor invocate ca presupuse încălcări, probele, temeiul legal, cerinţele contestatarului, semnătura şi datele de identitate ale persoanei care o depune. În cazul contestaţiilor privind hotărîrile organelor electorale, sarcina probării legalităţii revine acestor organe.”
    45. Articolul 66 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 66. Depunerea contestaţiilor
    (1) Acţiunile/inacţiunile şi hotărîrile organelor electorale, precum şi acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali pot fi contestate la organul electoral în termen de 3 zile calendaristice de la data săvîrşirii acţiunii/identificării inacţiunii sau adoptării hotărîrii. Termenul de depunere se calculează începînd cu ziua următoare zilei în care a fost săvîrşită acţiunea, a fost identificată inacţiunea sau a fost adoptată hotărîrea.
    (2) În cazul alegerilor locale, hotărîrile consiliilor electorale asupra contestaţiilor ce vizează acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali pot fi atacate în instanţa de judecată în a cărei rază teritorială se află consiliul respectiv.
    (3) Contestaţiile privind acţiunile şi hotărîrile Comisiei Electorale Centrale se depun la Curtea de Apel Chişinău.
    (4) Contestaţia concurentului electoral nu poate fi depusă de către membrul consiliului electoral respectiv, dar poate fi depusă de reprezentantul concurentului electoral în organul electoral respectiv sau de o persoană împuternicită de concurentul electoral prin procură.
    (5) În cazul în care examinarea nu ţine de competenţa organului electoral respectiv, contestaţia, precum şi materialele anexate la ea urmează a fi transmise spre examinare conform competenţei, în mod urgent, în cel mult 2 zile calendaristice de la data recepţionării.”
    46. Articolul 67:
    la alineatele (1) şi (2), după cuvîntul „zile” se introduce cuvîntul „calendaristice”;
    alineatul (2) se completează în final cu următoarea propoziţie: „La examinarea contestaţiilor şi litigiilor, instanţa de judecată va acorda prioritate celor care se referă la înregistrarea concurenţilor electorali şi la corectitudinea întocmirii listelor electorale.”
    47. Articolul 69 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 69. Răspunderea juridică
    (1) Persoanele fizice şi juridice care încalcă prevederile legislaţiei electorale, împiedică exercitarea liberă a drepturilor electorale ale cetăţenilor, împiedică activitatea organelor electorale, poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Pentru încălcarea legislaţiei electorale, Comisia Electorală Centrală sau consiliul electoral de circumscripţie poate aplica concurenţilor electorali sancţiuni sub formă de avertisment sau poate solicita aplicarea sancţiunii anulării înregistrării.
    (3) Avertismentul se aplică prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale în cazul oricăror alegeri, precum şi prin hotărîre a consiliului electoral de circumscripţie – în cazul alegerilor locale.
    (4) Anularea înregistrării se aplică la solicitarea Comisiei Electorale Centrale, iar în cazul alegerilor locale – şi la solicitarea consiliului electoral de circumscripţie, prin hotărîre judecătorească definitivă care constată:
    a) folosirea intenţionată de către concurentul electoral a fondurilor financiare şi materiale nedeclarate sau depăşirea cheltuielilor peste plafonul mijloacelor din fondul electoral, în toate cazurile în proporţii considerabile (mai mult de 5 la sută din suma-limită);
    b) utilizarea intenţionată de către concurentul electoral a mijloacelor financiare din străinătate;
    c) nesuspendarea din funcţie de către candidatul care are această obligaţie. În acest caz se anulează înregistrarea candidatului independent sau se exclude din lista concurentului electoral candidatul respectiv.”
    48. La articolul 70, alineatul (1) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) votarea intenţionată a unei persoane: fără a avea acest drept, fie de două sau mai multe ori, fie prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decît are dreptul, fie prin utilizarea unui act de identitate fals sau a unui buletin de vot fals.”
    49. La articolul 71:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatele (2) şi (3) cu următorul cuprins:
    „(2) Contravenţiile se constată şi se examinează de către organele afacerilor interne conform Codului contravenţional.
