HGA524/2010
ID intern unic:  335042
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 524
din  22.06.2010
pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire
la modul de calculare a valorii estimative a contractelor
de achiziţii publice şi planificarea acestora
Publicat : 29.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 108-109     art Nr : 610
    Abrogată prin HG1419 din 28.12.16, MO1/02.01.17 art.4


    În scopul executării Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107-111, art. 470), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul cu privire la modul de calculare a valorii estimative a contractelor de achiziţii publice şi planificarea acestora, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1404 din 10 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 226-229, art. 1423), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    se completează cu un nou punct, 11, cu următorul cuprins:
    „11. În sensul Regulamentului cu privire la modul de calculare a valorii estimative a contractelor de achiziţii publice şi planificarea acestora (în continuare – Regulament) se definesc următoarele noţiuni:
    a) plan de achiziţii – ansamblul necesităţilor de bunuri, lucrări sau servicii pentru întreg anul bugetar, necesităţi care urmează a fi realizate prin încheierea unui sau mai multor contracte de achiziţii publice, în funcţie de modul de planificare a acestor contracte;
    b) anunţ de intenţie – anunţ care urmează a fi publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice în termen de 30 de zile din data aprobării bugetului autorităţii contractante, care cuprinde totalitatea contractelor de achiziţii publice preconizate a fi atribuite pînă la sfîrşitul anului bugetar, a căror valoare estimativă pentru bunuri şi servicii este egală sau mai mare de 200000 lei, iar pentru lucrări este egală sau mai mare de 1000000 lei;
    c) planificarea contractelor de achiziţii publice – identificarea contractelor de achiziţii publice, destinate satisfacerii necesităţilor de bunuri, lucrări sau servicii pentru întreg anul bugetar, reflectate în planul de achiziţii al autorităţii contractante.”;
    punctul 4 se exclude;
    la punctul 11, după cuvintele „produse alimentare” se completează cu cuvintele „şi produsele petroliere,”, iar după cuvintele „serviciile de alimentare” se completează cu cuvintele „şi serviciile de transport aerian de călători”;
    la punctul 21, cuvintele „unui plan-model, specificat în anexa” se substituie cu textul „modelelor de plan de achiziţii şi anunţ de intenţie, specificate în anexa nr. 1 şi, respectiv, anexa nr. 2 la prezentul Regulament”;
    punctul 23 se completează în final cu cuvintele „în condiţiile punctului 25 al prezentului Regulament”.
    se completează cu un nou punct 251 cu următorul cuprins:
    „251. Pentru sursele financiare  alocate suplimentar (modificarea planului de finanţare, acordarea subvenţiilor) despre care nu se ştia la momentul întocmirii planului de achiziţii, se desfăşoară o procedură nouă de achiziţie potrivit pragurilor prevăzute de lege pentru aplicarea procedurilor de achiziţie publică.”;
    anexa la Regulament devine anexa nr. 1;
    se completează cu anexa nr. 2 la Regulament cu următorul cuprins:

    anexa nr.2

    PRIM-MINISTRU                                                                  Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, ministrul economiei                                  Valeriu Lazar
    Ministrul finanţelor                                                                  Veaceslav Negruţa

    Nr. 524. Chişinău, 22 iunie 2010.