    (3) Preşedinţii organelor electorale, alte persoane care deţin informaţii concludente despre comiterea contravenţiilor sînt obligate să informeze imediat organele afacerilor interne despre faptele care le-au devenit cunoscute şi care, după opinia lor, conţin elemente constitutive ale contravenţiilor legate de efectuarea alegerilor.”
    50. Articolul 74:
    la alineatul (2), după textul „art. 29” se introduce textul „şi art. 291”;
    la alineatul (3), după textul „art. 29” se introduce textul „ , art. 291”.
    51. La articolul 76:
    alineatul (1) se completează în final cu textul „sau de la dizolvarea Parlamentului”;
    la alineatul (3), textul „în termen de cel mult 45 de zile de la data intrării în vigoare a decretului” se înlocuieşte cu textul „peste cel puţin 60 de zile, dar nu mai tîrziu de 3 luni de la dizolvarea Parlamentului”.
    52. Articolul 79 se completează cu următoarea propoziţie: „Dacă după înregistrare numărul de persoane incluse în lista de candidaţi se reduce sub minimul stabilit, înregistrarea nu se anulează, concurentul electoral fiind avertizat de către Comisia Electorală Centrală.”
    53. Articolul 80 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 80. Modificarea listelor de candidaţi
    (1) Concurenţii electorali au dreptul să-şi retragă candidatura, să retragă întreaga listă de candidaţi, să înlocuiască un candidat, să anuleze decizia privind includerea în listă a unui candidat anume, dar nu mai tîrziu de 7 zile înainte de ziua alegerilor.
    (2) Decizia privind retragerea candidaturii, retragerea sau modificarea listei de candidaţi se adoptă de persoana sau de formaţiunea care şi-a înaintat candidatura ori a înaintat lista de candidaţi şi se prezintă Comisiei Electorale Centrale, aceasta aducînd-o la cunoştinţa publică imediat.”
    54. Articolul 86:
    la alineatul (1), după cuvintele „social-politică” se introduce textul „ , de fiecare bloc electoral şi candidat independent”;
    alineatul (2):
    la litera a), cifra „5” se înlocuieşte cu cifra „4”;
    alineatul (2) se completează cu literele b), c) şi d) cu următorul cuprins:
    „b) pentru un bloc electoral format din 2 partide şi/sau organizaţii social-politice – 7 la sută;
    c) pentru un bloc electoral format din 3 şi mai multe partide şi/sau organizaţii social-politice – 9 la sută;
    d) pentru un candidat independent – 2 la sută.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Partidele, alte organizaţii social-politice, blocurile electorale şi candidaţii independenţi care au întrunit un număr mai mic de voturi decît cel specificat la alin.(2) se exclud, prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale, din operaţia de atribuire a mandatelor.”
    55. Articolul 87 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 87. Numărarea mandatelor obţinute
                           de concurentul electoral
    (1) Mandatele de deputat în Parlamentul Republicii Moldova se distribuie numai concurenţilor electorali care au obţinut minimul necesar de voturi pentru trecerea pragului de reprezentare stabilit la art. 86.
    (2) Distribuirea mandatelor de deputat între partide, alte organizaţii social-politice şi blocuri electorale se efectuează numai după ce se stabileşte numărul candidaţilor independenţi care au acumulat cel puţin 2 la sută din voturile valabil exprimate ale alegătorilor şi se scade numărul respectiv de candidaţi independenţi din numărul total de mandate de deputat în Parlament.
    (3) Numărul de voturi ce le revin candidaţilor independenţi care au acumulat cel puţin 2 la sută din voturile valabil exprimate se scade din numărul total de voturi valabil exprimate în alegerile parlamentare respective. Numărul de voturi obţinut se împarte la numărul de mandate de deputat rămase după scăderea mandatelor obţinute de candidaţii independenţi, obţinîndu-se astfel coeficientul electoral al alegerilor parlamentare respective.
    (4) Numărul de voturi valabil exprimate obţinut de fiecare partid, de altă organizaţie social-politică sau de fiecare bloc electoral care a trecut pragul de reprezentare stabilit la art. 86 se împarte la coeficientul electoral, obţinînd astfel numărul de mandate de deputat ce revin fiecărui concurent electoral. Numerele după fracţie mai mari de 5 se rotunjesc în partea crescîndă, iar cele de 5 şi mai mici se rotunjesc în partea descrescîndă.
    (5) Numărul mandatelor de deputat rămase nedistribuite se repartizează succesiv, cîte unul fiecărui partid, altei organizaţii social-politice, fiecărui bloc electoral, începînd cu concurentul electoral care a obţinut cel mai mare număr de mandate, în ordine descrescîndă.”
    56. Articolul 88 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 88. Atribuirea mandatelor
    (1) Mandatele se atribuie concurenţilor electorali de către Comisia Electorală Centrală în ordinea înscrierii lor în liste.
    (2) Candidaţii incluşi în listele concurenţilor electorali care au trecut pragul de reprezentare stabilit la art. 86, dar nu au fost aleşi, sînt declaraţi supleanţi. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituţională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinînd partidului, altei organizaţii social-politice sau blocului electoral pe care îl reprezintă va deveni vacant. Candidatul supleant poate refuza mandatul de deputat, depunînd o declaraţie scrisă la Comisia Electorală Centrală.
    (3) Dacă un partid, o altă organizaţie social-politică sau un bloc electoral obţine un număr de mandate mai mare decît numărul candidaţilor incluşi în listă, acestui partid, acestei organizaţii social-politice sau acestui bloc electoral i se distribuie numărul de mandate egal cu numărul de candidaţi din listă.
    (4) Mandatele de deputat rămase se redistribuie celorlalte partide, organizaţii social-politice sau blocuri electorale în modul stabilit la art. 87 alin. (5). La fel se va proceda în caz de vacanţă ulterioară a mandatelor, dacă concurentul electoral nu are candidaţi supleanţi ori dacă devine vacant mandatul de deputat obţinut de candidatul independent.”
    57. Articolul 120:
    la alineatul (1), textul „45 de zile” se înlocuieşte cu textul „55 de zile”;
    la alineatul (2), textul „40 de zile” se înlocuieşte cu textul „50 de zile”.
    58. Articolul 126:
    în titlu, după cuvintele „social-politice” se introduc cuvintele „şi blocuri electorale”;
    alineatul (1) se completează în final cu următoarea propoziţie: „Dacă după înregistrare numărul de persoane incluse în lista de candidaţi se reduce sub minimul stabilit, înregistrarea nu se anulează, concurentul electoral fiind avertizat de către organul electoral care l-a înregistrat.”
    la alineatul (2), după cuvintele „social-politice” se introduc cuvintele „şi blocurile electorale”.
    59. La articolul 127:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatele (2), (3) şi (4) cu următorul cuprins:
    „(2) În cazul în care, la verificarea de către consiliul electoral de circumscripţie, în listele de subscripţie se depistează semnături false ori semnături repetate în mai multe liste, acestea se exclud.
    (3) Dacă la verificare se constată că nu este prezentat numărul necesar de semnături sau, în urma excluderii semnăturilor nevalabile, numărul lor s-a redus sub plafonul minim prevăzut la alin. (1), candidatul independent nu este înregistrat, comunicîndu-i-se hotărîrea respectivă în termen de 24 de ore de la adoptare.
    (4) Nu se admite depunerea unor liste de subscripţie suplimentare după ce consiliul electoral de circumscripţie a primit şi a înregistrat în registru setul de documente prevăzut la art. 44.”
    60. La articolul 128, propoziţia a doua se exclude.
    61. La articolul 132 alineatul (2), după cuvintele „social-politice” se introduc cuvintele „ , a blocului electoral”.
    62. Articolul 133:
    la alineatul (2), după cuvintele „social-politice” şi „social-politică” se introduc, respectiv, cuvintele „, blocurilor electorale” şi „, fiecare bloc electoral”;
    la alineatul (3), după cuvintele „social-politică” se introduc cuvintele „ , blocul electoral”;
    la alineatul (7), după cuvintele „organizaţie social-politică” se introduc cuvintele „sau un bloc electoral”;
    la alineatul (9):
    în propoziţia a doua, după cuvintele „social-politice” se introduc cuvintele „sau unui bloc electoral”;
    în propoziţia a treia, după cuvintele „social-politice” se introduc cuvintele „sau ai unui bloc electoral”.
    63. Articolul 139:
    la alineatul (1), litera b) se completează în final cu textul „ , inclusiv din cauza privării de dreptul la ocuparea unor funcţii, stabilită prin hotărîre judecătorească definitivă”;
    alineatul (3) se completează în final cu textul „ , cu condiţia că alegerile noi vor avea loc concomitent, de cel mult 2 ori pe an, primăvara şi toamna”.
    64. La articolul 145, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Referendumul republican nu poate avea loc, de asemenea, cu 60 de zile înainte şi cu 60 de zile după ziua desfăşurării alegerilor parlamentare şi locale generale, precum şi în ziua altui referendum republican.”
    65. La articolul 146 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) adoptarea Constituţiei Republicii Moldova şi revizuirea Constituţiei Republicii Moldova;”.
    66. La articolul 158 alineatul (3), în prima propoziţie, după textul „art. 29” se introduce textul „şi art. 291”, iar în a doua propoziţie, textul „art. 29 şi 30” se înlocuieşte cu textul „art. 29, 291 şi 30”.
    67. La articolul 168 alineatul (1), după cuvintele „o lege constituţională” se introduce textul „care prevede modificarea dispoziţiilor privind caracterul suveran, independent şi unitar al statului, precum şi a dispoziţiilor referitoare la neutralitatea permanentă a statului”.
    68. La articolul 171, textul „3/5 din numărul persoanelor înscrise în liste” se înlocuieşte cu textul „1/3 din numărul persoanelor înscrise în listele electorale”.
    69. La articolul 198 alineatul (1), după prima propoziţie se introduce următoarea propoziţie: „Decizia privind revocarea primarului se consideră adoptată prin referendum local dacă pentru ea a votat un număr egal sau mai mare de alegători decît au votat în cazul alegerii primarului, dar nu mai puţin de jumătate din numărul alegătorilor care au participat la referendum.”
    70. La articolul 199, textul „jumătate din numărul cetăţenilor” se înlocuieşte cu textul „1/3 din numărul cetăţenilor”.
    Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia:
    a) dispoziţiilor art. 27 şi 29 referitoare la admiterea în organele electorale doar a persoanelor care deţin certificat eliberat de Centrul de instruire continuă în domeniul electoral, dispoziţii ce se vor pune în aplicare începînd cu anul 2013;
   
[Art.II. al.(1), lit.b) abrogată prin LP74 din 16.04.14, MO147-151/06.06.14 art.331]
    [Art.II. al.(1), lit.b) modificată prin HP64 din 01.04.11, MO53/04.04.11 art.116]
   
(2) Guvernul Republicii Moldova, în comun cu autorităţile publice competente, cu instituţiile/organizaţiile internaţionale şi cu alţi subiecţi interesaţi (partide, asociaţii obşteşti), va evalua necesitatea şi oportunitatea deschiderii de secţii de votare suplimentare peste hotarele ţării, va negocia cu autorităţile statelor străine deschiderea acestora, luînd la bază criteriile domicilierii compacte a cetăţenilor Republicii Moldova, asigurării securităţii şi corectitudinii alegerilor, precum şi posibilităţile tehnice şi materiale de organizare şi desfăşurare a alegerilor libere şi corecte.
    (3) Comisia Electorală Centrală va întreprinde măsurile necesare pentru pregătirea următoarelor alegeri, asigurînd informarea funcţionarilor electorali, a alegătorilor şi a altor subiecţi vizaţi privind noile reglementări ale legislaţiei electorale.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                Mihai GHIMPU

    Nr. 119. Chişinău, 18 iunie 2010.